نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:22 روز شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳

بسمه تعالی

آئین نامه وام صندوق قرض الحسنه شرکت...........

(

ماده 1- سال مالي صندوق

سال مالي صندوق از يازدهم اردیبهشت ماه هر سال شروع و دهم اردیبهشت ماه سال بعد پايان خواهد پذيرفت. در پايان هر سال مالي مسئولين صندوق گزارشي از عملكرد يكساله تهيه و در مجمع عمومي ارائه خواهند نمود.

ماده 2- سرمايه و حق عضويت

حداقل پس انداز اولیه اعضای جدید برای شروع عضویت در صندوق معادل یکصد و بیست و پنج هزار ریال می باشد. مبلغ حق عضویت ماهیانه اعضای صندوق نیز حداقل یکصد و بیست و پنج هزار ریال در ماه می باشد. مبلغ سرمايه و حق عضويت (پس انداز) ماهيانه هر عضو بنا به پيشنهاد هیئت مدیره و با تصويب مجمع عمومي در انتهای هر سال براي سال بعد تعيين ميگردد.

ماده 3- پس انداز پایه

مبلغ پس انداز پایه برای هر سهم بر اساس پس انداز اولیه اعضا موسس و حق عضویتهای ماهیانه پرداختی از ابتدای تاسیس موسسه .............. تا انتهای خرداد ماه سال 1389 معادل 8،200،000 ریال می باشد. اعضایی که مبلغ پس انداز آنها کمتر از سهام پایه باشد به نسبت مبلغ پس انداز آنها به پس انداز پایه از مبالغ وامهای نوبتی بهره مند خواهند شد و در صورتی که پس انداز اعضا بیش از پس انداز پایه باشد برای مبلغ مازاد یک سهم جدید برای آن عضو در نظر گرفته خواهد شد که طبق ضوابط ذکر شده می تواند از امتیازات وام نوبتی استفاده نماید. (یک نوبت جدید در انتهای لیست نوبت بندی وام برای ایشان در نظر گرفته خواهد شد) هر يك از اعضاء ميتوانند به هر تعداد سهم در صندوق داشته باشند.

ماده 4- نوبت بندي وامها

پرداخت وامهای نوبتی بر اساس نوبت بندی انجام شده اولیه که اسامی اعضای جدید به تدریج به انتهای آن اضافه شده است انجام می پذیرد. هر گونه تغییر در نوبت بندي وامها بر اساس تصمیم در مجمع عمومي خواهد بود. كساني كه پس از نوبت بندي وامها به عضويت صندوق درآيند در انتهاي ليست قرار خواهند گرفت. تعويض نوبت وام اعضاء با يكديگر با موافقت كتبي طرفين و ارائه آن به مسئولين صندوق بلامانع است. در صورتی که هر یک از اعضا صندوق را ترک نمایند نوبت وام ايشان به عضو ديگري قابل انتقال نخواهد بود.

ماده 5- انواع وامها:

· وامهای نوبتی

· وام ازدواج

· وام دانشجویی

· وام ضروری

· وامهای سپره موقت

5-1 وامهای نوبتی

این وامها طبق جداول تنظیمی بر اساس پس انداز ماهیانه اعضا پرداخت می گردد. در حال حاضر) مبلغ وامهای نوبتی برای اعضایی که دارای پس انداز کامل می باشند معادل 14 میلیون ریال می باشد که پس از آن هر سه ماه معادل 500،000 ریال به مبلغ آن افزوده خواهد شد. برای اعضای جدید نیز شش ماه پس از عضویت در صندوق وام نوبتی معادل 2 برابر متوسط پس انداز شش ماهه ایشان در نظر گرفته خواهد شد. سقف این وام از حداکثر وامهای نوبتی دوره جاری بیشتر نخواهد بود.

دوره بازپرداخت وامهای نوبتی معادل 24 ماه (دو سال) می باشد.

5-2- وام ازدواج

برای هر یک از اعضای صندوق که ازدواج نمایند یک نوبت وام ازدواج معادل 10،000،000 ریال با بازپرداخت 36 ماهه (سه ساله) اعطا خواهد گردید. لازم به ذکر است این وام به اعضایی تعلق می گیرد که حداقل شش ماه از عضویت آنها در صندوق گذشته باشد.

5-3- وام دانشجویی

برای هر یک از اعضای صندوق که در دانشگاه مشغول به تحصیل گردند یک نوبت وام دانشجویی معادل 5،000،000 ریال با بازپرداخت 24 ماهه (دو ساله) پرداخت خواهد گردید. لازم به ذکر است این وام به اعضایی تعلق می گیرد که حداقل شش ماه از عضویت آنها در صندوق گذشته باشد.

5-4- وامهای ضروری

بنا به ضرورت و درخواست اعضا،، وام ضروری به ایشان پرداخت خواهد گردید. موافقت با پرداخت وام ضروی و نحوه بازپرداخت آن با تایید مدیرعامل و در صورت نیاز با تایید هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.

5-5- وامهای سپرده گذاری موقت

هر یک از اعضای صندوق که بیش از 6 ماه سابقه عضویت در صندوق داشته باشد می تواند با سپرده گذاری موقت از امکانات وام مربوطه استفاده نماید این وام بر اساس متوسط مانده مبلغ سپره موقت حداقل برای دوره شش ماهه و یا بیشتر بنا به نظر عضو متقاضی محاسبه می گردد. میزان پس انداز ثابت متقاضی هنگام دریافت وام می بایست حداقل 20% مبلغ وام سپرده موقت متعلقه باشد سقف این وامها در حال حاضر معادل شصت میلیون ریال است. نحوه محاسبه مبلغ وام های سپرده موقت برای دوره شش ماهه معادل دو برابر متوسط موجودی این دوره با بازپرداخت حداکثر دو ساله می باشد. اصل مبلغ سپرده نیز پس از اتمام بازپرداخت وام به سپرده گذار مسترد می گردد.

ماده 6- تعیین مبالغ وامها و نحوه بازپرداخت

مبالغ و نحوه بازپرداخت وامهاي صندوق اعم از نوبتي، دانشجویی، ازدواج و غیره بنا به پيشنهاد مدير عامل و تاييد هيئت مديره تعيين خواهد شد و در جلسات مجمع عمومي به استحضار اعضاء خواهد رسيد.

ماده 7- کارمزد وامها

درصد يا مبلغ كارمزد وامهاي صندوق از هر نوع بنا به پيشنهاد مدير عامل و با تصويب هيئت مديره تعيين خواهد شد. در حال حاضر برای تمامی وامها معادل 4% مبلغ اصل وام بعنوان کارمزد محاسبه می گردد که به تدریج و همزمان با بازپرداخت اصل وام از اعضا دریافت می گردد. مدير عامل و هیئت مدیره ميتوانند جهت اداره امور صندوق از وجوه دريافتي تحت عنوان كارمزد استفاده نمايد.

ماده 8- ضمانت وامها

اعضاء بايستي بابت ضمانت وامهاي دريافتي يك فقره چك متعلق به يكي از بانكهاي معتبر به مبلغ وام و كارمزد آن در وجه يكي از حسابهاي جاري صندوق بدون ذكر تاريخ به مدير عامل تحويل نمايند. مسئوليت حفظ و عودت چكهاي ضمانتي به عهده مدير عامل صندوق ميباشد.

ماده 9- نحوه و مهلت پرداختها

اعضاء موظفند مبالغ مربوط به پس اندازهای ماهیانه و بازپرداخت وامها را در حد فاصل یکم تا دهم هر ماه به يكي از حسابهاي جاري صندوق واريز و فيش آن را به مسئولين صندوق تحويل نمايند و یا اینکه مشخصات واریز خود را به شماره پیامک 3116 939 0913 ارسال نمایند و تاییدیه دریافت نمایند. مسئولين صندوق موظفند در صورت درخواست اعضاء رسيد دريافت وجه به آنها تحويل نمايند.

ماده 10- جرايم ديركرد

در صورت عدم پرداخت به موقع اعضاء مسئولين صندوق موظفند در مرحله اول با تذكر شفاهي، در مرحله دوم با تذكر كتبي، در مرحله سوم با تذكر كتبي و در صورت لزوم جريمه ريالي با عضو مربوطه برخورد نمايند و در صورت تكرار در مرحله چهارم پس از تاييد هيئت مديره با عضو مربوطه تسويه حساب نموده و جهت دريافت مبالغ بدهي آن فرد با استفاده از چكهاي ضمانتي عضو مربوطه اقدام نمايند.

ماده 11- نحوه پرداخت وامها

پرداخت وام به اعضاء بعد از دهم هر ماه و بر اساس ليستهاي نوبت بندي و اولويتهاي اعلام شده خواهد بود. هنگام محاسبه مبلغ وام هر فرد بايستي بدهيهاي قبلي ايشان از نوع وام مورد نظر از مبلغ وام جديد كسر گردد. اعضاء بايستي هنگام اخذ وام، چك ضمانتي را به مسئولين صندوق تحويل و فرم دريافت وام را نيز امضاء نمايند.

ماده 12- تسويه حساب

هر يك از اعضاء كه قصد ترك صندوق را داشته باشند پس از درخواست کتبی، بايستي حداكثر ظرف مدت سه ماه بدهيهاي خود را به صندوق بازپرداخت نمايند و در صورت بستانكار بودن عضو مربوطه، صندوق موظف است حداکثر ظرف مدت سه ماه مطالبات و چكهاي ضمانتي آن عضو را مسترد نمايد.


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:10 روز شنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۹۳

این آیین نامه متناسب با پارامتر های عمومی  سیستم های ورود و خروج تدوین گردیده است

آیین نامه حضور وغیاب

1- هدف : به منظور ایجاد نظم وانضباط کاری در محیط های دفتری وکارگاهی و حساسیت حضور فیزیکی کار کنان در محل آیین نامه اجرایی کنترل حضور غیاب تهیه و از تاریخ1/1/1394 به واحد های تحت پوشش ابلاغ می گردد.

2- دامنه‌ي كاربرد : كليه‌ي كاركنان …………… اعم از قراردادی ، ساعتی و شرکت های تابعه

3- تعاريف و اصطلاحات:

3-1. روش محاسبه کارکرد: به نحوه محاسبه روزها یا ساعت های حضور یا عدم حضور و اعمال کارکرد موظفی یا اضافه کارکرد پرسنل ، کسر کار، مرخصی ،غیبت و ماموریت جهت پرداخت مبلغ توافق شده در قرارداد پرسنل اطلاق  می گردد ،که در شرکت ............... به سه صورت الف .بر اساس تردد ب. کامل ج. دستي

1-3-1براساس تردد:در این روش خلاصه وضعيت کارکرد مجموع کارکرد ، اضافه کار ،کسرکار وساير موارد براساس تردد فرد محاسبه مي شود.

2-3-1کامل : در این روش خلاصه وضعيت کارکرد بدون در نظر گرفتن تردد، کارکرد کامل براي محدوده زماني انتخاب شده براي فرد در نظر گرفته مي شودو اين روش براي مديران  ارشد انتخاب مي شود.

3-3-1دستي: جهت افرادی که در محل های  اشتغال دارند که  امکان ثبت تردد آنها به نحو ماشینی وجود نداشته باشد. که در این حالت بر اساس تایم شیت دستی ارسالی  توسط کاربر در سیستم ثبت و محاسبه می گردد .

2-3 شيفت: به ساعات کاري پرسنل که در آن ساعات ،موظف به حضور در سازمان مي باشد شیفت می گویند.

1-2-3 شیفت های معمول: به شیفت هایی که بنا به اقتضای شغلی یا ماهیتی  افراد یا تقویم کاری شرکت مصوب ومبنای محاسبه قرار می گیرد

1-2-3 شیفت های استثنایی : که بنا به شرایط محیطی نظیر شرایط جوی ، نظامات دولتی برای مدت محدود به دستور مدیر عامل ایجاد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

3-3 گروه های کارکردی: مجموعه افرادی که برنامه کاری وتعطیلاتشان مانند هم باشد ودر یک گروه کاری قرار گیرند، اطلاق می گردد.

3-4 بخشهای کارکردی:به مجموعه افرادی که به لحاظ چارت سازمانی در یک بخش قرار می گیرند بخشهای کارکردی می گویند که ممکن است در گروه های مختلف باشند.

3-5 كسركار: عدم حضور در محل كار بدون مجوز در ساعات كاري اعلام شده،كسركار تلقي مي‌شود.

3-6غيبت اجباري:  در صورتی که پرسنل دريک روز بيشتر از حدمجاز کسرکار داشت و به غيبت تبديل شود

3-7. اضافه‌كار: حضور در محل كار بيش از ساعات كاري اعلام شده اضافه كار تلقي مي‌شود.

3-8. مرخصي استحقاقي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در طول سال، كه همانند روزهاي كاركرد تلقي شده و حقوق و مزاياي قانوني، شامل آن مي‌شود.

3-9. مرخصي استعلاجي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در ايام بيماري، كه شركت تعهدي در قبال پرداخت حقوق در اين ايام ندارد. زيرا حقوق ايام بيماري توسط سازمان تامين اجتماعي، و برابر با مقررات خاص سازمان پرداخت مي‌شود.

3-10. مرخصي بدون‌حقوق: حسب ماده 72 قانون کار ،مرخصي كه شاغل در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي، مي‌تواند با موافقت شركت، از آن استفاده كند.

3-11. مرخصي با استفاده از مزد: ساير مرخصي‌هاي با حقوق، علاوه بر استحقاقي و استعلاجي، كه مصاديق آن، در در ادامه مطرح می گردد

3-12مرخصي اول وقت: مرخصي‌اي كه بدون اطلاع قبلي و حداكثر 3 ساعت از زمان شروع ساعت كار مي‌باشد.

تبصره: حداكثر تعداد مرخصي اول وقت براي كاركنان 3 بار در ماه مي‌باشد.

4- شیفت ها معمول (ساعات کار)

4-1 پرسنل عادی کار:شروع به کار این پرسنل صبح و اتمام به کار این پرسنل بعد اظهر می باشد مدت کارکرد در هفته 44 ساعت مرخصی سالانه سی روز با احتساب 4 روز جمعه جمعا192ساعت می باشد.

26*7:20=192

  

4-2 پرسنل نوبت کار : در مورد این شیفت به شرح مواد زیر اجرا می گردد

‌ماده ۵۵  قانون کار- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

‌ماده ۵۶ قانون کار - کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر‌و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و عصر و شب بیفتد22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت‌خواهد کرد.
‌ماده ۵۷ قانون کار - در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در‌چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

مزایایی که شامل حق نوبت کاری است وقابل پرداخت می باشد .از فوق العاده سرپرستی ، فوق العاده تخصص، فوق العاده جذب و مزد مبنا و هر مزایایی که به تبع شغل پرداخت می شود.

4-3 شیفت کاری سه نوبته :

این شیفت به صورت سه روز  روز کار سه روز شبکار وسه روز استراحت %15 حق نوبت کاری مرخصی سالانه برابر 220 ساعت واضافه کاری ناشی از شیفت تعلق می گیرد.

تذکر: جابجایی افرد گروه کارکردی درشیفت ها پذیرفته نیست. در صورت جابجایی حسب مورد مرخصی، اضافه کار یا کسر کار در محاسبه کارکرد فرد اعمال می گردد.

 4-4 شیفت 24 ساعته نگهبانی :

الف . شروع کار صبح اتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 4 ساعت اضافه کار محاسبه می شود ، اضافه کار ناشی ازشیفت تعلق نمی گیرد. 15% حق شیفت نوبت کاری تعلق می گیرد.

در این نوع شیفت به ازاء یک روز کارکرد یک روز استراحت منظور می گردد که جمعا افراد مشمول این شیفت ها 14 روز کارکرد در ماه خواهد داشت.مرخصی سالانه این نوع شیفت 220 ساعت می باشد. اما به دلیل اینکه یک روز کارکرد ویک روز استراحت استفاده می شود.چناچه فرد حاضردر این نوع شیفت در کاری ازمرخصی استفاده نماید روز off  نیز جزء مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.

4-5 شیفت کارکرد شبانه :

الف . شروع کار عصراتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 4ساعت اضافه کار محاسبه می شود ،

ب. شروع کار شب اتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 2ساعت اضافه کار محاسبه می شود ،

.مرخصی سالانه این نوع شیفت 220 ساعت می باشد. که مانند پرسنل عادی کار محاسبه می گردد روز های جمعه برای این نوع کارکرد تعطیل می باشد

4-5 شیفت کارکرد اقماری :

کارکرد به صورت 24 روز کار و 6 روز استراحت شروع کار در این شیفت صبح واتمام کارعصر می باشد.مدت 6 روز استراحت به ازای 4 روز جمعه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهانه می باشد.نحوه محاسبه اضافه کار و شرایط کاری کاملا مشابه پرسنل عادی کار محاسبه می گردد.

5- پارامتر های عمومی

5-1سال جاري : سال مبنا محاسبات کارکرد  در شرکت ...... مطابق تقویم شمسی کشور از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند همان سال می باشد. سال مبنا طی تقویم کاری تفضیلی تا 20 اسفند سال قبل توسط واحد اداری تنظیم وپس از تاییدمعاونت اداری و مالی و تصویب مدیر عامل ابلاغ می گردد.

5-2روز شروع ماه کارکردی : درشرکت ..........،با توجه به زمانبر بودن محاسبات کارکردبازه زمانی 21 ماه قبل تا 21 ماه بعد مبنا محاسبه قرار می گیردلذا،شروع محاسبه از تاریخ 21 هر ماه می باشد وسایر روز های ماه به صورت ثابت احتساب و در ماه بعد محاسبه می شود.

5-3شروع شبکاري : ساعت شروع شبکاري 22:00  براي محاسبه ميزان شبکاري مي‌باشد.

5-4پایان شبکاري : ساعت پايان شبکاري 6:00 براي محاسبه ميزان شبکاري مي‌باشد.

5-5 مدت افزايش کارکرد : با توجه به روز شمار اسفند ماه 29 روزه  که مدت کارکرد در خلاصه وضعيت اعلام شده به حقوق و دستمزد با کارکرد واقعي متفاوت باشد، 1 روز به میزان کارکرد افزوده می گردد

5-6سقف مرخصي استعلاجي (سالانه ) : ( مرخصي بيماري با حقوق ) در شرکت ............. براي مرخصي استعلاجي پرسنل درسال 3 روز تعيين مي‌گردد و در صورت استفاده بیشتر  از سقف از مرخصی استحقاقی شخص           می گردد و در صورت نداشتن مرخصی استحقاقی به صورت مرخصي بيماري بدون حقوق ثبت  و محاسبه می گردد.

6 اضافه کار

6-1ماده‌ 59ـ در شرايط‌ عادي‌ ارجاع‌ كار اضافي‌ به‌ كارگر با شرايط‌ ذيل‌ مجاز است‌:

الف‌ـ موافقت‌ كارگر

ب‌ـ پرداخت‌ 40% اضافه‌ بر مزد هر ساعت‌ كار عادي‌.

تبصره‌ـ ساعات‌ كار اضافي‌ ارجاعي‌ به‌ كارگران‌ نبايد از 4 ساعت‌ در روز تجاوز نمايد (مگر در موارد استثنايي‌ با توافق‌ طرفين‌).

6-2. ضريب اضافه كار 1.4 مي‌باشد.

6-3. پرداخت اضافه‌كار تنها با تاييد مدير و ارائه مجوز اضافه کار ذيربط قابل پرداخت است.

6-4. مجموع ساعات اضافه كار يك شاغل نبايد از 120 ساعت در ماه بيشتر باشد و در صورت افزايش از حد موصوف، ساعات مازاد، غير قابل پرداخت است.

6-5 حداقل اضافه‌کار قابل قبول در طول روز : حداقل اضافه کار در طول روز پرسنل 1ساعت است و به اضافه کار زیر این سقف ترتیبی داده نخواهد شد

6-6حداقل اضافه‌کار قابل قبول قبل از وقت : به اضافه کار های زیر 1 ساعت قبل از شیفت کاری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

6-7اضافه‌کار  درغيبت اجباري ،  : اگر پرسنل دريک روز بيشتر از حدمجاز کسرکار داشت و به غيبت تبديل شود ، اما میزان حضور فرد در سازمان ، اضافه‌کار درنظر گرفته خواهد شد.

7 مرخصی

7-1 استحقاقي

7:20*30=220

7-1 -1سقف مرخصي استحقاقي، برابر با 30روز كاري با احتساب 4 جمعه براي هر يك سال خدمت است، كه به نسبت كاركرد شاغل در سال، به او تعلق مي‌گيرد.مرخصی استحقاقی کارکنان 220 ساعت است.

7-1-2. در روزهايي كه كاركنان از مرخصي استحقاقي، اعم از روزانه يا ساعتي استفاده مي‌كنند، روزهاي تعطيلي كه ممكن است در ميان مدت مرخصي قرار گيرند، از مرخصي استحقاقي آنها كسر نمي‌گردد.

7-1-3. مرخصي استحقاقي يا تمديد مرخصي بايد توسط كاركنان به‌صورت اتوماسیون و از طريق مجوز مرخصي، درخواست شده، به امضاي مدير ذيربط رسيده و قبل از شروع مرخصي، به واحد اداري ارسال گردد.

7-1-4. مانده‌ي مرخصي در پايان هر سال محاسبه مي‌شود. مانده‌ي مثبت بنا به تصميم مديريت عامل، به كاركنان پرداخت شده يا به سال بعد انتقال مي‌يابد. مانده‌ي منفي، در طول سه ماه اوليه‌ي سال بعد، تسويه مي‌شود.

7-1-5. هريك از كاركنان مي‌توانند در طول خدمت خود، به‌منظور اداي فريضه‌ي حج واجب، فقط براي يك نوبت، تا يك‌ ماه از مرخصي استحقاقي، و درصورت نداشتن مرخصي استحقاقي، از مرخصي بي‌حقوق استفاده كنند.

7-2. مرخصي استعلاجي

7-2-1. كاركنان بايد به محض شروع بيماري و آغاز مرخصي استعلاجي، مراتب را به اطلاع مدير ذيربط رسانده و حداكثر 2روز كاري پس از پايان استراحت، مدارك پزشكي خود را به واحد اداري تحويل دهند.

7-2-2. طول مدت مرخصي استعلاجي زايمان كاركنان خانم، 6ماه مي‌باشد. اين مرخصي، قابل بازخريد يا انتقال به زمان ديگر نيست.

7-2- 3 در بیماری های سر پایی موضوع ماده 62 قانون تامین اجتماعی مرخصی مازاد بر سه روز موظفی از مرخصی استحقاقی کسر می گردد.

7-2-4 کارکنان در مرخصی های استعلاجی موضوع ماده 62 قانون تامین اجتماعی موظف اند مطابق مراتب سازمان تامین اجتماعی گواهی معرفی به کار (بازگشت به کار) ارائه دهند و امور اداری در صورت دریافت گواهی مربوطه می تواند حکم شرع به کار را صادر نماید.

7-3. مرخصي بدون‌حقوق

7-3-1. به ازاي هر روز مرخصي بدون‌حقوق حسب ضوابط ماده 72 قانون کار، به ميزان ساعات كاري روزانه‌ي شركت، از كاركرد شاغل كسر مي‌گردد. برگه‌ي مرخصي بدون ‌حقوق بايد پيش از شروع مرخصي، به امضاي مدير ذيربط و مدیر محترم عامل رسيده و به امور اداري ارسال گردد.

7-3-3. مدت مرخصي بدون ‌حقوق، جزء كاركرد كاركنان محسوب نشده و قرارداد كار در طول اين مدت، به‌حالت تعليق درمي‌آيد. براي تسويه حساب نهايي، مدت مرخصي بدون ‌حقوق از كل سنوات خدمت، و براي محاسبه‌ي عيدي و پاداش پايان سالي كه در آن از مرخصي بدون ‌حقوق استفاده شده، از كاركرد سال كسر مي‌گردد و سنوات خدمت و عيدي و پاداش، به نسبت روزهاي كاركرد واقعي پرداخت مي‌گردد.

7-3-4. مدت مرخصي بدون ‌حقوق در شرايط عادي، حداكثر 30روز در سال است، كه مازاد بر آن، با تصويب مديريت عامل امكان‌پذير خواهد بود.

7-3-5. مدت مرخصي بدون ‌حقوق بيش از يك هفته، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد.

7-3-6 مرخصی بدون حقوق تا سقف یک هفته با مجوز مدیرمربوطه وتایید معاونت مالی اداری امکان پذیر است.

7-4. مرخصي با استفاده از مزد

7-4-1. به كليه‌ي كاركنان در موارد زير، 3روز مرخصي باحقوق تعلق مي‌گيرد:

- ازدواج دائم كاركنان

- فوت پدر، مادر، همسر يا فرزند

7-4-2. در تمام موارد فوق، ارائه‌ي مدارك معتبر، به واحد اداری الزامي است.

7-4-3. پدران مي‌توانند هنگام تولد فرزند، از سه روز مرخصي با حقوق استفاده نمايند.

7-4-4. اقليت‌هاي مذهبي رسمي كشور، در روزهايي كه در تقويم رسمي ايشان تعطيل اعلام شده، با استفاده از مزد تعطيل مي‌باشند.

7-4-5 معاونت هر واحد می تواند تا سقف سه روز جهت ایجاد مبانی انگیزشی از مدیر محترم عامل مرخصی تشویقی جهت پرسنل تحت مسئولیت خود مرخصی در خواست کند که در صورت موافقت به کاردکس مرخصی استحقاقی افزوده می گردد.

7-5 نحوه احتساب مرخصی در دیگر پارامترها

7-5-1تعطيلات بين بيماري: تعطيلات بين محدوده مرخصي بيماري تعطيل درنظر گرفته مي‌شود.

7-5-2تعطيلات بين مرخصي بدون حقوق: مدت مرخصي بدون ‌حقوق ، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد..

7-5-3 مرخصي ساعتي: ، در پايان هرماه ، مرخصي ساعتي استحقاقي را جمع و ازکاردکس استحقاقي کسر مي‌گردد.

7-5-4مانده مرخصي منفي: در صورتی که اضافه کار و کارکرد به نحوی باشد که امکان کسر وجود نداشته باشد، مانده منفي درکاردکس انباشته مي‌شود در ماههاي بعد جبران شود . که در صورت مصادف شدن با پایان سال به صورت از کارکرد سالانه کسر وبه همان نحو مبنای محاسبه عیدی وسنوات می گردد

7-5-5سقف مرخصي ساعتي : مرخصی ساعتی در روز 4 است و در صورت بیش از این سقف به مرخصی روزانه تبدیل می شود.

7-5-6سقف مرخصي قابل انتقال به سال بعد : حداکثر مرخصي قابل انتقال به سال بعد بنابر قانون کار 9 روز در سال می باشد.

7-5-7طول يک روز: طول یک روز مرخصی استحقاقی بر اساس روال روزانه کار و ساعات کار می باشد.

8 غيبت :

8-1سقف کسرکار ساعتي در روز : حداکثر کسر کار ساعتی برای هر فرد 4 ساعت می باشد که مازاد بر آن به غیبت اجباری تبدیل و مطابق ضابطه مربوطه اقدام می گردد.

8-2کسر کار ماهيانه : مجموع كسر كاری که در ماه از 1 ساعت  كمتر باشد بخشيده خواهد شد و كسر كار بيش از این ساعت  به صورت دو برابر از کارکردكسر مي‌گردد.

  9 نوبتکاري

ماده 55 :كار نوبتي‌ عبارت‌ است‌ از كاري‌ كه‌ در طول‌ ماه‌ گردش‌ دارد، به‌ نحوي‌ كه‌ نوبتهاي‌ آن‌ در صبح‌ يا عصر يا شب‌ واقع‌ مي‌شود.

ماده‌ 56:كارگري‌ كه‌ در طول‌ ماه‌ به‌طور نوبتي‌ كار مي‌كند و نوبتهاي‌ كار وي‌ در صبح‌ و عصر واقع‌ مي‌شود 10% و چنانچه‌ نوبتها در صبح‌ و عصر و شب‌ قرار گيرد، 15% و در صورتي‌كه‌ نوبتها به‌ صبح‌ و شب‌ و يا عصر و شب‌ بيافتد 5/22% علاوه‌ بر مزد به‌عنوان‌ فوق العاده‌ نوبت‌ كاري‌ دريافت‌ خواهد كرد.

ماده‌ 57: در كار نوبتي‌ ممكن‌ است‌ ساعات‌ كار از 8 ساعت‌ در شبانه‌ روز و چهل‌وچهار ساعت‌ در هفته‌ تجاوز نمايد، لكن‌ جمع‌ ساعات‌ كار در چهار هفته‌ متوالي‌ نبايد از 176 ساعت‌ تجاوز كند.

10ماموريت :

انجام وظیفه موقت در مدت تعیین شده در خارج از محدوده جغرافیایی محل خدمت می باشد.که با مجوز وحکم ماموریت انجام می شود.

10-1 شرايط ماموريت

تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل خواهد بود.

محل كار مشاغلي مانند رانندگان، مسئولين خريد و كاركنان پروژه‌ها، كه به اقتضاي شغلي به نقاط مختلف تردد دارند، حوزه فعاليت واحد مربوطه مي باشد. به اين پرسنل كه خروج از محل كار دائمي، جزء الزامات كاري آنهاست، فوق‌العاده ماموريت تعلق نمي‌گيرد.

10-2 فوق العاده ماموريت

10-2-1به كاركناني كه به استناد حكم كتبي و رسمي به ماموريت داخل اعزام مي‌شوند،  به ازای هر روز ماموریت  یک سی ام حقوق و مزایای مستمر فوق‌العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد.

10-2-2 فوق العاده ماموریت خارج از کشور با رعایت مصوبات عمومی و با در نظر گرفتن موضوع ماموریت و مخارج مترتب آن با مصوبه هئیت مدیره وتایید مدیر عامل پرداخت خواهدشد.

 10-3 الزامات کارکردی ماموریت

10-3-1: ساعت شروع ماموريت

الف .اگر قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد.

ب. بعد از ساعت 12 ظهر باشد، با تشخیص مدیر مربوطه ، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد.

10-3-2 ساعت خاتمه ماموريت

الف. قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. و وی ملزم به حضور تا پایان روز کاری در شرکت است.

ب.  بعد از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد و در صورت صلاحدید مدیر ملزم به حضور در شرکت می باشد.

10-3-3 ثبت ساعات شروع و خاتمه كار روزانه در طول مدت ماموريت توسط مامور، الزامي و تاييد آن بر عهده مدير مربوطه است.

10-3-4 مامور بایستی در روز شروع ماموریت هوایی 3 ساعت قبل از پرواز در محل خدمت حضور داشته باشد.

10-3-5 به منظور برنامه ریزی صحیح و عدم اعزام موازی ، نیاز خودرو در ماموریت های زمینی بایستی حداقل 24 ساعت قبل از اعزام به واحد مربوطه اعلام گردد

10-3-6 اعزام به ماموریت حتما بایستی از محل شرکت انجام شود.

10-3-7 حق ماموریت کارکنان ساعتی معادل 8 ساعت است .

10-4 غذا

چناچه در محل ماموریت امکانات غذا مهیا نباشد هزینه ها به نحو زیر محاسبه می گردد.

بابت صبحانه، نهار و شام، روزانه مبلغ 300،000ريال (50،000ريال بابت صبحانه، 150،000ريال بابت ناهار و100،000ريال بابت شام) با تاييد مدير به مامور تعلق مي‌گيرد.

تبصره 1 : چنانچه هر يك از وعده‌هاي غذا از طرف شركت تامين گردد، وجهي از اين بابت به فرد مامور تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2: در محل های ماموریتی که غذا توسط شرکت سرو می شود وجهي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه هزينه‌هاي پذيرايي و اقامت به عهده شركت‌هاي دعوت‌كننده باشد، وجهي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.

تبصره 4 : هزينه‌هاي هر يك از وعده‌هاي غذايي در صورتي پرداخت خواهد شد كه فرد مامور در محدوده‌هاي زماني مشخص شده، در ماموريت باشد:

صبحانه

8 6

ناهار

14 12

شام

22 - 20

10-4 محل اقامت

شركت مي‌تواند متناسب با نوع ماموريت و شخص مامور، محل مناسب جهت مامور را تهيه نمايد. در غير اين صورت هزينه اقامت برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و يا فاكتور اخذ شده و با تاييد مدير پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : هزينه اقامت روزانه مديران تا سقف 1500000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 2 : هزينه اقامت روزانه پرسنل غير مدير ، تا سقف 700000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3 : در مواردي كه ارائه فاكتور اقامت مقدور نباشد، براي كليه سطوح روزانه تا سقف 600000 ريال با تاييد مدير مافوق قابل پرداخت است.

تبصره 4 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه خواهد بود.

10-5 اياب و ذهاب

شركت مي‌تواند وسيله اياب و ذهاب مناسب، اعم از وسايل نقليه زميني، هوايي و دريايي جهت شخص مامور تامين نمايد. در غير اين صورت پرداخت هزينه‌هاي متعارف مربوطه، در مقابل ارائه اسناد و مدارك و تاييد مدير مربوطه، به عهده شركت خواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه جهت انجام ماموريت از وسايل نقليه عمومي استفاده شود، وجه كرايه پرداخت شده، هزينه اياب و ذهاب از ايستگاه تا محل اقامت و برعكس و همچنين هزينه‌هاي اياب و ذهاب در محل ماموريت با توجه به گزارش مامور و تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

10-6  حكم ماموريت

احكام ماموريت با توجه به درخواست واحد مربوطه، بر اساس فرم ماموريت تنظيم خواهد شد.

تبصره: اخذ حكم ماموريت تاييد شده قبل از ماموريت، تحت هر شرايطي الزامي است. در غير اين صورت فعاليت انجام شده، ماموريت تلقي نشده، حق ماموريت و ساير موارد به مامور تعلق نمي‌گيرد و مدت مذكور نيز غيبت تلقي مي‌شود.

10-7 مدت ماموريت

سقف مدت ماموريت بنا بر ماهيت و نوع ماموريت، قبلا طي حكم ماموريت به مامور اعلام خواهد شد و پرداخت حق ماموريت در طول ماموريت مطابق ماده 2 همين آيين نامه مي باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه مدت ماموريت انجام شده از مدت قيد شده در حكم ماموريت تجاوز نمايد، ذكر دلايل توجيهي و تاييد مجدد مدير مربوطه ضروري است.

10-8  نحوه پرداخت

پرداخت كليه حقوق ماموريت‌ها ساير هزينه‌ها مانند ماموریت غذا، اقامت، اياب و ذهاب و... از طريق  از طريق سيستم حقوق و دستمزد(فهرست حقوق) انجام می پذیرد

تبصره1 : مامور موظف است حداكثر48 ساعت كاري پس از بازگشت از ماموريت، نسبت به تنظیم وارسال  گزارش ماموریت خو د مطابق رویه اجرا اقدام نماید.

10-9 ضوابط ويژه ماموريت خارج از كشور

بند1 : در تمام سطوح 45 دلار بابت اياب و ذهاب و هزينه‌هاي متفرقه پرداخت مي‌شود. اين هزينه شامل كليه اياب و ذهاب‌هاي درون شهري مي‌باشد. چنانچه حسب ضرورت فرد مامور مجبور به تردد بين شهرها و يا كشورهاي متفاوت باشد، هزينه‌هاي آن با ارائه مدارك قابل پرداخت مي‌باشد.

بند2 : ساير هزينه‌هاي ماموريت در خارج از كشور، به شرح جدول زير است. مبالغ اقامت، سقف پرداخت مي‌باشند كه با ارائه مدارك قابل پرداخت خواهند بود.

تبصره1 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند ، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه است.

تبصره2 : تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل مي‌باشد.

تبصره3 : بديهي است در صورتي كه امكانات لازم در ماموريت، از هرجهت توسط دعوت‌كننده شركت مهيا گردد، صرفا حق ماموريت پرداخت خواهد شد.

بند 3 : هزينه تماس‌هاي تلفني،.به عهده شرکت  و از طریق قرار دادن سیم کارتی با رومینگ فعال که توسط امور اداری شرکت انجام تامین می گردد.

بند 4 : كليه هزينه‌هاي خروج از كشور، شامل عوارض خروجي، صدور ويزا، ثبت نام، بازديد و ساير هزينه‌هاي مرتبط به عهده شركت است.

بند 5 : چنانچه پرسنل غيرشاغل در شركت، از طرف شركت و با تاييد مديريت عامل به ماموريت داخل/خارج از كشور اعزام شوند نيز، مشمول همين آيين‌نامه مي‌شوند.

بند 6 : پروازهاي خارجي فقط economy class صورت مي گيرد. در صورتي كه به هر دليلي كلاس بالاتر مورد نياز باشد، با هزينه منطقي و معقول و با تاييد مديريت عامل پذيرفته خواهد بود.

- نحوه‌ي اخذ مجوزها:

11-1 کلیه مجوز ها توسط سیستم فرزین توسط اشخاص یا اپراتور های معرفی شده از جانب اداری  به نحوی که در اجرای رویه آمده  ثبت می گردند

11-2 کلیه مجوزها پس از امضا متقاضی به امضا مدیر مربوطه می رسد.

11-3 مجوزهای معوق فقط با تایید معاونت مالی واداری قابل قبول است.

11-4 به مجوز های ناقص هیچ ترتیب اثری داد نمی شود و حسب مورد  از کارکرد کسر می گردد.

12 نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1اواحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه نسخه تصویب شده را به تعداد مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 مدیران واحد های مربوطه موظف به اطلاع رسانی واقناع پرسنل خود می باشند.

تذكر

- موارد پيش بيني نشده در اين دستور العمل تابع پيشنهاد مديرعامل و تائيد هيئت مديره شركت مي باشد.

- تاريخ شروع اجراي دستورالعمل از تاریخ  1/1/94مي باشد

- تمامي روشها و آيين نامه هاي مغاير با اين سند، لغو مي گردد و بازنگري آن منوط به انجام مجدد مراحل تصويب سند خواهد بود.


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 15:19 روز یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

بسمه تعالی

کلیات:

جهت استاندارد نمودن روش های عملیاتی شرکت بخصوص در امور خرید آیین نامه ذیل تدوین گردید.

فصل دوم

تعاریف:

قبل از پرداختن به اصول و مفاد آیین نامه لازم است به تعاریف،مفاهیم و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه به شرح زیر اشاره گردد:

  1)خرید :خرید  یا تحصیل کالا ویا خدمات مورد نیاز شرکت از منابع و امکانات موجود (اعم از حقیقی و یا حقوقی)در داخل و یا خارج از کشور به بهای معلوم می باشد.

2)مناقصه:فرایندی است که رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه )که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را با حفظ کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد ،واگذار می شود.

3)حد نصاب معاملات :عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آیین نامه.

2-1 قیمت کارشناس:قیمتی است که توسط کارشناس خرید از طریق فاکتور استعلام به مقام تصویب کننده ارایه می شود.

4-اسناد مثبته :به آن دسته از اسنادی اطلاق می گردد که نشان دهنده رعایت ضوابط مذکور در این آئین نامه و سایر ضوابط عمومی در انجام معامله ویا پرداخت هزینه می باشد .

5- کمیسیون معاملات :کمیسیون معاملات شامل کلیه کمیسیونهایی می باشد که جهت انجام اهداف این آیین نامه تشکیل شده وترکیب اعضای آن مرکب از مدیر عامل ،معاونین و کارشناسان شرکت می باشد تعیین می گردند. تعداد اعضاء ومقررات مربوط به این کمیسیون در فصلهای آتی تشریح خواهد گردید.

6-فروش:منظور از فروش در این آیین نامه عبارت است از واگذاری وانتقال آن دسته از دارائیها ی ثابت ومنقول وغیر منقول شرکت از جمله ماشین آلات ،وسائط نقلیه وکالاها و موارد اولیه و مصرفی ونیز اجناس اسقاطی ویا ضایعاتی که غیرمنتفع باشند وقابل استفاده در شرکت نمی باشد و یا با وجود آنکه اقلام فوق الذکر کاملاً نو سالم وکار نکرده می باشد ولی مازاد بر نیاز شرکت باشند .

7-مزایده:مزایده عبارتست از فروش موارد مطروحه در بند 6 فوق به آن دسته از خریدارانی که تمایل خرید به بالاترین قیمت را دارند.

8-تهاتر :منظور از تهاتر کالا در این آیین نامه عبارت است از واگذاری یا دریافتی کالایی در مقابل دریافت یا واگذاری کالای دیگر با اشخاص خارج از شرکت به ارزش متعارف در زمانی واحد مشروط برآنکه ارزش کالای مزبور قابل تقویم به واحد پول باشد.

9-معاملات امانی:منظور از معاملات امانی در این آیین نامه واگذاری یا کسب حق استفاده موقت از کالایی که دارایی ماهیت  عینی بوده ودر پایان محدوده زمانی مشخص ، عین کالای واگذاری یا دریافتی ودر صورت مصرفی بودن کالا مزبور مشابه آن به صاحب کالا عودت می گردد .در هر حال ارزش ریالی کالای امانی و سایر شرایط مربوط به آن باید به صئورت مکتوب و مشخص بوده و تعرف معامله امانی فردی خارج از شرکت خواهد بود

10-پیمانها وقراردادها: منظور ایجاد چهارچوب وروش یکسان ومشخص جهت تنظیم قرارداها و پیمانها می باشد .

11-د رخواست خرید:فرمی است که در ان با تو.جه به حد اقل وحداکثر موجودی هنگام کاهش یافتن هر قلم اقلام موجودی ورسیدن آن به حد تجدید سفارش تنظیم می گردد.

12-انواع درخواست خرید :

12-1 د رخواست خرید مستقیم:این نوع درخواست مخصوص اقلامی است که سوابقی برای آنان در انبار نگهداری نمی شود و بر حسب ضرورت وبه صورت موردی استفاده می گردد لذا برای این گونه اقلام هیچگونه حداقل و حداکثری تعیین نمی گردد.

12-2 در خواست خرید دائم :برای کلیه اقلامی که حداقوحداکثر موجودی برای آنان تعیین شده تنظیم می گردد.

12-3 در خواست انجام کار ویا ارئه خدمت مشخصی که قبلاً مجوز آن از مدیریت شرکت اخذ شده باشد.

تبصره:تعیین حداقل و حداکثر موجودی اقلام به عهده مدیر  اداری می باشد  .

13-استیفاء منابع:حسر قسم قراردادی است که به موجب آن شرکت از مالی که تعیین آن متعلق به دیگری است استیفاء منابع کند یا مالی که عین آن متعلق به شرکت است منافع ان را در عهده دیگری قراردهد نظیر اجاره سر قفلی .

14-معاملات بررسی:در این سیستم معاملات شرکت سهام خود را در بررسی جهت فروش عرضه می کند یا بنا به تایید هیئت مدیره بنا به مطالع شرکت سهام شرکت دیگر را به نفع           شرکت خریداری کنند.

15-معاملات

فصل سوم

طبقه بندی معاملات خرید :

1-خریدها بر اساس فوریت و نیاز واحدها به سه دسته ذیل تقسیم می شوند:

الف) خیلی فوری

ب)فوری

ج) عادی

الف)خیلی فوری:منظور از خرید خیلی فوری به سفارشهای اطلاق می شود که به دلیل بروز خسارت ویا اتفاقات غیر قابل پیش بینی و یا اضطراری منجر به سفارش خرید شده است که در این ارتباط واحد تدارکات می بایستی با همکاری سایر واحد ها دراسرع وقت نسبت به خرید موضوع مورد در خواست اقدام نماید.

ب)فوری:منظوری از خرید فوری به خریدهای اطلاق می شود که زمان کوتاهی برای تامین کالا یا خدمات مورد نیاز وجود دارد وسفارش دهنده تاریخ سر رسید واقعی را با ارائه توضیحات لازم درج نموده است که در اینصورت واحد تدارکات می بایستی سفارش مورد نظر را در اولویت قرار داده و در زمان تعیین شده نسبت به خرید موضوع مورد در خواست آن اقدام نماید.

ج) منظور از خرید عادی ،به سفارش خریدهای اطلاق می شود که مورد نیاز فوری واحد درخواست کننده نبوده و دارای سر رسید مشخص و کافی می باشند که در این ارتباطواحد تدارکات بر اساس برنامه ریزی انجام شده وبه ترتیب اولویت و در زمان معقول می بایست به خرید موضوع مورد در خواست اقدام نماید .

تبصره1:تعیین خیلی فوری وفوری وعادی بودن نیاز واحد های و پس از آن ممهور کردن برگ در خواست خرید به مهر خیلی فوری و فوری به عهده مدیر امور اداری خواهد بود .

2) خرید کالا ویا خدمات از منابع داخلی از لحاظ مبلغ به چهار طبقه تقسیم می شوند:

الف:معاملات جزیی:معاملات که مبلغ آن تا 2،000،000 ریال باشد.

ب):معاملات متوسط :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 2،000،001 ریال تا 10،000،000 ریال باشد .

ج):معاملات عمده :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 10،000،001 ریال باشد .

د:معاملات کلان :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 100،000،001 ریال باشد .

3) حدود واختیارات مسولین هت تصویب خرید های داخلی به شرح جدول ذیل می باشد

 

طبقه و نوع و روش انجام معامله

 

(1)

جزئی

(2)

متوسط

(3)

عمده

(4)

کلان

 

جایگاه

سازمانی

تائید کننده

 

مامور خرید

مدیر تدارکات داخلی حسب مورد

معاونت مربوط نماینده مالی

کمیسیون

معاملات

کمیسیون معاملات ومدیر عامل

مورد

معامله

تصویب

کننده

مدیر تدارکات داخلی حسب مورد

معاونت مربوط

مدیر عامل

مدیر عامل

هیئت مدیره

خرید داخلی مواد اولیه ،

ابزار آلات ولوازم یدکی واثاثیه وملزومات اداری مواد غذایی،عملیات پیمانکاری و مشاوره ای وخرید کتب ،نشریات ،آگهی تبلیغاتی ومتفرقه وغیر

تا 2،000،000

از 2،000،001الی 10،000،000

از 10،000،001 الی 20،000،000

از 20،000،001

الی100،000،000

بیش از 100،000،001

 

روش های :انجام معامله خرید های داخلی :

1-     معاملات جزیی :با حداقل قیمت وبا مسولیت مامور خرید وبیش از 2،000،000 ریال استعلام کتبی بر اساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

2-     معملات متوسط :بیش از 2،000،000 ریال استعلام کتبی ،بیش از 2،000،000 ریال روش انجام معامله  از طریق واحد مربوطه وبه صورت استعلام کتبی در پاکت در بسته ویا مناقصه محدود وبر اساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

3-     معملات عمده :از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود یا استعلام بهاء (کتبی)حسب مورد ودر قالب قراردارد .

4-     معاملات کلان :براساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

5-     در صورتیکه روش انجام معامله در طبقات متوسط و عمده استعلام کتبی تعیین گردید اقدام لازم بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در تبصره دو معاملات متوسط ونبصره یک معاملات عمده که در فصل چهارم این آیین نامه مطرح می شود ملاک عمل قرار می گیرد .

4)مبالغ مذکور در هر طبقه ،در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد معاونت یا مدیریت ذیربط وتائید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره(1):مبنا حد نصاب در معاملات جزیی ومتوسط مبلغ مورد معامله بوده وبرای معاملات عمده وکلان مبلغ برآورد ملاک عمل خواهد بود .

تبصره (2):در خواست خرید کالا ویا خدمات لازم است طوری تنظیم شود که اقلام آن متجانس باشند که در تعیین طبقه معامله دچار اشکال نگردد.

تبصره (3):تجزیه یک نوع معامله یا خرید به اجزای کوچکتر و درخواستهای مکرر به ترتیبی که معامله از یک طبقه بندی به یک طبقه پائین تر تنزل دهد ممنوع می باشد .

تبصره (4):انجام کلیه معاملات بر اسا س مفاد این آیین نامه لازم است به نحوی صورت  گیرد که هیچگونه ابهامی در روش معامله مشاهده نگردد .

تبصره (5):مبنای انتخاب وخرید ،روش حداقل قیمت است مگر آنکه مشخصات فنی ،شرایط فروش ،زمان انتخاب و.......در انتخاب و تعیین برنده حائز اهمیت ودر مرتبه بالاتر قرار داشته باشد .در اینصورت گزارش توجیهی لازم توسط مدیر یا معاونت مربوط حسب مورد تهیه وبرای طبقه چهارم می بایست به تصویب هیات مدیره برسد .

فصل چهارم

مبانی وروشهای انجام معاملات خرید:

الف) خرید های برنامه ای:نظر به اینکه عمده ترین بخش خریدهای شرکت مربوط به ملزومات ادرای،ابزار آلات وتجهیزات مصرفی را می توان مورد پیش بینی نسبتاً دقیق قراردارد ،لذا در خواست خرید اینگونه اقلام حتی المقدور می بایست به صورت برنامه ریزی شده صورت پذیرد و مراتب ذیل در رابطه با خرید های مزبور معمول گردد .

1)در ابتدای هر دوره با تنظیم در خواستهای خرید کلیه نیازهای برنامه تولید دوره مزبور وسایر مصارف معمول واحدها (بر اساس اطلاعات گرد آوری شده از مدیریتها مختلف )برآورد گردیده ودرخواستهای خرید مزبور پس از تصویب معاونت مربوطه به تفکیک درخواستهای خرید داخلی وخارجی در اختیار واحد مربوطه قرار می گیرد .

2) مدیر امور اداری حسب مورد اقدامات لازم جهت تکمیل اطلاعات خرید (اعم از منابع تامین ،قیمتها ،شرایط خاص و فروشندگان و.....)را معمول داشته و اطلاعات مزبور را پس از اعمال هماهنگیهای لازم با معونت بازرگانی در اختیار کمیسیون معاملات قرار خواهند داد.

3) کمیسیون معاملات پس از بررسیهای لازم تصمیمات خود را در مورد چگونگی انجام خریدها ی مزبور جهت اقدام لازم مرحله ای (د رمورد انتخاب مناقصه عام یا محدود )یا اقدام نهایی (در مورد تعیین فروشنده مشخص )به معاونتهای مربوط منعکس می نماید .

آیین نامه عمل خواهد شد ودر ارتباط با خریدهای داخلی اقدامات لازم در چارچوب روشهای مشروحه ذیل به عمل خواهد آمد:

روشهای ومقررات مربوط به خریدهای داخلی:

1-معاملات جزیی:در مورد معاملات جزیی مامور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت و اجرت کار،معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت ،با حداقل قیمت وبا مسولیت خود تا 2000000 ریال بدون استعلام وبیش از 2000000ریال به صورت استعلام کتبی به انجام رسانیده وصورتحساب آن را که حاوی نشانی دقیق و کامل فروشنده باشد دریافت دارد ،ضمناً مامور خرید باید ذیل سند هزینه را باذکر اینکه معامله با کمتر بهای ممکن انجام شده با قید نام و نام خانوادگی وسمت و تاریخ امضاء کند .

برگه خلاصه خرید این دسته از خرید ها لازم است بوسیله مدیر امور اداری تهیه وامضاء شود . تصویب مدیران مذکور حسب مورد موید مسولیت ایشان در امر خرید می باشد ورافع مسولیت مامور خرید نخواهد بود .

2-معاملات متوسط: در مورد معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال مامور خرید مکلف است از هریک از فروشندگان کالاویا انجام دهندگان کار که تعدادآنها نباید از سه نفر کمتر باشد بر روی فرمهای استعلام بهاء در نوع کالا یا کار مورد معامله ،مقدار و مشخصات آن را باید با ذکر تاریخ و نام ونام خانوادگی وسمت خود وامضاء آن به وضوح قید نماید و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار نیز باید حداقل بهاء را با ذکر مدت اعتبار بهاء اعلام شده در برگ استعلام قید نموده و ضمن درج نشانی کامل و شماره تلفن وقید تاریخ ،امضاء نماید.

جدول مقایسه قیمتها با ذکر شرایط فروش اعلام شده توسط فروشندگان مربوط به همراه منبع وقیمت خرید قبلی،توسط مامور خرید تنظیم وامضاء گردیده و همراه با استعلامها ودر صورت امکان با نمونه جنس طی گزارش وبا اظهار نظر مامور خرید برای بررسی و کنترل وتائید توسط رئیسی تدارکات مربوط وسپس برای تائید به مدیر امور اداری حسب مورد ودر نهایت جهت تصویب به معاونت مربوط ارئه می گردد .

در مورد معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال ،معامله پس از تائید مدیران مربوطه حسب مورد و تصویب مدیر عامل انجام می گردد .

تبصره 1- در صورتیکه روش انجام معامله از طریق مناقصه محدود تعیین گردید شرایط وضوابط مناقصه مطالق فصل ششم این آیین نامه مشخص می شود .

تبصره 2- درصورتیکه روش انجام معامله برای معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال استعلام بهاء کتبی تعیین گردید، در این صورت استعلامها در پاکت در بسته اخذ شده و برای بازگشایی پاکات دریافت شده از فروشندگان تا مبلغ برآوردی 5000000 ریال با حضور مدیر خرید داخلی ویا مسئول تدارکات وبیش از مبلغ برآوردی5000000 میلیون ریال تا سقف حد نصاب معاملات متوسط علاوه بر افراد مذکور با حضور معاونت مربوط یا مدیریت عامل پاکات بازگشایی وفرمهای استعلام بهاء کتبی به امضاء اعضاء رسیده وبا توجه به گزارش مقایسه قیمت ففروشنده منتخب بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در آیین نامه انتخاب خواهد شد .

تبصره 3- استعلام بهاءباید از سازندگان وتولید کنندگان وفروشندگان اصلی به عمل آید .همچنین نمایندگان رسمی ومجاز فروش نیز  در ردیف این تبصره قرار می گیرند وبه هر حال همگی آنان باید دارای محل ثابت و مشخص برای کار باشند واز معامله با موسساتی که حق العمل کار یا دست دوم هستند اجتباب گردد .

تبصره4- مامور خرید با توجه به فرصت اعلام شده از سوی فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در استعلام بهاء با توجه به قیمت مربوطه بایستی طوری عمل نماید که به علت انقضای مهلت ،خسارتی متوجه شرکت نگردد .

تبصره5- چنانچه خرید از شرکتها دولتی و وزارتخانه ها وسصازمانه و موسسات دولتی ونیز نهادهای انقلاب وشهرد اریها و

تعاونیها ونیز خرید از شرکتها و موسسات که از طرف دولت برای کالا و خدمات آنها نرخ رسمی و معینی مشخص شده باشد انجام شود نیاز به استعلام بهاء نمی باشد .

 تبصره6- هرگاه فروشنده ویا انجام دهنده کار با وجود اعلام قیمت ومشخصات ،از پر کردن ویا امضاء برگ استعلام کتبی خودداری نماید ،مامور خرید مکف است مراتب را با ذکر نام ونشانی وشماره تلفن فروشنده وبهاء پیشنهادی شفاء فروشنده در برگ استعلام بهاء کتبی درج وبا ذکر جمله (فروشنده حاضر به تکمیل فرم نشد)آنرا امضاء نماید .تعیین تکلیف این چنین پیشنهادها ،طبق پیشنهاد مدیر مربوطه به عهده مدیر عامل می باشد .

تبصره7-در موارد که فروشنده ویا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر یا انحصاری باشد مامور خرید باید مراتب را کتباً گزارش نموده و به مدیر مربوطه ارائه نماید .مدیر مربوطه نیز باید با توجه به صرفه وصلاح شرکت،پیشنهاد مقتضی ارائه تا نسبت به خرید اقدام گردد. تعیین انحصاری بودن فروشنده با ارائه مدارک ومستندات (به جز موارد استثنایی که نتوان مدارک ارائه نمود) به عهده مامور خرید وتائید مدیر مربوطه می باشد .

3- معاملات عمده:معاملات عمده از طریق پیشنهاد مسئول انجام دهنده معامله و تصویب مدیر عامل وبر حسب مورد انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) یا در حالت استثناء استعلام کتبی انجام می گیرد.

تبصره1- در صورتیکه روش انجام معامله برای معاملات عمده استعلام بهاء تعین گردد ،در این صورت ضمن ارائه گزارش توجیهی به همراه دلایل و مستندات کافی تائید خرید به وسیله معاونت مربوطه ویا کمیسیون معاملات حسب مورد وتصویب مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت وبا توجه به ضرورت از طریق قرارداد ویا خرید نقدی معامله انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که در این حالت استعلام بهاء به جز موارد استثنایی بنا به پیشنهاد معاونت مربوطه وتصویب مدیر عامل به صورت کتبی ودر پاکت در بسته انجام می شود وبه هنگام بازگشایی پاکات حضور افراد مذکور در تبصره دو معاملات متوسط الزامی بوده وبرای بیش از 5000000 ریال به بالا نیز می بایست از طریق کمیسیون معاملات پاکات بازگشایی وبه امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسانیده وسپس از طریق گزارش مقایسه قیمتها فروشنده منتخب مشخص وپس از تائید وتصویب نسبت به خرید بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در آیین نامه اقدام گردد .

تبصره2- چنانچه بنابه نظر معاونت مربوطه ویا کمیسیون معاملات حسب مورد،ترک مناقصه به مصلحت شرکت باشد بنا به تائید آنان و تصویب مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت ،معامله از طریق ترک مناقصهانجام خواهد گردید .

تبصره3- انجام معاملات جزیی به روش معاملات متوسط و عمده ونیز معاملات متوسط به روش معاملات عمده بنا به تقاضا و توجیه مسئول انجام دهنده معاملات وتائید کمیسیون معاملات شرکت بلامانع است ولی بر عکس این حالت ممنوع می باشد .

تبصره4-در صورتیکه خرید از طریق مناقصه محدود ویا استعلام بهاء انجام می شود لازم است خرید از سازندگان و تولید کنندگان و فروشندگان اصلی به عمل آید. اضافه می شود نمایندگان رسمی و مجاز فروش نیز در ردیف این تبصره قرار می گیرد وبه هر حال همگی آنان باید دارای محل ثابت و مشخص برای کار باشند واز معامله با موسساتی که حق العمل کار یا دست دوم هستند اجتناب گردد .

4- معملات کلان : کلیه مقررات این نوع معامله شبیه معاملات عمده می باشد کلیه موارد می بایستی پس از تائید مدیر عامل

توسط هیات مدیره نیز تصویب گردد.

5- خرید فوری ،مشخصات آن ونحوه اقدام:

تعریف فوریت :فوریت به مطلبی اطلاق می شود که اگر در همان روز انعکاس آن به مدیر خرید یا بازرگانی ،وی نسبت به آن موضوع خرید کالا یا خدمت تصمیم گیری ننماید ،عدم اتخاذ تصمیم می تواند باعث ضرر وزیان شرکت شود.ضرر وزیان می تواند همه جنبه ها نظیر ضرر زیان به فعالیت های تولید شرکت ،پول،وقت ،انرژی را در بر گیرد .ضرر وزیان می تواند از دست رفتن یک فرصت اقتصادی ناب و بکر باشد .

منظور از تصمیم گیری نسبت به فوریت ها،صرفاً این نکته نیست که کالا همان روز به انبار شرکت تحویل شود یا همان روز خدمات مورد نظر تامین گردد. تصمیم گیری نسبت به فوریت ها یعنی تعیین تکلیف نحوه  

تدارک آن کالا یا خدمات در همان روز ،حال ممکن است تحویل آن از زمان تعیین تکلیف مدتی نیز به طول انجامد،نظیر سفارش فوری یک قطعه ،تهیه نقشه آن ،ساخت داخل یا حمل فوری از خارج ،تسریع در ترخیص با قید فوریت از گمرک از ارسال یک موتوریا وسیله برای تعمیر فوری و.........

 

انواع فوریت ها:

همانگونه که توضیح داده شد فوریت ها انواع مختلف دارند نظیر :

قطعه، ابزار یا ماده اولیه اصلی یا کمکی وخدمات مربوط به آن مثل ترخیص ،حمل و غیره که اگر فوراً تمهید وتدارک نشود خط تولید ،برنامه های تولید و.........آسیب می بیند .

موردی که شرکت بطوری روتین ،طبیعی و عادی مصرف کننده یا بهره بردار آن محسوب می شود اما در حال حاضر آن را لازم ندارد (تامین است ) ولی مورد در شرایطی خاص (اصطلاحاً بصورت اکازیون)پیشنهاد گردیده .

موردی که به آن نیاز داریم ،برگ در خواست هم برای آن صادر شده اما مهلت اعتبار قیمت آن (validity بسیا رکوتاه مدت است واگر فوری تصمیم نگیریم  با افزایش قیمت موضوع خرید یا حتی عدم تحویل ،مثلاً فروش به سایرین مواجه میشویم.

در بعد سفارشات خارجی ،موضوع فرصت های خاص ارزی که میبایستی  شرکت فوراً نسبت به جذب و تخصیص اقدام نماید میتواند مطرح باشد.

سایر موارد .

مقام    برای تائید فوریت :

مدیر عامل یا جانشین رسمی معرفی شده از سوی ایشان

قائم مقام مدیر عامل یا جانشین رسمی معرفی شده از سوی ایشان .

توضیح اینکه کلیه معاونین و مدیران شرکت بلاخص مدیر انبارها و مدیر خرید قادر به تشخیص ،طرح واعلام فوریت هستند . اما مقام صالح برای تائید فوریت فقط دو مقام فوق الذکر می باشد .

نحوه اقدام نسبت به خریدها فوری:

1)تکمیل فرم ویژه خرید فوری از سوی متقاضی واخذ تائیدیه مقام صالح (در دسترس ترین مقام)توسط وی.در صورتیکه مراتب شفاهاً از سوی مقام صالح به مدیر خرید اطلاح داده شده باشد،مدیر خرید نیز می توان ضمن هماهنگی فوری با متقاضی

وانبار اطلاعات را ردیافت و فرم ویژه را شخصاً تکمیل و اقدامات لازم بعدی را بعمل آورد .فرم تکمیل شده از سوی مدیر خرید بر اساس فوق معتبر و قابل اجراست .

در این حالت متقاضی خرید فوری موظف است حداکثر ظرف دو روز فرم تائید خرید فوری را از انبار و مقام صالح دریافت و برای درج در سوابق واحد خرید برای مدیر خرید ارسال نماید.

2)مدیر خرید یا بازرگانی بر اساس شرایط ومقتضیان روشی را که برای تدارک خرید فوری مورد نظر منطبق بر صرفه و صلاح شرکت میداند ،انتخاب نموده وپیشنهاد کتبی خوش را همراه با مدارک و مستندات لازم برای ارائه به کمیسیون آماده می نماید .مدیر خرید ادله های خویش برای ارئه چنین پیشنهادهای را بطور کامل در فرم قید میکند.

3)مدیر خرید یا بازرگانی تقاضای برگزاری جلسه فوری کمیسیون در همان روز مینماید و مراتب در کمیسیون طرح و مجوز لازم را دریافت می نماید.

4)در صورتیکه اعضاء کمیسیون در دسترس نباشد ،مراتب برای آنها فاکس میشود ونظر آنها نسبت به پیشنهاد مدیر خرید روی فاکگس اخذ می گردد.

5)در صوریتکه اخذ نظر اعضاء کمیسیون روی فاکس میسر نبود ،مدیر خرید یا بازرگانی نظر اعضاء را شفا هاً جویا شده و شخصاً نظر آنها را در فرم مصوبه درج مینماید . اما موظف است در اولین جلسه کمیسیون امضاء اعضاء را نیز اخذ و در سوابق درج نماید . فرم مصوبه مزبور برای امور مالی معتبر و لازم الاجرا میباشد .

6)در صورتیکه هیچیک از اقدامات فوق میسر نشد ،مقام صالح (مدیر عامل یا جانشین رسمی آن )شخصاً پیشنهاد کتبی مدیر خرید را ارزیابی و تصمیم گیریمی نماید ،تصمیم وی (مقام صالح) برای همه لازم الاجرا می باشد .

7)در صورتیکه حد نصاب خرید بگونه ای است که مدیر عامل باید مراتب را تائید یه مدیر عامل نیز ضروری است .

8)در صورتیکه حد نصاب خرید بگونه ای است که مدیر عامل باید مصوبه هیئت مدیره را نیز اخذ نمایند سوابق و مدارک همراه با مجوزهای دریافتی جهت ایشان ارسال میشود تا تصمیمات مقتضی را اتخاذ و جهت اجرا ابلاغ نمایند .

فسخ ولغو فوریت:

فرض بر این است که همه راها جستجو شده و تصمیم به اعلام فوریت گرفته شده است ،اما ممکن است بهر دلیل غیر قابل پیش فلسفه و موضوع فوریت از میان رفته و نیاز به اعلام جهت لغو آن باشد . در اینصورت کافی است ابتدا تلفنی وسپس بصورت مکتوب متقاضی خرید مراتب را به مدیر خرید اعلام نماید .

مراتب پس از لغو فوریت:

در صورتیکه مدیر خرید بتوان ضمن تماس فوری با فروشنده (ابتدا تلفنی و بلافاصله کتبی) مراحل خرید را متوقف کند،اقدام ودر غیر اینصورت ناگریز مراحل کار همانند یک خرید تا انتها (تدارک کامل )پیش میرود و گزارش آن همراه با مدارک و مستندات به اولین کمیسیون خرید ارائه میشود .

فصل پنجم

كميسيون معاملات :

الف-مقررات مربوط به كميسيون معاملات:

1-اعضاء كميسيون معاملات شامل معاونت مالي، معملات/مدير اداري ،نماينده تداركات داخلي،معاونت مربوطه ،دعوت از نماينده مطلع با نظر مدير عامل ،ميباشد كه بر اسا س فعاليتهاي شركت ميتواند به كميسيونهاي فرعي شامل خريد خارجي ، مناقصه،مزايده و فروش تقسيم گردد.

در شركتها يكه كميسيون فرعي تشكيل نشده است كميسيون معاملات به تنهايي تمام وظايف معاملات شركت را بر حسب طبقه بندي انجام معامله بعهده دارد.

2-كميسيون معاملات داراي يك نفر رئيس به انتخابات مدير عامل ويك فنر دبير مي باشد .

3-كميسيون معاملات مي تواند با توجه به مفاد اين آيين  نامهدر هر مورد نسبت به انتخاب كارشناسي ياكارشناسان و همچنين تشكيل كميته هاي تخصصي به منظور دستيابي به اهداف كميسيون اقدام نمايد

4)كميسيون معاملات مي تواند متقاضي و مسول انجام دهنده كار ويا هر تعداد از كاركنان شركت را كه لازم تشخيص دهد به عنوان عضو ميهمان جهت اداي توضيحات به جلسه دعوت نمايد.در صورت لزوم نظريات اعضاء ميهمان در صورتيكه قيد وبه امضاء آنان خواهد رسيد.

5-جلسات كميسون معاملات در موقع لزوم پس از موافقت رييس كميسيون معاملات طبق دعوت كتبي ،تلفني يا حضوري دبير كميسيون تشكيل خواهد شد.

6-كليه مدارك مربوط به معاملات كه قرار است از طريق كميسيون معاملات بررسي و اعلام نظر گردد لازم است قبل از تشكيل جلسه از طريق متقاضي و مسول انجام دهنده كار توسط دبير كميسيون معاملات جمع 

آوري وبررسي و رفع نقص گردد تا قابل طرح در كميسيون معاملات باشد

7-دبير كميسيون معاملات موظف است اطلاعات اوليه را قبلاً از تشكيل جلسات در اختيار رييس و اعضاي كميسيون قرار داده ويا سوابق و مداركي كه توسط رييس واعضاء كميسيون به عنوان اطلاعات قبلي در خواست مي گردد،تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

8-جلسات كميسيون معاملات با حضوراكثريت اعضاءكميسيون رسميت مي يابد .

9-چنانچه در تصميم گيري كميسيون معاملات اتفاق نظر نباشد تصميمات اكثريت اعضاء صورتجلسه گرديده و صاحبان آراء اقليت ،لازم است نظرات خود را به طور مسستدل در ذيل صورتجلسه درج و امضاء وامضاء نمايند.

ضمناً در تصميم گيري هيچيك از اعضاءنم توانند راي خود را به اعضاء ديگر تنويض يا از اعلام راي خودداري نموده ويا راي ممتنع دهند.

10-صورتجلسه كميسيون معاملات در مورد معاملات عمده با تصويب مدير عامل ،در مورد معاملات كلان با تصويب هيات مديره شركت قابل اجرا خواهد گرديد.بديهي است در صورتيكه نظر كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگيرد ويا به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد مرجع تصويب كننده معامله با مطالعه نظريات اعضاء كميسيون وبا بررسي جوانب امر روش انجام كار را مشخص و ابلاغ خواهد نمود.

11-كميسيون معاملات مكلف است تصميم خود را با توجه به نحوه و خصوصيات معاملات معامله حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري به مدير عامل گزارش نمايد.

12-در صورتيكه اعضاي هيئت مديره عضو موظف وداراي مسوليتهاي سازماني شركت باشند و همچنين حداقل دو نفر از آنان يا نمايندگان ايشان عضو كميسيون خريد خارجي شركت باشند مصوبه هاي كميسيون خريد خارجي در مورد معاملاتي كه احتياج به تصويب هيات مديره دارد در حكم مصوبه هيات مديره تلقي ميگردد .به هر صورت ملاك تعيين ارائه موضوعهاي معاملات خريد هاي خارجي جهت طرح آن در جلسات هيات مديره

                                     

آوري وبررسي و رفع نقص گردد تا قابل طرح در كميسيون معاملات باشد

7-دبير كميسيون معاملات موظف است اطلاعات اوليه را قبلاً از تشكيل جلسات در اختيار رييس و اعضاي كميسيون قرار داده ويا سوابق و مداركي كه توسط رييس واعضاء كميسيون به عنوان اطلاعات قبلي در خواست مي گردد،تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

8-جلسات كميسيون معاملات با حضوراكثريت اعضاءكميسيون رسميت مي يابد .

9-چنانچه در تصميم گيري كميسيون معاملات اتفاق نظر نباشد تصميمات اكثريت اعضاء صورتجلسه گرديده و صاحبان آراء اقليت ،لازم است نظرات خود را به طور مسستدل در ذيل صورتجلسه درج و امضاء وامضاء نمايند.

ضمناً در تصميم گيري هيچيك از اعضاءنم توانند راي خود را به اعضاء ديگر تنويض يا از اعلام راي خودداري نموده ويا راي ممتنع دهند.

10-صورتجلسه كميسيون معاملات در مورد معاملات عمده با تصويب مدير عامل ،در مورد معاملات كلان با تصويب هيات مديره شركت قابل اجرا خواهد گرديد.بديهي است در صورتيكه نظر كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگيرد ويا به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد مرجع تصويب كننده معامله با مطالعه نظريات اعضاء كميسيون وبا بررسي جوانب امر روش انجام كار را مشخص و ابلاغ خواهد نمود.

11-كميسيون معاملات مكلف است تصميم خود را با توجه به نحوه و خصوصيات معاملات معامله حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري به مدير عامل گزارش نمايد.

12-در صورتيكه اعضاي هيئت مديره عضو موظف وداراي مسوليتهاي سازماني شركت باشند و همچنين حداقل دو نفر از آنان يا نمايندگان ايشان عضو كميسيون خريد خارجي شركت باشند مصوبه هاي كميسيون خريد خارجي در مورد معاملاتي كه احتياج به تصويب هيات مديره دارد در حكم مصوبه هيات مديره تلقي ميگردد .به هر صورت ملاك تعيين ارائه موضوعهاي معاملات خريد هاي خارجي جهت طرح آن در جلسات هيات مديره

                                     

10-كميسيون معاملات موظف است كليه صورتجلسه مربوط به تصميم گيري خود را ظرف مدت پنج روز كاري جهت اطلاع و تصويب نهايي بريا مدير عامل شركت ارسال دارد.

11-مسوليت پيگيري و اجراي تصميمات كميسيون معاملات كه مورد تصويب مدير عامل و يا هيات مديره شركت قرار گرفته به عهده انجام دهنده كار بر حسبكميسيونهاي مختلف (معاونين و مديرهاي ذيربط مجموعه آنان مي باشد.)

 

فصل ششم

برگزاري مناقصه:

مقدمه

از آنجايي كه برگزاري صحيح و مناسب مناقصه به عنوان يكي از روشهاي مطمئن و رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر به كمترين قيمت متناسب ،مي تواند ضامن و پشتيبان خوبي براي تصميمات متخذه از سوي مقامات مسول شركت مورد توجه قرار گيرد.

الف)معاملات عمده

ب) خريدهاي كه همه منابع عرضه كننده آن كالا و خدمات شناخته شده نيستنندوبا فراخوان عمومي (مناقصه)اين نقيصه را مرتفع مي كند.

ج)خريدهاي كه در مورد سنجش قيمت كالا يا خدمت مورد نظر ،نياز به بررسي و مطالعه بيشتري دارد و سوابق گذشته يا در دسترس نيست و يا از اعتياد چنداني بدليل نوسانات باار بر خوردار نمي باشد.

د)خريد هاي كه با اين روش اجام ميگيرد رقابت جدي تر و دقيق تري بين عرضه كنندگان كالا يا خدمت بوجود مي آورد واين تعامل بازرگاني ما را به سمت انتخاب بهتري در راستاي منافع و صالح شركت سوق ميدهد.

1)تعاريف:

واژگاني كه در اين فصل به كاربرده شده ،به شرح ذيل تعريف مي شوند:

الف)مناقصه:فرآيندهاي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،كه در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشدفواگذار مي شود.

ب)مناقصه گزار: شركتي كه مناقصه را برگزار مي نمايد .

ج)مناقصه گر :شخص حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.

د)كميته فني بازرگاني :هيات است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحتدار كه از سوي مديريت عامل شركت انتخاب مي شودو ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده ميگيرد.

ه-ارزيابي كيفي مناقصه گران:عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

و)ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادهاي :فرايندي است كه در آن تشخيصات ،استانداردها، كارايي دوام وساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ،ارزيابي و پيشنهاد هاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ز)ارزيابي مالي:فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در بند 16 اين فصل از بين پيشنهاد هايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ،برگزيده ميشود

ط)انحصار : انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق زير تعيين مي شود.

1)اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدمات كه در انحصار دولت است.

2)انتشار آگهي عمومي و ايجاب (اعلام آمادگي )تنها يك متقاضي براي انجام معامله :

ي)برنامه زماني مناقصه:سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،مدت اعتبار پيشنهادهاي و زمان انعقاد قرار داد مشخص مي شود.

پاکتهای پیشنهادی مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

ب)مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

1-مناقصه عمومی :مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود :مناقصه ای است که در ان به تشخیص و مسولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید شود .فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار (بر اساس ضوابط موضوع موارد (9)و(20) این فصل به اطلاع مناقصه گران می رسد .

3) سازماندهی مناقصات :

1-3)کمیسون معاملات یا حسب مورد مناقصه

الف :اعضاء کمیسیون معاملات یا حسب مورد مناقصه با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگیرد

عمدتاً کمیسیون مزبور از اعضاء زیر تشکیل می شود:

1-مدیر عامل یا نماینده وی

2-معاونت مالی یا مدیر مالی

3-معاونت بازرگانی یا نماینده وی

4-نماینده تدارکات داخلی

5-در صورت نیاز دعوت از نماینده مطلع

ب:کمیسیون با حضور اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضوردر جلسه و ابزار نظر هستند . تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

4)وظایف کمیسیون مناقصه:

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف:تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

ب: بررسی ÷یشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن وغیر مشروط بودن ÷یشنهاد های قیمت (ارزیابی شکلی)

ج:ارزیابی ÷یشنهاد ها و تعیین ÷یشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

ه-تعیین برندگان اول ودوم مناقصه (طبق ضوابط موارد 19 و 20 این فصل)

و:تنظیم صورتجلسه مناقصه .

ز:تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

5)برگزاری مناقصات

1-5) فرآیند برگزاری مناقصه :

الف:تامین منابع مالی.

ج)تهیه اسناد مناقصه

د:ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

و:ارزیابی پیشنهاد ها

ز:تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

6) تامین منابع مالی

الف:انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که شرکتها به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع  مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب:موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از طرف شرکت مناقصه گزار قید و تعهد شود.

7)روش های انجام مناقصه

مناقصه در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

1-7)برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار .

2-7)برگزاری مناقصه محدود.

.8)ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف:در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

1-تضمین کیفیت خدمات و محصولات .

2-داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3-حسن سسابقه

4-داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت ،در صورت لزوم.

5-توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب)مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1-تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2-تهیه اسناد ارزیابی

3-دریافت ،تکمیل وارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

4-ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران ورتبه بندی آنها

5-اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها

6-مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

9)فراخوان مناقصه

الف:مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1-نام ونشانی مناقصه گزار

2-نوع،کمیت،وکیفیت کالا یا خدمات با ذکر مشخصات

3-مدت ومحل نحوه تحویل کالا یا انجام کار

4-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .

5-محل،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها

6-مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین ان میسر یا به مصلحت باشد).در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد،برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

7-بهای خرید اسناد مناقصه در صورت صلاحدید باید در آگهی مربوطه درج شده واعلام گرددکه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-فروش مدارک وبرگ شرایط و مشخصات وذکر میزان مالیات و بیمه متعلقه در خصوصانجام کارهای خدماتی حسب مورد باید در اسناد مناقصه یا آگهی درج شود.

ب-فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الاانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

ج-مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب)از طریق سایر رسانه های گروهی ورسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د-در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد.

آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ،منتشر شود.

10)

الف)تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب)اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1-نام ونشانی مناقصه گزار

2-نوع ومبلغ تضمین مناقصه

3-محل،زمان ومهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4-مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5-مدت اعتبار پیشنهادها

6-شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی،استانداردها،نوع،کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

7-برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

8-معیارهای وروش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

9-روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیششنهادها وتعداد نسخه های آنها

10-متن قرارداد شامل موافقتنامه ،شرایط عمومی وخصوصی وضمائم آن.

11-صورتجلسات و توضیحات موضوع بند 13.

12-سایر اسناد که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

11)ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف)شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خودرا به ترتیب  زیر تهیه وبه مناقصه گزار تسلیم کنند.

1-تهیه وتکمیل اسناد وپیشنهادها

2-تسلیم پیشنهاد ها د رمهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

3-دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب-مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز ویک ماه باشد.

12)شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف)هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه ،جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد،نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب)شرکت کنندگان درمناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خودرا باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)،پیشنهادفنی بازرگانی (پاکت ب)وپیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک ومهر شده قرار دهند.

ج)مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهاد های ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشایی ،از پاکت ها صیانت نماید.

 

 

د-هرگونه تسلیم ،تحویل،اصلاح ،جایگزینی ویا پس گرفتن پشنهاد باید به صورت قابل گواهی ودر مهلت و مکان مقرر در اسنادمناقصه انجام شود

13)توضیح وتشریح اسناد

الف)چنانچه شرکت کنندگان در اسناد مناقصه ،ابهام یا ایرادی مشاهده کند ،می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.

ب-توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد)،رونوشت صورتجلسه آن مطابق بند 1-18این فصل به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

14)گشایش پیشنهاد ها

الف)پیشنهاد های مناقصه گران در زمان ومکان مقرر گشوده می شود

ب-مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1-تهیه فهرست  اسامی دریافت کنندگان اسناد ،(پیشنهاددهندگان)،حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2-باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف)و کنترل آن

3-بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4-بازرکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها وکنار گذاشتن پیشنهادها ی غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5-تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

6-تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه

7-تحویل پاکت های قیمت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استراد به ذینفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:2.85pt; mso-para-margin-bottom:0in; mso-para-margin-left:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 15:39 روز سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}

اساسنامه مجتمع مسکونی

اساسنامه مجتمع مسکونی ...................................198 به شرح زیر در هیئت مدیره تهیه و  در تاریخ 30/  07 / 1392 در  120 بند و 16  تبصره به تصویب مجمع عمومی مجتمع رسیده و از آن تاریخ به مدت نامحدود لازم الاجرا میباشد.

 

1- تعاریف:

1-1- ساکن: به کلیه افراد مستقر در واحدهای مجتمع اطلاق می شود که به یکی از طرق اجاره و یا مالکیت، بخش یا تمام واحد مسکونی طی قراردادی خاص در تصرف ایشان میباشد.

2-1- قسمت های مشترک (مشاعات): قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن­ها که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین می باشد قسمتهای مشترک محسوب میگردد و نمیتوان حق انحصاری بر آنها قایل شد.

قسمت های مشترک عبارت است از:

زمین زیر بنا، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مدیریت، نگهبانی و سرایداری ها، اتاق های سرایداری، دستگاه های آسانسور و محل های آن، چاه های فاضلاب، لوله ها از قبیل (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، گاز، هواکش ها، لوله های بخاری)، اسکلت ساختمان، درها و پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها، وسایل تأمین کننده روشنایی، تأسیسات مربوط به آسانسورها و محل آن ها، محل اختتام پله و ورود به بام، بام، تجهیزات اطفاء حریق، امداد و نجات و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، حیاط، باغچه ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

3-1- شارژ (هزینه های دوره ای): به مبلغی اطلاق می شود که میبایست توسط ساکنین و به صورت ماهانه جهت اداره امور مجتمع (هزینه های گاز، برق مشترک، آب، تلفن و حقوق کارکنان، قراردادهای تعمیر و نگهداری تأسیسات) و نگهداری مشاعات به مدیر مجتمع پرداخت شود.

4-1- هزینه های موردی: مبالغی که به منظور نگهداری، تعمیرات و هزینه های غیرقابل پیش بینی مجتمع، فارغ از هزینه های دوره ای به تصویب    می رسد.

5-1- خبرنامه: نشریه ای است که به صورت دوره ای برای اطلاع ساکنین از تصمیمات هیئت مدیره و سایر موارد، منتشر و در اختیار تمام ساکنین و مالکین قرار می گیرد.

 

2- مجمع عمومی:

1-2- مجمع عمومی مجتمع حداقل یک بار در سال تشکیل خواهد شد. تصمیمات مجمع به موجب اکثریت مطلق آرای حاضرینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را در اختیار داشته باشند.

تبصره 1- در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد و تصمیمات اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.

تبصره 2- در صورتی که مالک قسمت اختصاصی، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت های حقوقی معرفی خواهد شد.

تبصره 3- در غیاب مالکین، مستأجرین می توانند به نمایندگی از ایشان در جلسات مجتمع شرکت نمایند مگر آنکه مالکین کتباً فرد دیگری را با هماهنگی قبلی به صورت مکتوب به هیئت مدیره معرفی نموده باشند که پس از تأیید هیئت مدیره می‌توانند در جلسات مجتمع شرکت نمایند.

تبصره 4- هریک از مالکین واحدها می‌توانند حداکثر به عنوان نماینده دو نفر از مالکین دیگر در مجامع مجتمع شرکت نمایند.

تبصره 5- تاریخ تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه آن می‌باید حداقل ده روز قبل از تشکیل به وسیله دعوتنامه کتبی و یا آگهی در تابلوی اعلانات به اطلاع اشخاص ذیربط رسانده شود.

تبصره 6- مجمع عمومی پس از تشکیل، ابتدا از بین اعضا یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر به عنوان منشی و دو نفر را به عنوان ناظر انتخاب خواهد نمود، اداره جلسه با رییس جلسه خواهد بود.

تبصره 7- کلیه تصمیمات مجمع عمومی مجتمع باید در صورت جلسه مکتوب و توسط مدیرعامل در دفتر مجتمع نگهداری شود.

تبصره 8- تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیرعامل به مالکین غایب اطلاع داده شود.

تبصره 9- مصوبات مجمع عمومی مطابق با مقررات و مفاد اساسنامه برای کلیه مالکین و ساکنین الزام آور می‌باشد.

تبصره 10- بنا به درخواست کتبی حداقل 20% از مالکین می‌توان جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را برگزار نمود، و در صورت عدم اقدام هیئت مدیره بازرس مجتمع می‌تواند با اطلاع هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده مجمع را برگزار نماید.

تبصره 11- مباحث خارج از دستور جلسه، در مجمع عمومی ممنوع می‌باشد.

2-2- مجمع عمومی مجتمع دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف- تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییری در آن.

ب- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و نظارت بر وظایف آنان.

تبصره 1- کاندیداهای عضویت برای هیئت مدیره و بازرسی می‌باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، نسبت به اعلام آمادگی خود به هیئت مدیره به صورت مکتوب اقدام و رسید دریافت نمایند.

تبصره 2- مجمع عمومی می‌باید یک نفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک‌سال انتخاب نماید.

ج- اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اداره امور مجتمع و تصمیم به نوسازی و یا بازسازی مجتمع.

د- تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

ه- تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره مجتمع.

و- سایر موارد در چارچوب صلاحیت مجمع عمومی.

3-2- مجمع عمومی می­تواند در صورت صلاحدید، یک نفر از ساکنین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی­البدل به مدت یکسال انتخاب نماید.

 

3- هیئت مدیره

1-3- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 7 نفر می‌باشد که شامل یک نفررئیس هیئت مدیره، یک نفر نایب رئیس، یک نفر مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی، یک نفر مسئول کمیته بهداشتی ورزشی، یک نفر مسئول فنی، یک نفر مسئول مالی، یک نفر مسئول اداری و دو نفر دیگر نیز به عنوان عضو علی‌البدل خواهند بود. مسئول مالی، مسئولیت حفظ دفتر ثبت درآمد و هزینه را به عهده خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه را برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

تبصره- حداقل 4 نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره باید از مالکین باشند.

2-3- جلسات هیئت مدیره با حضور 5 نفر عضو اصلی رسمیت می‌یابد.

3-3- جلسات هیئت مدیره حداکثر هر 15 روز یک‌بار تشکیل خواهد شد و در صورت لزوم جلسه فوق‌العاده با دعوت رئیس هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.

4-3- پس از انتخاب هیئت‌مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی موظف است حداکثر ظرف 5 روز، کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، تجهیزات و اموال مجتمع را با تنظیم صورت‌جلسه به هیئت مدیره جدید تحویل دهد.

5-3- مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره دو سال است، ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع خواهد بود.

تبصره- به منظور همکاری تمامی مالکین و ساکنین در مدیریت مجتمع، عضویت در هیئت­مدیره به صورت گردشی بوده و کلیه مالکین و ساکنین باید عهده‌دار این مسئولیت گردند. در صورت عدم وجود داوطلب عضویت در هیئت مدیره جدید، اعضاء می‌توانند ابقاء گردند.

6-3- در صورت استعفا، عزل، حجر، فوت و یا غیبت در 4 جلسه متوالی و یا 8 جلسه متناوب هرکدام از اعضای هیئت­مدیره، قبل از انقضای مدت مسئولیت، یکی از اعضای علی­البدل با آرای بیشتر تا پایان مدت باقی‌مانده، جانشین فرد مذکور خواهد شد.

تبصره- در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت‌مدیره به جهات فوق از هیئت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیئت مدیره تشکیل گردد.

7-3- مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

8-3- اعضای هیئت مدیره، امین مجتمع بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند.

تبصره 4- اعضای علی‌البدل در صورت تمایل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نمایند.

9-3- هیئت­مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

الف) استخدام مدیرعامل خارج از مالکین و مستأجرین مجتمع.

ب) بیمه نمودن تمام بنا به عنوان یک واحد در مقابل آتش­سوزی و دستگاه­های آسانسور در مقابل حوادث.

ج) استخدام نگهبان و سرایدار برای مجتمع و تدوین شرح وظایف آنان.

د) تعیین هزینه­های مستمر و مخارج متعلق به هر واحد و نحوه پرداخت آن.

 

 

 

4- مدیر عامل و وظایف وی

1-4- اجرای مصوبات هیئت­مدیره در چارچوب اساسنامه.

2-4- نظارت بر حسن انجام فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد.

3-4- به­کار گماردن کارکنان (نگهبانان، سرایدار و ...) و نظارت بر فعالیت آنان.

4-4- بازدید مستمر از تأسیسات و مشاعات بلوک­ها و ارایه گزارش به هیئت­مدیره.

5-4- در صورتی که مدیرعامل استعفا و یا به هر علتی از انجام وظیفه معذور گردد، تا انتخاب مدیرعامل جدید حداکثر طی 2 هفته، یکی از اعضای هیئت­مدیره که توسط خیئت­مدیره انتخاب می­شود به طور موقت به عنوان جانشین مدیرعامل انجام وظیفه خواهد نمود.

5- بازرس و وظایف وی

1-5- نظارت بر نحوه کار و فعالیت هیئت­مدیره و مدیرعامل و اعلام موارد قصور به صورت مکتوب به آنان.

2-5- بررسی صورت دریافت و پرداخت و اسناد عملکرد هسئت­مدیره به طور متناوب.

3-5- بررسی بیلان و ترازنامه مالی مجتمع و ارایه آن به هیئت­مدیره جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه، حداقل 2 هفته قبل از تشکیل مجمع.

4-5- شرکت در جلسات هیئت­مدیره بدون حق رأی.

5-5- در صورت فوت و یا ممنوعیت قانونی، بازرس علی­البدل به عنوان جانشین وی ادامه فعالیت خواهد داد.

تبصره- در صورتی که هیئت­مدیره به هر علتی مستعفی و یا معذور از انجام وظایف قانونی خود باشد، بازرس می­بایستی حداکثر ظرف 7 روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هسئت مدیره در چارچوب اساسنامه اقدام نماید.

 

6- امور مالی مجتمع

1-6- شروع سال مالی مجتمع اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند ماه خواهد بود و مدیرعامل موظف به صدور برگه تسویه حساب در پایان سال مالی برای هرکدام از واحدها می­باشد.

2-6- خرید اجناس و وسایل مورد نیاز مجتمع و انعقاد هرنوع قرارداد بیش از میزانی که سقف آن هر ساله توسط مجمع عمومی تصویب می­گردد، نیاز به اخذ سه فقره استعلام­بها و کسب مجوز از هیئت­مدیره را دارد.

3-6- ساکنین موظف به پرداخت شارژ و هزینه­هایی که برای حفظ و نگهداری مشاعات مجتمع مصرف می شود، می­باشند.

4-6- مبلغ هزینه شارژ بر اساس تصمیمات هیئت مدیره و به طور سالانه تعیین و به اطلاع ساکنین و مالکین خواهد رسید.

تبصره 1- از آن جا که نگهداری مجتمع هزینه­بر است، واحدهایی که کمتر از 3 ماه خالی باشند باید تمامی مبلغ شارژ خود را بپردازند و مالکین واحدهایی که بیش از سه ماه خالی باشند نیز موظف به پرداخت شارژ به میزانی که هیئت مدیره تعیین می­کند، خواهند بود. به هر حال این مبلغ نباید از 75درصد از حق شارژ مجتمع کمتر باشد.

تبصره 2- مالکین این واحدها مکلف به اعلام کتبی تاریخ تخلیه واحد خود به مدیر مجتمع می­باشند، در غیر این صورت واحد آن ها دارای ساکن تلقی خواهد شد.

تبصره 3- واحدها مکلف به پرداخت شارژ ماهانه خود حداکثر تا هفتم همان ماه می­باشند. در غیر اینصورت، مبلغی معادل 10درصد شارژ به صورت روزشمار به عنوان جریمه از تاریخ هشتم همان ماه به آن اضافه خواهد شد. این جریمه به غیر از جریمه مذکور در بخش برخورد با تخلفات می­باشد.

تبصره 4- هیئت مدیره مجاز خواهد بود با توجه به نرخ تورم، نسبت به افزایش مبلغ جریمه موضوع تبصره 3 این بند، تصمیمگیری نماید.

5-6- به منظور تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اضطراری، مبلغی به عنوان صندوق مالکین توسط هیئت مدیره تعیین می­گردد. پرداخت مالکین به این صندوق به نسبت مساوی بوده و در صورت استفاده از مبالغ این صندوق باید در اسزع وقت نسبت به تأمین مجدد آن از طریق مالکین اقدام گردد.

تبصره- در مورد تأخیر در پرداخت هزینه های موردی، زمان و میزان جریمه متعلقه متناسب با هزینه مذکورنسبت به شارژ، توسط هیئت مدیره تعیین و اعلام میگردد.

6-6- حداقل موجودی صندوق مالکین، هر ساله، توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد.

7-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغی سالانه که توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد، بدون در نظرگرفتن موجودی صندوق مالکین، به این صندوق می­باشند.

8-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغ 000,000,1 ریال (معادل یکصد هزار تومان) به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود به مجتمع می باشند.

تبصره 1- مالکین مکلف به تأمین هزینه­های تعمیراتی ساختمان که بیش از موجودی و مانده صندوق مالکین باشد، می­باشند.

تبصره 2- واحدها نمی­توانند از مبالغ موجودی صندوق مالکین به عنوان شارژ یا جریمه های واحد خود استفاده نمایند.

9-6- هیئت مدبره مجتمع باید گزارش عملکرد مالی خود را به تصویب مجمع عمومی سالانه مجتمع برساند.

تبصره- هیئت مدیره مکلف است گزارش گردش مالی مجتمع را هر ماه به اطلاع کلیه ساکنین برساند.

10-6- کلیه قراردادهای مجتمع با اشخاص حقیقی و حقوقی باید به امضاء کلیه اعضاء اصلی هیئت مدیره برسد.

11-6- کلیه ساکنین اعم از مالک یا مستأجر در هنگام تخلیه ملک موظف به پرداخت کلیه بدهی ها به مجتمع و دریافت تسویه حساب واحد خود از مدیر مجتمع می باشند. در هرحال در صورت عدم دریافت تسویه حساب، هیئت مدیره تصمیمات و جرائم را در مورد مالک یا مستأجر آن واحد اعمال می نماید.

12-6- حداکثر مبلغ تنخواه در اختیار مدیر مجتمع توسط هیئت­مدیره تعیین می­گردد. مبالغ جمع­آوری شده باید در حسابی بانکی که با امضای حسابدار و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره باز شده است، نگهداری شود.

13-6- مجوز هزینه­های عمرانی مجتمع تا مبلغ 000,000,20 ریال توسط هیئت مدیره و بیش از آن توسط مجمع عمومی صادر و ابلاغ می­گردد. پرداخت این هزینه­ها بین کلیه واحدها به مساوات تقسیم می­گردد.

14-6- مستأجرین موظفند کلیه وجوه مربوط به مالکین را در زمان مقرر پرداخت و سپس با مالک واحد خود تسویه نمایند.

15-6- هزینه­هایی که از حساب هزینه های شارژ تأمین خواهد شد عبارت است از:

هزینه حقوق مدیر، نگهبانان و سرایداران (براساس قرارداد منعقده)، هزینه نگهداری و تعمیر تأسیسات آبی، برقی، گازی، اطفاء حریق و امداد و نجات (در صورتی که به مصرف شخصی نرسیده باشد)، کنترل های درب ها و آسانسورها، هزینه قبوض آب، برق و گاز مجتمع، هزینه تلفن های مجتمع (که سقف مبلغ قابل پرداخت آن توسط هیئت مدیره تعیین می گردد)، هزینه ملزومات مورد استفاده برای امور سرایداری، بیمه آسانسورها، بیمه آتش­سوزی، سمپاشی سالانه، انتشار خبرنامه، تهیه و انتشار فاکتورها، صورت حساب ها و ابلاغیه های هیئت­مدیره و سایر موارد احتمالی دیگر.

                                                        

 

7- برخورد با تخلفات

1-7- هیئت مدیره مکلف است در مقابل شکایات کتبی، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه را کتباً به اطلاع شاکی برساند.

2-7- هیئت مدیره مکلف است با واحدهایی که بدهی آنان بیش از مبلغی که میزان آن را سالانه خود مقرر می­نماید به صورت زیر برخورد نماید:

در مرحله اول، اخطار کتبی به واحد خاطی و ارائه فرصت ده روز برای تعیین وضعیت بدهی خود.

در مرحله دوم، اخطار کتبی مبنی بر قطع برق واحد مربوطه ظرف مدت ده روز در صورت عدم تسویه حساب بدهی.

تبصره- در صورت قطع برق، جریمه تبصره 3 بند 2-4 تا زمان تسویه حساب کامل لحاظ خواهد شد.

3-7- هیئت مدبره موظف است نسبت به اخذ هزینه های ناشی از خسارات وارده از طرف ساکنین به مشاعات ساختمان از واحد متخلف اقدام نماید.

4-7- هیئت مدیره موظف است نسبت به برخورد با ساکنینی که اساس نامه مجتمع و اصول اخلاقی زندگی آپارتمان نشینی را رعایت  نمی نمایند، برحسب مورد، با اخذ جریمه نقدی یا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

8- استفاده از پارکینگ

1-8- پارک خودرو و موتور سیکلت فقط در محل پارکینگ مربوطه مجاز می باشد، و در پارکینگ دیگران ممنوع. مگر با ارائه مجوز کتبی مالک آن پارکینگ به مدیر مجتمع.

2-8- پارک خودرو در مشاعات ممنوع است.

3-8- تعمیر، سرویس و شستشو خودرو و موتورسیکلت در محوطه پارکینگ ممنوع می­باشد.

4-8- در صورتی که خودرو هر کدام از ساکنین دچار روغن ریزی باشد، نظافت آلودگی ایجاد شده بر عهده واحد مربوطه است. واحدها می­توانند با هزینه شخصی از خدمات سرایداران در این زمینه استفاده نمایند.

5-8- با توجه به محدود بودن جریان هوا در محیط پارکینگ، گرم­کردن و روشن نگه داشتن خودرو در محل پارکینگ به مدت بیش از  2 دقیقه ممنوع می­باشد.

 

9- سایر موارد

1-9- کلیه مالکین برای حفظ امنیت و آسایس همسایگان به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود از طریق دفتر مدیریت مجتمع اقدام نمایند.

2-9- کلیه ساکنین حداکثر نیم ساعت قبل از ساعت مقرر جمع آوری زباله توسط سرایداران، زباله خود را به نحوی که ایجاد آلایندگی در محیط ننماید، مقابل درب ورودی واحد خود قرار دهند. (توصیه می شود حتی المقدور زباله های خشک و تر از هم جدا گردد.)

تبصره 1- ساکنین در خارج از ساعت مذکور برای جمع آوری زباله، شخصاً زباله خود را با رعایت اصول بهداشتی در مخزن زباله مجتمع واقع در پارکینگ قرار دهند.

تبصره 2- ساکنین از ریختن پس ماند غذا، نان خُرد و زباله در نقاط مختلف به ویژه پشت ساختمان ها اجتناب نمایند.

3-9- استفاده بیش از ظرفیت مجاز آسانسور برای حمل افراد ممنوع می­باشد.

4-9- استفاده از آسانسور در هنگام اسباب کشی اکیداً ممنوع می­باشد.

5-9- استفاده کودکان از آسانسور به عنوان وسیله بازی ممنوع می باشد.

6-9- سرایداران موظف می باشند از ساعت 24 درب های ورودی ساختمان و پارکینگ را قفل نمایند. لذا ساکنین نیز موظفند در صورت تردد از ساعت 12 شب الی 6 صبح حتماً درب های مذکور را قفل نمایند.

7-9- کلیه ساکنین موظفند جهت حفظ آسایش سایرین، از ایجاد سرو صدا هنگام تردد و یا مشایعت میهمانان در راهروها و پارکینگ خودداری نمایند.

8-9- ساعت بازی کودکان در زمین بازی در فصل تابستان عصرها از ساعت 18 الی 21 و در سایر فصول از ساعت 17 الی 18 تعیین گردیده است.

9-9- بازی کودکان با توپ بادی و پلاستیکی دو لایه ممنوع می باشد.

10-9- بازی کردن کودکان در محوطه، پاگردها، راه پله ها، پشت بام، فضای سبز ممنوع می باشد.

11-9- انجام تعمیراتی که منوط به استفاده از دریل و مته، چکش کاری و وسایل ایجاد کننده آلودگی صوتی در مجتمع می باشد، بعد از ساعت 30/18 ممنوع می­باشد.

12-9- نگهداری حیوانات و پرندگان در مجتمع ممنوع می باشد.

13-9- گذاردن هر نوع وسیله ای در جلوی درب واحدها، راه پله ها، پاگردها، محوطه و پارکینگ ممنوع می باشد. سرایداران مکلف می­باشند نسبت به جمع­آوری موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصره 1- گذاشتن جاکفشی و یا کفش ها در جلوی درب واحدها ممنوع می باشد.

تبصره 2- پادری های متحد الشکل و یا گلدان هایی که با هزینه مجتمع تهیه می شوند از این قاعده مستثنی می­باشند.

14-9- هرگونه دستکاری تجهیزات مشترک توسط ساکنین ممنوع می باشد.

15-9- تغییر در هرکدام از بخش های مشاع ساختمان ممنوع می باشد.

16-9- تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد. سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اطلاع مدیر مجتمع و در حد معقول انجام شود.

17-9- هرگونه تغییر در نما، سردر و بالکن های اختصاصی ممنوع می باشد.

18-9- نصب سایبان، نرده، بند(برای آویزان نمودن البسه) که از بیرون ساختمان قابل رؤیت باشد، ممنوع می باشد.

19-9- نصب هرگونه آنتن اختصاصی در نمای خارجی ساختمان ممنوع می باشد.

20-9- استفاده از سیم های برق، تلفن و آنتن در روی نمای ساختمان ممنوع می باشد.

21-9- نصب هرگونه اطلاعیه و آگهی تبلیغاتی در محیط مجتمع ممنوع می باشد.

22-9- قراردادن اشیایی که وزن آن ها بیش از تحمل کف قسمت های اختصاصی می باشد، ممنوع می باشد.

23-9- واحدها مسئول جبران خسارت وارده به سایر واحدها و یا مجتمع در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان و یا سینک می باشند.

24-9- در صورت ایجاد خسارت توسط ساکنین و میهمانان هر واحد به اموال عمومی مجتمع، پس از برآورد میزان آن به حساب بدهکاری واحد ذیربط منظور و دریافت خواهد شد.

25-9- ایجاد صداهای ناهنجار مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف واحد، صدای توپ بازی و دویدن بچه ها در واحدها ممنوع می­باشد.

26-9- استفاده همزمان از لوازم برقی پرمصرف مثل اتو، ماشین لباسشویی، جوجه سرخ کن برقی که موجب داغ شدن سیم ها گردیده و خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ممنوع می باشد.

27-9- استعمال دخانیات در راهروها و راه پله های مجتمع ممنوع می باشد.

28-9- مسئول حرکات و رفتار کودکان والدین آن ها می باشند و در قبال هرگونه رفتار نامناسب فرزندان خود باید پاسخگو باشند.

29-9- والدین ساکن در مجتمع موظف می باشند به هنگام بازی کودکان از آن ها مراقبت بعمل آورند.

30-9- ساکنین در صورت مسافرت نسبت به بستن فلکه های گاز و آب خود اقدام و مدیر، نگهبان و سرایدار را نیز مطلع نمایند.

31-9- ساکنین موظفند آرام و بااحتیاط کامل در داخل مجتمع رانندگی نمایند.

32-9- ورود و خروج کلیه خودروها و موتورسیکلت های متفرقه به داخل مجتمع ممنوع می باشد.

33-9- ساکنین موظفند به هنگام ورود و خروج از ریموت شخصی خود استفاده نمایند، ضمن آنکه از دادن ریموت به کودکان و افراد خارج از خانواده خود اجتناب نمایند.

34-9- بوق زدن به هنگام ورود و خروج و تردد در داخل مجتمع و ایجاد صدای ناهنجار صوتی از سیستم صوتی اتومبیل ممنوع می باشد.

35-9- صدای لوازم صوتی و تصویری طوری تنظیم گردد تا مزاحم آرامش همسایگان نشود.

36-9- ساکنین در صورت مشاهده هرگونه قصوری در وظایف سرایدار و نگهبانان می­توانند بدون هرگونه برخوردی با آنان موارد را به مدیرعامل گزارش نمایند.

37-9- مالکین و مستأجرین موظفند از واحد خود صرفاً به عنوان محل مسکونی استفاده نمایند.

38-9- تردد ساکنین در محوطه­های عمومی (راه­پله­ها، راهروها، پارکینگ، حیاط) با البسه خارج از عرف و شئونات اسلامی ممنوع می­باشد.

39-9- ساکنین مجاز به تردد در مدخل ورودی اصلی مجتمع، اتاق نگهبانی و یا راه­پله­ها نمی­باشند.

40-9- هرگونه پخت و پز در قسمت های مشترک ممنوع می­باشد و در داخل بخش های اختصاصی نیز فقط در حد معقول مجاز می­باشد.

41-9- مراسم جشن و سوگواری می بایست با اطلاع مدیر مجتمع و همسایگان با حداقل سروصدا در ساعات عرف مجتمع های مسکونی انجام پذیرد.

42-9- نگهداری مواد منفجره و محترقه در داخل واحدها ممنوع می­باشد.

43-9- نگهبان موظف است در کمال احترام نسبت به ورود افراد متفرقه به داخل مجتمع ممانعت بعمل آورد. لذا بدیهی است در راستای این مأموریت ضمن گرامیداشت حضور میهمانان عالیقدر نسبت به شناسایی آنان اقدام نماید.

44-9- مالکین و مستأجرین قبلی می بایست 10 روز قبل از تخلیه واحد نسبت به دریافت برگه تسویه از مدیر مجتمع اقدام نمایند. در غیر اینصورت از انتقال اثاثیه آن ها ممانعت بعمل خواهد آمد.

45-9- مالکین و مستأجرین جدید باید نسبت به دریافت کلیدها و کنترل های پارکینگ از مالکین و مستأجرین قدیم اقدام نمایند. در هر حال مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های ایمنی پیشگیرانه (تعویض قفل درب­ها و رمز کنترل های پارکینگ مجتمع) و سایر هزینه های ناشی از سرقت، فقدان یا عدم تحویل آن ها که بر مجتمع تحمیل گردد، بر عهده مالک خواهد بود.

46-9- مالکین و مستأجرین جدید ملزم می باشند نسبت به دریافت اساسنامه، مطالعه و امضای آن، تکمیل و تحویل فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین و ارائه اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه اعضای خانواده و قرارداد خود به مدیر مجتمع، قبل از تحویل واحد اقدام نمایند. در غیر این صورت از سکونت ان ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

47-9- اسباب کشی از ساعت 30/21 الی 30/8 صبح ممنوع می باشد.

48-9- حضور و سکونت مالکین و مستأجرین جدید در.....................به معنی وقوف کامل از این اساسنامه و پذیرش کلیه مفاد آن بوده و هیچگونه عذری در خصوص بی اطلاعی از آن قابل پذیرش نمی باشد.

نکته مهم: نکاتی که در این اساسنامه به آن­ها تصریح نشده باشد، تابع قانون تملک آپارتمان­ها و آیین­نامه اجرایی آن و مقررات جاری حاکم بر کشور خواهد بود.      

 

فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین

لطفاً فرم زیر را پس از تکمیل در پاکت دربسته قرار داده و در اختیار مدیر مجتمع قرار دهید.

نام و نام خانوادگی مالک / مستأجر:

شماره ورودی:

شماره واحد:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

نشانی و تلفن محل کار ساکن جدید:

 

تاریخ خرید واحد:

تلفن تماس ضروری:

تعداد اعضای خانواده:

نوع سکونت:               مالک                   مستأجر                         

ویزه مستأجرین:           تاریخ شروع قرارداد:                                         تاریخ اتمام قرارداد:

 

تاریخ شروع سکونت:   


 

تصویر مدارک زیر ضمیمه شود:

1- قرارداد خرید و یا اجاره نامه

2- کارت ملی سرپرست خانواده

3- صفحه اول و دوم شناسنامه تمام اعضای خانواده


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:6 روز چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

     آيين نامه مرخصي ها

وضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري‌ مصوب 22/7/46 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي‌

ماده 1 (از آيين نامه ها)

موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري‌ مصوب 22/7/46 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي‌
فصل يكم ـ مرخصي استحقاقي‌
مرخصي استحقاقي مستخدم از نخستين ماه خدمت به‌نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين‌آيين‌نامه جزياً يا كلاً قابل استفاده است‌.
تبصره ـ افرادي كه طبق ماده 67 قانون استخدام كشوري مجدداًاستخدام مي‌شوند مي‌توانند از مرخصي استحقاقي ذخيره‌شده قبلي خود طبق مقررات اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي‌منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده ازدوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. تبصره ـ بانواني كه فرزند شيرخوار داشته و فرزند آنها از شيرمادر استفاده مي‌نمايد، مي‌توانند تا هنگام دو سالگي فرزندشيرخوار خود، از مرخصي ساعتي تا سقف مرخصي‌استحقاقي (شامل مرخصي استحقاقي ساليانه به اضافه‌مرخصي ذخيره شده‌) خود استفاده نمايند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

جز در مورد مرخصي موضوع ماده 2، در اعطاي دومرخصي استحقاقي بايد حداقل يك روز غير تعطيل فاصله‌باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كارگزيني‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفنددر فروردين ماه هر سال جدول اسامي مستخدمين ادارات راكه متضمن مدت مرخصي استحقاقي هريك از آنان باشدتنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط ارسال دارند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

رييس اداره از لحاظ اين آيين‌نامه مدير هر واحدسازماني است كه بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن واحد،اختيار اخذ تصميم درباره مرخصي‌هاي مستخدمين حوزه‌مديريت خود را از طرف وزير يا رييس مؤسسه دولتي داراباشد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

استفاده از مرخصي استحقاقي موكول به تقاضاي كتبي‌مستخدم و موافقت كتبي رييس واحد مربوط و در غياب اومعاون وي است‌. هر كارمند موظف است در طول سال‌مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رييس‌يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا امكان‌استفاده كارمندان از مرخصي ساليانه «به ميزان استحقاِ»فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن‌زمان مناسب‌، موافقت نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

هرگاه رييس اداره بنا به مصالح اداري با تقاضاي‌مرخصي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده موافقت‌نكند، اعطاي آن را با توافق مستخدم به وقت ديگري كه ازتاريخ مورد تقاضاي اوليه وي بيش از شش ماه فاصله نداشته‌باشد موكول مي‌كند و در صورتي كه مستخدم نتواند ضمن‌مدت شش ماه مذكور از اين مرخصي استفاده كند مرخصي‌مزبور ذخيره خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

هر مستخدمي كه تحصيل مرخصي نموده‌، بايد از تمام‌آن مرخصي استفاده كند مگر آن كه بنا به ضرورت رييس اداره‌مربوط او را دعوت به كار نمايد كه در اين صورت نسبت به‌مرخصي استفاده نشده بايد طبق ماده 7 عمل شود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

هيچ مستخدمي به اختيار نمي‌تواند در هر سال بيش ازپانزده روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد وهرگاه از بقيه مرخصي مذكور به اختيار استفاده نكند، مدت‌زايد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدتي كه مستخدم در يك سال تقويمي‌مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي‌استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد جمعاً از چهار ماه تجاوزنخواهد كرد. چنين مستخدمي هرگاه بخواهد از باقيمانده‌مرخصي ذخيره شده خود نيز استفاده نمايد بايد حداقل يك‌سال تمام خدمت كرده باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

مستخدمي كه در حال مرخصي استحقاقي است‌مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود و در اين صورت‌تاريخ شروع مرخصي اخير بلافاصله بعد از انقضاي مرخصي‌قبلي خواهد بود.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه تصميم رييس اداره در مورد تمديدمرخصي به مستخدم ابلاغ نشده باشد، مستخدم مكلف است‌در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه در حال‌استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين‌مدت رييس اداره وظايف او را به مستخدم يا مستخدمين ديگرمحول مي‌كند.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

با مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي‌بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم رفتار خواهد شد ومرخصي استحقاقي استفاده نشده وي ذخيره مي‌گردد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

موافقت با تقاضاي مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌مستخدمين در هنگام بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط‌الزامي است و در اين مورد حفظ پست سازماني مستخدم‌ضروري نمي‌باشد. تبصره ـ در مورد مشمولين ماده 77 قانون استخدام كشوري‌اعطاي مرخصي موكول به آن است كه مستخدم در مهلت‌مناسبي قبل از رسيدن به سن شصت و پنج سالگي تقاضاي‌مرخصي كرده باشد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدت مرخصي موضوع ماده 15 اين آيين‌نامه وتبصره آن از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد و محدوديت مندرج‌در ماده 10 اين آيين‌نامه شامل مستخدمين موضوع ماده 15اين آيين‌نامه و تبصره آن نيست ولي در اين مورد حفظ پست‌ثابت سازماني اين قبيل مستخدمين ضروري نمي‌باشد. تبصره ـ در صورتي كه به دليل حساسيت شغلي با رعايت سايرمواد اين آيين‌نامه و به تشخيص دستگاه‌، موافقت با مرخصي‌مستخدم امكان‌پذير نباشد و ميزان ذخيره مرخصي مستخدم‌بيش از چهار ماه گردد، صرفاً آن ميزان از مرخصي مذكور كه ازتاريخ ابلاغ آيين‌نامه (4/11/68) به بعد مازاد بر چهار ماه‌شده است از محدوديت چهار ماه مندرج در اين ماده مستثنامي‌باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

تعطيلات فصلي مستخدمين رسته آموزشي و ديگرمستخدميني كه از اين نوع تعطيلات استفاده مي‌كنند تا ميزان‌يك ماه در سال به حساب مرخصي استحقاقي آنان در همان‌سال منظور مي‌شود.
اين قبيل مستخدمين چنانچه در طول سال به عللي به ميزان‌كمتر از تعطيلات فصلي استفاده نمايند ملزم مي‌باشند بادرخواست مرخصي‌، مازاد مدت تا يك ماه را در طول سال‌تحصيلي از مرخصي استحقاقي با رعايت مقررات اين‌آيين‌نامه استفاده نمايند و چنانچه رييس اداره يا معاون اداري ومالي وي بنا به مصالح اداري با درخواست مرخصي مزبورموافقت ننمايد و بدين وسيله امكان استفاده از اين مرخصي تاپايان سال تحصيلي براي فرد فراهم نگردد، اين مرخصي براي‌سال بعد ذخيره خواهد شد. اجراي مفاد اين ماده از تاريخ‌ابلاغ مي‌باشد (4/11/68).

ماده 18 (از آيين نامه ها)

حقوق و فوِق العاده‌هاي ايام مرخصي استحقاقي‌ مستخدم كه به مدت خدمت خارج از كشور وي تعلق مي‌گيرد در صورتي كه آن مرخصي در خارج از كشور مورد استفاده‌ واقع شود به ارز قابل پرداخت است‌.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

به مرخصي استعلاجي كه از چهار ماه تجاوز نمايدنسبت به مدت زايد بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون‌حقوق و آمادگي به خدمت و تعليق و بركناري از خدمت وانفصال و خدمت زير پرچم و غيبت موجه‌، استحقاقي تعلق‌نمي‌گيرد. معذوريت بانوان باردار كه وضع حمل آنان دوقلو به بالا باشدمشمول محدوديت چهار ماه موضوع اين ماده نمي‌باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

مرخصي استحقاقي كه مستخدمين تا تاريخ تصويب‌اين آيين‌نامه ذخيره كرده‌اند محفوظ است ولي ترتيب استفاده‌از آن تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره ـ كاركنان غيررسمي دستگاههاي دولتي كه طبق مقررات‌قانوني به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند، چنانچه قبل ازپذيرفته شدن به استخدام رسمي‌، حسب مقررات يا مفادقرارداد استخدامي حاكم بر وضعيت خود حق استفاده ازمرخصي استحقاقي را داشته و اين مرخصي طبق همان‌مقررات قابل ذخيره شدن بوده و ذخيره شده باشد، پس ازتبديل وضع مي‌توانند با رعايت مقررات اين فصل از مرخصي‌ذخيره شده مذكور استفاده نمايند.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

فصل دوم - مرخصي استعلاجي‌
هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع ازخدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاه‌ترين مدت ممكن به‌اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد كمتر از دو روز گواهي‌پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و درموارد ده روز و بيشتر، در پايان روز دهم به رييس يا معاون‌واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج مستخدم‌را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي متبوع ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي موردتأييد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد. تبصره 1 ـ در صورتي كه دستگاه ذي ربط پزشك معتمد دراختيار نداشته باشد، سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان‌پزشكان سازمان خواهند بود. تبصره 2 ـ اگر مستخدم به نظر دستگاه ذي ربط معترض باشدموضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود و نظر اين‌كميسيون قطعي خواهد بود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك‌خواهد بود كه بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم وباتوجه به نوع بيماري توسط سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت‌،درمان و آموزش و پزشكي تعيين خواهد شد. سازمانهاي‌مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به‌دستگاه ذي ربط اعلام نمايند.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

تشخيص ابتلاي مستخدم به بيماري صعب‌العلاج وتعيين مدت معذوريت وي به‌عهده كميسيون پزشكي است‌.حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل‌تمديد خواهد بود.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع‌مي‌شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع‌خواهد بود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند،سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت‌ و براي وضع حمل دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو به‌بالا يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده‌هاي ‌مربوط داده مي‌شود. معذوريت وضع حمل جزو مرخصي‌ استعلاجي محسوب مي‌شود و تشخيص تاريخ شروع آن برعهده پزشك معالج است‌.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

به مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده ‌مي‌نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به‌علت ابتلاي به بيماري‌ صعب‌العلاج يا زايمان فرزندان توأمان (وفق ماده 26 اصلاحي‌آيين‌نامه مرخصي‌ها) مرخصي استعلاجي وي بيش از چهارماه باشد، تا حداكثر يك سال حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط ودر مورد بيماريهاي صعب‌العلاج در مدت زايد بر يك سال تا هنگامي كه مشمول ماده 79 قانون استخدام كشوري قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت مي‌گردد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

حقوق و فوق العاده‌هاي مستخدميني كه در خارج ازكشور به حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي‌كنند در مدت ‌مرخصي استعلاجي تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن بارعايت ماده 27 به ريال پرداخت خواهد شد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

گواهي‌نامه‌اي كه در مورد بيماري مستخدم در خارج ازكشور صادر شده بايد از حيث صحت صدور به تصديق‌سفارتخانه و يا كنسولگري ايران در محل برسد. در موردمستخدمين شاغل يا مأمور در خارج از كشور تصديق‌سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل از حيث صحت صدوركافي خواهد بود و در ساير موارد هرگاه مفاد چنين‌گواهي‌نامه‌اي مورد تأييد پزشك معتمد قرار نگيرد موضوع دركميسيون پزشكي براي اظهارنظر قطعي‌مطرح‌خواهدشد.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

مرخصي استعلاجي مستخدم در صورتي كه بيماري اوادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است‌.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

به ‌جز مستخدمان موضوع ماده 26 اين آيين‌نامه‌، حفظ‌ پست ثابت سازماني مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي ‌استفاده مي‌كند بيش از چهار ماه الزامي نيست‌.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

فصل سوم- مرخصي بدون حقوق
استفاده از مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام ‌دوره آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود:
1 ـ مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به ‌استفاده از مرخصي مسلم شود.
2 ـ مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارايه نمايد.
3 ـ مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل‌خدمت خود مسافرت كند.
4 ـ مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي ‌سالانه به‌ سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاي به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب‌العلاج تشخيص داده‌نشود.
تبصره ـ اعطاي مرخصي بدون حقوق به مستخدمين آزمايشي‌كه در طول خدمت آزمايشي با ارايه مدارك و به تشخيص ‌مؤسسه متبوع خود نياز به استفاده از مرخصي بدون حقوق داشته باشند حداكثر تا دو ماه متوالي با رعايت ساير مقررات‌ اين فصل امكان‌پذير خواهد بود.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

مستخدم بايد تقاضانامه استفاده از مرخصي بدون‌حقوق را با ذكر علت و مدت آن توسط رييس اداره خود به‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ارسال نمايد. وزارتخانه يامؤسسه دولتي تصميم لازم را در اين‌باره اتخاذ و در صورت‌موافقت‌، حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق را با رعايت‌تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام كشوري صادر خواهد كرد.در مورد مستخدمين موضوع بند «4» ماده 32 اين آيين‌نامه‌چنانچه بيماري به تأييد پزشك معتمد برسد موافقت بامرخصي بدون حقوق الزامي خواهد بود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

فصل چهارم - مقررات مختلف
در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم‌رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روزحساب مي‌شود. مرخصي‌هاي كمتر از يك روز باتوجه به‌ساعات كار روزانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط محاسبه‌خواهد شد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزومدت مرخصي محسوب مي‌شود.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

پرداخت حقوق و فوق العاده‌ هاي مدت مرخصي قبل ازصدور حكم مرخصي ممنوع است‌.
تبصره 1 ـ فوق العاده‌ هايي كه در ايام مرخصي استعلاجي كه ازچهار ماه در يك سال تجاوز نكند و همچنين در ايام مرخصي‌ استحقاقي حسب مورد قابل پرداخت است به‌شرح زير است‌:
فوق العاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري ‌ضمن رعايت مقررات مربوط‌.
فوق العاده‌ هاي موضوع بندهاي «ب‌، پ‌، ت‌، ج‌، چ‌، ح‌، خ‌، و د»ماده 39 قانون استخدام كشوري‌.
مستخدمين موضوع ماده 26، مشمول محدوديت چهار ماه‌ موضوع اين تبصره نمي‌باشند.
تبصره 2 ـ در مورد مستخدمين مبتلا به بيماري سل‌، مقررات ‌قانون حمايت كارمندان مسلول و پيشگيري سل مصوب‌18/11/1333 از لحاظ پرداخت حقوق ، فوق العاده‌ها و مزاياي مستمر مذكور در تبصره يك اين ماده و با رعايت‌ تبصره 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از سه‌روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج‌مي‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد:
1 ـ بيماري او
2 ـ صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر يافرزندان او وارد آمده باشد.
3 ـ بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌.
4 ـ فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم‌.
5 ـ دارا شدن فرزند.
6 ـ ازدواج او و فرزندانش‌.
7 ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت وانجام تحقيقات‌.
تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به‌عهده رييس‌اداره است‌. در صورتي كه صحت ادعا تصديق شود، غيبت‌مستخدم برحسب علت جزو مرخصي استحقاقي يااستعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادرخواهد شد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

هرگونه تغييري در اين آيين‌نامه منوط به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه مقررات قبلي راجع به‌مرخصي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري‌ملغي است‌.

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 17:23 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وسایر قوانین متعارف و مرتبط به شرح مشروحات آتی منعقد      می گردد

. ماده1 )مشخصات طرفين

1-1 مضمون له :.................... به -شماره ثبت 220234به نمایندگی آقای ............... حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران – شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 ضامن: آقای ............... فرزند .................. به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: .............................

1-3 مضمون عنه( مدیون اصلی ): آقای ............... فرزند .................. به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: .............................

 

  ماده 2) موضوع قرارداد

به موجب این قرارداد ضامن و  هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید.

  ماده 3) مدت قرارداد

 3-1مدت قرارداد از تاریخ 19/01/1392 لغایت پایان29/12/1392 با احتساب روز های تعطیل 346 روز تعیین می گردد

  3-2تاریخ پایان قرارداد به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد

 3-3 پس از سپری شدن مدت 15روز از تاریخ پایان قرارداد تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه تحویل قطعی توسط ناظر مضمون له قراردادکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد

ماده 4) ناظرقرارداد

از طرف مضمون له مدیر حقوقی  مضمون له ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده مضمون له جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

ماده 5) تعهدات واذعانات ضامن ومضمون عنه

5-1به موجب این قرارداد ضامن و مضمون عنه مسئول است هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید.

5-2 بدین وسیله ضامن و مضمون عنه هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد خود در قبال گروه صنعتی نگارستان است وشرکت می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

5-3در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه مضمون عنه حاضر با نظر مدیر حقوقی شرکت گروه صنعتی نگارستان به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

5-4 بعد از اينكه امضاء قرارداد ذمه مضمون عنه بري نمی گردد و ذمه ضامن  و مضمون عنه مضمون له مشغول مي شود

 

 

ماده 6 ) اسناد وثیقه

بنا به ضوابط قانون تجارت اسناد ذیل تا پایان قرارداد  نزد مضمون له جهت کارسازی وثیقه می ماند

ردیف

سند وثیقه

شماره

مبلغ

تاریخ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

. ماده 7 ) حل اختلاف

حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

7-1اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره طرفین مرتفع گردد.

 در صورت عدم حصول توافق برابر موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

7-2مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا یکی از آنها به طرفین ابلاغ می گردد

ماده 8) اقامتگاه

 8-1اقامتگاه ضامن ومضمون عنه همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع مضمون له رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

8-2ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است

8 -3ابلاغ به نماینده تام الاختیار موضوع ماده11-9 و ناظر قرارداد در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است وجهل به آن غیر مسموع است.

8-4 بدین وسیله اقامتگاه مضمون له درتهران : شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26 دفتر امورحقوقی معرفی   می گردد

ماده9 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در8 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های شرکت گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ .../....../1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد مضمون له ویک نسخه نز د مبادله می گردد..

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:16 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قرارداد خدمات نقلیه

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وسایر قوانین متعارف و مرتبط به شرح مشروحات آتی منعق  می

. ماده1 )مشخصات طرفين

1-1كارفرما :گر.................ه -شماره ثبت 220234به نمایندگی آقای ................ حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران – شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 پیمانکار آقای .................. فرزند محمد جعفر به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: اندیشه فاز 2 کوثر 9 پلاک 436 واحد 4 تلفن .

  ماده 2) موضوع قرارداد

 2-1 حمل  نقل کالا از محل انبار کارفرما جهت ارسال به طرف های قرارداد که ایشان معرفی می نماید

2-2 پیمانکار تعهد بالا را به خودرونیسان  به شماره شهربانی 967م18 انجام میدهد و خودرو در طول زمان اعلام  درماده  3-1  شده از حیث انتفاع در اختیار کارفرما می باشد

2-3 تعهدات  پیمانکار از حیث حمل و نقل کالا تعهدات متعارف وموضوعه پیمانکار است

3) مدت قرارداد

 3-1مدت قرارداد از تاریخ 19/01/1392 لغایت پایان29/12/1392 با احتساب روز های تعطیل 346 روز تعیین می گردد

  3-2تاریخ پایان قرارداد به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد

 3-3 پس از سپری شدن مدت 15روز از تاریخ پایان قرارداد تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه تحویل قطعی توسط ناظر کارفرما قراردادکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد

3-4رابطه قراردادی طرفین تمدید وتجدید نمی گردد مگر به موجب الحاقیه کتبی ؛ از این رو پیمانکارموظف است به مجرد انقضای قرارداد بدون آنکه نیاز به ابلاغی باشد، به منظور تسویه حساب و دریافت مطالبات توافقی، خود را به امور اداری کارفرما معرفی نماید. پیمانکارضمن وقوف به این امر اذعان می نماید که چنانچه پس از انقضای مدت این قرارداد به هر شکل وهرصورتی که در محل کار تحت عنوان انجام موضوع حضور به هم رساند به منزله استمرار رابطه قراردادی نبوده وحقوقی از این حیث برایش ایجاد نخواهد شد و ورود پیمانکاربه محوطه کار ورود غیر مجاز تلقی و مطابق قانون با وی رفتار خواهدشد

. ماده4 ) مبلغ قرارداد

 4-1 مبلغ کل قرارداد با توجه مشروحات ماده 3 ماهیانه مبلغ 17،280،000ريال   توافق می گردد

. 4-2 هیچگونه تعدیلی در مبلغ توافق شده صورت نمی گیرد وپیمانکار اذعان می دارد   تمهیدات لازم را برای تمام مدت قرارداد  اتخاذ نموده است.

ماده 5) ناظرقرارداد

از طرف کارفرما امور اداری کارخانه ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده کارفرما جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

 

.. ماده 6)  نحوه پرداخت وکسورات قانونی

 6-1 مطابق روز های کارکرد پیمانکار موظف است  در 25 هر ماه صورت کارکرد خود را به دفتر ناظر قرارداد ارسال کند.

6-2 مبلغ 3%  بابت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیات های مستقیم از مبلغ قرارداد کسرمی گردد.

6-3 مبلغ 5% بابت سپرده بیمه موضوع ماده 38 قانون کار وتامین اجتماعی از مبلغ قرارداد کسرمی گردد

 6-4 مبلغ قرارداد توسط کارفرما حداکثر تا 15 ماه بعد طی یک فقره چک به پیمانکار پرداخت می گردد

 6-5 در صورت عدم ایفاء تعهدات مالی کارفرما مطابق ماده 14 عمل می شود

. 6-6 مبالغ کسورات پس از ارائه گواهی مفاصا حساب از جانب پیمانکار از سازمان های ذیصلاح به حساب وی در حکم مطالبات پیمانکار است

ماده 7) خسارت تاخیر

 به ازای هر روز تاخیر از ماده 3 مبلغ 593،28000 ريال به عنوان جریمه دیر کرد از مبلغ صورت کارکرد قرارداد کسر می گردد

 

 ماده8)مواردفسخ قرارداد

 

الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرقرارداد را  فسخ كند.      

8-1تاخيردرشروع عمليات موضوع قرارداد بيش از10 روز

8-2 عدم حسن انجام کار كاربه مدت بيش از15 روز      

8-3 عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده9 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما      

 8-4 عدم انجام دستورناظر براي اصلاح حسن انجام وظایف محوله.  

  8-5 اتوقيف ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب عدم مباشرت پیمانکار در اجرای قرارداد گردد

 8-6     هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است

. ب) پیمانکارمي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزير قرارداد را  فسخ كند

 8-7درصورت عدم واریز مبلغ قرارداد ماهیانه یا تاخیر 30 روزه در واریز مبلغ، توسط کارفرما به به نحو مندرج در ماده 3قرارداد ،پیمانکار مخیر به فسخ قرارداد میباشد در این صورت میبایست مراتب فسخ قرارداد را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید وتاریخی راجهت تحویل وتحول مشخص نماید.از تاریخ اعلام تحویل وتحول (تحویل موقت)، مسئولیتی در خصوص موضوع قرارداد به عهده پیمانکار نخواهد بود

. ماده9) حوادث فورس ماژور

 9-1در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد در ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .

9-2این قرارداد تابع مقررات مربوط به فورس ماژور میباشد ولذا در صورت بروز عوامل فورس ماژور مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود اثبات وقوع فورس ماژور بر عهده مدعی آن وطریق رسیدگی مطابق ماده 10 قرارداد میباشد

. ماده 10)تاًييدات پيمانكار موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد

10-1 نسبت به تامين وتدارك تجهيزات، وابزاراجراي قرارداد طبق مشخصات  مورد صلاحدید کارفرما درمحل يا ازنقاط ديگراطمينان يافته است        10-2 نسبت به جزئیات موضوع قرارداد اقناع وآگاه گردیده و  پيشنهاد قيمت را با در نظر گرفتن تمام ضوابط کار بیان نموده است

10-3 ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.   

10-4 درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد

10-5 به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جهل خود نمايد

 ماده11) وظایف وتعهدات پیمانکار

11-1این قرارداد تابع مقررات ودیعه  خواهدبود مگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده باشد
11-2اگرعدل بندي عيب ظاهري داشته و پیمانکار مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود.

11-3 اگر گیرنده بار کالا راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات کارفرما  تاديه نشودو يابه گیرنده دسترسي نباشد پیمانکار بايدمراتب رابه اطلاع ارکارفرما رسانيده وکالاموقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده پیمانکار خواهد

11-4 اگرکالا تلف ياگم شودپیمانکارمسئول قيمت آن خواهدبودمگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود کالا يامستندبه تقصيرکارفرماياگیرنده باروياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل کالا معين نمايد.
11-5 درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات کالا نيز پیمانکاردرحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبورنمي تواندازخساراتي كه

ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام کالا حكم به آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.
11-6 پیمانکارمسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد. بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است.
11-7 پیمانکاربايدبه محض وصول کالا گیرنده بار و کار فرما  را مستحضرنمايد.
11-8 اگرگیرنده بارميزان مخارج وسايروجوهي راكه پیمانکاربابت کالا مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم کالا رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع فيه راتاختم اختلاف به دستور کارفرما قابل تسلیم باشد.
ماده 392 - درهرموردي كه بين پیمانکاروگیرنده باراختلاف باشد کارفرما  حواله تحویل کالا را ملاک قرارد میدهد.

. ماده12) وظایف وتعهدات کارفرما

12-1کارفرما بايدنكات ذيل رابه اطلاع پیمانکاربرساند - آدرس صحيح گیرنده بار، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي كه مال بايد درآن مدت تسليم شودراهي را كه حمل بايد ازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه کارفرما خواهد بود.
12-2  کارفرمابايد مواظبت نمايدكه کالا به نحو مناسبي عدل بندي شود. خسارات ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده کارفرما است.

 

. ماده 13 ) حل اختلاف

حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

 13-1اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره طرفین مرتفع گردد.

 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 13-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

13-2مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا یکی از آنها به طرفین ابلاغ می گردد

13-3در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله پیمانکار اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت

ماده 14) اقامتگاه

 14-1اقامتگاه پیمانکار همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

. 14-2ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است

.14-3ابلاغ به نماینده تام الاختیار موضوع ماده11-9 و ناظر قرارداد در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است وجهل به آن غیر مسموع است.

14-4 بدین وسیله اقامتگاه کارفرما درتهران : شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26 دفتر امور اداری معرفی       می گردد

. ماده15 ) مطالبه خسارات

15-1بدین وسیله پیمانکار ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که پیمانکار رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد خود در قبال گروه صنعتی نگارستان است وشرکت می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

. 15-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی شرکت گروه صنعتی نگارستان به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد

15-4 چنانچه پیمانکار قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد.  

ماده16 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در16 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های شرکت گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 27/01/1391 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د پیمانکار مبادله می گردد..

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:13 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قرارداد خدمات مشاوره مدیریت کیفیت

این قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار ، تعهدات  بخش جعاله  قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه متعارف با شرایط و موارد آتی منعقد  می گردد

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1كارفرما :گروه صنعتی  ................مایندگی آقای ............... حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران ............................26

1-2 طرف قرارداد : جناب ...............ن به نشانی تهران خیایبان شریعتی میدان قدس /خیابان رفعت/بن بست نور/ پلاک 3 واحد 8/...........................6

 ماده۲:موضوع قرارداد

استفاده از خدمات مشاوره و توانایی اجرایی در زمینه آموزش، طراحی واستقرار سیستم مدیریت کیفیت در  قالب ISO9001:2008

ماده۳:محل اجرای قرارداد

محل اجراء  تعهدات در شهرستان  قدس بنا تقسیمات کشوری  ادارات تهران  مي باشد. در هر صورت از حق کار فرما جهت اقامه دعوی در محل اقامت طرف قرارداد نمی کاهد.

ماده ۴:مدت قرارداد

4-1 مدت قرارداد از  مورخ 01/04/1392 لغایت 31/05/1392 به مدت 3 ماه شمسی است

4-2 مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن  از تاریخ 01/04/1392، با توجه به برنامه زماني كلي  از جانب طرف قرارداد  مي‌باشد.

ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

5-1 مبلغ قرارداد ازقرار ساعتی چهارصد هزار ريال می باشد که به صورت خالص از سوی کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

5-2 بر اساس حضورطرف قرارداد  در محل انجام قرار داد صورت کارکردی به امضاء طرفین تنظیم وبر اساس آن از دهم هرماه به فاصله سه روز پرداخت می گردد

5-3 آخرین پرد اخت کارفرما به منزله تحویل قطعی واتمام قرارداد است لذا ازاین حیث  این پرداخت منوط به گزارش تفضیلی انجام تعهدات همراه با ضمایم مثبته گزارش است. که به امضاء کارفرما ، ناظر قرارداد و ظرف قرارداد می رسد.

ماده ۶:ادعاهای طرف قرارداد

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی  لازم را نسبت به موضوع تعهد دارد  ودر انجام آن تمهیدات لازم را پیش بینی نموده است.

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی نسبت به قوانین ،رویه ها، نظامات دولتی مرتبط به موضوع  تعهد را  دارد و تمهیدات لازم را  جهت نحوه شمول وعدم شمول  ماهوی وتشریفاتی  پیش بینی نموده است.

6-2 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد نسبت به  وضعیت حقوقی ، مالی  واداری کار فرما علم اجمالی کافی داشته ومسئله ای مغایر با نحوه تخصیص وشمول که ممانعت از انجام تعهد ایجاد شود وجود ندارد.

ماده 7 تعهدات طرف قرارداد

7-1 طرف قرار داد متعهد می گردد تعهدات خود را  در حدود امینی در جهت حفظ منافع کارفرما انجام دهد .

7-2 طرف قرارداد متعهد می گردد وظایف مورد توافق را با مبنای اصول علمی ومتعارف مورد قبول اهل فن انجام دهد

7-3شخص طرف قرارداد متعهد است پیوست مصالح وحیثیت کارفرما را مد نظر داشته و همچنین اطلاعات مربوط به کار های محوله وکلیه امور کار فرما را محرمانه تلقی و از انعکاس آن به خارج از محیط امتناع نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

7-4 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه وظایفی را که که دار راستای انجام تعهد بر او محول می شود با دقت و صحت و در زمان تعیین شده انجام دهد.

7-5   شخص طرف قرارداد متعهد می شود از استفاده شخصی از اطلاعاتی که در رابطه با انجام وظائف محوله در اختیار دارد و یا کسب می نماید و همچنین افشاء اسرار و مدارک شرکت و استفاده شخصی از آنها به هر شکل و به هر صورت ، در مدت همکاری و حتی پس از خاتمه این قرارداد پرهیز نماید .

7-6 شخص طرف قرارداد متعهد میباشد.در زمان قطع همکاری کلیه امور تحویلی اسناد و مدارک و کارهای انجام شده تا آخرین روز همکاری را به نماینده کارفرما تحویل نماید.

ماده 8 الزامات کار فرما

8-1 معرفی یکی از نیرو های واجد شرایط به عنوان نیروی مدیریت با اختیارات لازم وکافی به نحوی که بتواند در رابطه با موضوع قرارداد منابع درون سازمانی وبرون سازمانی جهت تمهید نیازمندیهای قرارداد هماهنگ نماید.

8-2 قراردادن کلیه اطلاعات ، استانداردها و مدارک مورد نیاز طرف قرارداد را در اختیار وی قراردهد  در هر صورت مراتب حفظ ومصون ماندن ارزشمندی اطلاعات بنا به مقراررات حفظ اسرار حرفه ای بر عهده طرف قرارداد می باشد.

8-3 کارفرما ملزم به اعزام کارکنان متبوع خود در دوره های آموزشی و انجام امور پیشنهادی ار جانب طرف قراداد  در راستای اجرای مطلوب قرار داد بنماید.

8-4 مسئولیت رعایت مقرارات داخلی وخارجی استاندارد در صورت اعلام مکتوب طرف قرار داد بر عهده طرف قرارداد می باشد.

8-5 کار  فرما ملزم است در پایان قرارداد جهت انجام ممیزی نهایی موضوع قرارداد از افراد یا موسسات واجد شرایط دعوت به عمل آورد واخذگواهینامه

با موسسه گواهی دهنده ذیربط قرارداد منعقد نماید

9 حل اختلاف

9-1حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

9-2  اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره نمایندگان طرفین مرتفع گردد

9-3 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 8-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد

9-4مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا دادگاه حقوقی محل وقوع  8-5در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله طرف قرارداد اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت.

ماده 10) اقامتگاه

10-1 اقامتگاه طرف قرارداد  همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

10-2 ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

 ماده11 ) مطالبه خسارات

11-1بدین وسیله طرف قرارداد ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد خود و پرسنل وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که طرف قرارداد  رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان  دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد پرسنل خود در قبال گروه صنعتی نگارستان  است  وگروه صنعتی نگارستان  می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

11-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پرسنل پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی گروه صنعتی  به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

ماده 12 فسخ قرارداد

چنانچه کارفرما قبل از انقضای موعد قرارداد بصورت مکتوب خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود این مورد با قوانین مربوط به جعاله اظهار می گردد. چنانچه طرف قراردا  قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد

 

ماده13 ) مالکیت اسناد

کلیه اسنادی که بدوا  و متعاقبا در راستای اجرای تعهد انجام صادر وایجاد می شود در مالکیت کار فرما می باشد.

ماده 14) ناظرقرارداد

از طرف کارفرما امور اداری کارخانه ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده کارفرما جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

 

 

.  ماده15 ) مواد و نسخ قرارداد

 این قرارداد در15 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 01/05/1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د طرف قرارداد مبادله می گردد..

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:13 روز چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قرارداد تعهد اخذ جواز

این قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار ، تعهدات  بخش جعاله  قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه متعارف با شرایط و موارد آتی منعقد      می گردد

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1كارفرما :........................ به -شماره ثبت ......................به نمایندگی آقای علیرضا جاوید حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 طرف قرارداد : جناب آقای م..................به نشانی کرج ملارد صدمتری سه راه مارلیک ساختمان نور شهریار واحد 1  ................

 ماده۲:موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از تعهد به ، اخذ مجوز تاسیس کارخانه  ...............................  از وزارت خانه مربوط

ماده۳:محل اجرای قرارداد

محل اجراء  تعهدات در شهر .کرج ادارات  مربوطه وحسب مورد وبنا به تقسیمات کشوری  ادارات تهران  مي باشد. در هر صورت از حق کار فرما جهت اقامه دعوی در محل اقامت طرف قرارداد نمی کاهد.

ماده ۴:مدت قرارداد

4-1 مدت قرارداد از  مورخ 01/05/1392 لغایت 30/08/1392 به مدت 4 ماه شمسی است

4-2 مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن  از تاریخ 01/05/1392، با توجه به برنامه زماني كلي  از جانب طرف قرارداد  مي‌باشد.

ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

5-1 برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات، مجموعاً برابر000/000/250 ريال به شرح زير است:

5-1 مبلغ 000/000/100 میلیون ریال به نحو پیش پرداخت در ابتدای قرار داد به طرف قرارداد پرداخت می گردد

5-2مبلغ 000/000/70 میلیون  ريال بعد از تحویل پیش نویش............................. 

5- 3 000/000/80 میلیون ريال بعد از اتمام کار وتحویل سند مستند م....................... 

5-2 مبلغ قرارداد  به صورت معوض توافق می گردد که در صورت عدم انجام وحدت مطلوبی قرارداد عینا مسترد می گردد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

ماده ۶:ادعاهای طرف قرارداد

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی  لازم را نسبت به موضوع تعهد دارد  ودر انجام آن تمهیدات لازم را پیش بینی نموده است.

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی نسبت به قوانین ،رویه ها، نظامات دولتی مرتبط به موضوع  تعهد را  دارد و تمهیدات لازم را  جهت نحوه شمول وعدم شمول  ماهوی وتشریفاتی  پیش بینی نموده است

6-2 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد نسبت به  وضعیت حقوقی ، مالی   واداری کار فرما علم اجمالی کافی داشته ومسئله ای مغایر با نحوه تخصیص وشمول که ممانعت از انجام تعهد ایجاد شود وجود ندارد.

ماده 7 تعهدات طرف قرارداد

7-1 طرف قرار داد متعهد می گردد تعهدات خود را  در حدود امینی در جهت حفظ منافع کارفرما انجام دهد .

7-2 طرف قرارداد متهد می گردد مقتضای فعالیت خود را تنها در راستای اخذ جواز تاسیس کارخانه پخت سوم کاشی وسرامیک  در شهرک بهارستان کرج  به نحوی که اثر اجرایی آن مانعیتی نداشته باشد اعمال نماید

7-3شخص طرف قرارداد متعهد است پیوست مصالح وحیثیت کارفرما را مد نظر داشته و همچنین اطلاعات مربوط به کار های محوله وکلیه امور کار فرما را محرمانه تلقی و از انعکاس آن به خارج از محیط امتناع نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

7-4 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه وظایفی را که که دار راستای انجام تعهد بر او محول می شود با دقت و صحت و در زمان تعیین شده انجام دهد.

7-5   شخص طرف قرارداد متعهد می شود از استفاده شخصی از اطلاعاتی که در رابطه با انجام وظائف محوله در اختیار دارد و یا کسب می نماید و همچنین افشاء اسرار و مدارک شرکت و استفاده شخصی از آنها به هر شکل و به هر صورت ، در مدت همکاری و حتی پس از خاتمه این قرارداد پرهیز نماید .

7-6 شخص طرف قرارداد متعهد میباشد.در زمان قطع همکاری کلیه امور تحویلی اسناد و مدارک و کارهای انجام شده تا آخرین روز همکاری را به نماینده کارفرما تحویل نماید.

7-7 شخص طرف قرار داد بدینوسیله متعهد می گردد  مبلغ قرارداد  به صورت معوض توافق گردیده که در صورت عدم انجام وحدت مطلوبی قرارداد عینا  مبلغ مسترد می گردد و هیچ ادعایی در مورد حق الزحمه ، اجرت المسمی یا اجرت المثل انجام تعهد را ندارد. مگر در صورت انصراف کارفرما واز اجرای تعهدات فی مابین

8 حل اختلاف

8-1حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

8-2  اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره نمایندگان طرفین مرتفع گردد

8-3 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 8-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد

. 8-4مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا دادگاه حقوقی محل وقوع  8-5در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله طرف قرارداد اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت.

ماده 9) اقامتگاه

 9-1 اقامتگاه طرف قرارداد  همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

9-2 ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده10 ) مطالبه خسارات

10-1بدین وسیله طرف قرارداد ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد خود و پرسنل وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که طرف قرارداد  رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان  دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد پرسنل خود در قبال گروه صنعتی نگارستان  است  وگروه صنعتی نگارستان  می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

. 10-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پرسنل پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی گروه صنعتی  به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

ماده 11 فسخ قرارداد

10-3چنانچه کارفرما قبل از انقضای موعد قرارداد بصورت مکتوب خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود این مورد با قوانین مربوط به جعاله اظهار می گردد. چنانچه طرف قراردا  قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد

 

ماده12 ) مالکیت اسناد

کلیه اسنادی که بدوا  و متعاقبا در راستای اجرای تعهد انجام صادر وایجاد می شود در مالکیت کار فرما می باشد.

 

.  ماده13 ) مواد و نسخ قرارداد

 این قرارداد در11 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 01/05/1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د طرف قرارداد مبادله می گردد..

 

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 9:12 روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
کمی که عمیق تر در قوانین می شوم می بینم دقیقا این قوانین بازنویسی از عرف جامعه است. نوشته هایی که در دهان مردم کوچه بازار می بینیم.... امسال هدف من از ادامه این کار یادآوری خرد خاموش مردم است که با زبانی فاخز به نام قرارداد نوشته می شودgharardad

مجید دانش فر

gharardad

http://gharardad.blogfa.com

قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

<-BlogAbout-> شرایط قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

قالب پرشین بلاگ

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog