نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:27 روز سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴

هدف : به منظور بوجود آوردن محيطي سالم و رعايت حقوق انساني در محيط كار توسط سرپرستان و مسئولين در مورد كاركنان و توسط كاركنان نسبت به يكديگروسرپرستان و تشويق كاركنان به كاربهتر و برحذرداشتن آنان از بي نظمي و كم كاري و بطالت در محيط كار ترويج اخلاق اسلامي ، تنظيم آئين نامه انضباط كارلازم وضروري بنظر ميرسد ، به همين منظور آئين نامه اي مشتمل بر 6 فصل بشرح زير تدوين
مي گردد:
 
فصل اول : مقررات كلي
 ماده1-  اين آئين نامه براي كليه كاركنان شركت اعم از سرپرستان همکاران ، كاركنان شرکت کانی مس اجراء مي گردد.         
ماده 2- به منظور حسن اجراء اين آئين نامه در شركت كميته اي بنام كميته انضباط كاركه براي سهولت  از این پس كميته ناميده مي شود ، تشكيل مي گردد.
تبصره 1: چگونگي تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف كميته در فصل چهارم آمده است.
ماده 3- اين آئين نامه پس از تنظيم و تصويب هيئت مديره به تائيد اداره کار وجبران خدمت  وزارت کاررسيده و جهت آگاهي كاركنان در تابلواعلانات وپورتال اتوماسیون شرکت انتشار مي یابد و كميته جهت توجيه مفاد آئين نامه و ساير مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
فصل دوم : مقررات تشويقي
ماده 4- شرايط تشويقي معمولي
تشويق معمولي شامل كارکنانی مي شود كه كليه موارد مندرج در جدول شماره يك تشويقات معمولي و حداقل يك مورد از موارد جدول شماره دو معمولي را رعايت نمايد.
روش ارزيابي
مديرواحد يا شخصي كه عملاٌ سرپرستي مستقيم همکاردر شرکت را برعهده دارد ضمن ارزيابي كار وي همه ماهه با توجه به موارد پيش بيني شده درجداول 1و2 تشويقات معمولي امتياز استحقاقي همکاري را كه براي تشويق مناسب تشخيص داده است ، در محل مربوطه منعكس نموده و درپايان شش ماه پس از درج معدل امتيازات در ستون مربوط جداول تكميل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميته تحويل نماید.
توضيح : ارزيابي تشويقي از اولين ماهي شروع مي شود كه آئين نامه در آن شرکت به اجرا درآمده است ، و براي افرادي كه درماههاي بعد به استخدام درآيند، معدل امتيازاتشان استثناء براي باراول به نسبت ماههاي باقيمانده (تا6 ماه) محاسبه مي شود.
نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در كميته
كميته پس از دريافت جداول و بررسي هاي لازم حاصل جمع ميانگين ها را ملاك تشويق قرارداده و به نسبت (30) امتياز يك روز مزد ويا يك روز مرخصي با استفاده از مزد علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه ( به انتخاب مديريت ) بعنوان پاداش درنظر گرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.مشروط براينكه ميانگين امتيازات جدول شماره يك و ميانگين يك مورد از جدول شماره 2 از جدول تشويقات معمولي از 70% حداكثر امتيازات پيش بيني شده كمتر نباشد:
كميته درصورت لزوم ميتواند علاوه برپاداش فوق الذكرمطابق بندهاي زيرموارد تشويقي را به مديريت پيشنهاد نمايد.
 
1-     تشويق درحضورهمکاران و درج در پرونده ( توسط كارفرما)
2-     فراهم نمودن امكانات لازم جهت زيارت اماكن متبركه در داخل كشور( توسط كارفرما)
3-     معرفي شايسته ترين همکارتشويق شده با ذكر مراتب شايستگي بعنوان همکارنمونه به اداره كارواموراجتماعي محل جهت اقدامات يك يا چند مورد از موارد زير، با توجه به مشكلات و شرايط موجود و ميزان شايستگي همکار، ترتيب ملاقات با مقام رهبري ، ترتيب ملاقات با رؤساي قواي مقننه ، قضائيه مجريه وديگرمقامات كشور.
 
 
جدول شماره يك :
تشويقات معمولي :   مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
رعايت اصول اخلاقي
15
 
 
 
 
 
 
 
 
داشتن روح همكاري وحسن سلوك ورفتارمناسب وشايان توجه
15
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت دقيق دستورات مافوق
10
 
 
 
 
 
 
 
 
استفاده به موقع از وسايل ايمني و رعايت مقررات دقيق حفاظتي و بهداشتي
10
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت مقررات حضور و غياب
5
 
 
 
 
 
 
 
 
پيشقدم شدن در امور گروهي جهت پيشبرد كار در مواقع نيازكار
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره دو
تشويقات معمولي : مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
داشتن نقش اجتماعي مفيد ومشاركت در حل اختلافات در محيط كار
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاركت فعال و موفقيت آميزدر امرافزايش سطح مهارت همکاران با توجه مديريت
60
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش مؤثر در امرافزايش سطح مهارت شخصي
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مراقبت و نگهداري فوق العاده از تجهيزات و ابزاركارمربوط به همکارو اطلاع مسئولين جهت سرويس و تعميرات بموقع
60
 
 
 
 
 
 
 
 
فعاليتهاي مؤثر در ترويج و نشر فرهنگ اسلامي كار
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
حداكثرامتيازات در جدول يك و دو تشويقات معمولي ، باتوجه به شرايط موجود وشروع كاربوده و كميته ميتواند با توجه به شرايط و تركيبهاي بعدي با نظر مديريت و تائيد اداره كارمحل تغييراتي بعمل آورد.
 
ماده 5 : تشويقات موردي
الف: شرايط تشويق موردي ، تشويق موردي شامل همکاراني مي گردد كه حداقل يك مورد از بندهاي مندرج در جدول تشويقات موردي را انجام دهد.
ب: روش ارزيابي ، همکاراني كه يك يا چند مورد از جدول موردي را انجام دادند و كارشان توسط مديريت يا هرشخصي كه در شرکت كاملاٌ سرپرستي مستقيم وي را بعهده دارد، ارزيابي شده و در رديفهاي مربوط به جدول امتيازي اخذ مي نمايد ، سپس ظرف مدت 15 روز جدول امتيازات به همراه گزارش كار همکاربراي بررسي و اتخاذ تصميم به كميته و نهايتاً به مديريت تحويل ميگردد.
ج: نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم: كميته پس از دريافت جدول امتيازوگزارش كارويا اعتراض همکاربه منظوررسيدگي به موضوع تشكيل  جلسه ميدهد، كميته ميتواند با دعوت از مسئولان و كارشناسان فني مربوط در جلسات خود از نظر مشورتي آنان استفاده نمايد.
كميته پس از تعيين امتيازنهائي به نسبت هر 25 امتياز يك روزمزد و يا يك روزمرخصي با استفاده از مزد ( علاوه برمرخصي استحقاقي ساليانه ) بعنوان پاداش در نظرگرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.
كميته ميتواند در صورت لزوم ، با توجه به امكانات موجود علاوه برپاداش فوق از يك يا چند از بندهاي ، بند1و2و3 آخرنحوه رسيدگي و اتخاذتصميم در كميته استفاده نمايد.
توضيح 1: در صورتي كه سرپرست همکار و نيزكميته ازنظرپاداش نقدي ارزش كارويا طرح همکاررا استثناء بيش ازحداكثرامتياز پيش بيني شده تشخيص دهند واين امرمورد تائيد مديريت قرارگيرد، پس از تعيين امتيازپاداش آن به همکار پرداخت خواهد شد.
توضيح 2: كميته پس ازتشويق ميبايست يك نسخه از طرح ارائه شده همکار را جهت اطلاع به وزارت كارو امور اجتماعي ارسال نمايد.
 
 
 
 
جدول شماره 3
 
شرح موارد
 
حداكثرامتياز
امتيازپيشنهادي از طرف مسئولين
امتيازتصويبي
ارائه طريق عملي و مورد قبول جهت كاهش هزینه
50
 
 
ارائه روش عملي ومورد قبول در جهت بهبود كمي وكيفي اجرای فعاليت شرکت
50
 
 
ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصولي بمنظوربهبود شرايط كار
50
 
 
هوشياري و اقدام بموقع براي جلوگيري ازبروزحوادث وخسارات مالي وجاني در مواردحساس
60
 
 
انجام خدمات فني اساسي مهم وخارق العاده با توجه (به دستور مديريت )
100
 
 
اختراع و ابتكار مؤثردر امور اجرای عملیات شرکت
 
100
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده :                                تاريخ تكميل:
سمت :                               نام ونام خانوادگي :
                                       امضاء :
 
 
تاريخ وصول
 
 
تاريخ رسيدگي
 
راي كميته
 
 
 
 
 
 
محل امضاء اعضاء كميته
 
 
 
 
نماينده مديريت
 
 
 
 
نماينده همکاران
 
 
 
 
نماينده سرپرستان              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 6: مقررات انضباطي ( قصور)
تعريف قصوربرحسب بخشنامه اي كه به تصويب وزير محترم كارواموراجتماعي رسيد موضوع ماده 27 قانون كار هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله يا هرگونه فعل و ترك فعل كه موجب نقض آئين نامه هاي انضباطي شرکت بروز اختلال و يا بي نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي وكيفي توليد و خدمات ، افزايش ضايعات ، ضرروزيان و نقض شئون اسلامي در شرکت را فرآهم آورد ، قصورناميده مي شود.
ماده 7 :
چنانچه براثراقدام مديريت و يا نمايندگان قانوني وي همکاري تحويل مراجع قضائي شود وبه علت ثابت نشدن جرم وي را دردادگاه صالحه تبرئه نمايند ، در صورتي كه همکارحداكثرظرف يك هفته پس از اعلان برائت خود را به شرکت معرفي نمايد محق به بازگشت به كارومزد ايام بلاتكليفي مي باشد.
ماده 8 :
در صورت قصور توسط شخصی از كاركنان جهت تنبيه خاطي : مراحل زيررعايت گردد.
الف- سرپرست يا مديريا هرشخصي كه عملاً سرپرستي مستقيم همکاررا به عهده دارد و يا مسئولين قسمت كارگزيني و اموراداري شرکت برحسب مسئوليتهاي مربوطه نسبت به نوع قصوردرصورت مشاهده مورد را به كارمدیر اداری گزارش نمايد.
مدیر اداری موضوع را بررسي و درمورد اول اقدام ودرصورت لزوم مي تواندمسئله را براي تصميم گيري به كميته ارجاع نمايد.
ب- كميته پس ازدريافت گزارش با توجه به شواهدومدارك مستندبررسي و تحقيقات لازم را بعمل آورده و با رعايت جداول قصورنظرخود را به مديريت ارائه خواهد نمود.
ماده 9 :
در اين آئين نامه موارد قصوربه سه دسته عمده طبقه بندي شده اند که مصادیق و ضمانت اجرای آن در جداول آتی آمده است. :
الف :دسته اول قصور کارکردی(تاخيرورود، تعجيل خروج وغيبت غيرموجه ) ب :دسته دوم قصور سازمانی ج: دسته سوم قصور در وظایف محوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 4
قصور کارکردی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
تاخیر بیش از سه نوبت در ماه به مدت بیشتر از 30 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
2
تعجیل در خروج بیش ازسه نوبت در ماه بیش از 15 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
3
عدم حضور بدون اطلاع قبلی بیش از یک بار درماه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی روزانه اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
4
عدم ثبت ورود خروج در طول روز یا عدم ارسال مجوز مربوط به خروج
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
5
عدم ثبت گزارش ماموریت
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
عدم پرداخت حق ماموریت
6
عدم هماهنگی مرخصی قبل از 24 ساعت یک بار در ماه
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
7
عدم مشخص کردن جانشین در مرخصی
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
8
عدم ارائه مستندات مرخصی استعلاجی
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
9
عدم ارائه مستندات مرخصی ماده 73
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
10
مجموع غيبت تا 1 روز درماه
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت +اخطاركتبي با درج درپرونده
عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني وتعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
11
مجموع غيبت تا 6 روزدرماه
 
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كاراتخاذ خواهدنمود.
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
در بار دوم تعیین تکلیف می گردد
12
7 روز بيشتردرماه
در اين باره كميته با توجه به دو ستون قبل تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 5
قصور سازمانی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
-         افشاء اخبارو اطلاعات و آمارمحرمانه شرکت اعم از اقتصادي ومالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشرآن به استثناء افشاء عمليات غيرقانوني
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
2
-         سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هرنوع كارغيرقانوني و اخلاقي به همکاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
3
-         جعل و الحاق و مخدوش و تحريف كردن اسناد ومدارك به قصد سوء استفاده
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
4
-         ارائه مدارك تقلبي و جعلي جهت استخدام و يا درجريان اشتغال جهت برخورداري از امكانات رفاهي
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
5
-         تشويق وترغيب همکاران به كم كاري و يا تحريك آنها به ترك كار و يا بهم زدن نظم كاري
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
8
-         ايراد ضرب وشتم در محل كار(درصورت داشتن شاكي يا نداشتن آن )
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
9
-         فحاشي وتوهين و بيحرمتي به همكاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
10
-         ارتشاء سرقت ، اختلاس و سوء استفاده از اموال وابزار دفتر مرکزی یا پروژه ها به هرميزان
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
11
-         بي حرمتي به مديريت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
12
-         ازكارانداختن سيستم حفاظتي و يا عدم استفاده از وسایل حفاظتی  ماشين آلات و دستگاهها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
13
-         سرپيچي از دستورات شغلي و اداري و اهانت و هتك حرمت مسئولين مافوق در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
15
-         بيحرمتي به موازين شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوري اسلامي در دفتر مرکزی یا پروژه ها .
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
16
-         زیاده روی دراستفاده از تلفن همراه در محل كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
17
-         عدم اعلام ازداوج فرزند دختر و  منتفع شدن از حق اولاد.
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
مرتبه دوم اتخاذ شده است
18
-         عدم مراجعه به هتل یاپرواز در ماموریت ها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
19
-         گزارش خلاف واقع و شايعه پراكني در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
20
-         فحاشي و توهين به پرسنل و بي حرمتي نسبت به مسئولين و حركات ناهنجار در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
21
-         عدم ارائه گواهی راضایت نامه بانوان حسب ضوابط داخلی شرکت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
جدول شماره 5
قصور وظایف
 
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی
مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و تجهیزات دفتر مرکزی یا پروژه ها و يا خرابي و ازبين رفتن مواد اوليه گردد.
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
و جبران زیان های وارده
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
حسب مورد تصمیم کمیته
2
خوابيدن درمحل كاردر ساعات كاراداري و ترك قسمت كاربدون مجوز (روزكاروشيفت )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
3
عدم حضور در محل ماموریت یا جلسات برون سازمانی
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
4
ترك محل كاربدون اطلاع سرپرست مستقيم و مسئولين مربوطه در ساعات كار.
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
5
استفاده غيرمجاز از ابزار و وسائل ، وسائط نقليه دفتر مرکزی و پروژه
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
6
مسامحه در استفاده بموقع از وسائل ايمني ، حفاظتي ، بهداشتي بهنگام كار و سهل انگاري در اجراي دستورارت و مقررات مربوطه به حفاظت بهداشتكار به تشخيص كميته حفاظت و بهداشت يا مسئول ايمني دفتر مرکزی یا پروژه ها
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
 
حسب مورد تصمیم کمیته
7
عدم مراقبت در نگهداري از تجهيزات و ابزاركارمربوط به شغل خود
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
8
اهمال و بي دقتي در انجام وظايف محوله
( مندرج در شرح وظايف )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل چهارم – مقررات  تشکیل وضوابط کمیته
ماده 10:كميته انضباط كارمر كب از افراد زيردر دفتر مرکزی و پروژه ها تشكيل مي گردد:
-          نماينده مديريت آشنا به قوانين 1 نفر
-          نماينده همکاران و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
-          نماينده سرپرستان و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
ماده 11 : مدت فعاليت اعضاء كميته دو سال ميباشد.
تبصره2 : انتخاب مجدد اعضاء براي يك دوره بعد بلامانع ميباشد.
ماده 12 : اعضاء كميته بايد داراي سوء سابقه نبوده و به فساداخلاق و عدم تعهد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران وبي اعتنائي نسبت به مقدٌسات جامعه مشهورنباشند.
انتخاب شوندگان حتي المقدوراز بين افراد آگاه به قوانين كاروامورهمکاري انتخاب شوند.
ماده 13: تشكيل جلسات كميته
الف- كميته عندالزوم تشكيل جلسه داده و نظرخود را نسبت به موضوع يا موضوعات مورد بحث اعلام مي نمايد و درهرحال موظف است حداكثرتا پانزده روزپس از اخذ گزارش تخلفات و تشويقات و يا شكايات و اعتراضات به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلان نمايند.
ب: اعضاء كميته در اولين جلسه از بين خود يكنفررا بعنوان رئيس و يك نفررا بعنوان دبيرجلسات انتخاب مينمايند و تشكيل جلسات بنا به تصميم رئيس و دعوت دبير و با قيد دستور جلسه در دعوتنامه ميباشد.
ج: جلسات فوق العاده كميته بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضاء تشكيل ميگردد و رئيس كميته موظف است حداكثر تا 5 روز بعد از دريافت تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده اقدام نمايند.
د: جلسات كميته با كليه اعضاء رسميت مي يابد و با اكثريت راي موافق به تصويب خواهد رسيد.
ه­: تصميمات جلسه في المجلس توسط دبير كميته صورتجلسه شده و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسيده و يك نسخه از صورتجلسه جهت اقدامات بعدي به مديريت ارسال ميگردد.
ماده 14: عدم حضور هريك از اعضاء در 2 جلسه پي در پي موجب اخطاركتبي از كميته وبراي سومين بارمتوالي حكم محروميت از شركت در جلسات براي وي ميباشد.
ماده 15: در صورت فوت استعفاء اخراج و محروميت هريك از اعضاء نماينده ديگري با توجه به قانون براي بقيه مدت دوره انتخابي و معرفي ميگردد.
ماده 16: تصميمات ونظرات كميته نبايد مغاير با قانون كاروآئين نامه ها ومقررات مربوطه و نيز آئين نامه ها باشد ، تصميمات در 4 نسخه تنظيم و بصورت زير توزيع ميگردد.
نسخه اول: جهت ابلاغ به همکار
نسخه دوم: جهت ابلاغ به مديريت
نسخه سوم: جهت ضبط در پرونده پرسنلي همکار
نسخه چهارم: جهت بايگاني كميته
نسخه پنجم: جهت شوراي اسلامي كار
نسخه ششم: جهت اطلاع اداره كارمحل
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم – رسیدگی
ماده 17  :کمیته انضباط کار بر اساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان ، روسا و مدیران و سایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می نمایند.
ماده 18: هر گاه رسیدگی به اتهامات همکار به تشخیص کمیته های انضباطی کار مستلزم استفاده از نظر کار شناس باشد حسب موردبه کارشناس مربوطه ویا واحد بازرسی اداره ارجاع داده می شود
ماده 19:چنانچه همکار به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف قرارداد وی به حال تعلیق در  می آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح ،برای رفع احتیاجات خانواده او،حداقل تا 50 درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت الحساب پرداخت نماید اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود  مدت تعلیق جزو سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد
ماده 20: کمیته انضباطی کار ، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نماید.
 تبصره3 واحد امور اداری شرکت موظف است اوراق تفهیمی اتهام  صادره توسط کمیته های انضباطی کار را حداکثر ظرف مدت 5 روز به همکار ابلاغ نماید . و رسیدی مبنی بر وصول در یافت نماید در صورت خودداری از دریافت مراتب را در زیر برگه ابلاغ گزارش و به کمیته ارسال نماید
ماده 21: وقت جلسه باید طور تنظیم شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه ، کمتر از سه روز نباشدودر صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته ، وقت دیگری تعیین می گردد.
ماده 22:  کمیته مکلف است متهم را حداقل یک بار برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید ،در هر صورت عدم حضورمتهم پس از ابلاغ مطابق شرایط بالا مانع از برگزاری جلسه نمی گردد . مگر مسئله به تشخیص کمیته موجه باشد که توضیحات همکار را لازم بداند که در آن صورت جلسه برای باردوم تجدید می گردد.
 ماده 23: متهم می بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام ، دفاعیه خود را کتبا ارائه نماید.این مدت بنا به تشخیص کمیته تا 5 روز قابل تمدید می باشد.
 ماده 24 :در صورتی که متهم جهت دفاع در خواست مدارک نماید. کمیته انضباط کار مکلف است. مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد
ماده 25: چناچه متهم در مهلت مقرر در ماده قبل ، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی می نماید.
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
ماده 26 :کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص  نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان زیان وارده ، آثار سوء اجتماعی و اداری وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و ستند اتخاذ تصمیم می نماید. در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود ، ارتکاب تخلف از سوی متهم احراز نکند وی تبرئه خواهد شد.
ماده 27: تصمیمات کمیته قطعی بود و واحد اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید
ماده 28 :هر گونه خودداری و جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته های ممنوع وبا متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.
 ماده 29 :در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای تصمیم کمیته در باره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رای گزارش شده و به محض حصول امکان ، اجرای می گردد
 
 
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
 
ماده 30: مفاد اين آئين نامه با توجه به ويژگيهاي دفتر مرکزی وپروژه ها قابل تعديل بوده ودرصورت نيازتغييرات حاصله پس از تائيد اداره كل كارواموراجتماعي قابل اجراء ميباشد.
ماده 31: درصورت بروزهرگونه اختلاف در مورد آئين نامه انضباط كارنظر اداره كارواموراجتماعي و مراجع حل اختلاف مذكور در قانون قطعي و لازم الاجراء ميباشد.
ماده 32: الحاقات و اصلاحات بعدي كه از طرف وزارت كارواموراجتماعي در مورد آئين نامه انضباط كار ابلاغ گردد در اين آئين نامه موثرخواهد بود.
ماده 33: اين آئين نامه در 33 ماده و 3 تبصره و 5 جدول در تاريخ 01/08/1394تصویب و درتاريخ                                  به تائيد اداره كل كارواموراجتماعي رسيد ودرتاريخ                   بمورد اجراء درخواهد آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هدف : به منظور بوجود آوردن محيطي سالم و رعايت حقوق انساني در محيط كار توسط سرپرستان و مسئولين در مورد كاركنان و توسط كاركنان نسبت به يكديگروسرپرستان و تشويق كاركنان به كاربهتر و برحذرداشتن آنان از بي نظمي و كم كاري و بطالت در محيط كار ترويج اخلاق اسلامي ، تنظيم آئين نامه انضباط كارلازم وضروري بنظر ميرسد ، به همين منظور آئين نامه اي مشتمل بر 6 فصل بشرح زير تدوين
مي گردد:
 
فصل اول : مقررات كلي
 ماده1-  اين آئين نامه براي كليه كاركنان شركت اعم از سرپرستان همکاران ، كاركنان شرکت کانی مس اجراء مي گردد.         
ماده 2- به منظور حسن اجراء اين آئين نامه در شركت كميته اي بنام كميته انضباط كاركه براي سهولت  از این پس كميته ناميده مي شود ، تشكيل مي گردد.
تبصره 1: چگونگي تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف كميته در فصل چهارم آمده است.
ماده 3- اين آئين نامه پس از تنظيم و تصويب هيئت مديره به تائيد اداره کار وجبران خدمت  وزارت کاررسيده و جهت آگاهي كاركنان در تابلواعلانات وپورتال اتوماسیون شرکت انتشار مي یابد و كميته جهت توجيه مفاد آئين نامه و ساير مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
فصل دوم : مقررات تشويقي
ماده 4- شرايط تشويقي معمولي
تشويق معمولي شامل كارکنانی مي شود كه كليه موارد مندرج در جدول شماره يك تشويقات معمولي و حداقل يك مورد از موارد جدول شماره دو معمولي را رعايت نمايد.
روش ارزيابي
مديرواحد يا شخصي كه عملاٌ سرپرستي مستقيم همکاردر شرکت را برعهده دارد ضمن ارزيابي كار وي همه ماهه با توجه به موارد پيش بيني شده درجداول 1و2 تشويقات معمولي امتياز استحقاقي همکاري را كه براي تشويق مناسب تشخيص داده است ، در محل مربوطه منعكس نموده و درپايان شش ماه پس از درج معدل امتيازات در ستون مربوط جداول تكميل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميته تحويل نماید.
توضيح : ارزيابي تشويقي از اولين ماهي شروع مي شود كه آئين نامه در آن شرکت به اجرا درآمده است ، و براي افرادي كه درماههاي بعد به استخدام درآيند، معدل امتيازاتشان استثناء براي باراول به نسبت ماههاي باقيمانده (تا6 ماه) محاسبه مي شود.
نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در كميته
كميته پس از دريافت جداول و بررسي هاي لازم حاصل جمع ميانگين ها را ملاك تشويق قرارداده و به نسبت (30) امتياز يك روز مزد ويا يك روز مرخصي با استفاده از مزد علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه ( به انتخاب مديريت ) بعنوان پاداش درنظر گرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.مشروط براينكه ميانگين امتيازات جدول شماره يك و ميانگين يك مورد از جدول شماره 2 از جدول تشويقات معمولي از 70% حداكثر امتيازات پيش بيني شده كمتر نباشد:
كميته درصورت لزوم ميتواند علاوه برپاداش فوق الذكرمطابق بندهاي زيرموارد تشويقي را به مديريت پيشنهاد نمايد.
 
1-     تشويق درحضورهمکاران و درج در پرونده ( توسط كارفرما)
2-     فراهم نمودن امكانات لازم جهت زيارت اماكن متبركه در داخل كشور( توسط كارفرما)
3-     معرفي شايسته ترين همکارتشويق شده با ذكر مراتب شايستگي بعنوان همکارنمونه به اداره كارواموراجتماعي محل جهت اقدامات يك يا چند مورد از موارد زير، با توجه به مشكلات و شرايط موجود و ميزان شايستگي همکار، ترتيب ملاقات با مقام رهبري ، ترتيب ملاقات با رؤساي قواي مقننه ، قضائيه مجريه وديگرمقامات كشور.
 
 
جدول شماره يك :
تشويقات معمولي :   مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
رعايت اصول اخلاقي
15
 
 
 
 
 
 
 
 
داشتن روح همكاري وحسن سلوك ورفتارمناسب وشايان توجه
15
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت دقيق دستورات مافوق
10
 
 
 
 
 
 
 
 
استفاده به موقع از وسايل ايمني و رعايت مقررات دقيق حفاظتي و بهداشتي
10
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت مقررات حضور و غياب
5
 
 
 
 
 
 
 
 
پيشقدم شدن در امور گروهي جهت پيشبرد كار در مواقع نيازكار
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره دو
تشويقات معمولي : مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
داشتن نقش اجتماعي مفيد ومشاركت در حل اختلافات در محيط كار
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاركت فعال و موفقيت آميزدر امرافزايش سطح مهارت همکاران با توجه مديريت
60
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش مؤثر در امرافزايش سطح مهارت شخصي
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مراقبت و نگهداري فوق العاده از تجهيزات و ابزاركارمربوط به همکارو اطلاع مسئولين جهت سرويس و تعميرات بموقع
60
 
 
 
 
 
 
 
 
فعاليتهاي مؤثر در ترويج و نشر فرهنگ اسلامي كار
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
حداكثرامتيازات در جدول يك و دو تشويقات معمولي ، باتوجه به شرايط موجود وشروع كاربوده و كميته ميتواند با توجه به شرايط و تركيبهاي بعدي با نظر مديريت و تائيد اداره كارمحل تغييراتي بعمل آورد.
 
ماده 5 : تشويقات موردي
الف: شرايط تشويق موردي ، تشويق موردي شامل همکاراني مي گردد كه حداقل يك مورد از بندهاي مندرج در جدول تشويقات موردي را انجام دهد.
ب: روش ارزيابي ، همکاراني كه يك يا چند مورد از جدول موردي را انجام دادند و كارشان توسط مديريت يا هرشخصي كه در شرکت كاملاٌ سرپرستي مستقيم وي را بعهده دارد، ارزيابي شده و در رديفهاي مربوط به جدول امتيازي اخذ مي نمايد ، سپس ظرف مدت 15 روز جدول امتيازات به همراه گزارش كار همکاربراي بررسي و اتخاذ تصميم به كميته و نهايتاً به مديريت تحويل ميگردد.
ج: نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم: كميته پس از دريافت جدول امتيازوگزارش كارويا اعتراض همکاربه منظوررسيدگي به موضوع تشكيل  جلسه ميدهد، كميته ميتواند با دعوت از مسئولان و كارشناسان فني مربوط در جلسات خود از نظر مشورتي آنان استفاده نمايد.
كميته پس از تعيين امتيازنهائي به نسبت هر 25 امتياز يك روزمزد و يا يك روزمرخصي با استفاده از مزد ( علاوه برمرخصي استحقاقي ساليانه ) بعنوان پاداش در نظرگرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.
كميته ميتواند در صورت لزوم ، با توجه به امكانات موجود علاوه برپاداش فوق از يك يا چند از بندهاي ، بند1و2و3 آخرنحوه رسيدگي و اتخاذتصميم در كميته استفاده نمايد.
توضيح 1: در صورتي كه سرپرست همکار و نيزكميته ازنظرپاداش نقدي ارزش كارويا طرح همکاررا استثناء بيش ازحداكثرامتياز پيش بيني شده تشخيص دهند واين امرمورد تائيد مديريت قرارگيرد، پس از تعيين امتيازپاداش آن به همکار پرداخت خواهد شد.
توضيح 2: كميته پس ازتشويق ميبايست يك نسخه از طرح ارائه شده همکار را جهت اطلاع به وزارت كارو امور اجتماعي ارسال نمايد.
 
 
 
 
جدول شماره 3
 
شرح موارد
 
حداكثرامتياز
امتيازپيشنهادي از طرف مسئولين
امتيازتصويبي
ارائه طريق عملي و مورد قبول جهت كاهش هزینه
50
 
 
ارائه روش عملي ومورد قبول در جهت بهبود كمي وكيفي اجرای فعاليت شرکت
50
 
 
ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصولي بمنظوربهبود شرايط كار
50
 
 
هوشياري و اقدام بموقع براي جلوگيري ازبروزحوادث وخسارات مالي وجاني در مواردحساس
60
 
 
انجام خدمات فني اساسي مهم وخارق العاده با توجه (به دستور مديريت )
100
 
 
اختراع و ابتكار مؤثردر امور اجرای عملیات شرکت
 
100
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده :                                تاريخ تكميل:
سمت :                               نام ونام خانوادگي :
                                       امضاء :
 
 
تاريخ وصول
 
 
تاريخ رسيدگي
 
راي كميته
 
 
 
 
 
 
محل امضاء اعضاء كميته
 
 
 
 
نماينده مديريت
 
 
 
 
نماينده همکاران
 
 
 
 
نماينده سرپرستان              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 6: مقررات انضباطي ( قصور)
تعريف قصوربرحسب بخشنامه اي كه به تصويب وزير محترم كارواموراجتماعي رسيد موضوع ماده 27 قانون كار هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله يا هرگونه فعل و ترك فعل كه موجب نقض آئين نامه هاي انضباطي شرکت بروز اختلال و يا بي نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي وكيفي توليد و خدمات ، افزايش ضايعات ، ضرروزيان و نقض شئون اسلامي در شرکت را فرآهم آورد ، قصورناميده مي شود.
ماده 7 :
چنانچه براثراقدام مديريت و يا نمايندگان قانوني وي همکاري تحويل مراجع قضائي شود وبه علت ثابت نشدن جرم وي را دردادگاه صالحه تبرئه نمايند ، در صورتي كه همکارحداكثرظرف يك هفته پس از اعلان برائت خود را به شرکت معرفي نمايد محق به بازگشت به كارومزد ايام بلاتكليفي مي باشد.
ماده 8 :
در صورت قصور توسط شخصی از كاركنان جهت تنبيه خاطي : مراحل زيررعايت گردد.
الف- سرپرست يا مديريا هرشخصي كه عملاً سرپرستي مستقيم همکاررا به عهده دارد و يا مسئولين قسمت كارگزيني و اموراداري شرکت برحسب مسئوليتهاي مربوطه نسبت به نوع قصوردرصورت مشاهده مورد را به كارمدیر اداری گزارش نمايد.
مدیر اداری موضوع را بررسي و درمورد اول اقدام ودرصورت لزوم مي تواندمسئله را براي تصميم گيري به كميته ارجاع نمايد.
ب- كميته پس ازدريافت گزارش با توجه به شواهدومدارك مستندبررسي و تحقيقات لازم را بعمل آورده و با رعايت جداول قصورنظرخود را به مديريت ارائه خواهد نمود.
ماده 9 :
در اين آئين نامه موارد قصوربه سه دسته عمده طبقه بندي شده اند که مصادیق و ضمانت اجرای آن در جداول آتی آمده است. :
الف :دسته اول قصور کارکردی(تاخيرورود، تعجيل خروج وغيبت غيرموجه ) ب :دسته دوم قصور سازمانی ج: دسته سوم قصور در وظایف محوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 4
قصور کارکردی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
تاخیر بیش از سه نوبت در ماه به مدت بیشتر از 30 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
2
تعجیل در خروج بیش ازسه نوبت در ماه بیش از 15 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
3
عدم حضور بدون اطلاع قبلی بیش از یک بار درماه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی روزانه اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
4
عدم ثبت ورود خروج در طول روز یا عدم ارسال مجوز مربوط به خروج
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
5
عدم ثبت گزارش ماموریت
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
عدم پرداخت حق ماموریت
6
عدم هماهنگی مرخصی قبل از 24 ساعت یک بار در ماه
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
7
عدم مشخص کردن جانشین در مرخصی
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
8
عدم ارائه مستندات مرخصی استعلاجی
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
9
عدم ارائه مستندات مرخصی ماده 73
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
10
مجموع غيبت تا 1 روز درماه
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت +اخطاركتبي با درج درپرونده
عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني وتعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
11
مجموع غيبت تا 6 روزدرماه
 
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كاراتخاذ خواهدنمود.
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
در بار دوم تعیین تکلیف می گردد
12
7 روز بيشتردرماه
در اين باره كميته با توجه به دو ستون قبل تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 5
قصور سازمانی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
-         افشاء اخبارو اطلاعات و آمارمحرمانه شرکت اعم از اقتصادي ومالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشرآن به استثناء افشاء عمليات غيرقانوني
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
2
-         سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هرنوع كارغيرقانوني و اخلاقي به همکاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
3
-         جعل و الحاق و مخدوش و تحريف كردن اسناد ومدارك به قصد سوء استفاده
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
4
-         ارائه مدارك تقلبي و جعلي جهت استخدام و يا درجريان اشتغال جهت برخورداري از امكانات رفاهي
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
5
-         تشويق وترغيب همکاران به كم كاري و يا تحريك آنها به ترك كار و يا بهم زدن نظم كاري
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
8
-         ايراد ضرب وشتم در محل كار(درصورت داشتن شاكي يا نداشتن آن )
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
9
-         فحاشي وتوهين و بيحرمتي به همكاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
10
-         ارتشاء سرقت ، اختلاس و سوء استفاده از اموال وابزار دفتر مرکزی یا پروژه ها به هرميزان
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
11
-         بي حرمتي به مديريت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
12
-         ازكارانداختن سيستم حفاظتي و يا عدم استفاده از وسایل حفاظتی  ماشين آلات و دستگاهها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
13
-         سرپيچي از دستورات شغلي و اداري و اهانت و هتك حرمت مسئولين مافوق در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
15
-         بيحرمتي به موازين شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوري اسلامي در دفتر مرکزی یا پروژه ها .
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
16
-         زیاده روی دراستفاده از تلفن همراه در محل كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
17
-         عدم اعلام ازداوج فرزند دختر و  منتفع شدن از حق اولاد.
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
مرتبه دوم اتخاذ شده است
18
-         عدم مراجعه به هتل یاپرواز در ماموریت ها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
19
-         گزارش خلاف واقع و شايعه پراكني در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
20
-         فحاشي و توهين به پرسنل و بي حرمتي نسبت به مسئولين و حركات ناهنجار در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
21
-         عدم ارائه گواهی راضایت نامه بانوان حسب ضوابط داخلی شرکت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
جدول شماره 5
قصور وظایف
 
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی
مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و تجهیزات دفتر مرکزی یا پروژه ها و يا خرابي و ازبين رفتن مواد اوليه گردد.
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
و جبران زیان های وارده
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
حسب مورد تصمیم کمیته
2
خوابيدن درمحل كاردر ساعات كاراداري و ترك قسمت كاربدون مجوز (روزكاروشيفت )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
3
عدم حضور در محل ماموریت یا جلسات برون سازمانی
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
4
ترك محل كاربدون اطلاع سرپرست مستقيم و مسئولين مربوطه در ساعات كار.
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
5
استفاده غيرمجاز از ابزار و وسائل ، وسائط نقليه دفتر مرکزی و پروژه
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
6
مسامحه در استفاده بموقع از وسائل ايمني ، حفاظتي ، بهداشتي بهنگام كار و سهل انگاري در اجراي دستورارت و مقررات مربوطه به حفاظت بهداشتكار به تشخيص كميته حفاظت و بهداشت يا مسئول ايمني دفتر مرکزی یا پروژه ها
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
 
حسب مورد تصمیم کمیته
7
عدم مراقبت در نگهداري از تجهيزات و ابزاركارمربوط به شغل خود
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
8
اهمال و بي دقتي در انجام وظايف محوله
( مندرج در شرح وظايف )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل چهارم – مقررات  تشکیل وضوابط کمیته
ماده 10:كميته انضباط كارمر كب از افراد زيردر دفتر مرکزی و پروژه ها تشكيل مي گردد:
-          نماينده مديريت آشنا به قوانين 1 نفر
-          نماينده همکاران و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
-          نماينده سرپرستان و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
ماده 11 : مدت فعاليت اعضاء كميته دو سال ميباشد.
تبصره2 : انتخاب مجدد اعضاء براي يك دوره بعد بلامانع ميباشد.
ماده 12 : اعضاء كميته بايد داراي سوء سابقه نبوده و به فساداخلاق و عدم تعهد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران وبي اعتنائي نسبت به مقدٌسات جامعه مشهورنباشند.
انتخاب شوندگان حتي المقدوراز بين افراد آگاه به قوانين كاروامورهمکاري انتخاب شوند.
ماده 13: تشكيل جلسات كميته
الف- كميته عندالزوم تشكيل جلسه داده و نظرخود را نسبت به موضوع يا موضوعات مورد بحث اعلام مي نمايد و درهرحال موظف است حداكثرتا پانزده روزپس از اخذ گزارش تخلفات و تشويقات و يا شكايات و اعتراضات به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلان نمايند.
ب: اعضاء كميته در اولين جلسه از بين خود يكنفررا بعنوان رئيس و يك نفررا بعنوان دبيرجلسات انتخاب مينمايند و تشكيل جلسات بنا به تصميم رئيس و دعوت دبير و با قيد دستور جلسه در دعوتنامه ميباشد.
ج: جلسات فوق العاده كميته بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضاء تشكيل ميگردد و رئيس كميته موظف است حداكثر تا 5 روز بعد از دريافت تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده اقدام نمايند.
د: جلسات كميته با كليه اعضاء رسميت مي يابد و با اكثريت راي موافق به تصويب خواهد رسيد.
ه­: تصميمات جلسه في المجلس توسط دبير كميته صورتجلسه شده و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسيده و يك نسخه از صورتجلسه جهت اقدامات بعدي به مديريت ارسال ميگردد.
ماده 14: عدم حضور هريك از اعضاء در 2 جلسه پي در پي موجب اخطاركتبي از كميته وبراي سومين بارمتوالي حكم محروميت از شركت در جلسات براي وي ميباشد.
ماده 15: در صورت فوت استعفاء اخراج و محروميت هريك از اعضاء نماينده ديگري با توجه به قانون براي بقيه مدت دوره انتخابي و معرفي ميگردد.
ماده 16: تصميمات ونظرات كميته نبايد مغاير با قانون كاروآئين نامه ها ومقررات مربوطه و نيز آئين نامه ها باشد ، تصميمات در 4 نسخه تنظيم و بصورت زير توزيع ميگردد.
نسخه اول: جهت ابلاغ به همکار
نسخه دوم: جهت ابلاغ به مديريت
نسخه سوم: جهت ضبط در پرونده پرسنلي همکار
نسخه چهارم: جهت بايگاني كميته
نسخه پنجم: جهت شوراي اسلامي كار
نسخه ششم: جهت اطلاع اداره كارمحل
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم – رسیدگی
ماده 17  :کمیته انضباط کار بر اساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان ، روسا و مدیران و سایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می نمایند.
ماده 18: هر گاه رسیدگی به اتهامات همکار به تشخیص کمیته های انضباطی کار مستلزم استفاده از نظر کار شناس باشد حسب موردبه کارشناس مربوطه ویا واحد بازرسی اداره ارجاع داده می شود
ماده 19:چنانچه همکار به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف قرارداد وی به حال تعلیق در  می آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح ،برای رفع احتیاجات خانواده او،حداقل تا 50 درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت الحساب پرداخت نماید اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود  مدت تعلیق جزو سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد
ماده 20: کمیته انضباطی کار ، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نماید.
 تبصره3 واحد امور اداری شرکت موظف است اوراق تفهیمی اتهام  صادره توسط کمیته های انضباطی کار را حداکثر ظرف مدت 5 روز به همکار ابلاغ نماید . و رسیدی مبنی بر وصول در یافت نماید در صورت خودداری از دریافت مراتب را در زیر برگه ابلاغ گزارش و به کمیته ارسال نماید
ماده 21: وقت جلسه باید طور تنظیم شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه ، کمتر از سه روز نباشدودر صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته ، وقت دیگری تعیین می گردد.
ماده 22:  کمیته مکلف است متهم را حداقل یک بار برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید ،در هر صورت عدم حضورمتهم پس از ابلاغ مطابق شرایط بالا مانع از برگزاری جلسه نمی گردد . مگر مسئله به تشخیص کمیته موجه باشد که توضیحات همکار را لازم بداند که در آن صورت جلسه برای باردوم تجدید می گردد.
 ماده 23: متهم می بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام ، دفاعیه خود را کتبا ارائه نماید.این مدت بنا به تشخیص کمیته تا 5 روز قابل تمدید می باشد.
 ماده 24 :در صورتی که متهم جهت دفاع در خواست مدارک نماید. کمیته انضباط کار مکلف است. مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد
ماده 25: چناچه متهم در مهلت مقرر در ماده قبل ، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی می نماید.
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
ماده 26 :کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص  نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان زیان وارده ، آثار سوء اجتماعی و اداری وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و ستند اتخاذ تصمیم می نماید. در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود ، ارتکاب تخلف از سوی متهم احراز نکند وی تبرئه خواهد شد.
ماده 27: تصمیمات کمیته قطعی بود و واحد اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید
ماده 28 :هر گونه خودداری و جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته های ممنوع وبا متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.
 ماده 29 :در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای تصمیم کمیته در باره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رای گزارش شده و به محض حصول امکان ، اجرای می گردد
 
 
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
 
ماده 30: مفاد اين آئين نامه با توجه به ويژگيهاي دفتر مرکزی وپروژه ها قابل تعديل بوده ودرصورت نيازتغييرات حاصله پس از تائيد اداره كل كارواموراجتماعي قابل اجراء ميباشد.
ماده 31: درصورت بروزهرگونه اختلاف در مورد آئين نامه انضباط كارنظر اداره كارواموراجتماعي و مراجع حل اختلاف مذكور در قانون قطعي و لازم الاجراء ميباشد.
ماده 32: الحاقات و اصلاحات بعدي كه از طرف وزارت كارواموراجتماعي در مورد آئين نامه انضباط كار ابلاغ گردد در اين آئين نامه موثرخواهد بود.
ماده 33: اين آئين نامه در 33 ماده و 3 تبصره و 5 جدول در تاريخ 01/08/1394تصویب و درتاريخ                                  به تائيد اداره كل كارواموراجتماعي رسيد ودرتاريخ                   بمورد اجراء درخواهد آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:1 روز یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴
 

 

آیین نامه معاملات شرکت

 

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خریدار کالا یا کار یا خدمات از ارائه کنندگان آنها در داخل و خارج کشور به طور اعم همچنین فروش کالا و  خدمات در شرکت سهامی عام ..... و .... آیین نامه معاملات شرکت به شرح ذیل در بیست و پنج ماده و بیست و یک تبصره تنظیم و تدوین و در جلسه بیست و نهمین هیئت مدیره مورخ 28/12/69 به تصویب رسیده است .

آیین نامه معاملات شرکت از تاریخ فروردین ماه سال در کلیه واحدهای تابعه , لازم الاجراء
می باشد . با تصویب این آیین نامه , آیین نامه معاملات قبلی به خودی خود لغو می گردد و کلیه معاملات در شرکت اعم از خرید و فروش کالا و یا کار و یا خدمات براساس مراحل تعیین شده در این آیین نامه قابل اجراء می باشد .

آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات در واحدهای تابعه براساس پیشنهاد مدیر بازرگانی واحد و تصویب هیئت اجرایی واحد مربوطه قابل اجراء می باشد ضروری است به منظور انجام   هماهنگی های لازم , یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت تصویب مدیریت عامل ارسال گردد .

آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات هریک از واحدها ( آیین نامه معاملات فرعی ) بایستی حداقل تا تاریخ ............ اردیبهشت ماه .............. تهیه و به تصویب هیئت اجرایی رسیده باشد .

ماده 1 )

1-1- منظور از معاملات خارجی در این آیین نامه , خرید یا فروش کالا و یا کار یا خدماتی است که مبنای تسویه حساب ارزش آنها بین طرفین معامله برحسب مورد به ارز کشورهای مربوطه و یا ارزهای بین المللی مورد قبول شرکت و خریداران یا فروشندگان کالا یا کار یا خدمات باشد .

2-1- به همین ترتیب معاملات داخلی به خرید یا فروش کالا یا کار خدماتی اطلاق می گردد که مبنای تسویه ارزش آنها بین طرفین معامله به ریال باشد .

3-1- خرید خارجی به کلیه خریدهای کالا یا کار خدمات از اشخاص ثالث بطور کلی از خارج از کشور اطلاق می گردد که انجام آن توسط تولید کنندگان یا ارائه کنندگان داخل کشور به تأیید مسئولین ذیصلاح داخلی شرکت و همچنین دستگاه های اجرایی ذیربط مملکتی امکان پذیر نبوده ناگزیر می بایست از منابع سازندگان یا فروشندگان خارجی یا از طریق نمایندگان و شعب آنها در داخل کشور انجام پذیرد .

تبصره : صادرات هر نوع کالای ساخته شده در واحدهای تابعه , پس از بررسی پیشنهاد هیئت های اجرایی که با توجه به صرفه و صلاح واحدها و رعایت قوانین مملکتی صورت می گردد , از موافقت و تصویب مدیریت عامل صورت می پذیرد .

ماده 2 )

معاملاتی که مبلغ قطعی یا برآوردی آنها در تاریخ انجام معامله و یا برآورد , در مورد معاملات داخلی تا سقف پنجاه میلیون ریال و تا معاملات خارجی تا سقف پانزده هزار دلار آمریکا ویا معادل آن به ارزهای دیگر ( تا سقف ریالی سی و پنج میلیون ریال ) باشد , توسط هیئت های اجرایی واحدها صورت می گیرد ( خرید با ارز رقابتی تا سقف یکصد هزار دلار توسط هیئت های اجرایی مجاز می باشد .

تبصره 1 : خریدهای انبوه خارجی به هر میزان در مورد پنبه نسوز , کاغذ , گلوله فولادی , پس از اعلام نیاز و تأیید هیئت های اجرایی واحدهای تابعه , در هیئت مدیره شرکت مطرح و در صورت تصویر نسبت به خرید آنها توسط معاونت بازرگانی شرکت اقدام می گردد .

تبصره 2 : باتوجه به بند 22 ماده 14 آیین نامه تشکیل هیئت های اجرایی و در چهارچوب بودجه مصوبه هر واحد تابعه , پیشنهاد ایجاد , خرید و فروش دارایی های ثابت اختصاصاً در مورد زمین , ساختمان , ماشین آلات , و وسائط نقلیه و یا دارایی های ثابت دیگری که در هر مورد بیش از ده میلیون ریال باشند , بایستی از طریق هیئت های اجرایی کارخانه به شرکت ارسال و در صورت تصویر توسط مدیریت عامل , دارایی های ثابت مذکور می توانند ایجاد , خریداری و یا به فروش رسند .

تبصره 3 : مبنای تعیین نصاب های مذکور , در مورد فروش های داخلی مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب شرکت یا قیمت های مصوب فروش هیئت مدیره و یا دستگاه های ذیربط مملکتی می باشد

تبصره 4 : مبنای تعیین نصاب های مذکور در مورد معاملات خارجی ارزش سی اند اف کالا بر اساس اطلاعات مندرج در پروفورمای مربوط می باشد .

تبصره 5 : معاملات مشمول نصاب مندرج در این ماده , غیرقابل تفکیک بوده و هیچ یک از واحدهای تابعه شرکت مجاز به تفکیک نیازهای تدارکاتی و فروش خود تا حدی که موجب تغییر این نصاب گردد نمی باشند , مورد مذکور در صورتی که فاصله زمانی معامله قدیم با جدید سه ماه و یا بیشتر بوده و ضمناً به تأیید حسابرسی داخلی شرکت نیز برسد , از نظر هیئت مدیر بلامانع خواهد بود .

تبصره 6 : چنانچه تفاوت مبلغ برآورد معامله با مبلغ قطعی کمتر و یا معادل ده درصد باشد , انجام معامله با کمیسیون یا عامل اولیه تصویب کننده بوده و چنانچه بیشتر از آن باشد و سقف این ماده را نیز تغییر دهد , نفوذ انجام معامله نسبت به مازاد برآورد , با تصویب هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 3 )

کلمه معاملات می بایست برحسب مورد به تشخیص مقامات مسئول و تصمیم گیرنده شرکت به شرح مندرج در جدول موضوع ماده 4 این آیین نامه در چهارچوب هریک ارزش های متداول خرید یا فروش به شرح ذیل صورت گیرد :

الف) خرید کالا یا کار خدمات                                               ب) فروش کالا یا کار یا خدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف-1- استعلام بهای شفاهی                                                ب-1- مزایده محدود

الف-2- استعلام بهای کتبی                                                  ب-2- مزایده عمومی

الف-3- مناقصه محدود                                                        ب-3- نرخ های مصوب هیئت مدیره

الف-4- مناقصه عمومی                                                       ب-3- نرخ های مصوب دولت

الف-5- معاملات دولتی

تبصره 1 : شرایط و جزئیات و چگونگی معاملاتی که بایستی به صورت یکی از ارزش های متداول خرید و فروش به شرح این ماده صورت پذیرد , بایستی با توجه به جمیع جهات جهت هر یک از واحدها , به طور تفضیلی در آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد منظور گردند .

انجام معاملات تا سقف سیصد هزار ریال در کلیه واحدهای تحت پوشش حداقل بایستی از طریق استعلام بهای شفاهی و در صورت مازاد بر مبلغ مذکور حتماً بایستی استعلام بهاء کتبی شوند .

تبصره 2 : در این آیین نامه هرکجا که به کلمه شرکت اشاره شده منظور مقامات مسئول و تصمیم گیرنده مندرج در ماده 4 آیین نامه می باشد .

تبصره 3 : در مورد معاملاتی که قیمت آنها بیش از سه میلیون ریال باشد و در عین حال بهای مورد معامله بیش از نرخ های تثبیتی بوده و امکان دسترسی به نرخ های تثبیتی وجود نداشته باشد انجام معامله به شرطی معتبر است که به تأیید کمیسیون معاملات را حد رسیده باشد .

ماده 4 )

نحوه انجام معاملات در این آیین نامه توسط هریک از واحدهای تابعه شرکت و مقامات مسئول و تصمیم گیرنده مجاز در چهارچوب هریک از روش های متداول خرید و یا فروش به شرح ذیل تعیین وانجام خواهد شد :

الف) در مورد ماده 2 این آیین نامه توسط کمیسیون معاملات واحد و پس از تصویب هیئت اجرایی کارخانه .

ب) در مورد تبصره دو ماده 2 این آیین نامه توسط معاونت بازرگانی و پس از تصویب هیئت مدیره .

ج) در تبصره دو ماده 2 این آیین نامه توسط هیئت اجرایی واحد پس از تصویب مدیرعامل

هـ) از معاملات مازاد بر حد نصاب مندرج در ماده 2 این آیین نامه , منحصراً توسط هیئت مدیره بررسی و تصویب و براساس مراحل مندرج در این آیین نامه , توسط واحد مربوطه اقدام به خرید آنها می گردد .

تبصره 1 : هیئت اجرایی می تواند اختیار معاملات تا سقف معینی را براساس آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات به مدیرکارخانه و یا کمیسیون معاملات واگذار نماید .

تبصره 2 : جزئیات و نحوه انجام معاملات را آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد به نحوی که در این آیین نامه ذکر گردیده و همچنین مجموعه روش های اجرایی بازرگانی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد و همچنین سیستم های مدون تدارکات داخلی و فروش سیمان , فروش فارسیت و پنبه سوز که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده تعیین می نماید . همچنین تعداد اعضاء کمیسیون واحد ترتیب حضور و حق رای و سایر موارد دیگر بایستی به تفضیل در آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد منظور گردند .

روش های متداول خرید یا فروش

الف – 1 – استعلام بهای شفاهی

ماده 5 )

استعلام بهای شفاهی عبارتست از مراجعه مأمور خرید به فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار یا خدمات مورد احتیاج شرکت و انجام معامله با رعایت رزرف و صلاح شرکت , پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز در بازار .

در روش استعلام بهای شفاهی ما مورد خرید بایستی اطلاعات ذیل سفارش خرید کالا ( گزارش) را مطابق با سیستم مدون تدارکات داخلی تکمیل و ضمناً ذیل فرم گزارش خرید کالا را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده و هیچگونه رابطه ای بین فروشنده و مأمور خرید وجود نداشته است امضاء کند .

تبصره 1 : تعداد فروشندگانی که بایستی مورد استعلام قرار گیرند در آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد مشخص خواهد شد .

الف – 2- استعلام بهای کتبی

ماده 6 )

استعلام بهای کتبی عبارتست از مراجعه به حداقل سه نفر از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار یا خدمت مورد نیاز شرکت و تقاضای استعلام بهای کتبی و جداگانه از آنها و انجام معاملات پیشنهاد دهنده حداقل قیمت در شرایط کیفی مساوی مطابق با سیستم مدون تدارکات داخلی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده و ابلاغ شده است .

تبصره 1 : در مواردی که فروشنده یا انجام دهند کار یا خدمت در محل کمتر از سه نفر باشد , مدیر بازرگانی واحد باید مراتب را در متن برگ مقایسه پیشنهادات ( استعلام بهای داخلی ) نوشته و امضاء نماید .

تبصره 2 : مدیر بازرگانی واحد با توجه به حداکثر مهلتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بهاء به عنوان اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری با ید اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود , در غیر این صورت مسئول جبران خسارات احتمالی وارده خواهد بود .

الف – 3 – مناقصه محدود

ماده 7 )

به منظور تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در مناقصه محدود مدارک و اطلاعات مربوط به این قبیل داوطلبان توسط کمیسیون معاملات واحد براساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات در اداره بازرگانی شرکت و یا واحدهای بانک اطلاعات در هر یک از واحدهای تابعه که آیین نامه اجرایی آن جداگانه تدوین و  تنظیم خواهد گردید , مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و کمیسیون معاملات واحد , واجدین صلاحیت برای هر رشته از معاملات را با توجه به جمیع جهات انتخاب و عندالزوم آنها را درجه بندی می کند . در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر باشد , نتیجه انتخاب کمیسیون معاملات پس از تأیید هیئت اجرایی واحد در فهرست واجدین شرایط شرکت در مناقصه محدود درج و در مرکز شرکت و محل کارخانه نگهداری خواهد شد .

این فهرست برای مدت دو سال از تاریخ تأیید معتبر می باشد .

تبصره 1 : کمیسیون معاملات کارخانه می تواند قبل از انقضای مدت زمان مقرر پس از تأیید مقامات مذکور در ماده 7 فوق , نام اشخاصی را در فهرست واجدین شرایط شرکت در مناقصه محدود اضافه کند و یا از آن حذف نماید .

ماده 8 )

دعوت نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست موضوع ماده 7 فوق درج شده است ارسال گردد مگر اینکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می توان به یک شخص واگذار نموده پیش بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذار شده به آنها از حد نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد .

الف – 4- مناقصه عمومی

ماده 9 )

مناقصه عمومی از طریق انتشار آگهی و دعوت از عموم فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان کار یا خدمت مورد نیاز شرکت به عمل می آید . آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت با توجه به اهمیت معامله در روزنامه های کثیرالانتشار و محل کارخانه یا تهران و در صورت تشخیص شرکت یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد . در مواردی که شرکت ضروری تشخیص دهد انتشار آگهی در چند محل به عمل خواهد آمد . همچنین در مواردی که شرکت ضروری تشخیص دهد می تواند از طریق وزارت امور خارجه و کنسول گری های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا سفارت خانه کشورهای خارجی در ایران و یا سایر وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون اقدام به نشر آگهی مناقصه عمومی بنماید .

ماده 10)

در آگهی مناقصه بایستی حداقل اطلاعات و نکات ذیل پیش بینی شده باشد :

1)      نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت ذکر مشخصات مورد لزوم .

2)      مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت وترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا با انجام کار یا خدمات کلاً یا بعضاً تأخیر نماید .

3)      تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود .

4)      مدت قبول و محل تسلیم پیشنهادها

5)      میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شرکت در بانک تحویل و رسید آن ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود .

6)      میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن

7)      حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ برنده ضرورت دارد .

8)      روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون مربوطه .

9)      میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شرکت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن .

10)   محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات مربوط به کالا کار یا خدمت مورد مناقصه در صورت لزوم .

11)   محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت نامه ها عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد گردد .

12)   تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت موضوع ماده 11 این آیین نامه می باشد .

تبصره 1 : شرکت در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در این ماده ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد آیین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه هاو برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن اختیارات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد .

تبصره 2 : در صورتی که شرایط مناقصه که بر طبق مفاد باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کالا یا خدمت مورد معامله و مقدار معاملات و محل توزیع و میزان پیش پرداخت و مدت محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و  تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند .

1)      در صورتی که به تشخیص شرکت نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه های ضمانت نامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود , قبل از انتشار آگهی باید آنها را تهیه نمود و تا به مجرد نشر آگهی این قبیل اسناد و مدارک در دسترس باشد .

2)      میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و در قبال  ضمانت نامه بانکی یا هر تضمین قابل قبول دیگری به تشخیص مقامات مسئول شرکت مندرج در ماده 4 آیین نامه پرداخت خواهد شد .

3)      میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از یک میلیون ریال کمتر نباشد تقلیل دهد .

4)      حداقل میزان سپرده حسن انجام معامله که بایستی قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در هر معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی حمل و نقل یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشدکه نقداً به حساب سپرده بانکی شرکت و یا در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک موردقبول شرکت تحویل شود . در مورد معاملات امور ساختمانی علاوه بر پنج درصد مذکور شرکت باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور نماید .

ماده 11 )

مقامات و مأموران مسئول در شرکت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوت نامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .

ماده 12 )

در مورد معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلتی که توسط اشخاص ذیصلاح به شرح ماده 4 این آیین نامه تعیین گردیده میسر نباشد باید قرارداد منعقد گردد . در قرارداد بایستی حداقل نکات ذیل قید گردد :

1)      نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و نشانی کامل متعاملین و چنانچه طرف قرارداد شرکت باشد ذکر شرکت و شماره و محل ثبت آن بر طبق روزنامه رسمی کشور و نام مدیر یا مدیرانی که حق امضاء دارند .

2)      نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها .

3)      مدت انجام تعهد و محل و شرایط ورود معامله .

تبصره 3 : چنانچه نسبت به موضوعی نمونه قرارداد در شرکت موجود نباشد واحد اقدام کننده طرح قرارداد را با رعایت جمیع اصول فنی و جهات دیگر تنظیم می نماید تا پس از بررسی و تأیید توسط دفتر حقوقی شرکت برای امضاء و مبادله اعاده شود .

ماده 13 )

شرکت در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات ذیل می باشد :

1)      شرکت مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند . رجوع به نفر دوم در صورتی که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول حداکثر از دو برابر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بیشتر باشد ممنوع است .

2)      شرکت اختیار دارد مقدار کالا و یا کار و یا خدمت مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی مربوط نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید .

3)      شرکت در رد هریک با تمام پیشنهادات مختار است

4)      شرکت مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر آگهی برسد ترتیب اثر دهد .

5)      هزینه های احتمالی ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه های درج آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

6)      شرکت مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض و یا سایر کسورات اشخاص ثالث که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند . ابطال ضمانت نامه و یا تأدیه وجوهی که بابت حسن اجرای پیمان از برنده مناقصه کسر می شود منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه در مورد کار یا خدماتی است که انجام آن با دخالت کارگر صورت می گیرد .

ماده 14 )

شرکت مکلف به رعایت موارد مشروح ذیل می باشد :

1)      مدت قبول پیشنهادها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی از ده روز نباید کمتر باشد .

2)      نحوه عمل و پیش بینی میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه درانجام تعهدات جز یا کلاً استنکاف و یا تأخیر نماید .

3)      الزاماً تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود .

4)      اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت اطلاع کامل دارد .

5)      اختیار شرکت نسبت به افزایش با کاهش مورد معامله در طول مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد .

6)      بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردی که انجام کار براساس واحد به همان باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد .

7)      مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد .

8)      میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و ........... ترتیب استرداد آن براساس شرایط مناقصه و شرایط عمومی پیمان .

9)      مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن براساس شرایط مناقصه .

10)    اقرار به عدم مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه .

11)    سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است .

12)    سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد .

الف – 5 – معاملات دولتی

ماده 15 )

معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاری و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شوند در موارد زیر از مناقصه یا مزایده و رعایت مفاد ماده 4 این آیین نامه مستثنی می باشد :

1)      در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارت خانه با نهادهای دولتی یا موسسه با شرکت دولتی و یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشد .

2)      در مورد خرید کالاهایی که ازطرف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای آنها تعیین نرخ شده باشد و خرید بر آن اساس تعرفه مبتنی بر قوانین جلوی مملکتی باشد .

3)      در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری ها برای آنها تعیین شده باشد .

4)      در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت مدیره شرکت به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .

5)      در مورد فروش تولیدات و محصولات شرکت که توسط دستگاه های ذیربط مملکتی بر ایشان نرخ های رسمی و دولتی از طریق مراکز توزیع ذیربط وجود داشته باشد .

به : واحدهای تابعه کارخانه ...........

موضوع ـ آیین نامه معاملات

پیرو آیین نامه هیأت های اجرایی که قبلاً ابلاغ گردید , بدین وسیله یک نسخه از آیین نامه جدید معاملات شرکت به صورت آزمایش ارسال می گردد , مقتضی است کلیه معاملات آن واحد از فروردین ماه سال ........... در چهارچوب آیین نامه مذکور صورت پذیرد . ضمناً براساس بند 14 آیین نامه هیأت های اجرایی , نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه اجرای کمیسیون معاملات آن واحد را ارسال آن حداکثر تا تاریخ ................ به معاونت بازرگانی شرکت اقدام لازم به عمل آید .

همچنین ترکیب امضاء کمیسیون معاملات که تعداد اعضاء آن تا پنج نفر می باشد به شرح ذیل است :

مدیر کارخانه

مدیر مالی

مدیر بازرگانی

و در صورت نیاز در نفر دیگری عناصر پیشنهاد مدیر کارخانه و تصویب هیئت اجرایی تضمین خواهد شد .

بدیهی است این آیین نامه موقت می باشد که پس از دریافت آیین نامه قطعی ارسال خواهد شد .

 

مدیرعامل .....................

 

 

 

 

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:59 روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴

آیین نامه حضور وغیاب

1- هدف : به منظور ایجاد نظم وانضباط کاری در محیط های دفتری وکارگاهی و حساسیت حضور فیزیکی کار کنان در محل آیین نامه اجرایی کنترل حضور غیاب تهیه و از تاریخ1/1/1394 به واحد های تحت پوشش ابلاغ می گردد.

2- دامنه‌ي كاربرد : كليه‌ي كاركنان .............. اعم از قراردادی ، ساعتی و شرکت های تابعه

3- تعاريف و اصطلاحات:

3-1. روش محاسبه کارکرد: به نحوه محاسبه روزها یا ساعت های حضور یا عدم حضور و اعمال کارکرد موظفی یا اضافه کارکرد پرسنل ، کسر کار، مرخصی ،غیبت و ماموریت جهت پرداخت مبلغ توافق شده در قرارداد پرسنل اطلاق می گردد ،که در شرکت کانی مس به سه صورت الف .بر اساس تردد ب. کامل ج. دستي

1-3-1براساس تردد:در این روش خلاصه وضعيت کارکرد مجموع کارکرد ، اضافه کار ،کسرکار وساير موارد براساس تردد فرد محاسبه مي شود.

2-3-1کامل : در این روش خلاصه وضعيت کارکرد بدون در نظر گرفتن تردد، کارکرد کامل براي محدوده زماني انتخاب شده براي فرد در نظر گرفته مي شودو اين روش براي مديران ارشد انتخاب مي شود.

3-3-1دستي: جهت افرادی که در محل های اشتغال دارند که امکان ثبت تردد آنها به نحو ماشینی وجود نداشته باشد. که در این حالت بر اساس تایم شیت دستی ارسالی توسط کاربر در سیستم ثبت و محاسبه می گردد .

2-3 شيفت: به ساعات کاري پرسنل که در آن ساعات ،موظف به حضور در سازمان مي باشد شیفت   می گویند.

1-2-3 شیفت های معمول: به شیفت هایی که بنا به اقتضای شغلی یا ماهیتی افراد یا تقویم کاری شرکت مصوب ومبنای محاسبه قرار می گیرد

1-2-3 شیفت های استثنایی : بنا به شرایط محیطی نظیر شرایط جوی ، نظامات دولتی برای مدت محدود به دستور مدیر عامل ایجاد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

3-3 گروه های کارکردی: مجموعه افرادی که برنامه کاری وتعطیلاتشان مانند هم باشد ودر یک گروه کاری قرار گیرند، اطلاق می گردد.

3-4 بخشهای کارکردی:به مجموعه افرادی که به لحاظ چارت سازمانی در یک بخش قرار می گیرند بخشهای کارکردی می گویند که ممکن است در گروه های مختلف باشند.

3-5 كسركار: عدم حضور در محل كار بدون مجوز در ساعات كاري اعلام شده،كسركار تلقي مي‌شود.

3-6غيبت اجباري: در صورتی که پرسنل دريک روز بيشتر از حدمجاز کسرکار داشت و به غيبت تبديل شود

3-7. اضافه‌كار: حضور در محل كار بيش از ساعات كاري اعلام شده اضافه كار تلقي مي‌شود.

3-8. مرخصي استحقاقي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در طول سال، كه همانند روزهاي كاركرد تلقي شده و حقوق و مزاياي قانوني، شامل آن مي‌شود وطبق قانون برای هر سال با احتساب و بدون احتساب جمعه  26 روز می باشد.

3-9. مرخصي استعلاجي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در ايام بيماري، كه شركت تعهدي در قبال پرداخت حقوق در اين ايام ندارد. زيرا حقوق ايام بيماري توسط سازمان تامين اجتماعي، و برابر با مقررات خاص سازمان پرداخت مي‌شود.مدت استفاده از مرخصی استعلاجی جزء سنوات خدمت لحاظ      نمی گردد همچنین مرخصی زایمان نیز جز مرخصی استعلاجی محسوب می گردد.

3-10. مرخصي بدون‌حقوق: حسب ماده 72 قانون کار ،مرخصي كه شاغل در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي، مي‌تواند با موافقت شركت، از آن استفاده كند. مرخصی بدون حقوق در هر سال حداکثر 20 روز ومجوز مدیر عامل می تواند دو ماه باشد.

3-11. مرخصي با استفاده از مزد: ساير مرخصي‌هاي با حقوق، علاوه بر استحقاقي و استعلاجي، كه مصاديق آن، در در ادامه مطرح می گردد

3-12مرخصي  ساعتی اول وقت: مرخصي‌اي كه بدون اطلاع قبلي و حداكثر 3 ساعت از زمان شروع ساعت كار مي‌باشد.

 4-12مرخصی ساعتی (حین کار) : مرخصی که در حین کار و به مدت حداکثر 3 ساعت و دو مر تبه در هفته می باشد.

تبصره: حداكثر تعداد مرخصي اول وقت براي كاركنان 3 بار در ماه مي‌باشد.

4- شیفت ها معمول (ساعات کار)

4-1 پرسنل عادی کار:شروع به کار این پرسنل صبح و اتمام به کار این پرسنل بعد اظهر می باشد مدت کارکرد در هفته 44 ساعت مرخصی سالانه سی روز با احتساب 4 روز جمعه جمعا192ساعت می باشد.

26*7:20=192

تبصره: ساعت شروع به کار و خاتمه برحسب محل کار ونیاز شرکت اعلام می گردد. }

4-2 پرسنل نوبت کار : در مورد این شیفت به شرح مواد زیر اجرا می گردد

‌ماده ۵۵ قانون کار- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

‌ماده ۵۶ قانون کار - کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر‌و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و عصر و شب بیفتد22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت‌خواهد کرد.
‌ماده ۵۷ قانون کار - در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در‌چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

مزایایی که شامل حق نوبت کاری است وقابل پرداخت می باشد .از فوق العاده سرپرستی ، فوق العاده تخصص، فوق العاده جذب و مزد مبنا و هر مزایایی که به تبع شغل پرداخت می شود.

4-3 شیفت کاری سه نوبته :

این شیفت به صورت سه روز روز کار سه روز شبکار وسه روز استراحت %15 حق نوبت کاری مرخصی سالانه برابر 192 ساعت واضافه کاری ناشی از شیفت تعلق می گیرد.

تذکر: جابجایی افرد گروه کارکردی بدون مجوز شرکت درشیفت ها پذیرفته نیست. در صورت جابجایی حسب مورد مرخصی، اضافه کار یا کسر کار در محاسبه کارکرد فرد اعمال می گردد.

4-4 شیفت 24 ساعته نگهبانی :

الف . شروع کار صبح اتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 4 ساعت اضافه کار محاسبه می شود ، اضافه کار ناشی ازشیفت تعلق نمی گیرد. 15% حق شیفت نوبت کاری تعلق می گیرد.

در این نوع شیفت به ازاء یک روز کارکرد یک روز استراحت منظور می گردد که جمعا افراد مشمول این شیفت ها 14 روز کارکرد در ماه خواهد داشت.مرخصی سالانه این نوع شیفت 192 ساعت می باشد. اما به دلیل اینکه یک روز کارکرد ویک روز استراحت استفاده می شود.چناچه فرد حاضردر این نوع شیفت در کاری ازمرخصی استفاده نماید روز off نیز جزء مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.

4-5 شیفت کارکرد شبانه :

الف . شروع کار عصراتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 4ساعت اضافه کار محاسبه می شود ،

ب. شروع کار شب اتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 2ساعت اضافه کار محاسبه می شود ،

.مرخصی سالانه این نوع شیفت 192 ساعت می باشد. که مانند پرسنل عادی کار محاسبه می گردد روز های جمعه برای این نوع کارکرد تعطیل می باشد.

 

4-5 شیفت کارکرد اقماری :

کارکرد به صورت 24 روز کار و 6 روز استراحت شروع کار در این شیفت صبح واتمام کارعصر می باشد.مدت 6 روز استراحت به ازای 4 روز جمعه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهانه می باشد.نحوه محاسبه اضافه کار و شرایط کاری کاملا مشابه پرسنل عادی کار محاسبه می گردد.

5- پارامتر های عمومی

5-1سال جاري : سال مبنا محاسبات کارکرد در شرکت کانی مس مطابق تقویم شمسی کشور از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند همان سال می باشد. سال مبنا طی تقویم کاری تفضیلی تا 20 اسفند سال قبل توسط واحد اداری تنظیم وپس از تاییدمعاونت اداری و مالی و تصویب مدیر عامل ابلاغ می گردد.

5-2روز شروع ماه کارکردی : درشرکت کانی مس ،با توجه به زمانبر بودن محاسبات کارکردبازه زمانی 21 ماه قبل تا 20 ماه بعد مبنا محاسبه قرار می گیردلذا،شروع محاسبه از تاریخ 21 هر ماه می باشد وسایر روز های ماه به صورت ثابت احتساب و در ماه بعد محاسبه می شود.

5-3شروع شبکاري : ساعت شروع شبکاري 22:00 براي محاسبه ميزان شبکاري مي‌باشد.

5-4پایان شبکاري : ساعت پايان شبکاري 6:00 براي محاسبه ميزان شبکاري مي‌باشد.

5-5 مبنای محاسبه روز های ماه : مبنای محاسبه  روز های ماه، درماه های 31 روزه 31 روز، ماه های 30 روزه 30 روز و در ماه 29 روز 29 روز می باشد.

6 اضافه کار

6-1ماده‌ 59ـ در شرايط‌ عادي‌ ارجاع‌ كار اضافي‌ به‌ كارگر با شرايط‌ ذيل‌ مجاز است‌:

الف‌ـ موافقت‌ كارگر

ب‌ـ پرداخت‌ 40% اضافه‌ بر مزد هر ساعت‌ كار عادي‌.

تبصره‌ـ ساعات‌ كار اضافي‌ ارجاعي‌ به‌ كارگران‌ نبايد از 4 ساعت‌ در روز تجاوز نمايد (مگر در موارد استثنايي‌ با توافق‌ طرفين‌).

6-2. ضريب اضافه كار 1.4 مي‌باشد.

6-3. پرداخت اضافه‌كار تنها با تاييد مدير و ارائه مجوز اضافه کار ذيربط قابل پرداخت است.

6-4. مجموع ساعات اضافه كار يك شاغل نبايد از 120 ساعت در ماه بيشتر باشد و در صورت افزايش از حد موصوف، ساعات مازاد، غير قابل پرداخت است.

6-5 حداقل اضافه‌کار قابل قبول در طول روز : حداقل اضافه کار در طول روز پرسنل 1ساعت است و به اضافه کار زیر این سقف ترتیبی داده نخواهد شد

6-6حداقل اضافه‌کار قابل قبول قبل از وقت : به اضافه کار های قبل از شیفت کاری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

6-7اضافه‌کار درغيبت اجباري ، : اگر پرسنل دريک روز بيشتر از حدمجاز کسرکار داشت و به غيبت تبديل شود .

روش اجرای رویه1: نحوه استفاده از اضافه کار

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

مدارک ذیربط

1

تکمیل مجوز اضافه کار بیش از یک ساعت در سیستم اتوماسیون اداری توسط ر خواست کننده و ارجاع به مدیر مربوطه و با تکمیل ساعت شروع وخاتمه

 

در خواست کننده

مجوز اضافه کار

2

بررسی و امضاء فرم توسط مدیر مربوطه در صورت عدم تایید ،فرم برگشت داده می شود

مدیر مربوطه

مجوز اضافه کار

3

اطلاعات اضافه کاری در بایگانی شخصی اتوماسیون اداری سیستم حضور غیاب ثبت می گردد. این اطلاعات در پایان هر ماه به همراه اطلاعات کارکرد پرسنل به واحد مالی ارسال می گردد.

 

کارشناس کارکرد

مجوز اضافه کار

تبصره2:  مجوز اضافه کاری قبل از شیفت در محاسبات کارکرد لحاظ نمی گردد

تبصره3:حداکثر مجوز اضافه کار طبق ماده 59 قانون کار 4 ساعت می باشد ومازاد بر آن لحاظ نمی گردد

تبصره 4:سقف اضافه کار در ماه برای هر نفر 40 ساعت می باشد.

 

 

 

 

 

7 مرخصی

7-1 استحقاقي

7:20*30=220

 

192=26*7:30

7-1 -1سقف مرخصي استحقاقي، برابر با 26روز كاري با احتساب 4 جمعه براي هر يك سال خدمت است، كه به نسبت كاركرد شاغل در سال، به او تعلق مي‌گيرد.مرخصی استحقاقی کارکنان 192 ساعت است.

7-1-2. در روزهايي كه كاركنان از مرخصي استحقاقي، اعم از روزانه يا ساعتي استفاده مي‌كنند، روزهاي تعطيلي كه ممكن است در ميان مدت مرخصي قرار گيرند، از مرخصي استحقاقي آنها كسر نمي‌گردد.

7-1-3. مرخصي استحقاقي يا تمديد مرخصي بايد توسط كاركنان به‌صورت اتوماسیون و از طريق مجوز مرخصي، درخواست شده، به امضاي مدير ذيربط رسيده و قبل از شروع مرخصي، به واحد اداري ارسال گردد.

7-1-4. مانده‌ي مرخصي در پايان هر سال محاسبه مي‌شود. مانده مرخصی قابل انتقال به سال بعد9 روز می باشد وکارکنان مکلف به استفاده از مرخصی خود می باشندوشرکت  هیچ گونه تعهدی برای مرخصی های استفاده شده ندارد.

7-1-5. هريك از كاركنان مي‌توانند در طول خدمت خود، به‌منظور اداي فريضه‌ي حج واجب، فقط براي يك نوبت، تا يك‌ ماه از مرخصي استحقاقي، و درصورت نداشتن مرخصي استحقاقي، از مرخصي بي‌حقوق استفاده كنند.

7-2. مرخصي استعلاجي

7-2-1. كاركنان بايد به محض شروع بيماري و آغاز مرخصي استعلاجي، مراتب را به اطلاع مدير ذيربط رسانده و حداكثر 2روز كاري پس از پايان استراحت، مدارك پزشكي خود را به واحد اداري تحويل دهند.

7-2-2. طول مدت مرخصي استعلاجي زايمان كاركنان خانم، 6ماه مي‌باشد. اين مرخصي، قابل بازخريد يا انتقال به زمان ديگر نيست.

تبصره 5 در طول مدت مرخصی زایمان شرکت هیچگونه تعهدی در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان ندارد و حقوق و مزایای  این دوره توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

7-2- 3 در بیماری های سر پایی موضوع ماده 62 قانون تامین اجتماعی مرخصی مازاد بر سه روز موظفی از مرخصی استحقاقی کسر می گردد.

تبصره 6: شرکت در مورد مرخصی های بیشتر از سه روز و کمتر از آن در صورت  عدم کفایت سقف کاردکس مرخصی استحقاقی ، بدیهی است به صورت مرخصی بدون حقوق لحاظ می شود.

7-2-4 کارکنان در مرخصی های استعلاجی موضوع ماده 62 قانون تامین اجتماعی موظف اند مطابق مراتب سازمان تامین اجتماعی گواهی معرفی به کار (بازگشت به کار) ارائه دهند و امور اداری در صورت دریافت گواهی مربوطه می تواند حکم شرع به کار را صادر نماید.

 

 

7-3. مرخصي بدون‌حقوق

7-3-1. به ازاي هر روز مرخصي بدون‌حقوق حسب ضوابط ماده 72 قانون کار، به ميزان ساعات كاري روزانه‌ي شركت، از كاركرد شاغل كسر مي‌گردد. برگه‌ي مرخصي بدون ‌حقوق بايد پيش از شروع مرخصي، به امضاي مدير ذيربط و مدیر محترم عامل رسيده و به امور اداري ارسال گردد.

7-3-3. مدت مرخصي بدون ‌حقوق، جزء كاركرد كاركنان محسوب نشده و قرارداد كار در طول اين مدت، به‌حالت تعليق درمي‌آيد. براي تسويه حساب نهايي، مدت مرخصي بدون ‌حقوق از كل سنوات خدمت، و براي محاسبه‌ي عيدي و پاداش پايان سالي كه در آن از مرخصي بدون ‌حقوق استفاده شده، از كاركرد سال كسر مي‌گردد و سنوات خدمت و عيدي و پاداش، به نسبت روزهاي كاركرد واقعي پرداخت مي‌گردد.

7-3-4. مدت مرخصي بدون ‌حقوق در شرايط عادي، حداكثر 30روز در سال است، كه مازاد بر آن، با تصويب مديريت عامل امكان‌پذير خواهد بود.

7-3-5. مدت مرخصي بدون ‌حقوق بيش از يك هفته، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد. و کلیه تعطیلات در حین مرخصی جزء مرخصی لحاظ می گردد.

7-3-6 در مدت مرخصی بودن حقوق شرکت هیچگونه مسئولیتی در رابطه با حقوق و مزایا وبیمه تامین اجتماعی ندارد.

7-3-6 مرخصی بدون حقوق تا سقف یک هفته با مجوز مدیرمربوطه وتایید معاونت مالی اداری امکان پذیر است.

7-4. مرخصي با استفاده از مزد

7-4-1. به كليه‌ي كاركنان در موارد زير، 3روز مرخصي باحقوق تعلق مي‌گيرد:

- ازدواج دائم كاركنان برای یک نوبت

- فوت پدر، مادر، همسر يا فرزند  برادر و خواهر

7-4-2. در تمام موارد فوق، ارائه‌ي مدارك معتبر، به واحد اداری الزامي است.

7-4-3. پدران مي‌توانند هنگام تولد فرزند، از سه روز مرخصي با حقوق استفاده نمايند.

7-4-4. اقليت‌هاي مذهبي رسمي كشور، در روزهايي كه در تقويم رسمي ايشان تعطيل اعلام شده، با استفاده از مزد تعطيل مي‌باشند.

7-4-5 معاونت هر واحد می تواند تا سقف سه روز در سال جهت ایجاد مبانی انگیزشی از مدیر محترم عامل مرخصی تشویقی جهت پرسنل تحت مسئولیت خود مرخصی در خواست کند که در صورت موافقت به کاردکس مرخصی استحقاقی افزوده می گردد.

7-5 نحوه احتساب مرخصی در دیگر پارامترها

7-5-1تعطيلات بين بيماري:  در صورتی که مرخصی استعلاجی بنا به هر دلیل مورد تایید تامین اجتماعی قرار نگیرد  (حسب  تبصره 6 )در صورت تبدیل به مرخصی استحقاقی تعطيلات بين محدوده مرخصي بيماري تعطيل درنظر گرفته مي‌شود.

7-5-2تعطيلات بين مرخصي بدون حقوق: مدت مرخصي بدون ‌حقوق ، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد..

7-5-3 مرخصي ساعتي: ، در پايان هرماه ، مرخصي ساعتي استحقاقي را جمع و ازکاردکس استحقاقي کسر مي‌گردد.

7-5-4مانده مرخصي منفي: در صورتی که اضافه کار و کارکرد به نحوی باشد که امکان کسر وجود نداشته باشد، مانده منفي درکاردکس انباشته مي‌شود در ماههاي بعد جبران شود . که در صورت مصادف شدن با پایان سال به صورت از کارکرد سالانه کسر وبه همان نحو مبنای محاسبه عیدی وسنوات می گردد

7-5-5سقف مرخصي ساعتي : مرخصی ساعتی در روز حداکثر 4 ساعت در یک نوبت است و در صورت بیش از این سقف به مرخصی روزانه تبدیل می شود.

تبصره 7 : مرخصی ساعتی حداکثر در هفته 2 نوبت و در هر روز یکه مرتبه بیشتر نمی باشد.

تبصره 8: مرخصی ساعتی  اول وقت اداری از ابتدای ساعتی کاری می باشد و مدت آن 2 ساعت به صورت شناور ، سقف آن در روز و چهار نوبت در ماه است

7-5-6سقف مرخصي قابل انتقال به سال بعد : حداکثر مرخصي قابل انتقال به سال بعد بنابر قانون کار 9 روز در سال می باشد. ومازاد بر آن سوخت وقابل پرداخت نمی باشد.

7-5-7طول يک روز: طول یک روز مرخصی استحقاقی بر اساس روال روزانه کار و ساعات کار می باشد.

7-5-8 اضافه کاری در مرخصی : در روزهای که کار کنان از مرخصی (استحقاقی، ساعتی ،استعلاجی بدون حقوق )استفاده می کند مجوز اضافه کاری  پذیرفته نمی باشد و ساعت اضافی از ا ساعت مرخصی روزانه آنها کسر می گردد.

روش اجرای رویه 2 : مرخصی روزانه

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

مدارک ذیربط

1

تکمیل و امضای فرم حکم مرخصی درسیستم اتوماسیون اداری توسط درخواست کننده

در خواست کننده

حکم مرخصی

2

ارجاع فرم به جانشین و امضا توسط وی و ارجاع فرم به مدیر مربوطه .

پرسنل جانشین

حکم مرخصی

3

بررسی وتایید فرم توسط مدیر مربوطه ( درصورت عدم تایید ، فرم به در خواست کننده برگشت داده شده ) و ارجاع به مدیر مربوطه.

مدیر مربوطه

حکم مرخصی

4

ارجاع به مدیر اداری

مدیر اداری

حکم مرخصی

5

کارشناس کارکرد مرخصی در خواستی را بر اساس آیین نامه و اطلاعات مرخصی قبلی در خواست کننده بررسی کرده  ودر صورت امکان  استفاده از مرخصی فرم را امضا می کند. ویک نسخه از آن را را تحویل در خواست کننده می نماید.

کار شناس کارکرد

حکم مرخصی

6

اطلاعات مرخصی در بایگانی شخصی اتوماسیون اداریو وسیستم حضور غیاب ثبت می گردد. این اطلاعات در پایان هر ماه به همراه اطلاعت کارکرد پرسنل به واحد مالی ارسال می گردد.

کار شناس کارکرد

حکم مرخصی

تبصره 9 : مشخص کردن جانشین جزء ضروریات مرخصی است و هر نفر می تواند جانشین دو نفر گردد.

 

روش اجرای رویه 2 : مرخصی ساعتی

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

مدارک ذیربط

1

تکمیل و امضای فرم مجوز خروج از شرکت در سیستم اتوماسیون اداری توسط در خواست کننده

در خواست کننده

مجوز خروج از شرکت

2

برسی وتایید فرم توسط مدیر مربوطه

مدیر مربوطه

مجوز خروج از شرکت

3

ارجاع به انتظامات جهت ساعت ورود و خروج

انتظامات

مجوز خروج از شرکت

4

ارجاع به مدیر اداری

مدیر اداری

مجوز خروج از شرکت

 

ارجاع به کارشناس کارکرد

مدیر اداری

مجوز خروج از شرکت

4

اطلاعات مجوز خروج در بایگانی شخصی اتوماسیون اداری وسیستم حضور غیاب ثبت می گردد.

کار شناس کارکرد

مجوز خروج از شرکت

تبصره10: کلیه پرسنل موظف در هر زمان جهت خروج از شرکت خروج خود را در سیستم کارت ساعت و دفترورود خروج انتظامات ثبت نماید در غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی در قبال وی نخواهد داشت. و در صورت عدم رعایت مراتب جز کسر کار در مرتبه اول و در بار بعد مطابق آیین نامه انضبا طی شرکت اقدام می گردد.

8 غيبت :

8-1سقف کسرکار ساعتي در روز : حداکثر کسر کار ساعتی برای هر فرد 4 ساعت در روز می باشد که مازاد بر آن  کل روز غیبت اجباری تبدیل و مطابق ضابطه مربوطه اقدام می گردد.

8-2کسر کار ماهيانه : مجموع كسر كاری که در ماه از 1 ساعت كمتر باشد بخشيده خواهد شد و كسر كار بيش از این ساعت به صورت یک برابر از کارکردكسر مي‌گردد.

9 نوبتکاري

ماده 55 :كار نوبتي‌ عبارت‌ است‌ از كاري‌ كه‌ در طول‌ ماه‌ گردش‌ دارد، به‌ نحوي‌ كه‌ نوبتهاي‌ آن‌ در صبح‌ يا عصر يا شب‌ واقع‌ مي‌شود.

ماده‌ 56:كارگري‌ كه‌ در طول‌ ماه‌ به‌طور نوبتي‌ كار مي‌كند و نوبتهاي‌ كار وي‌ در صبح‌ و عصر واقع‌ مي‌شود 10% و چنانچه‌ نوبتها در صبح‌ و عصر و شب‌ قرار گيرد، 15% و در صورتي‌كه‌ نوبتها به‌ صبح‌ و شب‌ و يا عصر و شب‌ بيافتد 5/22% علاوه‌ بر مزد به‌عنوان‌ فوق العاده‌ نوبت‌ كاري‌ دريافت‌ خواهد كرد.

ماده‌ 57: در كار نوبتي‌ ممكن‌ است‌ ساعات‌ كار از 8 ساعت‌ در شبانه‌ روز و چهل‌وچهار ساعت‌ در هفته‌ تجاوز نمايد، لكن‌ جمع‌ ساعات‌ كار در چهار هفته‌ متوالي‌ نبايد از 176 ساعت‌ تجاوز كند.

10ماموريت :

انجام وظیفه موقت در مدت تعیین شده در خارج از محدوده جغرافیایی محل خدمت می باشد.که با مجوز وحکم ماموریت انجام می شود.

در حكم ماموريت علاوه بر مشخصات پرسنلي مامور ، تاريخ شروع و خاتمه ماموريت ، محل انجام ماموريت ،هدف از ماموريت و ساير مواردي كه به تشخيص شركت لازم باشد ، قيد مي گردد

تبصره 2: خارج از محدوده ذكر شده حداقل 50 كيلومتر از پايان محدوده شهري محل خدمت مامور مي باشد.

-2 پرسنلي كه به ماموريت اعزام مي شوند ، به ازاي هر روز ماموريت معادل يك سي ام حقوق و مزاياي مستمر را بهعنوان فوق العاده ماموريت دريافت مي كنند.

تبصره : كاركرد در روز ماموريت جزء ايام ماموريت محسوب مي گردد.

-3-1 ماموريت هوايي

-3-1-1 مامور بايستي در روز شروع ماموريت تا 3 ساعت قبل از پرواز در محل خدمت حضور داشته باشد.

تبصره : چنانچه ساعت پرواز قبل از ظهر باشد ، مامور مي تواند بدون حضور در شركت به ماموريت اعزام شود.

-3-1-2 چنانچه مراجعت از ماموريت قبل ازظهر باشد ، مامور بايستي حتماً در برگشت به شركت مراجعه كرده و تا پايان

وقت در محل كار خود حضور داشته باشد.

-3-2 ماموريت زميني

-3-2-1 به منظور برنامه ريزي صحيح و عدم اعزام خودرو بصورت موازي ، نياز خودرو بايستي حداقل 24 ساعت قبل از

اعزام به واحد مربوطه اعلام شود.

-3-2-2 اعزام به ماموريت حتماً بايستي از محل شركت انجام شود.

-3-2-3 فوق العاده ماموريت زميني براي برخي از شهرها به شرح جدول ذيل اين آئين نامه پرداخت خواهد شد.

تبصره : چنانچه صلاح است مامور قبل از شروع كار اداري يا اول وقت اداري و از محل منزل يا محلي غير از شركت به

ماموريت اعزام گردد ، برنامه حركت بايستي بگونه اي تنظيم گردد كه مامور در زمان تعيين شده در مقصد حضور يابد.

-4 چنانچه در محل ماموريت امكانات غذا ، اياب و ذهاب و اسكان مهيا نباشد ، هزينه هاي انجام شده در اين ارتباط براساس قيمت هاي متعارف با تاييد معاون مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : هزينه هاي جانبي ماموريت پس از تاييد مقام مجاز شركت توسط امور مالي پرداخت مي شود.

-5 پرداخت فوق العاده ماموريت براي مستخدمين ساعتي چنانچه در قرارداد آنها ذكر شده باشد ، برمبناي اين آئين نامهاين آيين نامه با تصويب مديرعامل خواهد بود.

 

10-1 شرايط ماموريت

تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با  معاونت  یا مديرعامل خواهد بود.

محل كار مشاغلي مانند رانندگان، مسئولين خريد و كاركنان پروژه‌ها، كه به اقتضاي شغلي به نقاط مختلف تردد دارند، حوزه فعاليت واحد مربوطه مي باشد. به اين پرسنل كه خروج از محل كار دائمي، جزء الزامات كاري آنهاست، فوق‌العاده ماموريت تعلق نمي‌گيرد.

10-1-1به کلیه کارکنان که تا شعاع 60 کیلومتری خارج از محل خدمت خود تردد می نمایند هیچگونه ماموریتی تعلق نمی گیرد.

10-1-2 . به کلیه شاغل در در پروژه شرکت که به صورت قراردادی ویا ساعتی کار می کنند و حضور در دفتر کارفرمایان مشاواران جهت کار ای اجرایی پروژه مربوطه جز شرح وظایف ایشان تلقی شده وهیچگونه حق ماموریتی پرداخت نمی گردد.

10-1-3 هزینه ماموریت 30/1 حقوق بر اساس حکم بر اساس حکم برای کارکنان قراردادی و 8 ساعت کارکرد برای کار کنان ساعتی است

10-1-4 سقف هزینه غذا معادل یک روز حقوق کامل می باشد.

10-1-5 هزینه ایاب وذهاب داخل شهری متناسب بر هزینه های  متعارف تهران و شهرستان ها می باشد.

تبصره 11 . در ماموریت هایی که به صورت صبح رفت و  عصر برگشت صورت می گیرد 50% هزینه  ماموریت لحاظ می گردد.

تبصره 1:

10-2 فوق العاده ماموريت

10-2-1به كاركناني كه به استناد حكم كتبي و رسمي به ماموريت داخل اعزام مي‌شوند، به ازای هر روز ماموریت یک سی ام حقوق و مزایای مستمر فوق‌العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد.

10-2-2 فوق العاده ماموریت خارج از کشور با رعایت مصوبات عمومی و با در نظر گرفتن موضوع ماموریت و مخارج مترتب آن با مصوبه هئیت مدیره وتایید مدیر عامل پرداخت خواهدشد.

10-3 الزامات کارکردی ماموریت

10-3-1: ساعت شروع ماموريت

الف .اگر قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد.

ب. بعد از ساعت 12 ظهر باشد، با تشخیص مدیر مربوطه ، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق              مي گيرد.

10-3-2 ساعت خاتمه ماموريت

الف. قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. و وی ملزم به حضور تا پایان روز کاری در شرکت است.

ب. بعد از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد و در صورت صلاحدید مدیر ملزم به حضور در شرکت می باشد.

10-3-3 ثبت ساعات شروع و خاتمه كار روزانه در طول مدت ماموريت توسط مامور، الزامي و تاييد آن بر عهده مدير مربوطه است.

10-3-4 مامور بایستی در روز شروع ماموریت هوایی 3 ساعت قبل از پرواز در محل خدمت حضور داشته باشد.

10-3-5 به منظور برنامه ریزی صحیح و عدم اعزام موازی ، نیاز خودرو در ماموریت های زمینی بایستی حداقل 48 ساعت قبل از اعزام به واحد مربوطه اعلام گردد

10-3-6 اعزام به ماموریت حتما بایستی از محل شرکت انجام شود.

10-3-7 حق ماموریت کارکنان ساعتی معادل 8 ساعت علاوه بر ساعت کار عادی است .

10-4– غذا

چناچه در محل ماموریت امکانات غذا مهیا نباشد هزینه ها به نحو زیر محاسبه می گردد.

بابت صبحانه، نهار و شام، روزانه مبلغ 300،000ريال (50،000ريال بابت صبحانه، 150،000ريال بابت ناهار و100،000ريال بابت شام) با تاييد مدير به مامور تعلق مي‌گيرد.

10-4 محل اقامت

شركت مي‌تواند متناسب با نوع ماموريت و شخص مامور، محل مناسب جهت مامور را تهيه نمايد. در غير اين صورت هزينه اقامت برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و يا فاكتور اخذ شده و با تاييد مدير پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : هزينه اقامت روزانه مديران تا سقف 1500000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 2 : هزينه اقامت روزانه پرسنل غير مدير ، تا سقف 700000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3 : در مواردي كه ارائه فاكتور اقامت مقدور نباشد، براي كليه سطوح روزانه تا سقف 600000 ريال با تاييد مدير مافوق قابل پرداخت است.

تبصره 4 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه خواهد بود.

10-5 اياب و ذهاب

شركت مي‌تواند وسيله اياب و ذهاب مناسب، اعم از وسايل نقليه زميني، هوايي و دريايي جهت شخص مامور تامين نمايد. در غير اين صورت پرداخت هزينه‌هاي متعارف مربوطه، در مقابل ارائه اسناد و مدارك و تاييد مدير مربوطه، به عهده شركت خواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه جهت انجام ماموريت از وسايل نقليه عمومي استفاده شود، وجه كرايه پرداخت شده، هزينه اياب و ذهاب از ايستگاه تا محل اقامت و برعكس و همچنين هزينه‌هاي اياب و ذهاب در محل ماموريت با توجه به گزارش مامور و تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

10-6 حكم ماموريت

احكام ماموريت با توجه به درخواست واحد مربوطه، بر اساس فرم ماموريت تنظيم خواهد شد.

تبصره: اخذ حكم ماموريت تاييد شده قبل از ماموريت، تحت هر شرايطي الزامي است. در غير اين صورت فعاليت انجام شده، ماموريت تلقي نشده، حق ماموريت و ساير موارد به مامور تعلق نمي‌گيرد و مدت مذكور نيز غيبت تلقي مي‌شود.

وشرکت در قبال افرادی که بدون حکم ماموریت اقدام به ماموریت می کنند هیچ تعهدی ندارد.

10-7 مدت ماموريت

سقف مدت ماموريت بنا بر ماهيت و نوع ماموريت، قبلا طي حكم ماموريت به مامور اعلام خواهد شد و پرداخت حق ماموريت در طول ماموريت مطابق ماده 2 همين آيين نامه مي باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه مدت ماموريت انجام شده از مدت قيد شده در حكم ماموريت تجاوز نمايد، ذكر دلايل توجيهي و تاييد مجدد مدير مربوطه ضروري است.

10-8 نحوه پرداخت

پرداخت كليه حقوق ماموريت‌ها ساير هزينه‌ها مانند ماموریت غذا، اقامت، اياب و ذهاب و... از طريق از طريق سيستم حقوق و دستمزد(فهرست حقوق) انجام می پذیرد

تبصره1 : مامور موظف است حداكثر48 ساعت كاري پس از بازگشت از ماموريت، نسبت به تنظیم وارسال گزارش ماموریت خو د مطابق رویه اجرا اقدام نماید.

10-9 ضوابط ويژه ماموريت خارج از كشور

بند1 : در تمام سطوح 45 دلار بابت اياب و ذهاب و هزينه‌هاي متفرقه پرداخت مي‌شود. اين هزينه شامل كليه اياب و ذهاب‌هاي درون شهري مي‌باشد. چنانچه حسب ضرورت فرد مامور مجبور به تردد بين شهرها و يا كشورهاي متفاوت باشد، هزينه‌هاي آن با ارائه مدارك قابل پرداخت مي‌باشد.

بند2 : ساير هزينه‌هاي ماموريت در خارج از كشور، به شرح جدول زير است. مبالغ اقامت، سقف پرداخت مي‌باشند كه با ارائه مدارك قابل پرداخت خواهند بود.

             (دلار)

 

حوزه جغرافيايي

اقامت

غذا

هيئت مديره و مديرعامل و معاونین

مديران

رؤسا و كارشناسان

همه سطوح

امريكاي شمالي و كانادا

400

240

200

80

اروپا

استراليا

ژاپن

افريقا

760

260

220

40

 

- نحوه‌ي اخذ مجوزها:

11-1 کلیه مجوز ها توسط سیستم فرزین توسط اشخاص یا اپراتور های معرفی شده از جانب اداری به نحوی که در اجرای رویه آمده ثبت می گردند

11-2 کلیه مجوزها پس از امضا متقاضی به امضا مدیر مربوطه می رسد.

11-3 مجوزهای معوق فقط با تایید معاونت مالی واداری قابل قبول است.

11-4 به مجوز های ناقص هیچ ترتیب اثری داد نمی شود و حسب مورد از کارکرد کسر می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1اواحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه نسخه تصویب شده را به تعداد مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 مدیران واحد های مربوطه موظف به اطلاع رسانی واقناع پرسنل خود می باشند.

تذكر

- موارد پيش بيني نشده در اين دستور العمل تابع پيشنهاد مديرعامل و تائيد هيئت مديره شركت مي باشد.

- تاريخ شروع اجراي دستورالعمل از تاریخ 1/1/94مي باشد

- تمامي روشها و آيين نامه هاي مغاير با اين سند، لغو مي گردد و بازنگري آن منوط به انجام مجدد مراحل تصويب سند خواهد بود.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:44 روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴

جامعه پذیری

1- هدف :

طراحی و اجرای روالی جهت جامعه پذیری  پرسنل بدو ورود

2-     دامنه كاربرد  :

كليه متقاضيان همكاري با ........  و کلیه پرسنل شاغل در .............  همكاري پرسنل پيمانكار از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد.

 

3-   مسووليت :

3-1- مسووليت تهيه و اجراي مفاد اين آيين نامه و کتابچه کارکنان بدو ورود به عهده واحد اداری و منابع انسانی مي باشد.

3-2- مسئولیت تشریح آیین نامه آموزش، نحوه محاسبه حقوق دستمزد ،نحوه تردد  وچارت سزامانی به عهده واحد منابع انسانی است که در دفتر مرکزی توسط امور اداری و در پروژه ها به عهده  نمایندگان اداری می باشد

3-3 مسئولیت تشریح آیین نام های حفاظتی ، بهداشتی ، محیط زیست و ارگونومی  محیط کار بر عهده واحد H,S,E  شرکت می باشد.

3-4 مسئولیت آموزش اتوماسیون اداری ، به عهده واحد  انفورماتیک شرکت می باشد.                                         

3-5- مسئوليت حسن اجراي اين آيين­نامه بر عهده معاونت اداري و منابع انساني مي­باشد.

4-   تعاریف :

4-1- همكار: از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد - حقوق - و ساير مزايا به درخواست شركت كار مي كند.

4-2 آیین نامه جامع پرسنلی: مجموع آیین نامه های  اداری و اجرایی شرکت است که از نحوه جذب تاپایان خدمت و کلیه ضوابط بین این بازه است.

4-3 آیین نامه حفاظت فردی: آیین نامه وضوابط اجرایی مصوب شورای عالی کار است.

4-4 آیین نامه ارگونومی : عبارت است از دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود دربارۀ انسان (و روش های علمی تولید چنین اطلاعاتی) در طراحی محیط کار. ارگونومی ظرفیت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فراورده ها، محیط های کار و تجهیزات به کار می بندد که توسط واحد h.s.e  متناسب با هر شغلی طراحی و آیین نامه می گردد.

4-5 اتوماسیون اداری: متصل کردن اطلاعات کامپيوترهاي موجود در يک سازمان به کمک شبکه و يا استفاده از يک برنامه نرم‌افزاري مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه‌ها و مکاتبات و نيز دستورالعمل‌ها به‌صورت کاملاً يکپارچه و آسان انجام پذيرد و بدين ترتيب فرمولي جديد جهت طبقه‌بندي، تبادل، تنظيم و تصحيح اطلاعات درون‌سازماني و تسريع بخشيدن به امر اجراء بدون نياز به روش‌هاي دست‌وپاگير و مرسوم اداري و با صرفه‌جوئي در زمان و مواداوليه مصرفي ايجاد شود.

5-     فرايند جامعه پذیری :

5-1آموزش هاي مرتبط با جامعه پذيري فرد جديد الاستخدام در راستاي فرهنگ سازماني مستند بر رویه آموزش بدو استخدام در واحد آموزش و با همکاری واحد اداری و منابع انسانی، خواهد بود كه به منظور ارتقاء صلاحيت عمومي اشتغال ارائه مي گردد.

جلسات پرسنل جديدالورود در اولین دوشنبه پس از حضور وی برگزار ميگردد و ارائه مطالب توسط پرسنل واحد منابع انساني، اداري، ايمني و بهداشت و انفورماتيك صورت مي پذيرد.

5-2 كليه آموزش هاي مربوط به جامعه پذيري با همكاري واحد اداری و منابع انسانی و واحد متقاضي نيرو و ايمني و بهداشت مطابق روش آموزش و ارتقاء آگاهی پرسنل به شماره             صورت مي پذيرد، این اقدامات شامل برگزاری کلاس های آموزش بدو استخدام و ارائه کتابچه نکات ایمنی و مقررات اداری می باشد.

ردیف

شرح

میزان آموزش (دقیقه)

واحد

نوع آزمون

1

کلیات شرکت ......

15

روابط عمومی

شفاهی

2

آیین جذب وطرح طبقه بندی

30

اداری

شفاهی

3

حضور غیاب

15

اداری

شفاهی

4

حفاظت فردی

30

h.s.e

کتبی

5

ارگونومی

15

h.s.e

شفاهی

6

اتوماسیون

30

انفورماتیک

عملی

7

اینترانت

15

انفورماتیک

عملی

 

5-3  آموزش های تخصصی حسب مورد توسط نماینده آموزش واحد که توضیحات آن در آیین نامه آموزش آمده انجام می گردد.

5-4  کار برگ آموزش های بدو به شماره............................... در سوابق و پرونده های آموزشی فرد درج می گردد.

5-5 در صورت نیاز آموزش خاص که اعتبار قانونی آن برای شرکت مطرح است مراتب حسب آموزش های قانونی که توضیحات آن در آیین نامه آموزش آمده انجام می گردد

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:41 روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴

آموزش وتوسعه یادگیری

1- هدف :

به منظور پرورش  و آماده نمودن نیروی انسانی و ارتقاء سطح مهارت ها و تخصص حرفه ای کارکنان و آشنایی آنان با پیشرفت های  جدید در زمینه فعالیت های مربوطه اقدام به طرح  و اجرای برنامه آموزشی .

2-     دامنه كاربرد  :

كليه متقاضيان همكاري با .............  و کلیه پرسنل شاغل در شرکت.........  همكاري پرسنل پيمانكار از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد.

3-   مسووليت :

3-1- مسووليت تهيه و اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده واحد اداری و منابع انسانی مي باشد.

3-2- مسئولیت مشخص نمودن رابط آموزش به عهده معاونت هر واحد می باشد

 3-3 مسئولیت ایجاد تقویم آموزشی با روابط  عمومی می باشد

3-4 مسئولیت ایجاد فرم های مصوب با واحد انفورماتیک شرکت می باشد.                                         

3-5- مسئوليت حسن اجراي اين آيين­نامه بر عهده معاونت اداري و منابع انساني مي­باشد.

3-6 مسئولیت تعیین سرفصل مالی و کنترل آن به عهده واحد مالی می باشد.

4-   تعاریف :

4-1- آموزش : دوباره ساختن یا سازمان دادن تجربه است، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازد

4-2 آموزش پذیر : به همکاری اطلاق می گردد که ضروریات آموزش  حسب شغل وی به تشخیص کمیته آموزش ایجاد شده باشد.

4-3 آموزش های بدو استخدام : به مجموعه مقرراتی که در راستای جامعه پذیری همکار قبل از شروع به کارمطابق آیین نامه جامعه پذیری ایجاد می شود.

4-4 آموزش تخصصی : مجموعه آموزش هایی است که در راستای احراز شرایط شغل انجام می شود.

4-5 آموزش قانونی : مجموعه آموزش هایی است که ضرورت قراردادی یا قانونی شغل ایجاد می نماید  و قانون  یا قررارداد ضرورت آن را الزام نموده است. مثل آموز اطفا حریق وکمک های اولیه برای افسران ایمنی

4-6 بورس آموزشی:به حمایت مالی و معنوی شرکت در راستای آموزش ، وایجاد تعهد برای آموزش پذیر اطلاق     می گردد

4-7 تقویم آموزشی :به برنامه زمان بندی آموزش حسب تقویم شمسی یا برنامه زمان بندی پروژ ها اطلاق می گردد

4-8 بودجه آموزش:به مجموعه هزینه های آموشی شرکت که در یک دوره مالی پیش بینی می گردد و تحت سر فصل خاص در هزینه های شرکت درج میگردد.

4-9 آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت:این نوع آموزش ها توسط متخصصین  وکارشناسان امر از داخل شرکت ویا خارج از شرکت بر گزار می گردد

4-10 آموزش های خارج از کشور ضمن خدمت :اعزام همکاران به خارج از کشور برای گذراندن  دور های آموزشی در قالب مقطعی یا بورس اطلاق می گردد.

4-11          گواهی آموزش: به گواهی موفقیت یا پایان رساندن دوره آموزشی که به تایید مرجع موثق قرار گرفته باشد.

4-12  کمیته آموزش : کمیته پنج نفره که هر شش ماه یک بار تشکیل و به اتخاذ  خط مشی کلی آموزش شرکت می پردازد.

5-     کلیات   :

5-1آموزش هاي مرتبط با جامعه پذيري فرد جديد الاستخدام در راستاي فرهنگ سازماني مستند بر رویه آموزش بدو استخدام در واحد آموزش و با همکاری واحد اداری و منابع انسانی، خواهد بود كه به منظور ارتقاء صلاحيت عمومي اشتغال ارائه مي گردد..

5-2 كليه آموزش هاي مربوط به جامعه پذيري با همكاري واحد اداری و منابع انسانی و واحد متقاضي نيرو و ايمني و بهداشت مطابق روش آموزش و ارتقاء آگاهی پرسنل به شماره             صورت مي پذيرد، این اقدامات شامل برگزاری کلاس های آموزش بدو استخدام و ارائه کتابچه نکات ایمنی و مقررات اداری می باشد.

5-3 کمیته آموزش مرکب از 5 نفر از کارکنان شرکت از واحد های  مختلف می باشد. که با پیشنهاد مدیر عامل به مدت دوسال معرفی و انتخاب می گردند  و متشکل از 1 واحد های - اداری و منابع انسانی 2- مالی 3- برنامه ریزی 4- بازرسی 5- مهندسی

تبصره 1- اعضای کمیته می توانند هریک از اعضای غیر مدیر و معاونت باشند .

5-4  تقویم آموزشی  از 15 فروردین تا 15 فروردین سال بعدی تصویب می گردد و  طبع آن سال آموزشی و بودجه آموزشی نیز در همین مدت در نظر گرفته می شود.

5-5  متولی آموزش در شرکت کانی مس امور اداری می باشد و به منظور عمل به وظایف مربوطه هماهنگی لازم به بخش های  مختلف شرکت را خواهد داشت .

5-6  آموزش های قانونی در تقویم آموزشی پیش بینی نمی گردد و لی هزینه آن در ردیف هزینه های آموزش محاسبه می گردد .

6-آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت:

6-1 آموزش های کوتاه مدت  مطابق تقویم و بودجه پیش بینی  انجام می گردد ، و آموزش پذیر  بعد از تکمیل فرم تعهد آموزش ثالث صورت می پذیرید

6-2 اموزش پذیر موظف است اسناد ، جزوات و.... دروه آموزش را  همراه با گواهی دوره به واحد آموزش ارائه دهد  و نیزدر هنگام قطع همکاری باشرکت حسب فرم تعهد آموزش ثالث  موارد را به فرد دیگر آموزش دهد در غیر این صورت هزینه های آموزش از مزایای پایان کار فرد کسر می گردد.

6-3 در صورت عدم کسب  نمره لازم در دوره آموزشی هزینه های تجدید دوره به عهده شخص آموزش پذیر است.

6-4 معادل سازی برای کارکنان زیر دیپلم قبل از تصویب آیین نامه جذب سال 1394  تصویب سند ترمیمی تحصیلی مصوب کمیته آموزش و تصویب مدیر عامل و مدارک پایان دوره نیز به تصویب کمیته می رسد در قالب آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت صورت می پذیرد

6-5 موارد بورس تحصیلی که ممکن است در قالب آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت انجام شود تنها با تصویب هئیت مدیره امکان پذیر است.

6-6 موارد سمیناری ، نمایشگاهی اگر چه از حیث مجوز خروج  ماموریت آموزشی است اما جز سرفصل آموزش نمی باشد.

6-7 کلیه  مدت آموزش جز ماموریت آموزشی محسوب می شود و در صورتی که آموزش در روز تعطیل  انجام پذیرد  تمام ساعت حضور در دوره اضافه کار آموزشی محسوب می گردد.

6-8 آموزش تخصصی  تنها برای یک بار می تواند خارج از تقویم پیش بینی شده با تایید مدیر عامل صور ت پذیرد.

6-9 به آموزش پذیری که در طول یک  دوره حدنصاب نمره را کسب کرده باشد. معادل یک پایه حقوق حداقل وزرات کار در سال پاداش آموزش پرداخت می گردد

9-10 کلیه هزینه های جنبی آموزش شامل وسایل آموزش ، ناهار و ایاب ذهاب و... به عهده شرکت می باشد.

9-11 پس از به تصویب رسیدن تقویم آموزشی همکار به هیچ عنوان نمی تواند از رفتن به دوره آموزشی  اعراض نماید.

7- آموزش های خارج از کشور ضمن خدمت:

7-1 آموزش های خارج از کشورمطابق تقویم و بودجه پیش بینی  انجام می گردد ، و آموزش پذیر  بعد از تکمیل فرم تعهد آموزش ثالث صورت می پذیرید و تصویب مدیر عامل می تواند به دوره اعزا م گردد.

7-2 اموزش پذیر موظف است اسناد ، جزوات و.... دروه آموزش را  همراه با گواهی دوره به واحد آموزش ارائه دهد  و نیزدر پس از بازگشت به شرکت حسب فرم تعهد آموزش ثالث  موارد را به فرد دیگر آموزش دهد در غیر این صورت هزینه های آموزش از مزایای پایان کار فرد کسر        می گردد.

تبصره 2:در موارد آموزش خارج از کشور به هزینه شرکت ثالث باشد، هزینه ها از محل هزین های ماموریت محاسبه می گردد.

7-3 در صورت عدم کسب  نمره لازم در دوره آموزشی هزینه های تجدید دوره به عهده شخص آموزش پذیر است.

7-5 موارد بورس تحصیلی که ممکن است در قالب آموزش های خارج از کشور ضمن خدمت انجام شود تنها با تصویب هئیت مدیره امکان پذیر است.

7-6 موارد سمیناری ، نمایشگاهی اگر چه از حیث مجوز خروج  ماموریت آموزشی است اما جز سرفصل آموزش نمی باشد.

7-7 کلیه  مدت آموزش جز ماموریت آموزشی محسوب می شود و در صورتی که آموزش در روز تعطیل  انجام پذیرد  تمام ساعت حضور در دوره اضافه کار آموزشی محسوب می گردد.

7-8 آموزش تخصصی  تنها برای یک بار می تواند خارج از تقویم پیش بینی شده با وهئیت مدیره صور ت پذیرد.

7-9 به آموزش پذیری که در طول یک  دوره حدنصاب نمره را کسب کرده باشد. معادل یک پایه حقوق حداقل وزرات کار در سال پاداش آموزش پرداخت می گردد

7-10 کلیه هزینه های جنبی آموزش شامل وسایل آموزش ، ناهار و ایاب ذهاب و... به عهده شرکت می باشد.

8- بورس تحصیلی :

8-1 : در جهت‌ نيل‌ به‌ خط مشی اساسی  و به‌ منظور كمك‌ به‌ تامين‌ متخصصان کار آمد و وفادار به سازمان ، ، همه‌ ساله‌ تعدادي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ مقطع‌ كارشناسي‌ و بالاتر را براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ و فراگيري‌ نو آوري‌ هاي‌ علمي‌ در مقاطع‌ تحصيلي‌ بالاتر ازكارشناسي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ خارج‌  و داخل از كشور با اعطاي‌ بورس‌ تحصيلي‌ با رعايت‌ موارد زير انتخاب‌ و اعزام‌ مي‌ نمايد .

ب‌ ) رشته‌ هاي‌ مورد نياز شرکت

 ج‌ ) ميزان‌ بودجه‌ و سهميه ريالس یا‌ ارزي‌ مصوب‌ براي‌ بورس‌ و اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ و یا داخل

8-2 ظرفيت‌ پذيرش‌ بورسيه‌ (شامل‌ بورسهاي‌ دولتي‌ و بورسهايي‌ كه‌ كشورهاي‌ ديگر در اختيار دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ و موسسات‌ وابسته‌ ميگذارند) ، اعزام‌ با هزينه‌ شخصي‌ و رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ مورد نياز همه‌ ساله‌ بر اساس‌ برنامه‌ با تدوین واحد آموزش وتصویب هئیت مدیر صورت میپذیرد

8-3  اولويت‌ اعطاي‌ بورس‌ تحصيلي‌ و اعزام‌ با واجدين‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد ، جهت‌ طي‌ دوره‌ دكتري‌ است‌ .

8-4 : به‌ منظور بررسي‌ درخواستهاي‌ مربوط به‌ دريافت‌ بورس‌ از همکاران و انتخاب‌ و معرفي‌ متقاضيان‌ حائز شرايط به‌ کمیته آموزش‌ ، در هر واحد کمیته آموزش‌  تشكيل‌ مي‌ گردد .

8-5: ازمجموع‌ ظرفيت‌ سالانه‌ بورس‌ كه‌ به‌ تامين‌ نیروهای متخصص مورد نياز شرکت اختصاص‌ مي‌ يابد 50% به‌ نیروهای مهندسی مرتبط و 50% به‌  سایر نیروه تعلق‌ مي‌ گيرد و سهميه‌ هر واحد همه‌ ساله‌ براساس‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هئیت محترم مدیران  ميرسد توسط کمیته آموزش‌ پيشنهاد ميگردد ..

شرايط عمومي‌ آموزش پذیران بورس‌

8-6 دارا بودن‌ كارت‌ پايان‌ خدمت‌ وظيفه‌ يا معافيت‌ دائم‌ يا معافيت‌ تحصيلي‌ و يا دفترچه‌ آماده به‌ خدمت‌ كه‌ مهلت‌ آن‌ درتاريخ‌ تصويب‌ نهايي‌ بورس‌ ، منقضي‌ نشده‌ باشد .

8-7 توانايي‌ جسمي‌ متناسب‌ با رشته‌ تحصيلي‌ و الزامات‌ حرفه‌ اي‌ ناشي‌ از آن‌ .  که به تایید واحد h.s.e  شرکت برسد

8-8 نداشتن‌ سن‌ بيش‌ از 40 سال‌ تمام‌ درتاريخ‌ درخواست‌

.8-9 در انتخاب‌ پسران‌ متقاضي‌ ادامه‌ تحصيل‌ در خارج‌ ازكشور در شرايط مساوي‌ اولويت‌ با داوطلبان‌ متاهل‌ است‌ واعزام‌ زنان‌ متقاضي‌ بورس‌ و اعزام‌ ، تنها در صورتي‌ انجام‌ ميشود كه‌ ازدواج‌ كرده‌ و در معيت‌ همسر خويش‌ باشند .

8-10 : متقاضيان‌ حائز شرايط بورس‌ ، پرسشنامه‌ مزبور را تكميل‌ و به‌ همراه‌ مدارك‌ لازم‌ حسب‌ مورد به‌ واحد آموزش تسليم‌ مي كنند

. ملاك‌ کمیته آموزش بورس‌ و هئیت مدیره  ، براي‌ امتياز بندي‌ داوطلبان‌ بورس‌ تحصيلي‌

8-11 سوابق بیشتراز 5 سال در شرکت 10 امتياز .

8-12ترجمه‌ و انتشار كتابها و منابع‌ تحقيقاتي‌ خارجي‌ حداكثر تا 2 امتياز .

8-13ارائه‌ مقالات‌ علمي‌ و تخصصي‌ در مجلات‌ معتبر علمي‌ داخل‌ و خارج‌ به‌ ازاي‌ هر مقاله‌ 1 امتياز حداكثر تا 4 امتياز .

 

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 14:2 روز دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴
با سلام

امروز سه سال چند ماه از راه اندازی این وبلاگ می گذرد.خوشحالم که در این مدت خیلی ها از این وبلاگ استفاده کردند. سعی کردم متناسب با آخرین تجربیات مطالب را به روز یا مطلب جدید بگذارم . از تماس های تلفنی شما خیلی ممنونم هر مشاوره یک دریچه به سوی دانش جدید بود. توصیه میشود عکس مستندات را به شماره موبایل اینجانب تلگرام فرمایید تا بهتر بتوانم در خدمت شما باشم.از دوستان خوبم مهندس اسلامی ، مهندس افرا، به خاطر تلنگر های به موقع شان ممنونم. باز هم منتظر نظرات شما هستم .

پاینده سربلند باشید

مجید دانش فر


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 15:19 روز یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

بسمه تعالی

کلیات:

جهت استاندارد نمودن روش های عملیاتی شرکت بخصوص در امور خرید آیین نامه ذیل تدوین گردید.

فصل دوم

تعاریف:

قبل از پرداختن به اصول و مفاد آیین نامه لازم است به تعاریف،مفاهیم و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه به شرح زیر اشاره گردد:

  1)خرید :خرید  یا تحصیل کالا ویا خدمات مورد نیاز شرکت از منابع و امکانات موجود (اعم از حقیقی و یا حقوقی)در داخل و یا خارج از کشور به بهای معلوم می باشد.

2)مناقصه:فرایندی است که رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه )که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را با حفظ کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد ،واگذار می شود.

3)حد نصاب معاملات :عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آیین نامه.

2-1 قیمت کارشناس:قیمتی است که توسط کارشناس خرید از طریق فاکتور استعلام به مقام تصویب کننده ارایه می شود.

4-اسناد مثبته :به آن دسته از اسنادی اطلاق می گردد که نشان دهنده رعایت ضوابط مذکور در این آئین نامه و سایر ضوابط عمومی در انجام معامله ویا پرداخت هزینه می باشد .

5- کمیسیون معاملات :کمیسیون معاملات شامل کلیه کمیسیونهایی می باشد که جهت انجام اهداف این آیین نامه تشکیل شده وترکیب اعضای آن مرکب از مدیر عامل ،معاونین و کارشناسان شرکت می باشد تعیین می گردند. تعداد اعضاء ومقررات مربوط به این کمیسیون در فصلهای آتی تشریح خواهد گردید.

6-فروش:منظور از فروش در این آیین نامه عبارت است از واگذاری وانتقال آن دسته از دارائیها ی ثابت ومنقول وغیر منقول شرکت از جمله ماشین آلات ،وسائط نقلیه وکالاها و موارد اولیه و مصرفی ونیز اجناس اسقاطی ویا ضایعاتی که غیرمنتفع باشند وقابل استفاده در شرکت نمی باشد و یا با وجود آنکه اقلام فوق الذکر کاملاً نو سالم وکار نکرده می باشد ولی مازاد بر نیاز شرکت باشند .

7-مزایده:مزایده عبارتست از فروش موارد مطروحه در بند 6 فوق به آن دسته از خریدارانی که تمایل خرید به بالاترین قیمت را دارند.

8-تهاتر :منظور از تهاتر کالا در این آیین نامه عبارت است از واگذاری یا دریافتی کالایی در مقابل دریافت یا واگذاری کالای دیگر با اشخاص خارج از شرکت به ارزش متعارف در زمانی واحد مشروط برآنکه ارزش کالای مزبور قابل تقویم به واحد پول باشد.

9-معاملات امانی:منظور از معاملات امانی در این آیین نامه واگذاری یا کسب حق استفاده موقت از کالایی که دارایی ماهیت  عینی بوده ودر پایان محدوده زمانی مشخص ، عین کالای واگذاری یا دریافتی ودر صورت مصرفی بودن کالا مزبور مشابه آن به صاحب کالا عودت می گردد .در هر حال ارزش ریالی کالای امانی و سایر شرایط مربوط به آن باید به صئورت مکتوب و مشخص بوده و تعرف معامله امانی فردی خارج از شرکت خواهد بود

10-پیمانها وقراردادها: منظور ایجاد چهارچوب وروش یکسان ومشخص جهت تنظیم قرارداها و پیمانها می باشد .

11-د رخواست خرید:فرمی است که در ان با تو.جه به حد اقل وحداکثر موجودی هنگام کاهش یافتن هر قلم اقلام موجودی ورسیدن آن به حد تجدید سفارش تنظیم می گردد.

12-انواع درخواست خرید :

12-1 د رخواست خرید مستقیم:این نوع درخواست مخصوص اقلامی است که سوابقی برای آنان در انبار نگهداری نمی شود و بر حسب ضرورت وبه صورت موردی استفاده می گردد لذا برای این گونه اقلام هیچگونه حداقل و حداکثری تعیین نمی گردد.

12-2 در خواست خرید دائم :برای کلیه اقلامی که حداقوحداکثر موجودی برای آنان تعیین شده تنظیم می گردد.

12-3 در خواست انجام کار ویا ارئه خدمت مشخصی که قبلاً مجوز آن از مدیریت شرکت اخذ شده باشد.

تبصره:تعیین حداقل و حداکثر موجودی اقلام به عهده مدیر  اداری می باشد  .

13-استیفاء منابع:حسر قسم قراردادی است که به موجب آن شرکت از مالی که تعیین آن متعلق به دیگری است استیفاء منابع کند یا مالی که عین آن متعلق به شرکت است منافع ان را در عهده دیگری قراردهد نظیر اجاره سر قفلی .

14-معاملات بررسی:در این سیستم معاملات شرکت سهام خود را در بررسی جهت فروش عرضه می کند یا بنا به تایید هیئت مدیره بنا به مطالع شرکت سهام شرکت دیگر را به نفع           شرکت خریداری کنند.

15-معاملات

فصل سوم

طبقه بندی معاملات خرید :

1-خریدها بر اساس فوریت و نیاز واحدها به سه دسته ذیل تقسیم می شوند:

الف) خیلی فوری

ب)فوری

ج) عادی

الف)خیلی فوری:منظور از خرید خیلی فوری به سفارشهای اطلاق می شود که به دلیل بروز خسارت ویا اتفاقات غیر قابل پیش بینی و یا اضطراری منجر به سفارش خرید شده است که در این ارتباط واحد تدارکات می بایستی با همکاری سایر واحد ها دراسرع وقت نسبت به خرید موضوع مورد در خواست اقدام نماید.

ب)فوری:منظوری از خرید فوری به خریدهای اطلاق می شود که زمان کوتاهی برای تامین کالا یا خدمات مورد نیاز وجود دارد وسفارش دهنده تاریخ سر رسید واقعی را با ارائه توضیحات لازم درج نموده است که در اینصورت واحد تدارکات می بایستی سفارش مورد نظر را در اولویت قرار داده و در زمان تعیین شده نسبت به خرید موضوع مورد در خواست آن اقدام نماید.

ج) منظور از خرید عادی ،به سفارش خریدهای اطلاق می شود که مورد نیاز فوری واحد درخواست کننده نبوده و دارای سر رسید مشخص و کافی می باشند که در این ارتباطواحد تدارکات بر اساس برنامه ریزی انجام شده وبه ترتیب اولویت و در زمان معقول می بایست به خرید موضوع مورد در خواست اقدام نماید .

تبصره1:تعیین خیلی فوری وفوری وعادی بودن نیاز واحد های و پس از آن ممهور کردن برگ در خواست خرید به مهر خیلی فوری و فوری به عهده مدیر امور اداری خواهد بود .

2) خرید کالا ویا خدمات از منابع داخلی از لحاظ مبلغ به چهار طبقه تقسیم می شوند:

الف:معاملات جزیی:معاملات که مبلغ آن تا 2،000،000 ریال باشد.

ب):معاملات متوسط :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 2،000،001 ریال تا 10،000،000 ریال باشد .

ج):معاملات عمده :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 10،000،001 ریال باشد .

د:معاملات کلان :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 100،000،001 ریال باشد .

3) حدود واختیارات مسولین هت تصویب خرید های داخلی به شرح جدول ذیل می باشد

 

طبقه و نوع و روش انجام معامله

 

(1)

جزئی

(2)

متوسط

(3)

عمده

(4)

کلان

 

جایگاه

سازمانی

تائید کننده

 

مامور خرید

مدیر تدارکات داخلی حسب مورد

معاونت مربوط نماینده مالی

کمیسیون

معاملات

کمیسیون معاملات ومدیر عامل

مورد

معامله

تصویب

کننده

مدیر تدارکات داخلی حسب مورد

معاونت مربوط

مدیر عامل

مدیر عامل

هیئت مدیره

خرید داخلی مواد اولیه ،

ابزار آلات ولوازم یدکی واثاثیه وملزومات اداری مواد غذایی،عملیات پیمانکاری و مشاوره ای وخرید کتب ،نشریات ،آگهی تبلیغاتی ومتفرقه وغیر

تا 2،000،000

از 2،000،001الی 10،000،000

از 10،000،001 الی 20،000،000

از 20،000،001

الی100،000،000

بیش از 100،000،001

 

روش های :انجام معامله خرید های داخلی :

1-     معاملات جزیی :با حداقل قیمت وبا مسولیت مامور خرید وبیش از 2،000،000 ریال استعلام کتبی بر اساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

2-     معملات متوسط :بیش از 2،000،000 ریال استعلام کتبی ،بیش از 2،000،000 ریال روش انجام معامله  از طریق واحد مربوطه وبه صورت استعلام کتبی در پاکت در بسته ویا مناقصه محدود وبر اساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

3-     معملات عمده :از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود یا استعلام بهاء (کتبی)حسب مورد ودر قالب قراردارد .

4-     معاملات کلان :براساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

5-     در صورتیکه روش انجام معامله در طبقات متوسط و عمده استعلام کتبی تعیین گردید اقدام لازم بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در تبصره دو معاملات متوسط ونبصره یک معاملات عمده که در فصل چهارم این آیین نامه مطرح می شود ملاک عمل قرار می گیرد .

4)مبالغ مذکور در هر طبقه ،در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد معاونت یا مدیریت ذیربط وتائید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره(1):مبنا حد نصاب در معاملات جزیی ومتوسط مبلغ مورد معامله بوده وبرای معاملات عمده وکلان مبلغ برآورد ملاک عمل خواهد بود .

تبصره (2):در خواست خرید کالا ویا خدمات لازم است طوری تنظیم شود که اقلام آن متجانس باشند که در تعیین طبقه معامله دچار اشکال نگردد.

تبصره (3):تجزیه یک نوع معامله یا خرید به اجزای کوچکتر و درخواستهای مکرر به ترتیبی که معامله از یک طبقه بندی به یک طبقه پائین تر تنزل دهد ممنوع می باشد .

تبصره (4):انجام کلیه معاملات بر اسا س مفاد این آیین نامه لازم است به نحوی صورت  گیرد که هیچگونه ابهامی در روش معامله مشاهده نگردد .

تبصره (5):مبنای انتخاب وخرید ،روش حداقل قیمت است مگر آنکه مشخصات فنی ،شرایط فروش ،زمان انتخاب و.......در انتخاب و تعیین برنده حائز اهمیت ودر مرتبه بالاتر قرار داشته باشد .در اینصورت گزارش توجیهی لازم توسط مدیر یا معاونت مربوط حسب مورد تهیه وبرای طبقه چهارم می بایست به تصویب هیات مدیره برسد .

فصل چهارم

مبانی وروشهای انجام معاملات خرید:

الف) خرید های برنامه ای:نظر به اینکه عمده ترین بخش خریدهای شرکت مربوط به ملزومات ادرای،ابزار آلات وتجهیزات مصرفی را می توان مورد پیش بینی نسبتاً دقیق قراردارد ،لذا در خواست خرید اینگونه اقلام حتی المقدور می بایست به صورت برنامه ریزی شده صورت پذیرد و مراتب ذیل در رابطه با خرید های مزبور معمول گردد .

1)در ابتدای هر دوره با تنظیم در خواستهای خرید کلیه نیازهای برنامه تولید دوره مزبور وسایر مصارف معمول واحدها (بر اساس اطلاعات گرد آوری شده از مدیریتها مختلف )برآورد گردیده ودرخواستهای خرید مزبور پس از تصویب معاونت مربوطه به تفکیک درخواستهای خرید داخلی وخارجی در اختیار واحد مربوطه قرار می گیرد .

2) مدیر امور اداری حسب مورد اقدامات لازم جهت تکمیل اطلاعات خرید (اعم از منابع تامین ،قیمتها ،شرایط خاص و فروشندگان و.....)را معمول داشته و اطلاعات مزبور را پس از اعمال هماهنگیهای لازم با معونت بازرگانی در اختیار کمیسیون معاملات قرار خواهند داد.

3) کمیسیون معاملات پس از بررسیهای لازم تصمیمات خود را در مورد چگونگی انجام خریدها ی مزبور جهت اقدام لازم مرحله ای (د رمورد انتخاب مناقصه عام یا محدود )یا اقدام نهایی (در مورد تعیین فروشنده مشخص )به معاونتهای مربوط منعکس می نماید .

آیین نامه عمل خواهد شد ودر ارتباط با خریدهای داخلی اقدامات لازم در چارچوب روشهای مشروحه ذیل به عمل خواهد آمد:

روشهای ومقررات مربوط به خریدهای داخلی:

1-معاملات جزیی:در مورد معاملات جزیی مامور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت و اجرت کار،معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت ،با حداقل قیمت وبا مسولیت خود تا 2000000 ریال بدون استعلام وبیش از 2000000ریال به صورت استعلام کتبی به انجام رسانیده وصورتحساب آن را که حاوی نشانی دقیق و کامل فروشنده باشد دریافت دارد ،ضمناً مامور خرید باید ذیل سند هزینه را باذکر اینکه معامله با کمتر بهای ممکن انجام شده با قید نام و نام خانوادگی وسمت و تاریخ امضاء کند .

برگه خلاصه خرید این دسته از خرید ها لازم است بوسیله مدیر امور اداری تهیه وامضاء شود . تصویب مدیران مذکور حسب مورد موید مسولیت ایشان در امر خرید می باشد ورافع مسولیت مامور خرید نخواهد بود .

2-معاملات متوسط: در مورد معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال مامور خرید مکلف است از هریک از فروشندگان کالاویا انجام دهندگان کار که تعدادآنها نباید از سه نفر کمتر باشد بر روی فرمهای استعلام بهاء در نوع کالا یا کار مورد معامله ،مقدار و مشخصات آن را باید با ذکر تاریخ و نام ونام خانوادگی وسمت خود وامضاء آن به وضوح قید نماید و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار نیز باید حداقل بهاء را با ذکر مدت اعتبار بهاء اعلام شده در برگ استعلام قید نموده و ضمن درج نشانی کامل و شماره تلفن وقید تاریخ ،امضاء نماید.

جدول مقایسه قیمتها با ذکر شرایط فروش اعلام شده توسط فروشندگان مربوط به همراه منبع وقیمت خرید قبلی،توسط مامور خرید تنظیم وامضاء گردیده و همراه با استعلامها ودر صورت امکان با نمونه جنس طی گزارش وبا اظهار نظر مامور خرید برای بررسی و کنترل وتائید توسط رئیسی تدارکات مربوط وسپس برای تائید به مدیر امور اداری حسب مورد ودر نهایت جهت تصویب به معاونت مربوط ارئه می گردد .

در مورد معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال ،معامله پس از تائید مدیران مربوطه حسب مورد و تصویب مدیر عامل انجام می گردد .

تبصره 1- در صورتیکه روش انجام معامله از طریق مناقصه محدود تعیین گردید شرایط وضوابط مناقصه مطالق فصل ششم این آیین نامه مشخص می شود .

تبصره 2- درصورتیکه روش انجام معامله برای معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال استعلام بهاء کتبی تعیین گردید، در این صورت استعلامها در پاکت در بسته اخذ شده و برای بازگشایی پاکات دریافت شده از فروشندگان تا مبلغ برآوردی 5000000 ریال با حضور مدیر خرید داخلی ویا مسئول تدارکات وبیش از مبلغ برآوردی5000000 میلیون ریال تا سقف حد نصاب معاملات متوسط علاوه بر افراد مذکور با حضور معاونت مربوط یا مدیریت عامل پاکات بازگشایی وفرمهای استعلام بهاء کتبی به امضاء اعضاء رسیده وبا توجه به گزارش مقایسه قیمت ففروشنده منتخب بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در آیین نامه انتخاب خواهد شد .

تبصره 3- استعلام بهاءباید از سازندگان وتولید کنندگان وفروشندگان اصلی به عمل آید .همچنین نمایندگان رسمی ومجاز فروش نیز  در ردیف این تبصره قرار می گیرند وبه هر حال همگی آنان باید دارای محل ثابت و مشخص برای کار باشند واز معامله با موسساتی که حق العمل کار یا دست دوم هستند اجتباب گردد .

تبصره4- مامور خرید با توجه به فرصت اعلام شده از سوی فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در استعلام بهاء با توجه به قیمت مربوطه بایستی طوری عمل نماید که به علت انقضای مهلت ،خسارتی متوجه شرکت نگردد .

تبصره5- چنانچه خرید از شرکتها دولتی و وزارتخانه ها وسصازمانه و موسسات دولتی ونیز نهادهای انقلاب وشهرد اریها و

تعاونیها ونیز خرید از شرکتها و موسسات که از طرف دولت برای کالا و خدمات آنها نرخ رسمی و معینی مشخص شده باشد انجام شود نیاز به استعلام بهاء نمی باشد .

 تبصره6- هرگاه فروشنده ویا انجام دهنده کار با وجود اعلام قیمت ومشخصات ،از پر کردن ویا امضاء برگ استعلام کتبی خودداری نماید ،مامور خرید مکف است مراتب را با ذکر نام ونشانی وشماره تلفن فروشنده وبهاء پیشنهادی شفاء فروشنده در برگ استعلام بهاء کتبی درج وبا ذکر جمله (فروشنده حاضر به تکمیل فرم نشد)آنرا امضاء نماید .تعیین تکلیف این چنین پیشنهادها ،طبق پیشنهاد مدیر مربوطه به عهده مدیر عامل می باشد .

تبصره7-در موارد که فروشنده ویا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر یا انحصاری باشد مامور خرید باید مراتب را کتباً گزارش نموده و به مدیر مربوطه ارائه نماید .مدیر مربوطه نیز باید با توجه به صرفه وصلاح شرکت،پیشنهاد مقتضی ارائه تا نسبت به خرید اقدام گردد. تعیین انحصاری بودن فروشنده با ارائه مدارک ومستندات (به جز موارد استثنایی که نتوان مدارک ارائه نمود) به عهده مامور خرید وتائید مدیر مربوطه می باشد .

3- معاملات عمده:معاملات عمده از طریق پیشنهاد مسئول انجام دهنده معامله و تصویب مدیر عامل وبر حسب مورد انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) یا در حالت استثناء استعلام کتبی انجام می گیرد.

تبصره1- در صورتیکه روش انجام معامله برای معاملات عمده استعلام بهاء تعین گردد ،در این صورت ضمن ارائه گزارش توجیهی به همراه دلایل و مستندات کافی تائید خرید به وسیله معاونت مربوطه ویا کمیسیون معاملات حسب مورد وتصویب مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت وبا توجه به ضرورت از طریق قرارداد ویا خرید نقدی معامله انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که در این حالت استعلام بهاء به جز موارد استثنایی بنا به پیشنهاد معاونت مربوطه وتصویب مدیر عامل به صورت کتبی ودر پاکت در بسته انجام می شود وبه هنگام بازگشایی پاکات حضور افراد مذکور در تبصره دو معاملات متوسط الزامی بوده وبرای بیش از 5000000 ریال به بالا نیز می بایست از طریق کمیسیون معاملات پاکات بازگشایی وبه امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسانیده وسپس از طریق گزارش مقایسه قیمتها فروشنده منتخب مشخص وپس از تائید وتصویب نسبت به خرید بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در آیین نامه اقدام گردد .

تبصره2- چنانچه بنابه نظر معاونت مربوطه ویا کمیسیون معاملات حسب مورد،ترک مناقصه به مصلحت شرکت باشد بنا به تائید آنان و تصویب مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت ،معامله از طریق ترک مناقصهانجام خواهد گردید .

تبصره3- انجام معاملات جزیی به روش معاملات متوسط و عمده ونیز معاملات متوسط به روش معاملات عمده بنا به تقاضا و توجیه مسئول انجام دهنده معاملات وتائید کمیسیون معاملات شرکت بلامانع است ولی بر عکس این حالت ممنوع می باشد .

تبصره4-در صورتیکه خرید از طریق مناقصه محدود ویا استعلام بهاء انجام می شود لازم است خرید از سازندگان و تولید کنندگان و فروشندگان اصلی به عمل آید. اضافه می شود نمایندگان رسمی و مجاز فروش نیز در ردیف این تبصره قرار می گیرد وبه هر حال همگی آنان باید دارای محل ثابت و مشخص برای کار باشند واز معامله با موسساتی که حق العمل کار یا دست دوم هستند اجتناب گردد .

4- معملات کلان : کلیه مقررات این نوع معامله شبیه معاملات عمده می باشد کلیه موارد می بایستی پس از تائید مدیر عامل

توسط هیات مدیره نیز تصویب گردد.

5- خرید فوری ،مشخصات آن ونحوه اقدام:

تعریف فوریت :فوریت به مطلبی اطلاق می شود که اگر در همان روز انعکاس آن به مدیر خرید یا بازرگانی ،وی نسبت به آن موضوع خرید کالا یا خدمت تصمیم گیری ننماید ،عدم اتخاذ تصمیم می تواند باعث ضرر وزیان شرکت شود.ضرر وزیان می تواند همه جنبه ها نظیر ضرر زیان به فعالیت های تولید شرکت ،پول،وقت ،انرژی را در بر گیرد .ضرر وزیان می تواند از دست رفتن یک فرصت اقتصادی ناب و بکر باشد .

منظور از تصمیم گیری نسبت به فوریت ها،صرفاً این نکته نیست که کالا همان روز به انبار شرکت تحویل شود یا همان روز خدمات مورد نظر تامین گردد. تصمیم گیری نسبت به فوریت ها یعنی تعیین تکلیف نحوه  

تدارک آن کالا یا خدمات در همان روز ،حال ممکن است تحویل آن از زمان تعیین تکلیف مدتی نیز به طول انجامد،نظیر سفارش فوری یک قطعه ،تهیه نقشه آن ،ساخت داخل یا حمل فوری از خارج ،تسریع در ترخیص با قید فوریت از گمرک از ارسال یک موتوریا وسیله برای تعمیر فوری و.........

 

انواع فوریت ها:

همانگونه که توضیح داده شد فوریت ها انواع مختلف دارند نظیر :

قطعه، ابزار یا ماده اولیه اصلی یا کمکی وخدمات مربوط به آن مثل ترخیص ،حمل و غیره که اگر فوراً تمهید وتدارک نشود خط تولید ،برنامه های تولید و.........آسیب می بیند .

موردی که شرکت بطوری روتین ،طبیعی و عادی مصرف کننده یا بهره بردار آن محسوب می شود اما در حال حاضر آن را لازم ندارد (تامین است ) ولی مورد در شرایطی خاص (اصطلاحاً بصورت اکازیون)پیشنهاد گردیده .

موردی که به آن نیاز داریم ،برگ در خواست هم برای آن صادر شده اما مهلت اعتبار قیمت آن (validity بسیا رکوتاه مدت است واگر فوری تصمیم نگیریم  با افزایش قیمت موضوع خرید یا حتی عدم تحویل ،مثلاً فروش به سایرین مواجه میشویم.

در بعد سفارشات خارجی ،موضوع فرصت های خاص ارزی که میبایستی  شرکت فوراً نسبت به جذب و تخصیص اقدام نماید میتواند مطرح باشد.

سایر موارد .

مقام    برای تائید فوریت :

مدیر عامل یا جانشین رسمی معرفی شده از سوی ایشان

قائم مقام مدیر عامل یا جانشین رسمی معرفی شده از سوی ایشان .

توضیح اینکه کلیه معاونین و مدیران شرکت بلاخص مدیر انبارها و مدیر خرید قادر به تشخیص ،طرح واعلام فوریت هستند . اما مقام صالح برای تائید فوریت فقط دو مقام فوق الذکر می باشد .

نحوه اقدام نسبت به خریدها فوری:

1)تکمیل فرم ویژه خرید فوری از سوی متقاضی واخذ تائیدیه مقام صالح (در دسترس ترین مقام)توسط وی.در صورتیکه مراتب شفاهاً از سوی مقام صالح به مدیر خرید اطلاح داده شده باشد،مدیر خرید نیز می توان ضمن هماهنگی فوری با متقاضی

وانبار اطلاعات را ردیافت و فرم ویژه را شخصاً تکمیل و اقدامات لازم بعدی را بعمل آورد .فرم تکمیل شده از سوی مدیر خرید بر اساس فوق معتبر و قابل اجراست .

در این حالت متقاضی خرید فوری موظف است حداکثر ظرف دو روز فرم تائید خرید فوری را از انبار و مقام صالح دریافت و برای درج در سوابق واحد خرید برای مدیر خرید ارسال نماید.

2)مدیر خرید یا بازرگانی بر اساس شرایط ومقتضیان روشی را که برای تدارک خرید فوری مورد نظر منطبق بر صرفه و صلاح شرکت میداند ،انتخاب نموده وپیشنهاد کتبی خوش را همراه با مدارک و مستندات لازم برای ارائه به کمیسیون آماده می نماید .مدیر خرید ادله های خویش برای ارئه چنین پیشنهادهای را بطور کامل در فرم قید میکند.

3)مدیر خرید یا بازرگانی تقاضای برگزاری جلسه فوری کمیسیون در همان روز مینماید و مراتب در کمیسیون طرح و مجوز لازم را دریافت می نماید.

4)در صورتیکه اعضاء کمیسیون در دسترس نباشد ،مراتب برای آنها فاکس میشود ونظر آنها نسبت به پیشنهاد مدیر خرید روی فاکگس اخذ می گردد.

5)در صوریتکه اخذ نظر اعضاء کمیسیون روی فاکس میسر نبود ،مدیر خرید یا بازرگانی نظر اعضاء را شفا هاً جویا شده و شخصاً نظر آنها را در فرم مصوبه درج مینماید . اما موظف است در اولین جلسه کمیسیون امضاء اعضاء را نیز اخذ و در سوابق درج نماید . فرم مصوبه مزبور برای امور مالی معتبر و لازم الاجرا میباشد .

6)در صورتیکه هیچیک از اقدامات فوق میسر نشد ،مقام صالح (مدیر عامل یا جانشین رسمی آن )شخصاً پیشنهاد کتبی مدیر خرید را ارزیابی و تصمیم گیریمی نماید ،تصمیم وی (مقام صالح) برای همه لازم الاجرا می باشد .

7)در صورتیکه حد نصاب خرید بگونه ای است که مدیر عامل باید مراتب را تائید یه مدیر عامل نیز ضروری است .

8)در صورتیکه حد نصاب خرید بگونه ای است که مدیر عامل باید مصوبه هیئت مدیره را نیز اخذ نمایند سوابق و مدارک همراه با مجوزهای دریافتی جهت ایشان ارسال میشود تا تصمیمات مقتضی را اتخاذ و جهت اجرا ابلاغ نمایند .

فسخ ولغو فوریت:

فرض بر این است که همه راها جستجو شده و تصمیم به اعلام فوریت گرفته شده است ،اما ممکن است بهر دلیل غیر قابل پیش فلسفه و موضوع فوریت از میان رفته و نیاز به اعلام جهت لغو آن باشد . در اینصورت کافی است ابتدا تلفنی وسپس بصورت مکتوب متقاضی خرید مراتب را به مدیر خرید اعلام نماید .

مراتب پس از لغو فوریت:

در صورتیکه مدیر خرید بتوان ضمن تماس فوری با فروشنده (ابتدا تلفنی و بلافاصله کتبی) مراحل خرید را متوقف کند،اقدام ودر غیر اینصورت ناگریز مراحل کار همانند یک خرید تا انتها (تدارک کامل )پیش میرود و گزارش آن همراه با مدارک و مستندات به اولین کمیسیون خرید ارائه میشود .

فصل پنجم

كميسيون معاملات :

الف-مقررات مربوط به كميسيون معاملات:

1-اعضاء كميسيون معاملات شامل معاونت مالي، معملات/مدير اداري ،نماينده تداركات داخلي،معاونت مربوطه ،دعوت از نماينده مطلع با نظر مدير عامل ،ميباشد كه بر اسا س فعاليتهاي شركت ميتواند به كميسيونهاي فرعي شامل خريد خارجي ، مناقصه،مزايده و فروش تقسيم گردد.

در شركتها يكه كميسيون فرعي تشكيل نشده است كميسيون معاملات به تنهايي تمام وظايف معاملات شركت را بر حسب طبقه بندي انجام معامله بعهده دارد.

2-كميسيون معاملات داراي يك نفر رئيس به انتخابات مدير عامل ويك فنر دبير مي باشد .

3-كميسيون معاملات مي تواند با توجه به مفاد اين آيين  نامهدر هر مورد نسبت به انتخاب كارشناسي ياكارشناسان و همچنين تشكيل كميته هاي تخصصي به منظور دستيابي به اهداف كميسيون اقدام نمايد

4)كميسيون معاملات مي تواند متقاضي و مسول انجام دهنده كار ويا هر تعداد از كاركنان شركت را كه لازم تشخيص دهد به عنوان عضو ميهمان جهت اداي توضيحات به جلسه دعوت نمايد.در صورت لزوم نظريات اعضاء ميهمان در صورتيكه قيد وبه امضاء آنان خواهد رسيد.

5-جلسات كميسون معاملات در موقع لزوم پس از موافقت رييس كميسيون معاملات طبق دعوت كتبي ،تلفني يا حضوري دبير كميسيون تشكيل خواهد شد.

6-كليه مدارك مربوط به معاملات كه قرار است از طريق كميسيون معاملات بررسي و اعلام نظر گردد لازم است قبل از تشكيل جلسه از طريق متقاضي و مسول انجام دهنده كار توسط دبير كميسيون معاملات جمع 

آوري وبررسي و رفع نقص گردد تا قابل طرح در كميسيون معاملات باشد

7-دبير كميسيون معاملات موظف است اطلاعات اوليه را قبلاً از تشكيل جلسات در اختيار رييس و اعضاي كميسيون قرار داده ويا سوابق و مداركي كه توسط رييس واعضاء كميسيون به عنوان اطلاعات قبلي در خواست مي گردد،تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

8-جلسات كميسيون معاملات با حضوراكثريت اعضاءكميسيون رسميت مي يابد .

9-چنانچه در تصميم گيري كميسيون معاملات اتفاق نظر نباشد تصميمات اكثريت اعضاء صورتجلسه گرديده و صاحبان آراء اقليت ،لازم است نظرات خود را به طور مسستدل در ذيل صورتجلسه درج و امضاء وامضاء نمايند.

ضمناً در تصميم گيري هيچيك از اعضاءنم توانند راي خود را به اعضاء ديگر تنويض يا از اعلام راي خودداري نموده ويا راي ممتنع دهند.

10-صورتجلسه كميسيون معاملات در مورد معاملات عمده با تصويب مدير عامل ،در مورد معاملات كلان با تصويب هيات مديره شركت قابل اجرا خواهد گرديد.بديهي است در صورتيكه نظر كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگيرد ويا به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد مرجع تصويب كننده معامله با مطالعه نظريات اعضاء كميسيون وبا بررسي جوانب امر روش انجام كار را مشخص و ابلاغ خواهد نمود.

11-كميسيون معاملات مكلف است تصميم خود را با توجه به نحوه و خصوصيات معاملات معامله حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري به مدير عامل گزارش نمايد.

12-در صورتيكه اعضاي هيئت مديره عضو موظف وداراي مسوليتهاي سازماني شركت باشند و همچنين حداقل دو نفر از آنان يا نمايندگان ايشان عضو كميسيون خريد خارجي شركت باشند مصوبه هاي كميسيون خريد خارجي در مورد معاملاتي كه احتياج به تصويب هيات مديره دارد در حكم مصوبه هيات مديره تلقي ميگردد .به هر صورت ملاك تعيين ارائه موضوعهاي معاملات خريد هاي خارجي جهت طرح آن در جلسات هيات مديره

                                     

آوري وبررسي و رفع نقص گردد تا قابل طرح در كميسيون معاملات باشد

7-دبير كميسيون معاملات موظف است اطلاعات اوليه را قبلاً از تشكيل جلسات در اختيار رييس و اعضاي كميسيون قرار داده ويا سوابق و مداركي كه توسط رييس واعضاء كميسيون به عنوان اطلاعات قبلي در خواست مي گردد،تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

8-جلسات كميسيون معاملات با حضوراكثريت اعضاءكميسيون رسميت مي يابد .

9-چنانچه در تصميم گيري كميسيون معاملات اتفاق نظر نباشد تصميمات اكثريت اعضاء صورتجلسه گرديده و صاحبان آراء اقليت ،لازم است نظرات خود را به طور مسستدل در ذيل صورتجلسه درج و امضاء وامضاء نمايند.

ضمناً در تصميم گيري هيچيك از اعضاءنم توانند راي خود را به اعضاء ديگر تنويض يا از اعلام راي خودداري نموده ويا راي ممتنع دهند.

10-صورتجلسه كميسيون معاملات در مورد معاملات عمده با تصويب مدير عامل ،در مورد معاملات كلان با تصويب هيات مديره شركت قابل اجرا خواهد گرديد.بديهي است در صورتيكه نظر كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگيرد ويا به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد مرجع تصويب كننده معامله با مطالعه نظريات اعضاء كميسيون وبا بررسي جوانب امر روش انجام كار را مشخص و ابلاغ خواهد نمود.

11-كميسيون معاملات مكلف است تصميم خود را با توجه به نحوه و خصوصيات معاملات معامله حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري به مدير عامل گزارش نمايد.

12-در صورتيكه اعضاي هيئت مديره عضو موظف وداراي مسوليتهاي سازماني شركت باشند و همچنين حداقل دو نفر از آنان يا نمايندگان ايشان عضو كميسيون خريد خارجي شركت باشند مصوبه هاي كميسيون خريد خارجي در مورد معاملاتي كه احتياج به تصويب هيات مديره دارد در حكم مصوبه هيات مديره تلقي ميگردد .به هر صورت ملاك تعيين ارائه موضوعهاي معاملات خريد هاي خارجي جهت طرح آن در جلسات هيات مديره

                                     

10-كميسيون معاملات موظف است كليه صورتجلسه مربوط به تصميم گيري خود را ظرف مدت پنج روز كاري جهت اطلاع و تصويب نهايي بريا مدير عامل شركت ارسال دارد.

11-مسوليت پيگيري و اجراي تصميمات كميسيون معاملات كه مورد تصويب مدير عامل و يا هيات مديره شركت قرار گرفته به عهده انجام دهنده كار بر حسبكميسيونهاي مختلف (معاونين و مديرهاي ذيربط مجموعه آنان مي باشد.)

 

فصل ششم

برگزاري مناقصه:

مقدمه

از آنجايي كه برگزاري صحيح و مناسب مناقصه به عنوان يكي از روشهاي مطمئن و رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر به كمترين قيمت متناسب ،مي تواند ضامن و پشتيبان خوبي براي تصميمات متخذه از سوي مقامات مسول شركت مورد توجه قرار گيرد.

الف)معاملات عمده

ب) خريدهاي كه همه منابع عرضه كننده آن كالا و خدمات شناخته شده نيستنندوبا فراخوان عمومي (مناقصه)اين نقيصه را مرتفع مي كند.

ج)خريدهاي كه در مورد سنجش قيمت كالا يا خدمت مورد نظر ،نياز به بررسي و مطالعه بيشتري دارد و سوابق گذشته يا در دسترس نيست و يا از اعتياد چنداني بدليل نوسانات باار بر خوردار نمي باشد.

د)خريد هاي كه با اين روش اجام ميگيرد رقابت جدي تر و دقيق تري بين عرضه كنندگان كالا يا خدمت بوجود مي آورد واين تعامل بازرگاني ما را به سمت انتخاب بهتري در راستاي منافع و صالح شركت سوق ميدهد.

1)تعاريف:

واژگاني كه در اين فصل به كاربرده شده ،به شرح ذيل تعريف مي شوند:

الف)مناقصه:فرآيندهاي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،كه در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشدفواگذار مي شود.

ب)مناقصه گزار: شركتي كه مناقصه را برگزار مي نمايد .

ج)مناقصه گر :شخص حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.

د)كميته فني بازرگاني :هيات است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحتدار كه از سوي مديريت عامل شركت انتخاب مي شودو ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده ميگيرد.

ه-ارزيابي كيفي مناقصه گران:عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

و)ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادهاي :فرايندي است كه در آن تشخيصات ،استانداردها، كارايي دوام وساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ،ارزيابي و پيشنهاد هاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ز)ارزيابي مالي:فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در بند 16 اين فصل از بين پيشنهاد هايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ،برگزيده ميشود

ط)انحصار : انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق زير تعيين مي شود.

1)اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدمات كه در انحصار دولت است.

2)انتشار آگهي عمومي و ايجاب (اعلام آمادگي )تنها يك متقاضي براي انجام معامله :

ي)برنامه زماني مناقصه:سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،مدت اعتبار پيشنهادهاي و زمان انعقاد قرار داد مشخص مي شود.

پاکتهای پیشنهادی مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

ب)مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

1-مناقصه عمومی :مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود :مناقصه ای است که در ان به تشخیص و مسولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید شود .فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار (بر اساس ضوابط موضوع موارد (9)و(20) این فصل به اطلاع مناقصه گران می رسد .

3) سازماندهی مناقصات :

1-3)کمیسون معاملات یا حسب مورد مناقصه

الف :اعضاء کمیسیون معاملات یا حسب مورد مناقصه با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگیرد

عمدتاً کمیسیون مزبور از اعضاء زیر تشکیل می شود:

1-مدیر عامل یا نماینده وی

2-معاونت مالی یا مدیر مالی

3-معاونت بازرگانی یا نماینده وی

4-نماینده تدارکات داخلی

5-در صورت نیاز دعوت از نماینده مطلع

ب:کمیسیون با حضور اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضوردر جلسه و ابزار نظر هستند . تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

4)وظایف کمیسیون مناقصه:

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف:تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

ب: بررسی ÷یشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن وغیر مشروط بودن ÷یشنهاد های قیمت (ارزیابی شکلی)

ج:ارزیابی ÷یشنهاد ها و تعیین ÷یشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

ه-تعیین برندگان اول ودوم مناقصه (طبق ضوابط موارد 19 و 20 این فصل)

و:تنظیم صورتجلسه مناقصه .

ز:تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

5)برگزاری مناقصات

1-5) فرآیند برگزاری مناقصه :

الف:تامین منابع مالی.

ج)تهیه اسناد مناقصه

د:ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

و:ارزیابی پیشنهاد ها

ز:تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

6) تامین منابع مالی

الف:انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که شرکتها به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع  مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب:موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از طرف شرکت مناقصه گزار قید و تعهد شود.

7)روش های انجام مناقصه

مناقصه در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

1-7)برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار .

2-7)برگزاری مناقصه محدود.

.8)ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف:در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

1-تضمین کیفیت خدمات و محصولات .

2-داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3-حسن سسابقه

4-داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت ،در صورت لزوم.

5-توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب)مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1-تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2-تهیه اسناد ارزیابی

3-دریافت ،تکمیل وارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

4-ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران ورتبه بندی آنها

5-اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها

6-مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

9)فراخوان مناقصه

الف:مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1-نام ونشانی مناقصه گزار

2-نوع،کمیت،وکیفیت کالا یا خدمات با ذکر مشخصات

3-مدت ومحل نحوه تحویل کالا یا انجام کار

4-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .

5-محل،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها

6-مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین ان میسر یا به مصلحت باشد).در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد،برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

7-بهای خرید اسناد مناقصه در صورت صلاحدید باید در آگهی مربوطه درج شده واعلام گرددکه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-فروش مدارک وبرگ شرایط و مشخصات وذکر میزان مالیات و بیمه متعلقه در خصوصانجام کارهای خدماتی حسب مورد باید در اسناد مناقصه یا آگهی درج شود.

ب-فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الاانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

ج-مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب)از طریق سایر رسانه های گروهی ورسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د-در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد.

آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ،منتشر شود.

10)

الف)تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب)اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1-نام ونشانی مناقصه گزار

2-نوع ومبلغ تضمین مناقصه

3-محل،زمان ومهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4-مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5-مدت اعتبار پیشنهادها

6-شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی،استانداردها،نوع،کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

7-برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

8-معیارهای وروش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

9-روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیششنهادها وتعداد نسخه های آنها

10-متن قرارداد شامل موافقتنامه ،شرایط عمومی وخصوصی وضمائم آن.

11-صورتجلسات و توضیحات موضوع بند 13.

12-سایر اسناد که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

11)ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف)شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خودرا به ترتیب  زیر تهیه وبه مناقصه گزار تسلیم کنند.

1-تهیه وتکمیل اسناد وپیشنهادها

2-تسلیم پیشنهاد ها د رمهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

3-دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب-مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز ویک ماه باشد.

12)شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف)هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه ،جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد،نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب)شرکت کنندگان درمناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خودرا باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)،پیشنهادفنی بازرگانی (پاکت ب)وپیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک ومهر شده قرار دهند.

ج)مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهاد های ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشایی ،از پاکت ها صیانت نماید.

 

 

د-هرگونه تسلیم ،تحویل،اصلاح ،جایگزینی ویا پس گرفتن پشنهاد باید به صورت قابل گواهی ودر مهلت و مکان مقرر در اسنادمناقصه انجام شود

13)توضیح وتشریح اسناد

الف)چنانچه شرکت کنندگان در اسناد مناقصه ،ابهام یا ایرادی مشاهده کند ،می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.

ب-توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد)،رونوشت صورتجلسه آن مطابق بند 1-18این فصل به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

14)گشایش پیشنهاد ها

الف)پیشنهاد های مناقصه گران در زمان ومکان مقرر گشوده می شود

ب-مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1-تهیه فهرست  اسامی دریافت کنندگان اسناد ،(پیشنهاددهندگان)،حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2-باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف)و کنترل آن

3-بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4-بازرکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها وکنار گذاشتن پیشنهادها ی غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5-تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

6-تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه

7-تحویل پاکت های قیمت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استراد به ذینفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:2.85pt; mso-para-margin-bottom:0in; mso-para-margin-left:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 15:39 روز سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}

اساسنامه مجتمع مسکونی

اساسنامه مجتمع مسکونی ...................................198 به شرح زیر در هیئت مدیره تهیه و  در تاریخ 30/  07 / 1392 در  120 بند و 16  تبصره به تصویب مجمع عمومی مجتمع رسیده و از آن تاریخ به مدت نامحدود لازم الاجرا میباشد.

 

1- تعاریف:

1-1- ساکن: به کلیه افراد مستقر در واحدهای مجتمع اطلاق می شود که به یکی از طرق اجاره و یا مالکیت، بخش یا تمام واحد مسکونی طی قراردادی خاص در تصرف ایشان میباشد.

2-1- قسمت های مشترک (مشاعات): قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن­ها که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین می باشد قسمتهای مشترک محسوب میگردد و نمیتوان حق انحصاری بر آنها قایل شد.

قسمت های مشترک عبارت است از:

زمین زیر بنا، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مدیریت، نگهبانی و سرایداری ها، اتاق های سرایداری، دستگاه های آسانسور و محل های آن، چاه های فاضلاب، لوله ها از قبیل (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، گاز، هواکش ها، لوله های بخاری)، اسکلت ساختمان، درها و پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها، وسایل تأمین کننده روشنایی، تأسیسات مربوط به آسانسورها و محل آن ها، محل اختتام پله و ورود به بام، بام، تجهیزات اطفاء حریق، امداد و نجات و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، حیاط، باغچه ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

3-1- شارژ (هزینه های دوره ای): به مبلغی اطلاق می شود که میبایست توسط ساکنین و به صورت ماهانه جهت اداره امور مجتمع (هزینه های گاز، برق مشترک، آب، تلفن و حقوق کارکنان، قراردادهای تعمیر و نگهداری تأسیسات) و نگهداری مشاعات به مدیر مجتمع پرداخت شود.

4-1- هزینه های موردی: مبالغی که به منظور نگهداری، تعمیرات و هزینه های غیرقابل پیش بینی مجتمع، فارغ از هزینه های دوره ای به تصویب    می رسد.

5-1- خبرنامه: نشریه ای است که به صورت دوره ای برای اطلاع ساکنین از تصمیمات هیئت مدیره و سایر موارد، منتشر و در اختیار تمام ساکنین و مالکین قرار می گیرد.

 

2- مجمع عمومی:

1-2- مجمع عمومی مجتمع حداقل یک بار در سال تشکیل خواهد شد. تصمیمات مجمع به موجب اکثریت مطلق آرای حاضرینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را در اختیار داشته باشند.

تبصره 1- در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد و تصمیمات اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.

تبصره 2- در صورتی که مالک قسمت اختصاصی، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت های حقوقی معرفی خواهد شد.

تبصره 3- در غیاب مالکین، مستأجرین می توانند به نمایندگی از ایشان در جلسات مجتمع شرکت نمایند مگر آنکه مالکین کتباً فرد دیگری را با هماهنگی قبلی به صورت مکتوب به هیئت مدیره معرفی نموده باشند که پس از تأیید هیئت مدیره می‌توانند در جلسات مجتمع شرکت نمایند.

تبصره 4- هریک از مالکین واحدها می‌توانند حداکثر به عنوان نماینده دو نفر از مالکین دیگر در مجامع مجتمع شرکت نمایند.

تبصره 5- تاریخ تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه آن می‌باید حداقل ده روز قبل از تشکیل به وسیله دعوتنامه کتبی و یا آگهی در تابلوی اعلانات به اطلاع اشخاص ذیربط رسانده شود.

تبصره 6- مجمع عمومی پس از تشکیل، ابتدا از بین اعضا یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر به عنوان منشی و دو نفر را به عنوان ناظر انتخاب خواهد نمود، اداره جلسه با رییس جلسه خواهد بود.

تبصره 7- کلیه تصمیمات مجمع عمومی مجتمع باید در صورت جلسه مکتوب و توسط مدیرعامل در دفتر مجتمع نگهداری شود.

تبصره 8- تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیرعامل به مالکین غایب اطلاع داده شود.

تبصره 9- مصوبات مجمع عمومی مطابق با مقررات و مفاد اساسنامه برای کلیه مالکین و ساکنین الزام آور می‌باشد.

تبصره 10- بنا به درخواست کتبی حداقل 20% از مالکین می‌توان جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را برگزار نمود، و در صورت عدم اقدام هیئت مدیره بازرس مجتمع می‌تواند با اطلاع هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده مجمع را برگزار نماید.

تبصره 11- مباحث خارج از دستور جلسه، در مجمع عمومی ممنوع می‌باشد.

2-2- مجمع عمومی مجتمع دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف- تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییری در آن.

ب- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و نظارت بر وظایف آنان.

تبصره 1- کاندیداهای عضویت برای هیئت مدیره و بازرسی می‌باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، نسبت به اعلام آمادگی خود به هیئت مدیره به صورت مکتوب اقدام و رسید دریافت نمایند.

تبصره 2- مجمع عمومی می‌باید یک نفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک‌سال انتخاب نماید.

ج- اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اداره امور مجتمع و تصمیم به نوسازی و یا بازسازی مجتمع.

د- تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

ه- تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره مجتمع.

و- سایر موارد در چارچوب صلاحیت مجمع عمومی.

3-2- مجمع عمومی می­تواند در صورت صلاحدید، یک نفر از ساکنین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی­البدل به مدت یکسال انتخاب نماید.

 

3- هیئت مدیره

1-3- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 7 نفر می‌باشد که شامل یک نفررئیس هیئت مدیره، یک نفر نایب رئیس، یک نفر مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی، یک نفر مسئول کمیته بهداشتی ورزشی، یک نفر مسئول فنی، یک نفر مسئول مالی، یک نفر مسئول اداری و دو نفر دیگر نیز به عنوان عضو علی‌البدل خواهند بود. مسئول مالی، مسئولیت حفظ دفتر ثبت درآمد و هزینه را به عهده خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه را برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

تبصره- حداقل 4 نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره باید از مالکین باشند.

2-3- جلسات هیئت مدیره با حضور 5 نفر عضو اصلی رسمیت می‌یابد.

3-3- جلسات هیئت مدیره حداکثر هر 15 روز یک‌بار تشکیل خواهد شد و در صورت لزوم جلسه فوق‌العاده با دعوت رئیس هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.

4-3- پس از انتخاب هیئت‌مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی موظف است حداکثر ظرف 5 روز، کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، تجهیزات و اموال مجتمع را با تنظیم صورت‌جلسه به هیئت مدیره جدید تحویل دهد.

5-3- مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره دو سال است، ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع خواهد بود.

تبصره- به منظور همکاری تمامی مالکین و ساکنین در مدیریت مجتمع، عضویت در هیئت­مدیره به صورت گردشی بوده و کلیه مالکین و ساکنین باید عهده‌دار این مسئولیت گردند. در صورت عدم وجود داوطلب عضویت در هیئت مدیره جدید، اعضاء می‌توانند ابقاء گردند.

6-3- در صورت استعفا، عزل، حجر، فوت و یا غیبت در 4 جلسه متوالی و یا 8 جلسه متناوب هرکدام از اعضای هیئت­مدیره، قبل از انقضای مدت مسئولیت، یکی از اعضای علی­البدل با آرای بیشتر تا پایان مدت باقی‌مانده، جانشین فرد مذکور خواهد شد.

تبصره- در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت‌مدیره به جهات فوق از هیئت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیئت مدیره تشکیل گردد.

7-3- مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

8-3- اعضای هیئت مدیره، امین مجتمع بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند.

تبصره 4- اعضای علی‌البدل در صورت تمایل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نمایند.

9-3- هیئت­مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

الف) استخدام مدیرعامل خارج از مالکین و مستأجرین مجتمع.

ب) بیمه نمودن تمام بنا به عنوان یک واحد در مقابل آتش­سوزی و دستگاه­های آسانسور در مقابل حوادث.

ج) استخدام نگهبان و سرایدار برای مجتمع و تدوین شرح وظایف آنان.

د) تعیین هزینه­های مستمر و مخارج متعلق به هر واحد و نحوه پرداخت آن.

 

 

 

4- مدیر عامل و وظایف وی

1-4- اجرای مصوبات هیئت­مدیره در چارچوب اساسنامه.

2-4- نظارت بر حسن انجام فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد.

3-4- به­کار گماردن کارکنان (نگهبانان، سرایدار و ...) و نظارت بر فعالیت آنان.

4-4- بازدید مستمر از تأسیسات و مشاعات بلوک­ها و ارایه گزارش به هیئت­مدیره.

5-4- در صورتی که مدیرعامل استعفا و یا به هر علتی از انجام وظیفه معذور گردد، تا انتخاب مدیرعامل جدید حداکثر طی 2 هفته، یکی از اعضای هیئت­مدیره که توسط خیئت­مدیره انتخاب می­شود به طور موقت به عنوان جانشین مدیرعامل انجام وظیفه خواهد نمود.

5- بازرس و وظایف وی

1-5- نظارت بر نحوه کار و فعالیت هیئت­مدیره و مدیرعامل و اعلام موارد قصور به صورت مکتوب به آنان.

2-5- بررسی صورت دریافت و پرداخت و اسناد عملکرد هسئت­مدیره به طور متناوب.

3-5- بررسی بیلان و ترازنامه مالی مجتمع و ارایه آن به هیئت­مدیره جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه، حداقل 2 هفته قبل از تشکیل مجمع.

4-5- شرکت در جلسات هیئت­مدیره بدون حق رأی.

5-5- در صورت فوت و یا ممنوعیت قانونی، بازرس علی­البدل به عنوان جانشین وی ادامه فعالیت خواهد داد.

تبصره- در صورتی که هیئت­مدیره به هر علتی مستعفی و یا معذور از انجام وظایف قانونی خود باشد، بازرس می­بایستی حداکثر ظرف 7 روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هسئت مدیره در چارچوب اساسنامه اقدام نماید.

 

6- امور مالی مجتمع

1-6- شروع سال مالی مجتمع اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند ماه خواهد بود و مدیرعامل موظف به صدور برگه تسویه حساب در پایان سال مالی برای هرکدام از واحدها می­باشد.

2-6- خرید اجناس و وسایل مورد نیاز مجتمع و انعقاد هرنوع قرارداد بیش از میزانی که سقف آن هر ساله توسط مجمع عمومی تصویب می­گردد، نیاز به اخذ سه فقره استعلام­بها و کسب مجوز از هیئت­مدیره را دارد.

3-6- ساکنین موظف به پرداخت شارژ و هزینه­هایی که برای حفظ و نگهداری مشاعات مجتمع مصرف می شود، می­باشند.

4-6- مبلغ هزینه شارژ بر اساس تصمیمات هیئت مدیره و به طور سالانه تعیین و به اطلاع ساکنین و مالکین خواهد رسید.

تبصره 1- از آن جا که نگهداری مجتمع هزینه­بر است، واحدهایی که کمتر از 3 ماه خالی باشند باید تمامی مبلغ شارژ خود را بپردازند و مالکین واحدهایی که بیش از سه ماه خالی باشند نیز موظف به پرداخت شارژ به میزانی که هیئت مدیره تعیین می­کند، خواهند بود. به هر حال این مبلغ نباید از 75درصد از حق شارژ مجتمع کمتر باشد.

تبصره 2- مالکین این واحدها مکلف به اعلام کتبی تاریخ تخلیه واحد خود به مدیر مجتمع می­باشند، در غیر این صورت واحد آن ها دارای ساکن تلقی خواهد شد.

تبصره 3- واحدها مکلف به پرداخت شارژ ماهانه خود حداکثر تا هفتم همان ماه می­باشند. در غیر اینصورت، مبلغی معادل 10درصد شارژ به صورت روزشمار به عنوان جریمه از تاریخ هشتم همان ماه به آن اضافه خواهد شد. این جریمه به غیر از جریمه مذکور در بخش برخورد با تخلفات می­باشد.

تبصره 4- هیئت مدیره مجاز خواهد بود با توجه به نرخ تورم، نسبت به افزایش مبلغ جریمه موضوع تبصره 3 این بند، تصمیمگیری نماید.

5-6- به منظور تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اضطراری، مبلغی به عنوان صندوق مالکین توسط هیئت مدیره تعیین می­گردد. پرداخت مالکین به این صندوق به نسبت مساوی بوده و در صورت استفاده از مبالغ این صندوق باید در اسزع وقت نسبت به تأمین مجدد آن از طریق مالکین اقدام گردد.

تبصره- در مورد تأخیر در پرداخت هزینه های موردی، زمان و میزان جریمه متعلقه متناسب با هزینه مذکورنسبت به شارژ، توسط هیئت مدیره تعیین و اعلام میگردد.

6-6- حداقل موجودی صندوق مالکین، هر ساله، توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد.

7-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغی سالانه که توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد، بدون در نظرگرفتن موجودی صندوق مالکین، به این صندوق می­باشند.

8-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغ 000,000,1 ریال (معادل یکصد هزار تومان) به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود به مجتمع می باشند.

تبصره 1- مالکین مکلف به تأمین هزینه­های تعمیراتی ساختمان که بیش از موجودی و مانده صندوق مالکین باشد، می­باشند.

تبصره 2- واحدها نمی­توانند از مبالغ موجودی صندوق مالکین به عنوان شارژ یا جریمه های واحد خود استفاده نمایند.

9-6- هیئت مدبره مجتمع باید گزارش عملکرد مالی خود را به تصویب مجمع عمومی سالانه مجتمع برساند.

تبصره- هیئت مدیره مکلف است گزارش گردش مالی مجتمع را هر ماه به اطلاع کلیه ساکنین برساند.

10-6- کلیه قراردادهای مجتمع با اشخاص حقیقی و حقوقی باید به امضاء کلیه اعضاء اصلی هیئت مدیره برسد.

11-6- کلیه ساکنین اعم از مالک یا مستأجر در هنگام تخلیه ملک موظف به پرداخت کلیه بدهی ها به مجتمع و دریافت تسویه حساب واحد خود از مدیر مجتمع می باشند. در هرحال در صورت عدم دریافت تسویه حساب، هیئت مدیره تصمیمات و جرائم را در مورد مالک یا مستأجر آن واحد اعمال می نماید.

12-6- حداکثر مبلغ تنخواه در اختیار مدیر مجتمع توسط هیئت­مدیره تعیین می­گردد. مبالغ جمع­آوری شده باید در حسابی بانکی که با امضای حسابدار و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره باز شده است، نگهداری شود.

13-6- مجوز هزینه­های عمرانی مجتمع تا مبلغ 000,000,20 ریال توسط هیئت مدیره و بیش از آن توسط مجمع عمومی صادر و ابلاغ می­گردد. پرداخت این هزینه­ها بین کلیه واحدها به مساوات تقسیم می­گردد.

14-6- مستأجرین موظفند کلیه وجوه مربوط به مالکین را در زمان مقرر پرداخت و سپس با مالک واحد خود تسویه نمایند.

15-6- هزینه­هایی که از حساب هزینه های شارژ تأمین خواهد شد عبارت است از:

هزینه حقوق مدیر، نگهبانان و سرایداران (براساس قرارداد منعقده)، هزینه نگهداری و تعمیر تأسیسات آبی، برقی، گازی، اطفاء حریق و امداد و نجات (در صورتی که به مصرف شخصی نرسیده باشد)، کنترل های درب ها و آسانسورها، هزینه قبوض آب، برق و گاز مجتمع، هزینه تلفن های مجتمع (که سقف مبلغ قابل پرداخت آن توسط هیئت مدیره تعیین می گردد)، هزینه ملزومات مورد استفاده برای امور سرایداری، بیمه آسانسورها، بیمه آتش­سوزی، سمپاشی سالانه، انتشار خبرنامه، تهیه و انتشار فاکتورها، صورت حساب ها و ابلاغیه های هیئت­مدیره و سایر موارد احتمالی دیگر.

                                                        

 

7- برخورد با تخلفات

1-7- هیئت مدیره مکلف است در مقابل شکایات کتبی، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه را کتباً به اطلاع شاکی برساند.

2-7- هیئت مدیره مکلف است با واحدهایی که بدهی آنان بیش از مبلغی که میزان آن را سالانه خود مقرر می­نماید به صورت زیر برخورد نماید:

در مرحله اول، اخطار کتبی به واحد خاطی و ارائه فرصت ده روز برای تعیین وضعیت بدهی خود.

در مرحله دوم، اخطار کتبی مبنی بر قطع برق واحد مربوطه ظرف مدت ده روز در صورت عدم تسویه حساب بدهی.

تبصره- در صورت قطع برق، جریمه تبصره 3 بند 2-4 تا زمان تسویه حساب کامل لحاظ خواهد شد.

3-7- هیئت مدبره موظف است نسبت به اخذ هزینه های ناشی از خسارات وارده از طرف ساکنین به مشاعات ساختمان از واحد متخلف اقدام نماید.

4-7- هیئت مدیره موظف است نسبت به برخورد با ساکنینی که اساس نامه مجتمع و اصول اخلاقی زندگی آپارتمان نشینی را رعایت  نمی نمایند، برحسب مورد، با اخذ جریمه نقدی یا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

8- استفاده از پارکینگ

1-8- پارک خودرو و موتور سیکلت فقط در محل پارکینگ مربوطه مجاز می باشد، و در پارکینگ دیگران ممنوع. مگر با ارائه مجوز کتبی مالک آن پارکینگ به مدیر مجتمع.

2-8- پارک خودرو در مشاعات ممنوع است.

3-8- تعمیر، سرویس و شستشو خودرو و موتورسیکلت در محوطه پارکینگ ممنوع می­باشد.

4-8- در صورتی که خودرو هر کدام از ساکنین دچار روغن ریزی باشد، نظافت آلودگی ایجاد شده بر عهده واحد مربوطه است. واحدها می­توانند با هزینه شخصی از خدمات سرایداران در این زمینه استفاده نمایند.

5-8- با توجه به محدود بودن جریان هوا در محیط پارکینگ، گرم­کردن و روشن نگه داشتن خودرو در محل پارکینگ به مدت بیش از  2 دقیقه ممنوع می­باشد.

 

9- سایر موارد

1-9- کلیه مالکین برای حفظ امنیت و آسایس همسایگان به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود از طریق دفتر مدیریت مجتمع اقدام نمایند.

2-9- کلیه ساکنین حداکثر نیم ساعت قبل از ساعت مقرر جمع آوری زباله توسط سرایداران، زباله خود را به نحوی که ایجاد آلایندگی در محیط ننماید، مقابل درب ورودی واحد خود قرار دهند. (توصیه می شود حتی المقدور زباله های خشک و تر از هم جدا گردد.)

تبصره 1- ساکنین در خارج از ساعت مذکور برای جمع آوری زباله، شخصاً زباله خود را با رعایت اصول بهداشتی در مخزن زباله مجتمع واقع در پارکینگ قرار دهند.

تبصره 2- ساکنین از ریختن پس ماند غذا، نان خُرد و زباله در نقاط مختلف به ویژه پشت ساختمان ها اجتناب نمایند.

3-9- استفاده بیش از ظرفیت مجاز آسانسور برای حمل افراد ممنوع می­باشد.

4-9- استفاده از آسانسور در هنگام اسباب کشی اکیداً ممنوع می­باشد.

5-9- استفاده کودکان از آسانسور به عنوان وسیله بازی ممنوع می باشد.

6-9- سرایداران موظف می باشند از ساعت 24 درب های ورودی ساختمان و پارکینگ را قفل نمایند. لذا ساکنین نیز موظفند در صورت تردد از ساعت 12 شب الی 6 صبح حتماً درب های مذکور را قفل نمایند.

7-9- کلیه ساکنین موظفند جهت حفظ آسایش سایرین، از ایجاد سرو صدا هنگام تردد و یا مشایعت میهمانان در راهروها و پارکینگ خودداری نمایند.

8-9- ساعت بازی کودکان در زمین بازی در فصل تابستان عصرها از ساعت 18 الی 21 و در سایر فصول از ساعت 17 الی 18 تعیین گردیده است.

9-9- بازی کودکان با توپ بادی و پلاستیکی دو لایه ممنوع می باشد.

10-9- بازی کردن کودکان در محوطه، پاگردها، راه پله ها، پشت بام، فضای سبز ممنوع می باشد.

11-9- انجام تعمیراتی که منوط به استفاده از دریل و مته، چکش کاری و وسایل ایجاد کننده آلودگی صوتی در مجتمع می باشد، بعد از ساعت 30/18 ممنوع می­باشد.

12-9- نگهداری حیوانات و پرندگان در مجتمع ممنوع می باشد.

13-9- گذاردن هر نوع وسیله ای در جلوی درب واحدها، راه پله ها، پاگردها، محوطه و پارکینگ ممنوع می باشد. سرایداران مکلف می­باشند نسبت به جمع­آوری موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصره 1- گذاشتن جاکفشی و یا کفش ها در جلوی درب واحدها ممنوع می باشد.

تبصره 2- پادری های متحد الشکل و یا گلدان هایی که با هزینه مجتمع تهیه می شوند از این قاعده مستثنی می­باشند.

14-9- هرگونه دستکاری تجهیزات مشترک توسط ساکنین ممنوع می باشد.

15-9- تغییر در هرکدام از بخش های مشاع ساختمان ممنوع می باشد.

16-9- تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد. سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اطلاع مدیر مجتمع و در حد معقول انجام شود.

17-9- هرگونه تغییر در نما، سردر و بالکن های اختصاصی ممنوع می باشد.

18-9- نصب سایبان، نرده، بند(برای آویزان نمودن البسه) که از بیرون ساختمان قابل رؤیت باشد، ممنوع می باشد.

19-9- نصب هرگونه آنتن اختصاصی در نمای خارجی ساختمان ممنوع می باشد.

20-9- استفاده از سیم های برق، تلفن و آنتن در روی نمای ساختمان ممنوع می باشد.

21-9- نصب هرگونه اطلاعیه و آگهی تبلیغاتی در محیط مجتمع ممنوع می باشد.

22-9- قراردادن اشیایی که وزن آن ها بیش از تحمل کف قسمت های اختصاصی می باشد، ممنوع می باشد.

23-9- واحدها مسئول جبران خسارت وارده به سایر واحدها و یا مجتمع در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان و یا سینک می باشند.

24-9- در صورت ایجاد خسارت توسط ساکنین و میهمانان هر واحد به اموال عمومی مجتمع، پس از برآورد میزان آن به حساب بدهکاری واحد ذیربط منظور و دریافت خواهد شد.

25-9- ایجاد صداهای ناهنجار مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف واحد، صدای توپ بازی و دویدن بچه ها در واحدها ممنوع می­باشد.

26-9- استفاده همزمان از لوازم برقی پرمصرف مثل اتو، ماشین لباسشویی، جوجه سرخ کن برقی که موجب داغ شدن سیم ها گردیده و خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ممنوع می باشد.

27-9- استعمال دخانیات در راهروها و راه پله های مجتمع ممنوع می باشد.

28-9- مسئول حرکات و رفتار کودکان والدین آن ها می باشند و در قبال هرگونه رفتار نامناسب فرزندان خود باید پاسخگو باشند.

29-9- والدین ساکن در مجتمع موظف می باشند به هنگام بازی کودکان از آن ها مراقبت بعمل آورند.

30-9- ساکنین در صورت مسافرت نسبت به بستن فلکه های گاز و آب خود اقدام و مدیر، نگهبان و سرایدار را نیز مطلع نمایند.

31-9- ساکنین موظفند آرام و بااحتیاط کامل در داخل مجتمع رانندگی نمایند.

32-9- ورود و خروج کلیه خودروها و موتورسیکلت های متفرقه به داخل مجتمع ممنوع می باشد.

33-9- ساکنین موظفند به هنگام ورود و خروج از ریموت شخصی خود استفاده نمایند، ضمن آنکه از دادن ریموت به کودکان و افراد خارج از خانواده خود اجتناب نمایند.

34-9- بوق زدن به هنگام ورود و خروج و تردد در داخل مجتمع و ایجاد صدای ناهنجار صوتی از سیستم صوتی اتومبیل ممنوع می باشد.

35-9- صدای لوازم صوتی و تصویری طوری تنظیم گردد تا مزاحم آرامش همسایگان نشود.

36-9- ساکنین در صورت مشاهده هرگونه قصوری در وظایف سرایدار و نگهبانان می­توانند بدون هرگونه برخوردی با آنان موارد را به مدیرعامل گزارش نمایند.

37-9- مالکین و مستأجرین موظفند از واحد خود صرفاً به عنوان محل مسکونی استفاده نمایند.

38-9- تردد ساکنین در محوطه­های عمومی (راه­پله­ها، راهروها، پارکینگ، حیاط) با البسه خارج از عرف و شئونات اسلامی ممنوع می­باشد.

39-9- ساکنین مجاز به تردد در مدخل ورودی اصلی مجتمع، اتاق نگهبانی و یا راه­پله­ها نمی­باشند.

40-9- هرگونه پخت و پز در قسمت های مشترک ممنوع می­باشد و در داخل بخش های اختصاصی نیز فقط در حد معقول مجاز می­باشد.

41-9- مراسم جشن و سوگواری می بایست با اطلاع مدیر مجتمع و همسایگان با حداقل سروصدا در ساعات عرف مجتمع های مسکونی انجام پذیرد.

42-9- نگهداری مواد منفجره و محترقه در داخل واحدها ممنوع می­باشد.

43-9- نگهبان موظف است در کمال احترام نسبت به ورود افراد متفرقه به داخل مجتمع ممانعت بعمل آورد. لذا بدیهی است در راستای این مأموریت ضمن گرامیداشت حضور میهمانان عالیقدر نسبت به شناسایی آنان اقدام نماید.

44-9- مالکین و مستأجرین قبلی می بایست 10 روز قبل از تخلیه واحد نسبت به دریافت برگه تسویه از مدیر مجتمع اقدام نمایند. در غیر اینصورت از انتقال اثاثیه آن ها ممانعت بعمل خواهد آمد.

45-9- مالکین و مستأجرین جدید باید نسبت به دریافت کلیدها و کنترل های پارکینگ از مالکین و مستأجرین قدیم اقدام نمایند. در هر حال مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های ایمنی پیشگیرانه (تعویض قفل درب­ها و رمز کنترل های پارکینگ مجتمع) و سایر هزینه های ناشی از سرقت، فقدان یا عدم تحویل آن ها که بر مجتمع تحمیل گردد، بر عهده مالک خواهد بود.

46-9- مالکین و مستأجرین جدید ملزم می باشند نسبت به دریافت اساسنامه، مطالعه و امضای آن، تکمیل و تحویل فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین و ارائه اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه اعضای خانواده و قرارداد خود به مدیر مجتمع، قبل از تحویل واحد اقدام نمایند. در غیر این صورت از سکونت ان ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

47-9- اسباب کشی از ساعت 30/21 الی 30/8 صبح ممنوع می باشد.

48-9- حضور و سکونت مالکین و مستأجرین جدید در.....................به معنی وقوف کامل از این اساسنامه و پذیرش کلیه مفاد آن بوده و هیچگونه عذری در خصوص بی اطلاعی از آن قابل پذیرش نمی باشد.

نکته مهم: نکاتی که در این اساسنامه به آن­ها تصریح نشده باشد، تابع قانون تملک آپارتمان­ها و آیین­نامه اجرایی آن و مقررات جاری حاکم بر کشور خواهد بود.      

 

فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین

لطفاً فرم زیر را پس از تکمیل در پاکت دربسته قرار داده و در اختیار مدیر مجتمع قرار دهید.

نام و نام خانوادگی مالک / مستأجر:

شماره ورودی:

شماره واحد:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

نشانی و تلفن محل کار ساکن جدید:

 

تاریخ خرید واحد:

تلفن تماس ضروری:

تعداد اعضای خانواده:

نوع سکونت:               مالک                   مستأجر                         

ویزه مستأجرین:           تاریخ شروع قرارداد:                                         تاریخ اتمام قرارداد:

 

تاریخ شروع سکونت:   


 

تصویر مدارک زیر ضمیمه شود:

1- قرارداد خرید و یا اجاره نامه

2- کارت ملی سرپرست خانواده

3- صفحه اول و دوم شناسنامه تمام اعضای خانواده


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:6 روز چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

     آيين نامه مرخصي ها

وضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري‌ مصوب 22/7/46 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي‌

ماده 1 (از آيين نامه ها)

موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري‌ مصوب 22/7/46 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي‌
فصل يكم ـ مرخصي استحقاقي‌
مرخصي استحقاقي مستخدم از نخستين ماه خدمت به‌نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين‌آيين‌نامه جزياً يا كلاً قابل استفاده است‌.
تبصره ـ افرادي كه طبق ماده 67 قانون استخدام كشوري مجدداًاستخدام مي‌شوند مي‌توانند از مرخصي استحقاقي ذخيره‌شده قبلي خود طبق مقررات اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي‌منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده ازدوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. تبصره ـ بانواني كه فرزند شيرخوار داشته و فرزند آنها از شيرمادر استفاده مي‌نمايد، مي‌توانند تا هنگام دو سالگي فرزندشيرخوار خود، از مرخصي ساعتي تا سقف مرخصي‌استحقاقي (شامل مرخصي استحقاقي ساليانه به اضافه‌مرخصي ذخيره شده‌) خود استفاده نمايند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

جز در مورد مرخصي موضوع ماده 2، در اعطاي دومرخصي استحقاقي بايد حداقل يك روز غير تعطيل فاصله‌باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كارگزيني‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفنددر فروردين ماه هر سال جدول اسامي مستخدمين ادارات راكه متضمن مدت مرخصي استحقاقي هريك از آنان باشدتنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط ارسال دارند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

رييس اداره از لحاظ اين آيين‌نامه مدير هر واحدسازماني است كه بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن واحد،اختيار اخذ تصميم درباره مرخصي‌هاي مستخدمين حوزه‌مديريت خود را از طرف وزير يا رييس مؤسسه دولتي داراباشد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

استفاده از مرخصي استحقاقي موكول به تقاضاي كتبي‌مستخدم و موافقت كتبي رييس واحد مربوط و در غياب اومعاون وي است‌. هر كارمند موظف است در طول سال‌مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رييس‌يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا امكان‌استفاده كارمندان از مرخصي ساليانه «به ميزان استحقاِ»فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن‌زمان مناسب‌، موافقت نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

هرگاه رييس اداره بنا به مصالح اداري با تقاضاي‌مرخصي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده موافقت‌نكند، اعطاي آن را با توافق مستخدم به وقت ديگري كه ازتاريخ مورد تقاضاي اوليه وي بيش از شش ماه فاصله نداشته‌باشد موكول مي‌كند و در صورتي كه مستخدم نتواند ضمن‌مدت شش ماه مذكور از اين مرخصي استفاده كند مرخصي‌مزبور ذخيره خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

هر مستخدمي كه تحصيل مرخصي نموده‌، بايد از تمام‌آن مرخصي استفاده كند مگر آن كه بنا به ضرورت رييس اداره‌مربوط او را دعوت به كار نمايد كه در اين صورت نسبت به‌مرخصي استفاده نشده بايد طبق ماده 7 عمل شود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

هيچ مستخدمي به اختيار نمي‌تواند در هر سال بيش ازپانزده روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد وهرگاه از بقيه مرخصي مذكور به اختيار استفاده نكند، مدت‌زايد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدتي كه مستخدم در يك سال تقويمي‌مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي‌استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد جمعاً از چهار ماه تجاوزنخواهد كرد. چنين مستخدمي هرگاه بخواهد از باقيمانده‌مرخصي ذخيره شده خود نيز استفاده نمايد بايد حداقل يك‌سال تمام خدمت كرده باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

مستخدمي كه در حال مرخصي استحقاقي است‌مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود و در اين صورت‌تاريخ شروع مرخصي اخير بلافاصله بعد از انقضاي مرخصي‌قبلي خواهد بود.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه تصميم رييس اداره در مورد تمديدمرخصي به مستخدم ابلاغ نشده باشد، مستخدم مكلف است‌در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه در حال‌استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين‌مدت رييس اداره وظايف او را به مستخدم يا مستخدمين ديگرمحول مي‌كند.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

با مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي‌بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم رفتار خواهد شد ومرخصي استحقاقي استفاده نشده وي ذخيره مي‌گردد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

موافقت با تقاضاي مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌مستخدمين در هنگام بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط‌الزامي است و در اين مورد حفظ پست سازماني مستخدم‌ضروري نمي‌باشد. تبصره ـ در مورد مشمولين ماده 77 قانون استخدام كشوري‌اعطاي مرخصي موكول به آن است كه مستخدم در مهلت‌مناسبي قبل از رسيدن به سن شصت و پنج سالگي تقاضاي‌مرخصي كرده باشد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدت مرخصي موضوع ماده 15 اين آيين‌نامه وتبصره آن از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد و محدوديت مندرج‌در ماده 10 اين آيين‌نامه شامل مستخدمين موضوع ماده 15اين آيين‌نامه و تبصره آن نيست ولي در اين مورد حفظ پست‌ثابت سازماني اين قبيل مستخدمين ضروري نمي‌باشد. تبصره ـ در صورتي كه به دليل حساسيت شغلي با رعايت سايرمواد اين آيين‌نامه و به تشخيص دستگاه‌، موافقت با مرخصي‌مستخدم امكان‌پذير نباشد و ميزان ذخيره مرخصي مستخدم‌بيش از چهار ماه گردد، صرفاً آن ميزان از مرخصي مذكور كه ازتاريخ ابلاغ آيين‌نامه (4/11/68) به بعد مازاد بر چهار ماه‌شده است از محدوديت چهار ماه مندرج در اين ماده مستثنامي‌باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

تعطيلات فصلي مستخدمين رسته آموزشي و ديگرمستخدميني كه از اين نوع تعطيلات استفاده مي‌كنند تا ميزان‌يك ماه در سال به حساب مرخصي استحقاقي آنان در همان‌سال منظور مي‌شود.
اين قبيل مستخدمين چنانچه در طول سال به عللي به ميزان‌كمتر از تعطيلات فصلي استفاده نمايند ملزم مي‌باشند بادرخواست مرخصي‌، مازاد مدت تا يك ماه را در طول سال‌تحصيلي از مرخصي استحقاقي با رعايت مقررات اين‌آيين‌نامه استفاده نمايند و چنانچه رييس اداره يا معاون اداري ومالي وي بنا به مصالح اداري با درخواست مرخصي مزبورموافقت ننمايد و بدين وسيله امكان استفاده از اين مرخصي تاپايان سال تحصيلي براي فرد فراهم نگردد، اين مرخصي براي‌سال بعد ذخيره خواهد شد. اجراي مفاد اين ماده از تاريخ‌ابلاغ مي‌باشد (4/11/68).

ماده 18 (از آيين نامه ها)

حقوق و فوِق العاده‌هاي ايام مرخصي استحقاقي‌ مستخدم كه به مدت خدمت خارج از كشور وي تعلق مي‌گيرد در صورتي كه آن مرخصي در خارج از كشور مورد استفاده‌ واقع شود به ارز قابل پرداخت است‌.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

به مرخصي استعلاجي كه از چهار ماه تجاوز نمايدنسبت به مدت زايد بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون‌حقوق و آمادگي به خدمت و تعليق و بركناري از خدمت وانفصال و خدمت زير پرچم و غيبت موجه‌، استحقاقي تعلق‌نمي‌گيرد. معذوريت بانوان باردار كه وضع حمل آنان دوقلو به بالا باشدمشمول محدوديت چهار ماه موضوع اين ماده نمي‌باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

مرخصي استحقاقي كه مستخدمين تا تاريخ تصويب‌اين آيين‌نامه ذخيره كرده‌اند محفوظ است ولي ترتيب استفاده‌از آن تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره ـ كاركنان غيررسمي دستگاههاي دولتي كه طبق مقررات‌قانوني به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند، چنانچه قبل ازپذيرفته شدن به استخدام رسمي‌، حسب مقررات يا مفادقرارداد استخدامي حاكم بر وضعيت خود حق استفاده ازمرخصي استحقاقي را داشته و اين مرخصي طبق همان‌مقررات قابل ذخيره شدن بوده و ذخيره شده باشد، پس ازتبديل وضع مي‌توانند با رعايت مقررات اين فصل از مرخصي‌ذخيره شده مذكور استفاده نمايند.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

فصل دوم - مرخصي استعلاجي‌
هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع ازخدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاه‌ترين مدت ممكن به‌اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد كمتر از دو روز گواهي‌پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و درموارد ده روز و بيشتر، در پايان روز دهم به رييس يا معاون‌واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج مستخدم‌را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي متبوع ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي موردتأييد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد. تبصره 1 ـ در صورتي كه دستگاه ذي ربط پزشك معتمد دراختيار نداشته باشد، سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان‌پزشكان سازمان خواهند بود. تبصره 2 ـ اگر مستخدم به نظر دستگاه ذي ربط معترض باشدموضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود و نظر اين‌كميسيون قطعي خواهد بود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك‌خواهد بود كه بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم وباتوجه به نوع بيماري توسط سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت‌،درمان و آموزش و پزشكي تعيين خواهد شد. سازمانهاي‌مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به‌دستگاه ذي ربط اعلام نمايند.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

تشخيص ابتلاي مستخدم به بيماري صعب‌العلاج وتعيين مدت معذوريت وي به‌عهده كميسيون پزشكي است‌.حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل‌تمديد خواهد بود.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع‌مي‌شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع‌خواهد بود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند،سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت‌ و براي وضع حمل دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو به‌بالا يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده‌هاي ‌مربوط داده مي‌شود. معذوريت وضع حمل جزو مرخصي‌ استعلاجي محسوب مي‌شود و تشخيص تاريخ شروع آن برعهده پزشك معالج است‌.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

به مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده ‌مي‌نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به‌علت ابتلاي به بيماري‌ صعب‌العلاج يا زايمان فرزندان توأمان (وفق ماده 26 اصلاحي‌آيين‌نامه مرخصي‌ها) مرخصي استعلاجي وي بيش از چهارماه باشد، تا حداكثر يك سال حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط ودر مورد بيماريهاي صعب‌العلاج در مدت زايد بر يك سال تا هنگامي كه مشمول ماده 79 قانون استخدام كشوري قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت مي‌گردد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

حقوق و فوق العاده‌هاي مستخدميني كه در خارج ازكشور به حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي‌كنند در مدت ‌مرخصي استعلاجي تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن بارعايت ماده 27 به ريال پرداخت خواهد شد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

گواهي‌نامه‌اي كه در مورد بيماري مستخدم در خارج ازكشور صادر شده بايد از حيث صحت صدور به تصديق‌سفارتخانه و يا كنسولگري ايران در محل برسد. در موردمستخدمين شاغل يا مأمور در خارج از كشور تصديق‌سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل از حيث صحت صدوركافي خواهد بود و در ساير موارد هرگاه مفاد چنين‌گواهي‌نامه‌اي مورد تأييد پزشك معتمد قرار نگيرد موضوع دركميسيون پزشكي براي اظهارنظر قطعي‌مطرح‌خواهدشد.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

مرخصي استعلاجي مستخدم در صورتي كه بيماري اوادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است‌.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

به ‌جز مستخدمان موضوع ماده 26 اين آيين‌نامه‌، حفظ‌ پست ثابت سازماني مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي ‌استفاده مي‌كند بيش از چهار ماه الزامي نيست‌.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

فصل سوم- مرخصي بدون حقوق
استفاده از مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام ‌دوره آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود:
1 ـ مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به ‌استفاده از مرخصي مسلم شود.
2 ـ مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارايه نمايد.
3 ـ مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل‌خدمت خود مسافرت كند.
4 ـ مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي ‌سالانه به‌ سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاي به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب‌العلاج تشخيص داده‌نشود.
تبصره ـ اعطاي مرخصي بدون حقوق به مستخدمين آزمايشي‌كه در طول خدمت آزمايشي با ارايه مدارك و به تشخيص ‌مؤسسه متبوع خود نياز به استفاده از مرخصي بدون حقوق داشته باشند حداكثر تا دو ماه متوالي با رعايت ساير مقررات‌ اين فصل امكان‌پذير خواهد بود.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

مستخدم بايد تقاضانامه استفاده از مرخصي بدون‌حقوق را با ذكر علت و مدت آن توسط رييس اداره خود به‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ارسال نمايد. وزارتخانه يامؤسسه دولتي تصميم لازم را در اين‌باره اتخاذ و در صورت‌موافقت‌، حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق را با رعايت‌تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام كشوري صادر خواهد كرد.در مورد مستخدمين موضوع بند «4» ماده 32 اين آيين‌نامه‌چنانچه بيماري به تأييد پزشك معتمد برسد موافقت بامرخصي بدون حقوق الزامي خواهد بود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

فصل چهارم - مقررات مختلف
در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم‌رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روزحساب مي‌شود. مرخصي‌هاي كمتر از يك روز باتوجه به‌ساعات كار روزانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط محاسبه‌خواهد شد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزومدت مرخصي محسوب مي‌شود.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

پرداخت حقوق و فوق العاده‌ هاي مدت مرخصي قبل ازصدور حكم مرخصي ممنوع است‌.
تبصره 1 ـ فوق العاده‌ هايي كه در ايام مرخصي استعلاجي كه ازچهار ماه در يك سال تجاوز نكند و همچنين در ايام مرخصي‌ استحقاقي حسب مورد قابل پرداخت است به‌شرح زير است‌:
فوق العاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري ‌ضمن رعايت مقررات مربوط‌.
فوق العاده‌ هاي موضوع بندهاي «ب‌، پ‌، ت‌، ج‌، چ‌، ح‌، خ‌، و د»ماده 39 قانون استخدام كشوري‌.
مستخدمين موضوع ماده 26، مشمول محدوديت چهار ماه‌ موضوع اين تبصره نمي‌باشند.
تبصره 2 ـ در مورد مستخدمين مبتلا به بيماري سل‌، مقررات ‌قانون حمايت كارمندان مسلول و پيشگيري سل مصوب‌18/11/1333 از لحاظ پرداخت حقوق ، فوق العاده‌ها و مزاياي مستمر مذكور در تبصره يك اين ماده و با رعايت‌ تبصره 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از سه‌روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج‌مي‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد:
1 ـ بيماري او
2 ـ صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر يافرزندان او وارد آمده باشد.
3 ـ بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌.
4 ـ فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم‌.
5 ـ دارا شدن فرزند.
6 ـ ازدواج او و فرزندانش‌.
7 ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت وانجام تحقيقات‌.
تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به‌عهده رييس‌اداره است‌. در صورتي كه صحت ادعا تصديق شود، غيبت‌مستخدم برحسب علت جزو مرخصي استحقاقي يااستعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادرخواهد شد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

هرگونه تغييري در اين آيين‌نامه منوط به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه مقررات قبلي راجع به‌مرخصي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري‌ملغي است‌.

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 17:23 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وسایر قوانین متعارف و مرتبط به شرح مشروحات آتی منعقد      می گردد

. ماده1 )مشخصات طرفين

1-1 مضمون له :.................... به -شماره ثبت 220234به نمایندگی آقای ............... حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران – شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 ضامن: آقای ............... فرزند .................. به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: .............................

1-3 مضمون عنه( مدیون اصلی ): آقای ............... فرزند .................. به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: .............................

 

  ماده 2) موضوع قرارداد

به موجب این قرارداد ضامن و  هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید.

  ماده 3) مدت قرارداد

 3-1مدت قرارداد از تاریخ 19/01/1392 لغایت پایان29/12/1392 با احتساب روز های تعطیل 346 روز تعیین می گردد

  3-2تاریخ پایان قرارداد به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد

 3-3 پس از سپری شدن مدت 15روز از تاریخ پایان قرارداد تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه تحویل قطعی توسط ناظر مضمون له قراردادکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد

ماده 4) ناظرقرارداد

از طرف مضمون له مدیر حقوقی  مضمون له ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده مضمون له جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

ماده 5) تعهدات واذعانات ضامن ومضمون عنه

5-1به موجب این قرارداد ضامن و مضمون عنه مسئول است هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید.

5-2 بدین وسیله ضامن و مضمون عنه هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد خود در قبال گروه صنعتی نگارستان است وشرکت می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

5-3در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه مضمون عنه حاضر با نظر مدیر حقوقی شرکت گروه صنعتی نگارستان به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

5-4 بعد از اينكه امضاء قرارداد ذمه مضمون عنه بري نمی گردد و ذمه ضامن  و مضمون عنه مضمون له مشغول مي شود

 

 

ماده 6 ) اسناد وثیقه

بنا به ضوابط قانون تجارت اسناد ذیل تا پایان قرارداد  نزد مضمون له جهت کارسازی وثیقه می ماند

ردیف

سند وثیقه

شماره

مبلغ

تاریخ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

. ماده 7 ) حل اختلاف

حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

7-1اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره طرفین مرتفع گردد.

 در صورت عدم حصول توافق برابر موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

7-2مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا یکی از آنها به طرفین ابلاغ می گردد

ماده 8) اقامتگاه

 8-1اقامتگاه ضامن ومضمون عنه همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع مضمون له رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

8-2ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است

8 -3ابلاغ به نماینده تام الاختیار موضوع ماده11-9 و ناظر قرارداد در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است وجهل به آن غیر مسموع است.

8-4 بدین وسیله اقامتگاه مضمون له درتهران : شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26 دفتر امورحقوقی معرفی   می گردد

ماده9 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در8 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های شرکت گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ .../....../1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد مضمون له ویک نسخه نز د مبادله می گردد..

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}gharardad

مجید دانش فر

gharardad

http://gharardad.blogfa.com

قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

<-BlogAbout-> شرایط قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

قالب پرشین بلاگ

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog