نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:27 روز سه شنبه دهم آذر ۱۳۹۴

هدف : به منظور بوجود آوردن محيطي سالم و رعايت حقوق انساني در محيط كار توسط سرپرستان و مسئولين در مورد كاركنان و توسط كاركنان نسبت به يكديگروسرپرستان و تشويق كاركنان به كاربهتر و برحذرداشتن آنان از بي نظمي و كم كاري و بطالت در محيط كار ترويج اخلاق اسلامي ، تنظيم آئين نامه انضباط كارلازم وضروري بنظر ميرسد ، به همين منظور آئين نامه اي مشتمل بر 6 فصل بشرح زير تدوين
مي گردد:
 
فصل اول : مقررات كلي
 ماده1-  اين آئين نامه براي كليه كاركنان شركت اعم از سرپرستان همکاران ، كاركنان شرکت کانی مس اجراء مي گردد.         
ماده 2- به منظور حسن اجراء اين آئين نامه در شركت كميته اي بنام كميته انضباط كاركه براي سهولت  از این پس كميته ناميده مي شود ، تشكيل مي گردد.
تبصره 1: چگونگي تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف كميته در فصل چهارم آمده است.
ماده 3- اين آئين نامه پس از تنظيم و تصويب هيئت مديره به تائيد اداره کار وجبران خدمت  وزارت کاررسيده و جهت آگاهي كاركنان در تابلواعلانات وپورتال اتوماسیون شرکت انتشار مي یابد و كميته جهت توجيه مفاد آئين نامه و ساير مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
فصل دوم : مقررات تشويقي
ماده 4- شرايط تشويقي معمولي
تشويق معمولي شامل كارکنانی مي شود كه كليه موارد مندرج در جدول شماره يك تشويقات معمولي و حداقل يك مورد از موارد جدول شماره دو معمولي را رعايت نمايد.
روش ارزيابي
مديرواحد يا شخصي كه عملاٌ سرپرستي مستقيم همکاردر شرکت را برعهده دارد ضمن ارزيابي كار وي همه ماهه با توجه به موارد پيش بيني شده درجداول 1و2 تشويقات معمولي امتياز استحقاقي همکاري را كه براي تشويق مناسب تشخيص داده است ، در محل مربوطه منعكس نموده و درپايان شش ماه پس از درج معدل امتيازات در ستون مربوط جداول تكميل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميته تحويل نماید.
توضيح : ارزيابي تشويقي از اولين ماهي شروع مي شود كه آئين نامه در آن شرکت به اجرا درآمده است ، و براي افرادي كه درماههاي بعد به استخدام درآيند، معدل امتيازاتشان استثناء براي باراول به نسبت ماههاي باقيمانده (تا6 ماه) محاسبه مي شود.
نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در كميته
كميته پس از دريافت جداول و بررسي هاي لازم حاصل جمع ميانگين ها را ملاك تشويق قرارداده و به نسبت (30) امتياز يك روز مزد ويا يك روز مرخصي با استفاده از مزد علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه ( به انتخاب مديريت ) بعنوان پاداش درنظر گرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.مشروط براينكه ميانگين امتيازات جدول شماره يك و ميانگين يك مورد از جدول شماره 2 از جدول تشويقات معمولي از 70% حداكثر امتيازات پيش بيني شده كمتر نباشد:
كميته درصورت لزوم ميتواند علاوه برپاداش فوق الذكرمطابق بندهاي زيرموارد تشويقي را به مديريت پيشنهاد نمايد.
 
1-     تشويق درحضورهمکاران و درج در پرونده ( توسط كارفرما)
2-     فراهم نمودن امكانات لازم جهت زيارت اماكن متبركه در داخل كشور( توسط كارفرما)
3-     معرفي شايسته ترين همکارتشويق شده با ذكر مراتب شايستگي بعنوان همکارنمونه به اداره كارواموراجتماعي محل جهت اقدامات يك يا چند مورد از موارد زير، با توجه به مشكلات و شرايط موجود و ميزان شايستگي همکار، ترتيب ملاقات با مقام رهبري ، ترتيب ملاقات با رؤساي قواي مقننه ، قضائيه مجريه وديگرمقامات كشور.
 
 
جدول شماره يك :
تشويقات معمولي :   مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
رعايت اصول اخلاقي
15
 
 
 
 
 
 
 
 
داشتن روح همكاري وحسن سلوك ورفتارمناسب وشايان توجه
15
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت دقيق دستورات مافوق
10
 
 
 
 
 
 
 
 
استفاده به موقع از وسايل ايمني و رعايت مقررات دقيق حفاظتي و بهداشتي
10
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت مقررات حضور و غياب
5
 
 
 
 
 
 
 
 
پيشقدم شدن در امور گروهي جهت پيشبرد كار در مواقع نيازكار
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره دو
تشويقات معمولي : مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
داشتن نقش اجتماعي مفيد ومشاركت در حل اختلافات در محيط كار
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاركت فعال و موفقيت آميزدر امرافزايش سطح مهارت همکاران با توجه مديريت
60
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش مؤثر در امرافزايش سطح مهارت شخصي
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مراقبت و نگهداري فوق العاده از تجهيزات و ابزاركارمربوط به همکارو اطلاع مسئولين جهت سرويس و تعميرات بموقع
60
 
 
 
 
 
 
 
 
فعاليتهاي مؤثر در ترويج و نشر فرهنگ اسلامي كار
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
حداكثرامتيازات در جدول يك و دو تشويقات معمولي ، باتوجه به شرايط موجود وشروع كاربوده و كميته ميتواند با توجه به شرايط و تركيبهاي بعدي با نظر مديريت و تائيد اداره كارمحل تغييراتي بعمل آورد.
 
ماده 5 : تشويقات موردي
الف: شرايط تشويق موردي ، تشويق موردي شامل همکاراني مي گردد كه حداقل يك مورد از بندهاي مندرج در جدول تشويقات موردي را انجام دهد.
ب: روش ارزيابي ، همکاراني كه يك يا چند مورد از جدول موردي را انجام دادند و كارشان توسط مديريت يا هرشخصي كه در شرکت كاملاٌ سرپرستي مستقيم وي را بعهده دارد، ارزيابي شده و در رديفهاي مربوط به جدول امتيازي اخذ مي نمايد ، سپس ظرف مدت 15 روز جدول امتيازات به همراه گزارش كار همکاربراي بررسي و اتخاذ تصميم به كميته و نهايتاً به مديريت تحويل ميگردد.
ج: نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم: كميته پس از دريافت جدول امتيازوگزارش كارويا اعتراض همکاربه منظوررسيدگي به موضوع تشكيل  جلسه ميدهد، كميته ميتواند با دعوت از مسئولان و كارشناسان فني مربوط در جلسات خود از نظر مشورتي آنان استفاده نمايد.
كميته پس از تعيين امتيازنهائي به نسبت هر 25 امتياز يك روزمزد و يا يك روزمرخصي با استفاده از مزد ( علاوه برمرخصي استحقاقي ساليانه ) بعنوان پاداش در نظرگرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.
كميته ميتواند در صورت لزوم ، با توجه به امكانات موجود علاوه برپاداش فوق از يك يا چند از بندهاي ، بند1و2و3 آخرنحوه رسيدگي و اتخاذتصميم در كميته استفاده نمايد.
توضيح 1: در صورتي كه سرپرست همکار و نيزكميته ازنظرپاداش نقدي ارزش كارويا طرح همکاررا استثناء بيش ازحداكثرامتياز پيش بيني شده تشخيص دهند واين امرمورد تائيد مديريت قرارگيرد، پس از تعيين امتيازپاداش آن به همکار پرداخت خواهد شد.
توضيح 2: كميته پس ازتشويق ميبايست يك نسخه از طرح ارائه شده همکار را جهت اطلاع به وزارت كارو امور اجتماعي ارسال نمايد.
 
 
 
 
جدول شماره 3
 
شرح موارد
 
حداكثرامتياز
امتيازپيشنهادي از طرف مسئولين
امتيازتصويبي
ارائه طريق عملي و مورد قبول جهت كاهش هزینه
50
 
 
ارائه روش عملي ومورد قبول در جهت بهبود كمي وكيفي اجرای فعاليت شرکت
50
 
 
ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصولي بمنظوربهبود شرايط كار
50
 
 
هوشياري و اقدام بموقع براي جلوگيري ازبروزحوادث وخسارات مالي وجاني در مواردحساس
60
 
 
انجام خدمات فني اساسي مهم وخارق العاده با توجه (به دستور مديريت )
100
 
 
اختراع و ابتكار مؤثردر امور اجرای عملیات شرکت
 
100
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده :                                تاريخ تكميل:
سمت :                               نام ونام خانوادگي :
                                       امضاء :
 
 
تاريخ وصول
 
 
تاريخ رسيدگي
 
راي كميته
 
 
 
 
 
 
محل امضاء اعضاء كميته
 
 
 
 
نماينده مديريت
 
 
 
 
نماينده همکاران
 
 
 
 
نماينده سرپرستان              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 6: مقررات انضباطي ( قصور)
تعريف قصوربرحسب بخشنامه اي كه به تصويب وزير محترم كارواموراجتماعي رسيد موضوع ماده 27 قانون كار هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله يا هرگونه فعل و ترك فعل كه موجب نقض آئين نامه هاي انضباطي شرکت بروز اختلال و يا بي نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي وكيفي توليد و خدمات ، افزايش ضايعات ، ضرروزيان و نقض شئون اسلامي در شرکت را فرآهم آورد ، قصورناميده مي شود.
ماده 7 :
چنانچه براثراقدام مديريت و يا نمايندگان قانوني وي همکاري تحويل مراجع قضائي شود وبه علت ثابت نشدن جرم وي را دردادگاه صالحه تبرئه نمايند ، در صورتي كه همکارحداكثرظرف يك هفته پس از اعلان برائت خود را به شرکت معرفي نمايد محق به بازگشت به كارومزد ايام بلاتكليفي مي باشد.
ماده 8 :
در صورت قصور توسط شخصی از كاركنان جهت تنبيه خاطي : مراحل زيررعايت گردد.
الف- سرپرست يا مديريا هرشخصي كه عملاً سرپرستي مستقيم همکاررا به عهده دارد و يا مسئولين قسمت كارگزيني و اموراداري شرکت برحسب مسئوليتهاي مربوطه نسبت به نوع قصوردرصورت مشاهده مورد را به كارمدیر اداری گزارش نمايد.
مدیر اداری موضوع را بررسي و درمورد اول اقدام ودرصورت لزوم مي تواندمسئله را براي تصميم گيري به كميته ارجاع نمايد.
ب- كميته پس ازدريافت گزارش با توجه به شواهدومدارك مستندبررسي و تحقيقات لازم را بعمل آورده و با رعايت جداول قصورنظرخود را به مديريت ارائه خواهد نمود.
ماده 9 :
در اين آئين نامه موارد قصوربه سه دسته عمده طبقه بندي شده اند که مصادیق و ضمانت اجرای آن در جداول آتی آمده است. :
الف :دسته اول قصور کارکردی(تاخيرورود، تعجيل خروج وغيبت غيرموجه ) ب :دسته دوم قصور سازمانی ج: دسته سوم قصور در وظایف محوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 4
قصور کارکردی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
تاخیر بیش از سه نوبت در ماه به مدت بیشتر از 30 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
2
تعجیل در خروج بیش ازسه نوبت در ماه بیش از 15 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
3
عدم حضور بدون اطلاع قبلی بیش از یک بار درماه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی روزانه اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
4
عدم ثبت ورود خروج در طول روز یا عدم ارسال مجوز مربوط به خروج
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
5
عدم ثبت گزارش ماموریت
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
عدم پرداخت حق ماموریت
6
عدم هماهنگی مرخصی قبل از 24 ساعت یک بار در ماه
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
7
عدم مشخص کردن جانشین در مرخصی
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
8
عدم ارائه مستندات مرخصی استعلاجی
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
9
عدم ارائه مستندات مرخصی ماده 73
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
10
مجموع غيبت تا 1 روز درماه
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت +اخطاركتبي با درج درپرونده
عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني وتعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
11
مجموع غيبت تا 6 روزدرماه
 
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كاراتخاذ خواهدنمود.
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
در بار دوم تعیین تکلیف می گردد
12
7 روز بيشتردرماه
در اين باره كميته با توجه به دو ستون قبل تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 5
قصور سازمانی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
-         افشاء اخبارو اطلاعات و آمارمحرمانه شرکت اعم از اقتصادي ومالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشرآن به استثناء افشاء عمليات غيرقانوني
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
2
-         سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هرنوع كارغيرقانوني و اخلاقي به همکاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
3
-         جعل و الحاق و مخدوش و تحريف كردن اسناد ومدارك به قصد سوء استفاده
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
4
-         ارائه مدارك تقلبي و جعلي جهت استخدام و يا درجريان اشتغال جهت برخورداري از امكانات رفاهي
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
5
-         تشويق وترغيب همکاران به كم كاري و يا تحريك آنها به ترك كار و يا بهم زدن نظم كاري
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
8
-         ايراد ضرب وشتم در محل كار(درصورت داشتن شاكي يا نداشتن آن )
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
9
-         فحاشي وتوهين و بيحرمتي به همكاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
10
-         ارتشاء سرقت ، اختلاس و سوء استفاده از اموال وابزار دفتر مرکزی یا پروژه ها به هرميزان
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
11
-         بي حرمتي به مديريت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
12
-         ازكارانداختن سيستم حفاظتي و يا عدم استفاده از وسایل حفاظتی  ماشين آلات و دستگاهها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
13
-         سرپيچي از دستورات شغلي و اداري و اهانت و هتك حرمت مسئولين مافوق در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
15
-         بيحرمتي به موازين شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوري اسلامي در دفتر مرکزی یا پروژه ها .
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
16
-         زیاده روی دراستفاده از تلفن همراه در محل كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
17
-         عدم اعلام ازداوج فرزند دختر و  منتفع شدن از حق اولاد.
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
مرتبه دوم اتخاذ شده است
18
-         عدم مراجعه به هتل یاپرواز در ماموریت ها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
19
-         گزارش خلاف واقع و شايعه پراكني در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
20
-         فحاشي و توهين به پرسنل و بي حرمتي نسبت به مسئولين و حركات ناهنجار در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
21
-         عدم ارائه گواهی راضایت نامه بانوان حسب ضوابط داخلی شرکت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
جدول شماره 5
قصور وظایف
 
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی
مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و تجهیزات دفتر مرکزی یا پروژه ها و يا خرابي و ازبين رفتن مواد اوليه گردد.
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
و جبران زیان های وارده
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
حسب مورد تصمیم کمیته
2
خوابيدن درمحل كاردر ساعات كاراداري و ترك قسمت كاربدون مجوز (روزكاروشيفت )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
3
عدم حضور در محل ماموریت یا جلسات برون سازمانی
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
4
ترك محل كاربدون اطلاع سرپرست مستقيم و مسئولين مربوطه در ساعات كار.
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
5
استفاده غيرمجاز از ابزار و وسائل ، وسائط نقليه دفتر مرکزی و پروژه
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
6
مسامحه در استفاده بموقع از وسائل ايمني ، حفاظتي ، بهداشتي بهنگام كار و سهل انگاري در اجراي دستورارت و مقررات مربوطه به حفاظت بهداشتكار به تشخيص كميته حفاظت و بهداشت يا مسئول ايمني دفتر مرکزی یا پروژه ها
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
 
حسب مورد تصمیم کمیته
7
عدم مراقبت در نگهداري از تجهيزات و ابزاركارمربوط به شغل خود
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
8
اهمال و بي دقتي در انجام وظايف محوله
( مندرج در شرح وظايف )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل چهارم – مقررات  تشکیل وضوابط کمیته
ماده 10:كميته انضباط كارمر كب از افراد زيردر دفتر مرکزی و پروژه ها تشكيل مي گردد:
-          نماينده مديريت آشنا به قوانين 1 نفر
-          نماينده همکاران و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
-          نماينده سرپرستان و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
ماده 11 : مدت فعاليت اعضاء كميته دو سال ميباشد.
تبصره2 : انتخاب مجدد اعضاء براي يك دوره بعد بلامانع ميباشد.
ماده 12 : اعضاء كميته بايد داراي سوء سابقه نبوده و به فساداخلاق و عدم تعهد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران وبي اعتنائي نسبت به مقدٌسات جامعه مشهورنباشند.
انتخاب شوندگان حتي المقدوراز بين افراد آگاه به قوانين كاروامورهمکاري انتخاب شوند.
ماده 13: تشكيل جلسات كميته
الف- كميته عندالزوم تشكيل جلسه داده و نظرخود را نسبت به موضوع يا موضوعات مورد بحث اعلام مي نمايد و درهرحال موظف است حداكثرتا پانزده روزپس از اخذ گزارش تخلفات و تشويقات و يا شكايات و اعتراضات به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلان نمايند.
ب: اعضاء كميته در اولين جلسه از بين خود يكنفررا بعنوان رئيس و يك نفررا بعنوان دبيرجلسات انتخاب مينمايند و تشكيل جلسات بنا به تصميم رئيس و دعوت دبير و با قيد دستور جلسه در دعوتنامه ميباشد.
ج: جلسات فوق العاده كميته بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضاء تشكيل ميگردد و رئيس كميته موظف است حداكثر تا 5 روز بعد از دريافت تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده اقدام نمايند.
د: جلسات كميته با كليه اعضاء رسميت مي يابد و با اكثريت راي موافق به تصويب خواهد رسيد.
ه­: تصميمات جلسه في المجلس توسط دبير كميته صورتجلسه شده و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسيده و يك نسخه از صورتجلسه جهت اقدامات بعدي به مديريت ارسال ميگردد.
ماده 14: عدم حضور هريك از اعضاء در 2 جلسه پي در پي موجب اخطاركتبي از كميته وبراي سومين بارمتوالي حكم محروميت از شركت در جلسات براي وي ميباشد.
ماده 15: در صورت فوت استعفاء اخراج و محروميت هريك از اعضاء نماينده ديگري با توجه به قانون براي بقيه مدت دوره انتخابي و معرفي ميگردد.
ماده 16: تصميمات ونظرات كميته نبايد مغاير با قانون كاروآئين نامه ها ومقررات مربوطه و نيز آئين نامه ها باشد ، تصميمات در 4 نسخه تنظيم و بصورت زير توزيع ميگردد.
نسخه اول: جهت ابلاغ به همکار
نسخه دوم: جهت ابلاغ به مديريت
نسخه سوم: جهت ضبط در پرونده پرسنلي همکار
نسخه چهارم: جهت بايگاني كميته
نسخه پنجم: جهت شوراي اسلامي كار
نسخه ششم: جهت اطلاع اداره كارمحل
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم – رسیدگی
ماده 17  :کمیته انضباط کار بر اساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان ، روسا و مدیران و سایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می نمایند.
ماده 18: هر گاه رسیدگی به اتهامات همکار به تشخیص کمیته های انضباطی کار مستلزم استفاده از نظر کار شناس باشد حسب موردبه کارشناس مربوطه ویا واحد بازرسی اداره ارجاع داده می شود
ماده 19:چنانچه همکار به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف قرارداد وی به حال تعلیق در  می آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح ،برای رفع احتیاجات خانواده او،حداقل تا 50 درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت الحساب پرداخت نماید اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود  مدت تعلیق جزو سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد
ماده 20: کمیته انضباطی کار ، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نماید.
 تبصره3 واحد امور اداری شرکت موظف است اوراق تفهیمی اتهام  صادره توسط کمیته های انضباطی کار را حداکثر ظرف مدت 5 روز به همکار ابلاغ نماید . و رسیدی مبنی بر وصول در یافت نماید در صورت خودداری از دریافت مراتب را در زیر برگه ابلاغ گزارش و به کمیته ارسال نماید
ماده 21: وقت جلسه باید طور تنظیم شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه ، کمتر از سه روز نباشدودر صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته ، وقت دیگری تعیین می گردد.
ماده 22:  کمیته مکلف است متهم را حداقل یک بار برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید ،در هر صورت عدم حضورمتهم پس از ابلاغ مطابق شرایط بالا مانع از برگزاری جلسه نمی گردد . مگر مسئله به تشخیص کمیته موجه باشد که توضیحات همکار را لازم بداند که در آن صورت جلسه برای باردوم تجدید می گردد.
 ماده 23: متهم می بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام ، دفاعیه خود را کتبا ارائه نماید.این مدت بنا به تشخیص کمیته تا 5 روز قابل تمدید می باشد.
 ماده 24 :در صورتی که متهم جهت دفاع در خواست مدارک نماید. کمیته انضباط کار مکلف است. مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد
ماده 25: چناچه متهم در مهلت مقرر در ماده قبل ، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی می نماید.
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
ماده 26 :کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص  نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان زیان وارده ، آثار سوء اجتماعی و اداری وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و ستند اتخاذ تصمیم می نماید. در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود ، ارتکاب تخلف از سوی متهم احراز نکند وی تبرئه خواهد شد.
ماده 27: تصمیمات کمیته قطعی بود و واحد اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید
ماده 28 :هر گونه خودداری و جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته های ممنوع وبا متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.
 ماده 29 :در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای تصمیم کمیته در باره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رای گزارش شده و به محض حصول امکان ، اجرای می گردد
 
 
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
 
ماده 30: مفاد اين آئين نامه با توجه به ويژگيهاي دفتر مرکزی وپروژه ها قابل تعديل بوده ودرصورت نيازتغييرات حاصله پس از تائيد اداره كل كارواموراجتماعي قابل اجراء ميباشد.
ماده 31: درصورت بروزهرگونه اختلاف در مورد آئين نامه انضباط كارنظر اداره كارواموراجتماعي و مراجع حل اختلاف مذكور در قانون قطعي و لازم الاجراء ميباشد.
ماده 32: الحاقات و اصلاحات بعدي كه از طرف وزارت كارواموراجتماعي در مورد آئين نامه انضباط كار ابلاغ گردد در اين آئين نامه موثرخواهد بود.
ماده 33: اين آئين نامه در 33 ماده و 3 تبصره و 5 جدول در تاريخ 01/08/1394تصویب و درتاريخ                                  به تائيد اداره كل كارواموراجتماعي رسيد ودرتاريخ                   بمورد اجراء درخواهد آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
هدف : به منظور بوجود آوردن محيطي سالم و رعايت حقوق انساني در محيط كار توسط سرپرستان و مسئولين در مورد كاركنان و توسط كاركنان نسبت به يكديگروسرپرستان و تشويق كاركنان به كاربهتر و برحذرداشتن آنان از بي نظمي و كم كاري و بطالت در محيط كار ترويج اخلاق اسلامي ، تنظيم آئين نامه انضباط كارلازم وضروري بنظر ميرسد ، به همين منظور آئين نامه اي مشتمل بر 6 فصل بشرح زير تدوين
مي گردد:
 
فصل اول : مقررات كلي
 ماده1-  اين آئين نامه براي كليه كاركنان شركت اعم از سرپرستان همکاران ، كاركنان شرکت کانی مس اجراء مي گردد.         
ماده 2- به منظور حسن اجراء اين آئين نامه در شركت كميته اي بنام كميته انضباط كاركه براي سهولت  از این پس كميته ناميده مي شود ، تشكيل مي گردد.
تبصره 1: چگونگي تركيب اعضاء و اختيارات و وظايف كميته در فصل چهارم آمده است.
ماده 3- اين آئين نامه پس از تنظيم و تصويب هيئت مديره به تائيد اداره کار وجبران خدمت  وزارت کاررسيده و جهت آگاهي كاركنان در تابلواعلانات وپورتال اتوماسیون شرکت انتشار مي یابد و كميته جهت توجيه مفاد آئين نامه و ساير مقررات اقدامات لازم را انجام خواهد داد.
فصل دوم : مقررات تشويقي
ماده 4- شرايط تشويقي معمولي
تشويق معمولي شامل كارکنانی مي شود كه كليه موارد مندرج در جدول شماره يك تشويقات معمولي و حداقل يك مورد از موارد جدول شماره دو معمولي را رعايت نمايد.
روش ارزيابي
مديرواحد يا شخصي كه عملاٌ سرپرستي مستقيم همکاردر شرکت را برعهده دارد ضمن ارزيابي كار وي همه ماهه با توجه به موارد پيش بيني شده درجداول 1و2 تشويقات معمولي امتياز استحقاقي همکاري را كه براي تشويق مناسب تشخيص داده است ، در محل مربوطه منعكس نموده و درپايان شش ماه پس از درج معدل امتيازات در ستون مربوط جداول تكميل شده را جهت رسيدگي و اتخاذ تصميم به كميته تحويل نماید.
توضيح : ارزيابي تشويقي از اولين ماهي شروع مي شود كه آئين نامه در آن شرکت به اجرا درآمده است ، و براي افرادي كه درماههاي بعد به استخدام درآيند، معدل امتيازاتشان استثناء براي باراول به نسبت ماههاي باقيمانده (تا6 ماه) محاسبه مي شود.
نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم در كميته
كميته پس از دريافت جداول و بررسي هاي لازم حاصل جمع ميانگين ها را ملاك تشويق قرارداده و به نسبت (30) امتياز يك روز مزد ويا يك روز مرخصي با استفاده از مزد علاوه بر مرخصي استحقاقي ساليانه ( به انتخاب مديريت ) بعنوان پاداش درنظر گرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.مشروط براينكه ميانگين امتيازات جدول شماره يك و ميانگين يك مورد از جدول شماره 2 از جدول تشويقات معمولي از 70% حداكثر امتيازات پيش بيني شده كمتر نباشد:
كميته درصورت لزوم ميتواند علاوه برپاداش فوق الذكرمطابق بندهاي زيرموارد تشويقي را به مديريت پيشنهاد نمايد.
 
1-     تشويق درحضورهمکاران و درج در پرونده ( توسط كارفرما)
2-     فراهم نمودن امكانات لازم جهت زيارت اماكن متبركه در داخل كشور( توسط كارفرما)
3-     معرفي شايسته ترين همکارتشويق شده با ذكر مراتب شايستگي بعنوان همکارنمونه به اداره كارواموراجتماعي محل جهت اقدامات يك يا چند مورد از موارد زير، با توجه به مشكلات و شرايط موجود و ميزان شايستگي همکار، ترتيب ملاقات با مقام رهبري ، ترتيب ملاقات با رؤساي قواي مقننه ، قضائيه مجريه وديگرمقامات كشور.
 
 
جدول شماره يك :
تشويقات معمولي :   مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
رعايت اصول اخلاقي
15
 
 
 
 
 
 
 
 
داشتن روح همكاري وحسن سلوك ورفتارمناسب وشايان توجه
15
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت دقيق دستورات مافوق
10
 
 
 
 
 
 
 
 
استفاده به موقع از وسايل ايمني و رعايت مقررات دقيق حفاظتي و بهداشتي
10
 
 
 
 
 
 
 
 
رعايت مقررات حضور و غياب
5
 
 
 
 
 
 
 
 
پيشقدم شدن در امور گروهي جهت پيشبرد كار در مواقع نيازكار
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره دو
تشويقات معمولي : مشخصات همکار:    نام .......................نام خانوادگي ..................... شغل ........................ قسمت ............................
 
 
شرح موارد تشويقي
حداكثر امتيازبه هرفرد
امتياز متعلقه تفكيكي در شش ماهه
 
ملاحظات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم
ششم
ميانگين امتيازات
داشتن نقش اجتماعي مفيد ومشاركت در حل اختلافات در محيط كار
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مشاركت فعال و موفقيت آميزدر امرافزايش سطح مهارت همکاران با توجه مديريت
60
 
 
 
 
 
 
 
 
نقش مؤثر در امرافزايش سطح مهارت شخصي
40
 
 
 
 
 
 
 
 
مراقبت و نگهداري فوق العاده از تجهيزات و ابزاركارمربوط به همکارو اطلاع مسئولين جهت سرويس و تعميرات بموقع
60
 
 
 
 
 
 
 
 
فعاليتهاي مؤثر در ترويج و نشر فرهنگ اسلامي كار
80
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده: ................................... تاريخ تكميل ..............................  سمت ...................................   امضاء ............................
 
تاريخ وصول به كميته ...........................
نتيجه رسيدگي و راي كميته ...............................            
 
نماينده مديريت
نماينده همکاران
نماينده سرپرست
 
 
                           
حداكثرامتيازات در جدول يك و دو تشويقات معمولي ، باتوجه به شرايط موجود وشروع كاربوده و كميته ميتواند با توجه به شرايط و تركيبهاي بعدي با نظر مديريت و تائيد اداره كارمحل تغييراتي بعمل آورد.
 
ماده 5 : تشويقات موردي
الف: شرايط تشويق موردي ، تشويق موردي شامل همکاراني مي گردد كه حداقل يك مورد از بندهاي مندرج در جدول تشويقات موردي را انجام دهد.
ب: روش ارزيابي ، همکاراني كه يك يا چند مورد از جدول موردي را انجام دادند و كارشان توسط مديريت يا هرشخصي كه در شرکت كاملاٌ سرپرستي مستقيم وي را بعهده دارد، ارزيابي شده و در رديفهاي مربوط به جدول امتيازي اخذ مي نمايد ، سپس ظرف مدت 15 روز جدول امتيازات به همراه گزارش كار همکاربراي بررسي و اتخاذ تصميم به كميته و نهايتاً به مديريت تحويل ميگردد.
ج: نحوه رسيدگي و اتخاذ تصميم: كميته پس از دريافت جدول امتيازوگزارش كارويا اعتراض همکاربه منظوررسيدگي به موضوع تشكيل  جلسه ميدهد، كميته ميتواند با دعوت از مسئولان و كارشناسان فني مربوط در جلسات خود از نظر مشورتي آنان استفاده نمايد.
كميته پس از تعيين امتيازنهائي به نسبت هر 25 امتياز يك روزمزد و يا يك روزمرخصي با استفاده از مزد ( علاوه برمرخصي استحقاقي ساليانه ) بعنوان پاداش در نظرگرفته و براي اجراء به مديريت اعلام خواهد نمود.
كميته ميتواند در صورت لزوم ، با توجه به امكانات موجود علاوه برپاداش فوق از يك يا چند از بندهاي ، بند1و2و3 آخرنحوه رسيدگي و اتخاذتصميم در كميته استفاده نمايد.
توضيح 1: در صورتي كه سرپرست همکار و نيزكميته ازنظرپاداش نقدي ارزش كارويا طرح همکاررا استثناء بيش ازحداكثرامتياز پيش بيني شده تشخيص دهند واين امرمورد تائيد مديريت قرارگيرد، پس از تعيين امتيازپاداش آن به همکار پرداخت خواهد شد.
توضيح 2: كميته پس ازتشويق ميبايست يك نسخه از طرح ارائه شده همکار را جهت اطلاع به وزارت كارو امور اجتماعي ارسال نمايد.
 
 
 
 
جدول شماره 3
 
شرح موارد
 
حداكثرامتياز
امتيازپيشنهادي از طرف مسئولين
امتيازتصويبي
ارائه طريق عملي و مورد قبول جهت كاهش هزینه
50
 
 
ارائه روش عملي ومورد قبول در جهت بهبود كمي وكيفي اجرای فعاليت شرکت
50
 
 
ارائه طرحها و پيشنهادهاي اصولي بمنظوربهبود شرايط كار
50
 
 
هوشياري و اقدام بموقع براي جلوگيري ازبروزحوادث وخسارات مالي وجاني در مواردحساس
60
 
 
انجام خدمات فني اساسي مهم وخارق العاده با توجه (به دستور مديريت )
100
 
 
اختراع و ابتكار مؤثردر امور اجرای عملیات شرکت
 
100
 
 
جمع امتيازات
 
 
 
 
 
 
 
تكميل كننده :                                تاريخ تكميل:
سمت :                               نام ونام خانوادگي :
                                       امضاء :
 
 
تاريخ وصول
 
 
تاريخ رسيدگي
 
راي كميته
 
 
 
 
 
 
محل امضاء اعضاء كميته
 
 
 
 
نماينده مديريت
 
 
 
 
نماينده همکاران
 
 
 
 
نماينده سرپرستان              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ماده 6: مقررات انضباطي ( قصور)
تعريف قصوربرحسب بخشنامه اي كه به تصويب وزير محترم كارواموراجتماعي رسيد موضوع ماده 27 قانون كار هرگونه كوتاهي در انجام وظايف محوله يا هرگونه فعل و ترك فعل كه موجب نقض آئين نامه هاي انضباطي شرکت بروز اختلال و يا بي نظمي در روند طبيعي كار، كاهش كمي وكيفي توليد و خدمات ، افزايش ضايعات ، ضرروزيان و نقض شئون اسلامي در شرکت را فرآهم آورد ، قصورناميده مي شود.
ماده 7 :
چنانچه براثراقدام مديريت و يا نمايندگان قانوني وي همکاري تحويل مراجع قضائي شود وبه علت ثابت نشدن جرم وي را دردادگاه صالحه تبرئه نمايند ، در صورتي كه همکارحداكثرظرف يك هفته پس از اعلان برائت خود را به شرکت معرفي نمايد محق به بازگشت به كارومزد ايام بلاتكليفي مي باشد.
ماده 8 :
در صورت قصور توسط شخصی از كاركنان جهت تنبيه خاطي : مراحل زيررعايت گردد.
الف- سرپرست يا مديريا هرشخصي كه عملاً سرپرستي مستقيم همکاررا به عهده دارد و يا مسئولين قسمت كارگزيني و اموراداري شرکت برحسب مسئوليتهاي مربوطه نسبت به نوع قصوردرصورت مشاهده مورد را به كارمدیر اداری گزارش نمايد.
مدیر اداری موضوع را بررسي و درمورد اول اقدام ودرصورت لزوم مي تواندمسئله را براي تصميم گيري به كميته ارجاع نمايد.
ب- كميته پس ازدريافت گزارش با توجه به شواهدومدارك مستندبررسي و تحقيقات لازم را بعمل آورده و با رعايت جداول قصورنظرخود را به مديريت ارائه خواهد نمود.
ماده 9 :
در اين آئين نامه موارد قصوربه سه دسته عمده طبقه بندي شده اند که مصادیق و ضمانت اجرای آن در جداول آتی آمده است. :
الف :دسته اول قصور کارکردی(تاخيرورود، تعجيل خروج وغيبت غيرموجه ) ب :دسته دوم قصور سازمانی ج: دسته سوم قصور در وظایف محوله
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 4
قصور کارکردی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
تاخیر بیش از سه نوبت در ماه به مدت بیشتر از 30 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
2
تعجیل در خروج بیش ازسه نوبت در ماه بیش از 15 دقیقه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به کسر کار مستقیم با رای کمیته
3
عدم حضور بدون اطلاع قبلی بیش از یک بار درماه
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی روزانه اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
4
عدم ثبت ورود خروج در طول روز یا عدم ارسال مجوز مربوط به خروج
 
اخطار کتبی وتبدیل به مرخصی اجباری
اخطار کتبی و درج در پرونده وتبدیل به مرخصی ساعتی اجباری
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  دو برابرکسر کار مستقیم با رای کمیته
5
عدم ثبت گزارش ماموریت
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
عدم پرداخت حق ماموریت
6
عدم هماهنگی مرخصی قبل از 24 ساعت یک بار در ماه
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
7
عدم مشخص کردن جانشین در مرخصی
 
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
8
عدم ارائه مستندات مرخصی استعلاجی
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
9
عدم ارائه مستندات مرخصی ماده 73
اخطار کتبی
اخطار کتبی و درج در پرونده
اخطار سوم احضاربه کمیته انظباطی و تبدیل به  کسرکار مستقیم با رای کمیته
10
مجموع غيبت تا 1 روز درماه
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت +اخطاركتبي با درج درپرونده
عدم پرداخت مزد و مزاياي جنبي قانوني وتعطيل هفتگي به نسبت روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
11
مجموع غيبت تا 6 روزدرماه
 
عدم پرداخت مزدومزاياي جنبي قانوني روزهاي غيبت + توبيخ كتبي با درج درپرونده
علاوه بر تنبيهات نوبت قبل كميته تصميم لازم را تا فسخ قرارداد كاراتخاذ خواهدنمود.
( بارعايت ماده 27 ق.ك )
در بار دوم تعیین تکلیف می گردد
12
7 روز بيشتردرماه
در اين باره كميته با توجه به دو ستون قبل تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
در بار اول تعیین تکلیف  می گردد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
جدول شماره 5
قصور سازمانی
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
-         افشاء اخبارو اطلاعات و آمارمحرمانه شرکت اعم از اقتصادي ومالي به اشخاص حقيقي و حقوقي و نشرآن به استثناء افشاء عمليات غيرقانوني
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
2
-         سوء استفاده از اختيارات شغلي و تحميل هرنوع كارغيرقانوني و اخلاقي به همکاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
3
-         جعل و الحاق و مخدوش و تحريف كردن اسناد ومدارك به قصد سوء استفاده
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
4
-         ارائه مدارك تقلبي و جعلي جهت استخدام و يا درجريان اشتغال جهت برخورداري از امكانات رفاهي
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
5
-         تشويق وترغيب همکاران به كم كاري و يا تحريك آنها به ترك كار و يا بهم زدن نظم كاري
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
8
-         ايراد ضرب وشتم در محل كار(درصورت داشتن شاكي يا نداشتن آن )
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
9
-         فحاشي وتوهين و بيحرمتي به همكاران
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
10
-         ارتشاء سرقت ، اختلاس و سوء استفاده از اموال وابزار دفتر مرکزی یا پروژه ها به هرميزان
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
11
-         بي حرمتي به مديريت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
12
-         ازكارانداختن سيستم حفاظتي و يا عدم استفاده از وسایل حفاظتی  ماشين آلات و دستگاهها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
13
-         سرپيچي از دستورات شغلي و اداري و اهانت و هتك حرمت مسئولين مافوق در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
15
-         بيحرمتي به موازين شرع مقدس اسلام و شئونات نظام جمهوري اسلامي در دفتر مرکزی یا پروژه ها .
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن ومعرفی به داد گاه صالحه فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
 
در مرتبه اول اتخاذ شده است
 
مرتبه دوم اتخاذ شده است
16
-         زیاده روی دراستفاده از تلفن همراه در محل كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
17
-         عدم اعلام ازداوج فرزند دختر و  منتفع شدن از حق اولاد.
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك
مرتبه دوم اتخاذ شده است
18
-         عدم مراجعه به هتل یاپرواز در ماموریت ها
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
19
-         گزارش خلاف واقع و شايعه پراكني در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك )
مرتبه دوم اتخاذ شده است
20
-         فحاشي و توهين به پرسنل و بي حرمتي نسبت به مسئولين و حركات ناهنجار در محيط كار
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
21
-         عدم ارائه گواهی راضایت نامه بانوان حسب ضوابط داخلی شرکت
توبيخ كتبي با درج در پرونده ودر صورت زيان مالي جبران آن
 
کمیته فسخ قرارداد كار اتخاذ خواهد نمود( بارعايت ماده 27 ق.ك)
 
جدول شماره 5
قصور وظایف
 
ردیف
شرح تخلف
ضمانت اجرایی مرتبه اول
ضمانت اجرایی
مرتبه دوم
ضمانت اجرایی مرتبه سوم
1
اهمال و قصور كه موجب بروز حادثه و از بين رفتن و آسيب ديدن ماشين آلات و تجهیزات دفتر مرکزی یا پروژه ها و يا خرابي و ازبين رفتن مواد اوليه گردد.
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
و جبران زیان های وارده
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
حسب مورد تصمیم کمیته
2
خوابيدن درمحل كاردر ساعات كاراداري و ترك قسمت كاربدون مجوز (روزكاروشيفت )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
3
عدم حضور در محل ماموریت یا جلسات برون سازمانی
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
4
ترك محل كاربدون اطلاع سرپرست مستقيم و مسئولين مربوطه در ساعات كار.
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
5
استفاده غيرمجاز از ابزار و وسائل ، وسائط نقليه دفتر مرکزی و پروژه
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
6
مسامحه در استفاده بموقع از وسائل ايمني ، حفاظتي ، بهداشتي بهنگام كار و سهل انگاري در اجراي دستورارت و مقررات مربوطه به حفاظت بهداشتكار به تشخيص كميته حفاظت و بهداشت يا مسئول ايمني دفتر مرکزی یا پروژه ها
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده
 
 
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
 
 
حسب مورد تصمیم کمیته
7
عدم مراقبت در نگهداري از تجهيزات و ابزاركارمربوط به شغل خود
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
8
اهمال و بي دقتي در انجام وظايف محوله
( مندرج در شرح وظايف )
اخطار كتبي با درج در پرونده
اخطار كتبي با درج در پرونده واطلاع رسانی عمومی
حسب مورد تصمیم کمیته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فصل چهارم – مقررات  تشکیل وضوابط کمیته
ماده 10:كميته انضباط كارمر كب از افراد زيردر دفتر مرکزی و پروژه ها تشكيل مي گردد:
-          نماينده مديريت آشنا به قوانين 1 نفر
-          نماينده همکاران و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
-          نماينده سرپرستان و يا نماينده شوراي اسلامي كارآشنا به قوانين 2 نفر
ماده 11 : مدت فعاليت اعضاء كميته دو سال ميباشد.
تبصره2 : انتخاب مجدد اعضاء براي يك دوره بعد بلامانع ميباشد.
ماده 12 : اعضاء كميته بايد داراي سوء سابقه نبوده و به فساداخلاق و عدم تعهد نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران وبي اعتنائي نسبت به مقدٌسات جامعه مشهورنباشند.
انتخاب شوندگان حتي المقدوراز بين افراد آگاه به قوانين كاروامورهمکاري انتخاب شوند.
ماده 13: تشكيل جلسات كميته
الف- كميته عندالزوم تشكيل جلسه داده و نظرخود را نسبت به موضوع يا موضوعات مورد بحث اعلام مي نمايد و درهرحال موظف است حداكثرتا پانزده روزپس از اخذ گزارش تخلفات و تشويقات و يا شكايات و اعتراضات به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلان نمايند.
ب: اعضاء كميته در اولين جلسه از بين خود يكنفررا بعنوان رئيس و يك نفررا بعنوان دبيرجلسات انتخاب مينمايند و تشكيل جلسات بنا به تصميم رئيس و دعوت دبير و با قيد دستور جلسه در دعوتنامه ميباشد.
ج: جلسات فوق العاده كميته بنا به درخواست حداقل دو نفر از اعضاء تشكيل ميگردد و رئيس كميته موظف است حداكثر تا 5 روز بعد از دريافت تقاضاي تشكيل جلسه فوق العاده اقدام نمايند.
د: جلسات كميته با كليه اعضاء رسميت مي يابد و با اكثريت راي موافق به تصويب خواهد رسيد.
ه­: تصميمات جلسه في المجلس توسط دبير كميته صورتجلسه شده و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسيده و يك نسخه از صورتجلسه جهت اقدامات بعدي به مديريت ارسال ميگردد.
ماده 14: عدم حضور هريك از اعضاء در 2 جلسه پي در پي موجب اخطاركتبي از كميته وبراي سومين بارمتوالي حكم محروميت از شركت در جلسات براي وي ميباشد.
ماده 15: در صورت فوت استعفاء اخراج و محروميت هريك از اعضاء نماينده ديگري با توجه به قانون براي بقيه مدت دوره انتخابي و معرفي ميگردد.
ماده 16: تصميمات ونظرات كميته نبايد مغاير با قانون كاروآئين نامه ها ومقررات مربوطه و نيز آئين نامه ها باشد ، تصميمات در 4 نسخه تنظيم و بصورت زير توزيع ميگردد.
نسخه اول: جهت ابلاغ به همکار
نسخه دوم: جهت ابلاغ به مديريت
نسخه سوم: جهت ضبط در پرونده پرسنلي همکار
نسخه چهارم: جهت بايگاني كميته
نسخه پنجم: جهت شوراي اسلامي كار
نسخه ششم: جهت اطلاع اداره كارمحل
 
 
 
 
 
 
فصل پنجم – رسیدگی
ماده 17  :کمیته انضباط کار بر اساس گزارش ارجاعی از سوی سرپرستان ، روسا و مدیران و سایر مقامات بالاتر شروع به رسیدگی می نمایند.
ماده 18: هر گاه رسیدگی به اتهامات همکار به تشخیص کمیته های انضباطی کار مستلزم استفاده از نظر کار شناس باشد حسب موردبه کارشناس مربوطه ویا واحد بازرسی اداره ارجاع داده می شود
ماده 19:چنانچه همکار به سبب شکایت شرکت از سوی مراجع قضایی توقیف گردد، در مدت توقیف قرارداد وی به حال تعلیق در  می آید. شرکت مکلف است در ایام تعلیق تا تعیین تکلیف از سوی مراجع ذیصلاح ،برای رفع احتیاجات خانواده او،حداقل تا 50 درصد حقوق ماهیانه وی را به صورت الحساب پرداخت نماید اگر این توقیف در مراجع مذکور منتهی به محکومیت نشود  مدت تعلیق جزو سابقه خدمت وی محسوب و حقوق و مزایای او پرداخت می گردد
ماده 20: کمیته انضباطی کار ، موارد اتهامی را تعیین و برگ تفهیم اتهام را جهت ابلاغ تنظیم می نماید.
 تبصره3 واحد امور اداری شرکت موظف است اوراق تفهیمی اتهام  صادره توسط کمیته های انضباطی کار را حداکثر ظرف مدت 5 روز به همکار ابلاغ نماید . و رسیدی مبنی بر وصول در یافت نماید در صورت خودداری از دریافت مراتب را در زیر برگه ابلاغ گزارش و به کمیته ارسال نماید
ماده 21: وقت جلسه باید طور تنظیم شود که فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه ، کمتر از سه روز نباشدودر صورت وجود معاذیر قانونی جهت حضور در جلسه به تشخیص کمیته ، وقت دیگری تعیین می گردد.
ماده 22:  کمیته مکلف است متهم را حداقل یک بار برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت نماید ،در هر صورت عدم حضورمتهم پس از ابلاغ مطابق شرایط بالا مانع از برگزاری جلسه نمی گردد . مگر مسئله به تشخیص کمیته موجه باشد که توضیحات همکار را لازم بداند که در آن صورت جلسه برای باردوم تجدید می گردد.
 ماده 23: متهم می بایست ظرف مدت 5 روز از تاریخ ابلاغ برگ تفهیم اتهام ، دفاعیه خود را کتبا ارائه نماید.این مدت بنا به تشخیص کمیته تا 5 روز قابل تمدید می باشد.
 ماده 24 :در صورتی که متهم جهت دفاع در خواست مدارک نماید. کمیته انضباط کار مکلف است. مدارک مزبور را در اختیار وی قرار دهد
ماده 25: چناچه متهم در مهلت مقرر در ماده قبل ، دفاعیه خود را ارایه ننماید کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود به موارد اتهامی رسیدگی می نماید.
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
ماده 26 :کمیته پس از اتمام رسیدگی و ملاحظه اسناد و مدارک موجود در پرونده و توجه به دفاعیات متهم پس از تشخیص  نوع تخلف با در نظر گرفتن مواردی از جمله میزان زیان وارده ، آثار سوء اجتماعی و اداری وجود یا فقدان سوء نیت و با توجه به موقعیت و سوابق کارگر به طور مستدل و ستند اتخاذ تصمیم می نماید. در صورتی که کمیته انضباط کار بر اساس مدارک موجود ، ارتکاب تخلف از سوی متهم احراز نکند وی تبرئه خواهد شد.
ماده 27: تصمیمات کمیته قطعی بود و واحد اداری موظف است تصمیمات مزبور را حداکثر ظرف مدت 10 روز از تاریخ اتخاذ تصمیم ، ابلاغ و از تاریخ ابلاغ اجرا نماید
ماده 28 :هر گونه خودداری و جلوگیری از ابلاغ یا اجرای تصمیمات کمیته های ممنوع وبا متخلفان طبق مقررات این آیین نامه رفتار خواهد شد.
 ماده 29 :در صورتی که محکوم علیه در وضعیتی باشد که اجرای تصمیم کمیته در باره وی ممکن نباشد، مراتب به کمیته صادر کننده رای گزارش شده و به محض حصول امکان ، اجرای می گردد
 
 
 
فصل ششم : اتخاذ تصمیم ابلاغ و اجرا
 
ماده 30: مفاد اين آئين نامه با توجه به ويژگيهاي دفتر مرکزی وپروژه ها قابل تعديل بوده ودرصورت نيازتغييرات حاصله پس از تائيد اداره كل كارواموراجتماعي قابل اجراء ميباشد.
ماده 31: درصورت بروزهرگونه اختلاف در مورد آئين نامه انضباط كارنظر اداره كارواموراجتماعي و مراجع حل اختلاف مذكور در قانون قطعي و لازم الاجراء ميباشد.
ماده 32: الحاقات و اصلاحات بعدي كه از طرف وزارت كارواموراجتماعي در مورد آئين نامه انضباط كار ابلاغ گردد در اين آئين نامه موثرخواهد بود.
ماده 33: اين آئين نامه در 33 ماده و 3 تبصره و 5 جدول در تاريخ 01/08/1394تصویب و درتاريخ                                  به تائيد اداره كل كارواموراجتماعي رسيد ودرتاريخ                   بمورد اجراء درخواهد آمد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:1 روز یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴
 

 

آیین نامه معاملات شرکت

 

به منظور مشخص شدن نظام کلی نحوه انجام خریدار کالا یا کار یا خدمات از ارائه کنندگان آنها در داخل و خارج کشور به طور اعم همچنین فروش کالا و  خدمات در شرکت سهامی عام ..... و .... آیین نامه معاملات شرکت به شرح ذیل در بیست و پنج ماده و بیست و یک تبصره تنظیم و تدوین و در جلسه بیست و نهمین هیئت مدیره مورخ 28/12/69 به تصویب رسیده است .

آیین نامه معاملات شرکت از تاریخ فروردین ماه سال در کلیه واحدهای تابعه , لازم الاجراء
می باشد . با تصویب این آیین نامه , آیین نامه معاملات قبلی به خودی خود لغو می گردد و کلیه معاملات در شرکت اعم از خرید و فروش کالا و یا کار و یا خدمات براساس مراحل تعیین شده در این آیین نامه قابل اجراء می باشد .

آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات در واحدهای تابعه براساس پیشنهاد مدیر بازرگانی واحد و تصویب هیئت اجرایی واحد مربوطه قابل اجراء می باشد ضروری است به منظور انجام   هماهنگی های لازم , یک نسخه از آیین نامه مذکور جهت تصویب مدیریت عامل ارسال گردد .

آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات هریک از واحدها ( آیین نامه معاملات فرعی ) بایستی حداقل تا تاریخ ............ اردیبهشت ماه .............. تهیه و به تصویب هیئت اجرایی رسیده باشد .

ماده 1 )

1-1- منظور از معاملات خارجی در این آیین نامه , خرید یا فروش کالا و یا کار یا خدماتی است که مبنای تسویه حساب ارزش آنها بین طرفین معامله برحسب مورد به ارز کشورهای مربوطه و یا ارزهای بین المللی مورد قبول شرکت و خریداران یا فروشندگان کالا یا کار یا خدمات باشد .

2-1- به همین ترتیب معاملات داخلی به خرید یا فروش کالا یا کار خدماتی اطلاق می گردد که مبنای تسویه ارزش آنها بین طرفین معامله به ریال باشد .

3-1- خرید خارجی به کلیه خریدهای کالا یا کار خدمات از اشخاص ثالث بطور کلی از خارج از کشور اطلاق می گردد که انجام آن توسط تولید کنندگان یا ارائه کنندگان داخل کشور به تأیید مسئولین ذیصلاح داخلی شرکت و همچنین دستگاه های اجرایی ذیربط مملکتی امکان پذیر نبوده ناگزیر می بایست از منابع سازندگان یا فروشندگان خارجی یا از طریق نمایندگان و شعب آنها در داخل کشور انجام پذیرد .

تبصره : صادرات هر نوع کالای ساخته شده در واحدهای تابعه , پس از بررسی پیشنهاد هیئت های اجرایی که با توجه به صرفه و صلاح واحدها و رعایت قوانین مملکتی صورت می گردد , از موافقت و تصویب مدیریت عامل صورت می پذیرد .

ماده 2 )

معاملاتی که مبلغ قطعی یا برآوردی آنها در تاریخ انجام معامله و یا برآورد , در مورد معاملات داخلی تا سقف پنجاه میلیون ریال و تا معاملات خارجی تا سقف پانزده هزار دلار آمریکا ویا معادل آن به ارزهای دیگر ( تا سقف ریالی سی و پنج میلیون ریال ) باشد , توسط هیئت های اجرایی واحدها صورت می گیرد ( خرید با ارز رقابتی تا سقف یکصد هزار دلار توسط هیئت های اجرایی مجاز می باشد .

تبصره 1 : خریدهای انبوه خارجی به هر میزان در مورد پنبه نسوز , کاغذ , گلوله فولادی , پس از اعلام نیاز و تأیید هیئت های اجرایی واحدهای تابعه , در هیئت مدیره شرکت مطرح و در صورت تصویر نسبت به خرید آنها توسط معاونت بازرگانی شرکت اقدام می گردد .

تبصره 2 : باتوجه به بند 22 ماده 14 آیین نامه تشکیل هیئت های اجرایی و در چهارچوب بودجه مصوبه هر واحد تابعه , پیشنهاد ایجاد , خرید و فروش دارایی های ثابت اختصاصاً در مورد زمین , ساختمان , ماشین آلات , و وسائط نقلیه و یا دارایی های ثابت دیگری که در هر مورد بیش از ده میلیون ریال باشند , بایستی از طریق هیئت های اجرایی کارخانه به شرکت ارسال و در صورت تصویر توسط مدیریت عامل , دارایی های ثابت مذکور می توانند ایجاد , خریداری و یا به فروش رسند .

تبصره 3 : مبنای تعیین نصاب های مذکور , در مورد فروش های داخلی مبلغ ارزیابی کارشناس منتخب شرکت یا قیمت های مصوب فروش هیئت مدیره و یا دستگاه های ذیربط مملکتی می باشد

تبصره 4 : مبنای تعیین نصاب های مذکور در مورد معاملات خارجی ارزش سی اند اف کالا بر اساس اطلاعات مندرج در پروفورمای مربوط می باشد .

تبصره 5 : معاملات مشمول نصاب مندرج در این ماده , غیرقابل تفکیک بوده و هیچ یک از واحدهای تابعه شرکت مجاز به تفکیک نیازهای تدارکاتی و فروش خود تا حدی که موجب تغییر این نصاب گردد نمی باشند , مورد مذکور در صورتی که فاصله زمانی معامله قدیم با جدید سه ماه و یا بیشتر بوده و ضمناً به تأیید حسابرسی داخلی شرکت نیز برسد , از نظر هیئت مدیر بلامانع خواهد بود .

تبصره 6 : چنانچه تفاوت مبلغ برآورد معامله با مبلغ قطعی کمتر و یا معادل ده درصد باشد , انجام معامله با کمیسیون یا عامل اولیه تصویب کننده بوده و چنانچه بیشتر از آن باشد و سقف این ماده را نیز تغییر دهد , نفوذ انجام معامله نسبت به مازاد برآورد , با تصویب هیئت مدیره خواهد بود .

ماده 3 )

کلمه معاملات می بایست برحسب مورد به تشخیص مقامات مسئول و تصمیم گیرنده شرکت به شرح مندرج در جدول موضوع ماده 4 این آیین نامه در چهارچوب هریک ارزش های متداول خرید یا فروش به شرح ذیل صورت گیرد :

الف) خرید کالا یا کار خدمات                                               ب) فروش کالا یا کار یا خدمات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ                                           ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف-1- استعلام بهای شفاهی                                                ب-1- مزایده محدود

الف-2- استعلام بهای کتبی                                                  ب-2- مزایده عمومی

الف-3- مناقصه محدود                                                        ب-3- نرخ های مصوب هیئت مدیره

الف-4- مناقصه عمومی                                                       ب-3- نرخ های مصوب دولت

الف-5- معاملات دولتی

تبصره 1 : شرایط و جزئیات و چگونگی معاملاتی که بایستی به صورت یکی از ارزش های متداول خرید و فروش به شرح این ماده صورت پذیرد , بایستی با توجه به جمیع جهات جهت هر یک از واحدها , به طور تفضیلی در آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد منظور گردند .

انجام معاملات تا سقف سیصد هزار ریال در کلیه واحدهای تحت پوشش حداقل بایستی از طریق استعلام بهای شفاهی و در صورت مازاد بر مبلغ مذکور حتماً بایستی استعلام بهاء کتبی شوند .

تبصره 2 : در این آیین نامه هرکجا که به کلمه شرکت اشاره شده منظور مقامات مسئول و تصمیم گیرنده مندرج در ماده 4 آیین نامه می باشد .

تبصره 3 : در مورد معاملاتی که قیمت آنها بیش از سه میلیون ریال باشد و در عین حال بهای مورد معامله بیش از نرخ های تثبیتی بوده و امکان دسترسی به نرخ های تثبیتی وجود نداشته باشد انجام معامله به شرطی معتبر است که به تأیید کمیسیون معاملات را حد رسیده باشد .

ماده 4 )

نحوه انجام معاملات در این آیین نامه توسط هریک از واحدهای تابعه شرکت و مقامات مسئول و تصمیم گیرنده مجاز در چهارچوب هریک از روش های متداول خرید و یا فروش به شرح ذیل تعیین وانجام خواهد شد :

الف) در مورد ماده 2 این آیین نامه توسط کمیسیون معاملات واحد و پس از تصویب هیئت اجرایی کارخانه .

ب) در مورد تبصره دو ماده 2 این آیین نامه توسط معاونت بازرگانی و پس از تصویب هیئت مدیره .

ج) در تبصره دو ماده 2 این آیین نامه توسط هیئت اجرایی واحد پس از تصویب مدیرعامل

هـ) از معاملات مازاد بر حد نصاب مندرج در ماده 2 این آیین نامه , منحصراً توسط هیئت مدیره بررسی و تصویب و براساس مراحل مندرج در این آیین نامه , توسط واحد مربوطه اقدام به خرید آنها می گردد .

تبصره 1 : هیئت اجرایی می تواند اختیار معاملات تا سقف معینی را براساس آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات به مدیرکارخانه و یا کمیسیون معاملات واگذار نماید .

تبصره 2 : جزئیات و نحوه انجام معاملات را آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد به نحوی که در این آیین نامه ذکر گردیده و همچنین مجموعه روش های اجرایی بازرگانی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده باشد و همچنین سیستم های مدون تدارکات داخلی و فروش سیمان , فروش فارسیت و پنبه سوز که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده تعیین می نماید . همچنین تعداد اعضاء کمیسیون واحد ترتیب حضور و حق رای و سایر موارد دیگر بایستی به تفضیل در آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد منظور گردند .

روش های متداول خرید یا فروش

الف – 1 – استعلام بهای شفاهی

ماده 5 )

استعلام بهای شفاهی عبارتست از مراجعه مأمور خرید به فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار یا خدمات مورد احتیاج شرکت و انجام معامله با رعایت رزرف و صلاح شرکت , پس از تحقیق کامل از بهای کالا یا کار مورد نیاز در بازار .

در روش استعلام بهای شفاهی ما مورد خرید بایستی اطلاعات ذیل سفارش خرید کالا ( گزارش) را مطابق با سیستم مدون تدارکات داخلی تکمیل و ضمناً ذیل فرم گزارش خرید کالا را با قید نام و نام خانوادگی و سمت و تاریخ و ذکر اینکه معامله به کمترین بهای ممکن انجام شده و هیچگونه رابطه ای بین فروشنده و مأمور خرید وجود نداشته است امضاء کند .

تبصره 1 : تعداد فروشندگانی که بایستی مورد استعلام قرار گیرند در آیین نامه اجرایی کمیسیون معاملات واحد مشخص خواهد شد .

الف – 2- استعلام بهای کتبی

ماده 6 )

استعلام بهای کتبی عبارتست از مراجعه به حداقل سه نفر از فروشندگان کالا و یا انجام دهندگان کار یا خدمت مورد نیاز شرکت و تقاضای استعلام بهای کتبی و جداگانه از آنها و انجام معاملات پیشنهاد دهنده حداقل قیمت در شرایط کیفی مساوی مطابق با سیستم مدون تدارکات داخلی که قبلاً به تصویب هیئت مدیره رسیده و ابلاغ شده است .

تبصره 1 : در مواردی که فروشنده یا انجام دهند کار یا خدمت در محل کمتر از سه نفر باشد , مدیر بازرگانی واحد باید مراتب را در متن برگ مقایسه پیشنهادات ( استعلام بهای داخلی ) نوشته و امضاء نماید .

تبصره 2 : مدیر بازرگانی واحد با توجه به حداکثر مهلتی که فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار یا خدمت در برگ استعلام بهاء به عنوان اعتبار بهای پیشنهاد شده ذکر کرده اند طوری با ید اقدام نمایند که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود , در غیر این صورت مسئول جبران خسارات احتمالی وارده خواهد بود .

الف – 3 – مناقصه محدود

ماده 7 )

به منظور تشخیص صلاحیت داوطلبان شرکت در مناقصه محدود مدارک و اطلاعات مربوط به این قبیل داوطلبان توسط کمیسیون معاملات واحد براساس اطلاعات موجود در بانک اطلاعات در اداره بازرگانی شرکت و یا واحدهای بانک اطلاعات در هر یک از واحدهای تابعه که آیین نامه اجرایی آن جداگانه تدوین و  تنظیم خواهد گردید , مورد بررسی و رسیدگی قرار گرفته و کمیسیون معاملات واحد , واجدین صلاحیت برای هر رشته از معاملات را با توجه به جمیع جهات انتخاب و عندالزوم آنها را درجه بندی می کند . در صورتی که تعداد واجدین صلاحیت در هر رشته یا هر درجه از پنج نفر کمتر باشد , نتیجه انتخاب کمیسیون معاملات پس از تأیید هیئت اجرایی واحد در فهرست واجدین شرایط شرکت در مناقصه محدود درج و در مرکز شرکت و محل کارخانه نگهداری خواهد شد .

این فهرست برای مدت دو سال از تاریخ تأیید معتبر می باشد .

تبصره 1 : کمیسیون معاملات کارخانه می تواند قبل از انقضای مدت زمان مقرر پس از تأیید مقامات مذکور در ماده 7 فوق , نام اشخاصی را در فهرست واجدین شرایط شرکت در مناقصه محدود اضافه کند و یا از آن حذف نماید .

ماده 8 )

دعوت نامه شرکت در مناقصه محدود باید برای کلیه اشخاصی که نام آنها در فهرست موضوع ماده 7 فوق درج شده است ارسال گردد مگر اینکه در فهرست مزبور حداکثر معاملاتی که در زمان واحد می توان به یک شخص واگذار نموده پیش بینی شده باشد که در این صورت از کسانی که معاملات واگذار شده به آنها از حد نصاب مذکور تجاوز کرده باشد دعوت به عمل نخواهد آمد .

الف – 4- مناقصه عمومی

ماده 9 )

مناقصه عمومی از طریق انتشار آگهی و دعوت از عموم فروشندگان کالا یا ارائه دهندگان کار یا خدمت مورد نیاز شرکت به عمل می آید . آگهی مناقصه از یک تا سه نوبت با توجه به اهمیت معامله در روزنامه های کثیرالانتشار و محل کارخانه یا تهران و در صورت تشخیص شرکت یک نوبت در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد . در مواردی که شرکت ضروری تشخیص دهد انتشار آگهی در چند محل به عمل خواهد آمد . همچنین در مواردی که شرکت ضروری تشخیص دهد می تواند از طریق وزارت امور خارجه و کنسول گری های دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و یا سفارت خانه کشورهای خارجی در ایران و یا سایر وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو و تلویزیون اقدام به نشر آگهی مناقصه عمومی بنماید .

ماده 10)

در آگهی مناقصه بایستی حداقل اطلاعات و نکات ذیل پیش بینی شده باشد :

1)      نوع و مقدار کالا و یا کار یا خدمت ذکر مشخصات مورد لزوم .

2)      مدت و محل و نحوه تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت وترتیب عمل و میزان خسارت در مواردی که طرف معامله در تحویل کالا با انجام کار یا خدمات کلاً یا بعضاً تأخیر نماید .

3)      تصریح اینکه بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون ابهام بوده و در پاکت لاک و مهر شده تسلیم شود .

4)      مدت قبول و محل تسلیم پیشنهادها

5)      میزان سپرده شرکت در مناقصه به طور مقطوع که باید به صورت نقد به حساب سپرده شرکت در بانک تحویل و رسید آن ضمیمه پیشنهاد تسلیم شود .

6)      میزان تضمین حسن انجام معامله و ترتیب دریافت و استرداد آن

7)      حداکثر مدتی که برای بررسی پیشنهادها و تشخیص برنده مناقصه و ابلاغ برنده ضرورت دارد .

8)      روز و ساعت و محل قرائت پیشنهادها و همچنین مجاز بودن حضور پیشنهاد دهندگان یا نمایندگان آنها در جلسه کمیسیون مربوطه .

9)      میزان پیش پرداخت در صورتی که به تشخیص شرکت پرداخت آن به برنده مناقصه لازم باشد و ترتیب پرداخت و واریز آن .

10)   محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات مربوط به کالا کار یا خدمت مورد مناقصه در صورت لزوم .

11)   محل توزیع نمونه های ضمانت نامه و قرارداد اگر تهیه آن لازم باشد که در این صورت ضمانت نامه ها عیناً مطابق نمونه باید تنظیم و نمونه قرارداد نیز با قید اینکه مورد قبول است باید امضاء و ضمیمه پیشنهاد گردد .

12)   تصریح این نکته که شرکت در مناقصه و دادن پیشنهاد به منزله قبول اختیارات و تکالیف شرکت موضوع ماده 11 این آیین نامه می باشد .

تبصره 1 : شرکت در صورتی که ذکر شرایط خاصی را علاوه بر آنچه در این ماده ذکر شده است لازم تشخیص دهد مشروط بر اینکه با قوانین و مفاد آیین نامه مغایر نباشد می تواند در متن آگهی یا در نقشه هاو برگ شرایط و مشخصات درج نماید به طوری که عموم داوطلبان قبل از تسلیم پیشنهاد از مفاد آن اطلاع حاصل کنند ولی منظور داشتن اختیارات جدید برای برنده مناقصه هنگام انعقاد قرارداد به هر عنوان ممنوع می باشد .

تبصره 2 : در صورتی که شرایط مناقصه که بر طبق مفاد باید در آگهی ذکر شود مفصل باشد و درج آن در روزنامه مستلزم هزینه زیاد گردد ممکن است نوع کالا یا خدمت مورد معامله و مقدار معاملات و محل توزیع و میزان پیش پرداخت و مدت محل قبول پیشنهادها در آگهی درج شود و  تصریح گردد که نقشه ها و برگ شرایط و مشخصات معامله در محل معین موجود است و پیشنهاد دهندگان باید یک نسخه از آن دریافت و با قید قبولی امضاء کرده و به پیشنهاد خود ضمیمه و تسلیم نمایند .

1)      در صورتی که به تشخیص شرکت نوع معامله ایجاب کند که نقشه یا برگ شرایط و مشخصات و نمونه های ضمانت نامه و قرارداد و مدارک دیگری تهیه شود , قبل از انتشار آگهی باید آنها را تهیه نمود و تا به مجرد نشر آگهی این قبیل اسناد و مدارک در دسترس باشد .

2)      میزان پیش پرداخت نباید از بیست و پنج درصد مبلغ معامله تجاوز کند و در قبال  ضمانت نامه بانکی یا هر تضمین قابل قبول دیگری به تشخیص مقامات مسئول شرکت مندرج در ماده 4 آیین نامه پرداخت خواهد شد .

3)      میزان سپرده شرکت در مناقصه با توجه به موضوع و خصوصیات معامله نباید از پنج درصد مبلغ برآوردی معامله کمتر باشد ولی در صورتی که میزان سپرده را به مبلغ متناسب که از یک میلیون ریال کمتر نباشد تقلیل دهد .

4)      حداقل میزان سپرده حسن انجام معامله که بایستی قبل از انعقاد قرارداد اخذ شود در هر معاملاتی که موضوع آن انجام امور ساختمانی حمل و نقل یا فروش ماشین آلات باشد پنج درصد و در مورد سایر معاملات ده درصد مبلغ معامله می باشدکه نقداً به حساب سپرده بانکی شرکت و یا در مقابل اخذ ضمانت نامه بانکی از بانک موردقبول شرکت تحویل شود . در مورد معاملات امور ساختمانی علاوه بر پنج درصد مذکور شرکت باید از هر پرداخت معادل ده درصد کسر و به حساب سپرده بابت تضمین حسن انجام معامله منظور نماید .

ماده 11 )

مقامات و مأموران مسئول در شرکت موظفند با توجه به مدت مقرر در آگهی یا دعوت نامه مناقصه برای ابلاغ نتیجه مناقصه به برنده به نحوی اقدام نماید که به علت انقضای مدت خسارتی متوجه شرکت نشود والا مورد تعقیب قرار خواهند گرفت .

ماده 12 )

در مورد معاملاتی که تحویل مورد معامله در مهلتی که توسط اشخاص ذیصلاح به شرح ماده 4 این آیین نامه تعیین گردیده میسر نباشد باید قرارداد منعقد گردد . در قرارداد بایستی حداقل نکات ذیل قید گردد :

1)      نام و نام خانوادگی و نام پدر و شماره شناسنامه و نشانی کامل متعاملین و چنانچه طرف قرارداد شرکت باشد ذکر شرکت و شماره و محل ثبت آن بر طبق روزنامه رسمی کشور و نام مدیر یا مدیرانی که حق امضاء دارند .

2)      نوع و مقدار مورد معامله با مشخصات کامل آنها .

3)      مدت انجام تعهد و محل و شرایط ورود معامله .

تبصره 3 : چنانچه نسبت به موضوعی نمونه قرارداد در شرکت موجود نباشد واحد اقدام کننده طرح قرارداد را با رعایت جمیع اصول فنی و جهات دیگر تنظیم می نماید تا پس از بررسی و تأیید توسط دفتر حقوقی شرکت برای امضاء و مبادله اعاده شود .

ماده 13 )

شرکت در خصوص اتخاذ تصمیم در مورد پیشنهادهای واصله و انعقاد قرارداد دارای تکالیف و اختیارات ذیل می باشد :

1)      شرکت مکلف است سپرده شرکت در مناقصه برنده مناقصه را در صورتی که انجام معامله نشود و همچنین سپرده نفر دوم را در صورتی که برای انجام معامله به او رجوع شود و از انجام معامله امتناع نماید ضبط کند . رجوع به نفر دوم در صورتی که تفاوت بهای پیشنهادی او با نفر اول حداکثر از دو برابر مبلغ سپرده شرکت در مناقصه بیشتر باشد ممنوع است .

2)      شرکت اختیار دارد مقدار کالا و یا کار و یا خدمت مورد معامله را تا بیست و پنج درصد افزایش یا کاهش دهد مشروط بر اینکه کلیه محاسبات فنی مربوط نسبت به این افزایش یا کاهش متناسباً رعایت و تطبیق نماید .

3)      شرکت در رد هریک با تمام پیشنهادات مختار است

4)      شرکت مجاز نیست به پیشنهادات مبهم و مشروط و بدون سپرده و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مهلت مقرر آگهی برسد ترتیب اثر دهد .

5)      هزینه های احتمالی ثبت قرارداد در دفاتر اسناد رسمی و همچنین هزینه های درج آگهی مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد .

6)      شرکت مکلف است هرگونه مالیات یا عوارض و یا سایر کسورات اشخاص ثالث که بابت معامله به طرف قرارداد تعلق گیرد از بهای کارکرد یا کالای تحویلی در موقع پرداخت مطالبات او کسر کند . ابطال ضمانت نامه و یا تأدیه وجوهی که بابت حسن اجرای پیمان از برنده مناقصه کسر می شود منوط به ارائه مفاصا حساب بیمه در مورد کار یا خدماتی است که انجام آن با دخالت کارگر صورت می گیرد .

ماده 14 )

شرکت مکلف به رعایت موارد مشروح ذیل می باشد :

1)      مدت قبول پیشنهادها از تاریخ اولین نوبت انتشار آگهی از ده روز نباید کمتر باشد .

2)      نحوه عمل و پیش بینی میزان خسارت در مواردی که برنده مناقصه درانجام تعهدات جز یا کلاً استنکاف و یا تأخیر نماید .

3)      الزاماً تحویل کالا بر طبق نمونه ممهور در صورتی که تهیه نمونه لازم باشد و در این صورت باید نمونه کالا با مهر طرفین معامله ممهور و نزد شرکت نگهداری شود .

4)      اقرار برنده مناقصه به اینکه از مشخصات کالا یا کار مورد معامله و مقتضیات محل تحویل کالا یا انجام کار یا خدمت اطلاع کامل دارد .

5)      اختیار شرکت نسبت به افزایش با کاهش مورد معامله در طول مدت قرارداد تا میزان بیست و پنج درصد مقدار مندرج در قرارداد .

6)      بهای مورد معامله و ترتیب پرداخت آن در مواردی که انجام کار براساس واحد به همان باشد بهای مورد معامله برآورد و در قرارداد ذکر می شود ولی بهای کارهای انجام یافته براساس واحد بهاء احتساب و پرداخت خواهد شد .

7)      مبلغ پیش پرداخت و ترتیب واریز آن در صورتی که در شرایط مناقصه ذکر شده باشد .

8)      میزان تضمین حسن انجام معامله و نحوه وصول اقساط آن در مورد امور ساختمانی و ........... ترتیب استرداد آن براساس شرایط مناقصه و شرایط عمومی پیمان .

9)      مدت فاصله زمانی بین تحویل موقت و تحویل قطعی در قراردادهای مربوط به ساختمان و راهسازی و نظایر آن براساس شرایط مناقصه .

10)    اقرار به عدم مشمول ممنوعیت قانون راجع به منع مداخله در معاملات دولتی و کشوری مصوب دی ماه .

11)    سایر تعهداتی که در شرایط مناقصه ذکر شده است .

12)    سایر شرایطی که مورد توافق طرفین معامله قرار گیرد مشروط بر آنکه متضمن امتیازاتی علاوه بر آنچه در شرایط مناقصه ذکر شده برای فروشنده نباشد .

الف – 5 – معاملات دولتی

ماده 15 )

معاملات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استیجاری و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شوند در موارد زیر از مناقصه یا مزایده و رعایت مفاد ماده 4 این آیین نامه مستثنی می باشد :

1)      در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارت خانه با نهادهای دولتی یا موسسه با شرکت دولتی و یا شهرداری ها یا مؤسسات وابسته به آنها باشد .

2)      در مورد خرید کالاهایی که ازطرف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای آنها تعیین نرخ شده باشد و خرید بر آن اساس تعرفه مبتنی بر قوانین جلوی مملکتی باشد .

3)      در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل نرخ ثابتی از طرف دولت یا شهرداری ها برای آنها تعیین شده باشد .

4)      در مورد معاملاتی که به تشخیص هیئت مدیره شرکت به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .

5)      در مورد فروش تولیدات و محصولات شرکت که توسط دستگاه های ذیربط مملکتی بر ایشان نرخ های رسمی و دولتی از طریق مراکز توزیع ذیربط وجود داشته باشد .

به : واحدهای تابعه کارخانه ...........

موضوع ـ آیین نامه معاملات

پیرو آیین نامه هیأت های اجرایی که قبلاً ابلاغ گردید , بدین وسیله یک نسخه از آیین نامه جدید معاملات شرکت به صورت آزمایش ارسال می گردد , مقتضی است کلیه معاملات آن واحد از فروردین ماه سال ........... در چهارچوب آیین نامه مذکور صورت پذیرد . ضمناً براساس بند 14 آیین نامه هیأت های اجرایی , نسبت به تهیه و تدوین آیین نامه اجرای کمیسیون معاملات آن واحد را ارسال آن حداکثر تا تاریخ ................ به معاونت بازرگانی شرکت اقدام لازم به عمل آید .

همچنین ترکیب امضاء کمیسیون معاملات که تعداد اعضاء آن تا پنج نفر می باشد به شرح ذیل است :

مدیر کارخانه

مدیر مالی

مدیر بازرگانی

و در صورت نیاز در نفر دیگری عناصر پیشنهاد مدیر کارخانه و تصویب هیئت اجرایی تضمین خواهد شد .

بدیهی است این آیین نامه موقت می باشد که پس از دریافت آیین نامه قطعی ارسال خواهد شد .

 

مدیرعامل .....................

 

 

 

 

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:59 روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴

آیین نامه حضور وغیاب

1- هدف : به منظور ایجاد نظم وانضباط کاری در محیط های دفتری وکارگاهی و حساسیت حضور فیزیکی کار کنان در محل آیین نامه اجرایی کنترل حضور غیاب تهیه و از تاریخ1/1/1394 به واحد های تحت پوشش ابلاغ می گردد.

2- دامنه‌ي كاربرد : كليه‌ي كاركنان .............. اعم از قراردادی ، ساعتی و شرکت های تابعه

3- تعاريف و اصطلاحات:

3-1. روش محاسبه کارکرد: به نحوه محاسبه روزها یا ساعت های حضور یا عدم حضور و اعمال کارکرد موظفی یا اضافه کارکرد پرسنل ، کسر کار، مرخصی ،غیبت و ماموریت جهت پرداخت مبلغ توافق شده در قرارداد پرسنل اطلاق می گردد ،که در شرکت کانی مس به سه صورت الف .بر اساس تردد ب. کامل ج. دستي

1-3-1براساس تردد:در این روش خلاصه وضعيت کارکرد مجموع کارکرد ، اضافه کار ،کسرکار وساير موارد براساس تردد فرد محاسبه مي شود.

2-3-1کامل : در این روش خلاصه وضعيت کارکرد بدون در نظر گرفتن تردد، کارکرد کامل براي محدوده زماني انتخاب شده براي فرد در نظر گرفته مي شودو اين روش براي مديران ارشد انتخاب مي شود.

3-3-1دستي: جهت افرادی که در محل های اشتغال دارند که امکان ثبت تردد آنها به نحو ماشینی وجود نداشته باشد. که در این حالت بر اساس تایم شیت دستی ارسالی توسط کاربر در سیستم ثبت و محاسبه می گردد .

2-3 شيفت: به ساعات کاري پرسنل که در آن ساعات ،موظف به حضور در سازمان مي باشد شیفت   می گویند.

1-2-3 شیفت های معمول: به شیفت هایی که بنا به اقتضای شغلی یا ماهیتی افراد یا تقویم کاری شرکت مصوب ومبنای محاسبه قرار می گیرد

1-2-3 شیفت های استثنایی : بنا به شرایط محیطی نظیر شرایط جوی ، نظامات دولتی برای مدت محدود به دستور مدیر عامل ایجاد و مبنای محاسبه قرار می گیرد.

3-3 گروه های کارکردی: مجموعه افرادی که برنامه کاری وتعطیلاتشان مانند هم باشد ودر یک گروه کاری قرار گیرند، اطلاق می گردد.

3-4 بخشهای کارکردی:به مجموعه افرادی که به لحاظ چارت سازمانی در یک بخش قرار می گیرند بخشهای کارکردی می گویند که ممکن است در گروه های مختلف باشند.

3-5 كسركار: عدم حضور در محل كار بدون مجوز در ساعات كاري اعلام شده،كسركار تلقي مي‌شود.

3-6غيبت اجباري: در صورتی که پرسنل دريک روز بيشتر از حدمجاز کسرکار داشت و به غيبت تبديل شود

3-7. اضافه‌كار: حضور در محل كار بيش از ساعات كاري اعلام شده اضافه كار تلقي مي‌شود.

3-8. مرخصي استحقاقي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در طول سال، كه همانند روزهاي كاركرد تلقي شده و حقوق و مزاياي قانوني، شامل آن مي‌شود وطبق قانون برای هر سال با احتساب و بدون احتساب جمعه  26 روز می باشد.

3-9. مرخصي استعلاجي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در ايام بيماري، كه شركت تعهدي در قبال پرداخت حقوق در اين ايام ندارد. زيرا حقوق ايام بيماري توسط سازمان تامين اجتماعي، و برابر با مقررات خاص سازمان پرداخت مي‌شود.مدت استفاده از مرخصی استعلاجی جزء سنوات خدمت لحاظ      نمی گردد همچنین مرخصی زایمان نیز جز مرخصی استعلاجی محسوب می گردد.

3-10. مرخصي بدون‌حقوق: حسب ماده 72 قانون کار ،مرخصي كه شاغل در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي، مي‌تواند با موافقت شركت، از آن استفاده كند. مرخصی بدون حقوق در هر سال حداکثر 20 روز ومجوز مدیر عامل می تواند دو ماه باشد.

3-11. مرخصي با استفاده از مزد: ساير مرخصي‌هاي با حقوق، علاوه بر استحقاقي و استعلاجي، كه مصاديق آن، در در ادامه مطرح می گردد

3-12مرخصي  ساعتی اول وقت: مرخصي‌اي كه بدون اطلاع قبلي و حداكثر 3 ساعت از زمان شروع ساعت كار مي‌باشد.

 4-12مرخصی ساعتی (حین کار) : مرخصی که در حین کار و به مدت حداکثر 3 ساعت و دو مر تبه در هفته می باشد.

تبصره: حداكثر تعداد مرخصي اول وقت براي كاركنان 3 بار در ماه مي‌باشد.

4- شیفت ها معمول (ساعات کار)

4-1 پرسنل عادی کار:شروع به کار این پرسنل صبح و اتمام به کار این پرسنل بعد اظهر می باشد مدت کارکرد در هفته 44 ساعت مرخصی سالانه سی روز با احتساب 4 روز جمعه جمعا192ساعت می باشد.

26*7:20=192

تبصره: ساعت شروع به کار و خاتمه برحسب محل کار ونیاز شرکت اعلام می گردد. }

4-2 پرسنل نوبت کار : در مورد این شیفت به شرح مواد زیر اجرا می گردد

‌ماده ۵۵ قانون کار- کار نوبتی عبارت است از کاری که در طول ماه گردش دارد، به نحوی که نوبتهای آن در صبح یا عصر یا شب واقع می‌شود.

‌ماده ۵۶ قانون کار - کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبتهای کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰% و چنانچه نوبت‌ها در صبح و عصر‌و شب قرار گیرد، ۱۵% و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و عصر و شب بیفتد22.5% علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت‌خواهد کرد.
‌ماده ۵۷ قانون کار - در کار نوبتی ممکن است ساعات کار از ۸ ساعت در شبانه روز و چهل و چهار ساعت درهفته تجاوز نماید، لکن جمع ساعات کار در‌چهار هفته متوالی نباید از ۱۷۶ ساعت تجاوز کند.

مزایایی که شامل حق نوبت کاری است وقابل پرداخت می باشد .از فوق العاده سرپرستی ، فوق العاده تخصص، فوق العاده جذب و مزد مبنا و هر مزایایی که به تبع شغل پرداخت می شود.

4-3 شیفت کاری سه نوبته :

این شیفت به صورت سه روز روز کار سه روز شبکار وسه روز استراحت %15 حق نوبت کاری مرخصی سالانه برابر 192 ساعت واضافه کاری ناشی از شیفت تعلق می گیرد.

تذکر: جابجایی افرد گروه کارکردی بدون مجوز شرکت درشیفت ها پذیرفته نیست. در صورت جابجایی حسب مورد مرخصی، اضافه کار یا کسر کار در محاسبه کارکرد فرد اعمال می گردد.

4-4 شیفت 24 ساعته نگهبانی :

الف . شروع کار صبح اتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 4 ساعت اضافه کار محاسبه می شود ، اضافه کار ناشی ازشیفت تعلق نمی گیرد. 15% حق شیفت نوبت کاری تعلق می گیرد.

در این نوع شیفت به ازاء یک روز کارکرد یک روز استراحت منظور می گردد که جمعا افراد مشمول این شیفت ها 14 روز کارکرد در ماه خواهد داشت.مرخصی سالانه این نوع شیفت 192 ساعت می باشد. اما به دلیل اینکه یک روز کارکرد ویک روز استراحت استفاده می شود.چناچه فرد حاضردر این نوع شیفت در کاری ازمرخصی استفاده نماید روز off نیز جزء مرخصی استحقاقی محاسبه می شود.

4-5 شیفت کارکرد شبانه :

الف . شروع کار عصراتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 4ساعت اضافه کار محاسبه می شود ،

ب. شروع کار شب اتمام کار صبح روز بعد.به ازای هر روز کارکرد 2ساعت اضافه کار محاسبه می شود ،

.مرخصی سالانه این نوع شیفت 192 ساعت می باشد. که مانند پرسنل عادی کار محاسبه می گردد روز های جمعه برای این نوع کارکرد تعطیل می باشد.

 

4-5 شیفت کارکرد اقماری :

کارکرد به صورت 24 روز کار و 6 روز استراحت شروع کار در این شیفت صبح واتمام کارعصر می باشد.مدت 6 روز استراحت به ازای 4 روز جمعه 2 روز مرخصی استحقاقی ماهانه می باشد.نحوه محاسبه اضافه کار و شرایط کاری کاملا مشابه پرسنل عادی کار محاسبه می گردد.

5- پارامتر های عمومی

5-1سال جاري : سال مبنا محاسبات کارکرد در شرکت کانی مس مطابق تقویم شمسی کشور از اول فروردین آغاز و به پایان اسفند همان سال می باشد. سال مبنا طی تقویم کاری تفضیلی تا 20 اسفند سال قبل توسط واحد اداری تنظیم وپس از تاییدمعاونت اداری و مالی و تصویب مدیر عامل ابلاغ می گردد.

5-2روز شروع ماه کارکردی : درشرکت کانی مس ،با توجه به زمانبر بودن محاسبات کارکردبازه زمانی 21 ماه قبل تا 20 ماه بعد مبنا محاسبه قرار می گیردلذا،شروع محاسبه از تاریخ 21 هر ماه می باشد وسایر روز های ماه به صورت ثابت احتساب و در ماه بعد محاسبه می شود.

5-3شروع شبکاري : ساعت شروع شبکاري 22:00 براي محاسبه ميزان شبکاري مي‌باشد.

5-4پایان شبکاري : ساعت پايان شبکاري 6:00 براي محاسبه ميزان شبکاري مي‌باشد.

5-5 مبنای محاسبه روز های ماه : مبنای محاسبه  روز های ماه، درماه های 31 روزه 31 روز، ماه های 30 روزه 30 روز و در ماه 29 روز 29 روز می باشد.

6 اضافه کار

6-1ماده‌ 59ـ در شرايط‌ عادي‌ ارجاع‌ كار اضافي‌ به‌ كارگر با شرايط‌ ذيل‌ مجاز است‌:

الف‌ـ موافقت‌ كارگر

ب‌ـ پرداخت‌ 40% اضافه‌ بر مزد هر ساعت‌ كار عادي‌.

تبصره‌ـ ساعات‌ كار اضافي‌ ارجاعي‌ به‌ كارگران‌ نبايد از 4 ساعت‌ در روز تجاوز نمايد (مگر در موارد استثنايي‌ با توافق‌ طرفين‌).

6-2. ضريب اضافه كار 1.4 مي‌باشد.

6-3. پرداخت اضافه‌كار تنها با تاييد مدير و ارائه مجوز اضافه کار ذيربط قابل پرداخت است.

6-4. مجموع ساعات اضافه كار يك شاغل نبايد از 120 ساعت در ماه بيشتر باشد و در صورت افزايش از حد موصوف، ساعات مازاد، غير قابل پرداخت است.

6-5 حداقل اضافه‌کار قابل قبول در طول روز : حداقل اضافه کار در طول روز پرسنل 1ساعت است و به اضافه کار زیر این سقف ترتیبی داده نخواهد شد

6-6حداقل اضافه‌کار قابل قبول قبل از وقت : به اضافه کار های قبل از شیفت کاری هیچ ترتیب اثری داده نخواهد شد.

6-7اضافه‌کار درغيبت اجباري ، : اگر پرسنل دريک روز بيشتر از حدمجاز کسرکار داشت و به غيبت تبديل شود .

روش اجرای رویه1: نحوه استفاده از اضافه کار

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

مدارک ذیربط

1

تکمیل مجوز اضافه کار بیش از یک ساعت در سیستم اتوماسیون اداری توسط ر خواست کننده و ارجاع به مدیر مربوطه و با تکمیل ساعت شروع وخاتمه

 

در خواست کننده

مجوز اضافه کار

2

بررسی و امضاء فرم توسط مدیر مربوطه در صورت عدم تایید ،فرم برگشت داده می شود

مدیر مربوطه

مجوز اضافه کار

3

اطلاعات اضافه کاری در بایگانی شخصی اتوماسیون اداری سیستم حضور غیاب ثبت می گردد. این اطلاعات در پایان هر ماه به همراه اطلاعات کارکرد پرسنل به واحد مالی ارسال می گردد.

 

کارشناس کارکرد

مجوز اضافه کار

تبصره2:  مجوز اضافه کاری قبل از شیفت در محاسبات کارکرد لحاظ نمی گردد

تبصره3:حداکثر مجوز اضافه کار طبق ماده 59 قانون کار 4 ساعت می باشد ومازاد بر آن لحاظ نمی گردد

تبصره 4:سقف اضافه کار در ماه برای هر نفر 40 ساعت می باشد.

 

 

 

 

 

7 مرخصی

7-1 استحقاقي

7:20*30=220

 

192=26*7:30

7-1 -1سقف مرخصي استحقاقي، برابر با 26روز كاري با احتساب 4 جمعه براي هر يك سال خدمت است، كه به نسبت كاركرد شاغل در سال، به او تعلق مي‌گيرد.مرخصی استحقاقی کارکنان 192 ساعت است.

7-1-2. در روزهايي كه كاركنان از مرخصي استحقاقي، اعم از روزانه يا ساعتي استفاده مي‌كنند، روزهاي تعطيلي كه ممكن است در ميان مدت مرخصي قرار گيرند، از مرخصي استحقاقي آنها كسر نمي‌گردد.

7-1-3. مرخصي استحقاقي يا تمديد مرخصي بايد توسط كاركنان به‌صورت اتوماسیون و از طريق مجوز مرخصي، درخواست شده، به امضاي مدير ذيربط رسيده و قبل از شروع مرخصي، به واحد اداري ارسال گردد.

7-1-4. مانده‌ي مرخصي در پايان هر سال محاسبه مي‌شود. مانده مرخصی قابل انتقال به سال بعد9 روز می باشد وکارکنان مکلف به استفاده از مرخصی خود می باشندوشرکت  هیچ گونه تعهدی برای مرخصی های استفاده شده ندارد.

7-1-5. هريك از كاركنان مي‌توانند در طول خدمت خود، به‌منظور اداي فريضه‌ي حج واجب، فقط براي يك نوبت، تا يك‌ ماه از مرخصي استحقاقي، و درصورت نداشتن مرخصي استحقاقي، از مرخصي بي‌حقوق استفاده كنند.

7-2. مرخصي استعلاجي

7-2-1. كاركنان بايد به محض شروع بيماري و آغاز مرخصي استعلاجي، مراتب را به اطلاع مدير ذيربط رسانده و حداكثر 2روز كاري پس از پايان استراحت، مدارك پزشكي خود را به واحد اداري تحويل دهند.

7-2-2. طول مدت مرخصي استعلاجي زايمان كاركنان خانم، 6ماه مي‌باشد. اين مرخصي، قابل بازخريد يا انتقال به زمان ديگر نيست.

تبصره 5 در طول مدت مرخصی زایمان شرکت هیچگونه تعهدی در رابطه با حقوق و مزایای کارکنان ندارد و حقوق و مزایای  این دوره توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می گردد.

7-2- 3 در بیماری های سر پایی موضوع ماده 62 قانون تامین اجتماعی مرخصی مازاد بر سه روز موظفی از مرخصی استحقاقی کسر می گردد.

تبصره 6: شرکت در مورد مرخصی های بیشتر از سه روز و کمتر از آن در صورت  عدم کفایت سقف کاردکس مرخصی استحقاقی ، بدیهی است به صورت مرخصی بدون حقوق لحاظ می شود.

7-2-4 کارکنان در مرخصی های استعلاجی موضوع ماده 62 قانون تامین اجتماعی موظف اند مطابق مراتب سازمان تامین اجتماعی گواهی معرفی به کار (بازگشت به کار) ارائه دهند و امور اداری در صورت دریافت گواهی مربوطه می تواند حکم شرع به کار را صادر نماید.

 

 

7-3. مرخصي بدون‌حقوق

7-3-1. به ازاي هر روز مرخصي بدون‌حقوق حسب ضوابط ماده 72 قانون کار، به ميزان ساعات كاري روزانه‌ي شركت، از كاركرد شاغل كسر مي‌گردد. برگه‌ي مرخصي بدون ‌حقوق بايد پيش از شروع مرخصي، به امضاي مدير ذيربط و مدیر محترم عامل رسيده و به امور اداري ارسال گردد.

7-3-3. مدت مرخصي بدون ‌حقوق، جزء كاركرد كاركنان محسوب نشده و قرارداد كار در طول اين مدت، به‌حالت تعليق درمي‌آيد. براي تسويه حساب نهايي، مدت مرخصي بدون ‌حقوق از كل سنوات خدمت، و براي محاسبه‌ي عيدي و پاداش پايان سالي كه در آن از مرخصي بدون ‌حقوق استفاده شده، از كاركرد سال كسر مي‌گردد و سنوات خدمت و عيدي و پاداش، به نسبت روزهاي كاركرد واقعي پرداخت مي‌گردد.

7-3-4. مدت مرخصي بدون ‌حقوق در شرايط عادي، حداكثر 30روز در سال است، كه مازاد بر آن، با تصويب مديريت عامل امكان‌پذير خواهد بود.

7-3-5. مدت مرخصي بدون ‌حقوق بيش از يك هفته، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد. و کلیه تعطیلات در حین مرخصی جزء مرخصی لحاظ می گردد.

7-3-6 در مدت مرخصی بودن حقوق شرکت هیچگونه مسئولیتی در رابطه با حقوق و مزایا وبیمه تامین اجتماعی ندارد.

7-3-6 مرخصی بدون حقوق تا سقف یک هفته با مجوز مدیرمربوطه وتایید معاونت مالی اداری امکان پذیر است.

7-4. مرخصي با استفاده از مزد

7-4-1. به كليه‌ي كاركنان در موارد زير، 3روز مرخصي باحقوق تعلق مي‌گيرد:

- ازدواج دائم كاركنان برای یک نوبت

- فوت پدر، مادر، همسر يا فرزند  برادر و خواهر

7-4-2. در تمام موارد فوق، ارائه‌ي مدارك معتبر، به واحد اداری الزامي است.

7-4-3. پدران مي‌توانند هنگام تولد فرزند، از سه روز مرخصي با حقوق استفاده نمايند.

7-4-4. اقليت‌هاي مذهبي رسمي كشور، در روزهايي كه در تقويم رسمي ايشان تعطيل اعلام شده، با استفاده از مزد تعطيل مي‌باشند.

7-4-5 معاونت هر واحد می تواند تا سقف سه روز در سال جهت ایجاد مبانی انگیزشی از مدیر محترم عامل مرخصی تشویقی جهت پرسنل تحت مسئولیت خود مرخصی در خواست کند که در صورت موافقت به کاردکس مرخصی استحقاقی افزوده می گردد.

7-5 نحوه احتساب مرخصی در دیگر پارامترها

7-5-1تعطيلات بين بيماري:  در صورتی که مرخصی استعلاجی بنا به هر دلیل مورد تایید تامین اجتماعی قرار نگیرد  (حسب  تبصره 6 )در صورت تبدیل به مرخصی استحقاقی تعطيلات بين محدوده مرخصي بيماري تعطيل درنظر گرفته مي‌شود.

7-5-2تعطيلات بين مرخصي بدون حقوق: مدت مرخصي بدون ‌حقوق ، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد..

7-5-3 مرخصي ساعتي: ، در پايان هرماه ، مرخصي ساعتي استحقاقي را جمع و ازکاردکس استحقاقي کسر مي‌گردد.

7-5-4مانده مرخصي منفي: در صورتی که اضافه کار و کارکرد به نحوی باشد که امکان کسر وجود نداشته باشد، مانده منفي درکاردکس انباشته مي‌شود در ماههاي بعد جبران شود . که در صورت مصادف شدن با پایان سال به صورت از کارکرد سالانه کسر وبه همان نحو مبنای محاسبه عیدی وسنوات می گردد

7-5-5سقف مرخصي ساعتي : مرخصی ساعتی در روز حداکثر 4 ساعت در یک نوبت است و در صورت بیش از این سقف به مرخصی روزانه تبدیل می شود.

تبصره 7 : مرخصی ساعتی حداکثر در هفته 2 نوبت و در هر روز یکه مرتبه بیشتر نمی باشد.

تبصره 8: مرخصی ساعتی  اول وقت اداری از ابتدای ساعتی کاری می باشد و مدت آن 2 ساعت به صورت شناور ، سقف آن در روز و چهار نوبت در ماه است

7-5-6سقف مرخصي قابل انتقال به سال بعد : حداکثر مرخصي قابل انتقال به سال بعد بنابر قانون کار 9 روز در سال می باشد. ومازاد بر آن سوخت وقابل پرداخت نمی باشد.

7-5-7طول يک روز: طول یک روز مرخصی استحقاقی بر اساس روال روزانه کار و ساعات کار می باشد.

7-5-8 اضافه کاری در مرخصی : در روزهای که کار کنان از مرخصی (استحقاقی، ساعتی ،استعلاجی بدون حقوق )استفاده می کند مجوز اضافه کاری  پذیرفته نمی باشد و ساعت اضافی از ا ساعت مرخصی روزانه آنها کسر می گردد.

روش اجرای رویه 2 : مرخصی روزانه

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

مدارک ذیربط

1

تکمیل و امضای فرم حکم مرخصی درسیستم اتوماسیون اداری توسط درخواست کننده

در خواست کننده

حکم مرخصی

2

ارجاع فرم به جانشین و امضا توسط وی و ارجاع فرم به مدیر مربوطه .

پرسنل جانشین

حکم مرخصی

3

بررسی وتایید فرم توسط مدیر مربوطه ( درصورت عدم تایید ، فرم به در خواست کننده برگشت داده شده ) و ارجاع به مدیر مربوطه.

مدیر مربوطه

حکم مرخصی

4

ارجاع به مدیر اداری

مدیر اداری

حکم مرخصی

5

کارشناس کارکرد مرخصی در خواستی را بر اساس آیین نامه و اطلاعات مرخصی قبلی در خواست کننده بررسی کرده  ودر صورت امکان  استفاده از مرخصی فرم را امضا می کند. ویک نسخه از آن را را تحویل در خواست کننده می نماید.

کار شناس کارکرد

حکم مرخصی

6

اطلاعات مرخصی در بایگانی شخصی اتوماسیون اداریو وسیستم حضور غیاب ثبت می گردد. این اطلاعات در پایان هر ماه به همراه اطلاعت کارکرد پرسنل به واحد مالی ارسال می گردد.

کار شناس کارکرد

حکم مرخصی

تبصره 9 : مشخص کردن جانشین جزء ضروریات مرخصی است و هر نفر می تواند جانشین دو نفر گردد.

 

روش اجرای رویه 2 : مرخصی ساعتی

ردیف

شرح فعالیت

مسئولیت

مدارک ذیربط

1

تکمیل و امضای فرم مجوز خروج از شرکت در سیستم اتوماسیون اداری توسط در خواست کننده

در خواست کننده

مجوز خروج از شرکت

2

برسی وتایید فرم توسط مدیر مربوطه

مدیر مربوطه

مجوز خروج از شرکت

3

ارجاع به انتظامات جهت ساعت ورود و خروج

انتظامات

مجوز خروج از شرکت

4

ارجاع به مدیر اداری

مدیر اداری

مجوز خروج از شرکت

 

ارجاع به کارشناس کارکرد

مدیر اداری

مجوز خروج از شرکت

4

اطلاعات مجوز خروج در بایگانی شخصی اتوماسیون اداری وسیستم حضور غیاب ثبت می گردد.

کار شناس کارکرد

مجوز خروج از شرکت

تبصره10: کلیه پرسنل موظف در هر زمان جهت خروج از شرکت خروج خود را در سیستم کارت ساعت و دفترورود خروج انتظامات ثبت نماید در غیر این صورت شرکت هیچ مسئولیتی در قبال وی نخواهد داشت. و در صورت عدم رعایت مراتب جز کسر کار در مرتبه اول و در بار بعد مطابق آیین نامه انضبا طی شرکت اقدام می گردد.

8 غيبت :

8-1سقف کسرکار ساعتي در روز : حداکثر کسر کار ساعتی برای هر فرد 4 ساعت در روز می باشد که مازاد بر آن  کل روز غیبت اجباری تبدیل و مطابق ضابطه مربوطه اقدام می گردد.

8-2کسر کار ماهيانه : مجموع كسر كاری که در ماه از 1 ساعت كمتر باشد بخشيده خواهد شد و كسر كار بيش از این ساعت به صورت یک برابر از کارکردكسر مي‌گردد.

9 نوبتکاري

ماده 55 :كار نوبتي‌ عبارت‌ است‌ از كاري‌ كه‌ در طول‌ ماه‌ گردش‌ دارد، به‌ نحوي‌ كه‌ نوبتهاي‌ آن‌ در صبح‌ يا عصر يا شب‌ واقع‌ مي‌شود.

ماده‌ 56:كارگري‌ كه‌ در طول‌ ماه‌ به‌طور نوبتي‌ كار مي‌كند و نوبتهاي‌ كار وي‌ در صبح‌ و عصر واقع‌ مي‌شود 10% و چنانچه‌ نوبتها در صبح‌ و عصر و شب‌ قرار گيرد، 15% و در صورتي‌كه‌ نوبتها به‌ صبح‌ و شب‌ و يا عصر و شب‌ بيافتد 5/22% علاوه‌ بر مزد به‌عنوان‌ فوق العاده‌ نوبت‌ كاري‌ دريافت‌ خواهد كرد.

ماده‌ 57: در كار نوبتي‌ ممكن‌ است‌ ساعات‌ كار از 8 ساعت‌ در شبانه‌ روز و چهل‌وچهار ساعت‌ در هفته‌ تجاوز نمايد، لكن‌ جمع‌ ساعات‌ كار در چهار هفته‌ متوالي‌ نبايد از 176 ساعت‌ تجاوز كند.

10ماموريت :

انجام وظیفه موقت در مدت تعیین شده در خارج از محدوده جغرافیایی محل خدمت می باشد.که با مجوز وحکم ماموریت انجام می شود.

در حكم ماموريت علاوه بر مشخصات پرسنلي مامور ، تاريخ شروع و خاتمه ماموريت ، محل انجام ماموريت ،هدف از ماموريت و ساير مواردي كه به تشخيص شركت لازم باشد ، قيد مي گردد

تبصره 2: خارج از محدوده ذكر شده حداقل 50 كيلومتر از پايان محدوده شهري محل خدمت مامور مي باشد.

-2 پرسنلي كه به ماموريت اعزام مي شوند ، به ازاي هر روز ماموريت معادل يك سي ام حقوق و مزاياي مستمر را بهعنوان فوق العاده ماموريت دريافت مي كنند.

تبصره : كاركرد در روز ماموريت جزء ايام ماموريت محسوب مي گردد.

-3-1 ماموريت هوايي

-3-1-1 مامور بايستي در روز شروع ماموريت تا 3 ساعت قبل از پرواز در محل خدمت حضور داشته باشد.

تبصره : چنانچه ساعت پرواز قبل از ظهر باشد ، مامور مي تواند بدون حضور در شركت به ماموريت اعزام شود.

-3-1-2 چنانچه مراجعت از ماموريت قبل ازظهر باشد ، مامور بايستي حتماً در برگشت به شركت مراجعه كرده و تا پايان

وقت در محل كار خود حضور داشته باشد.

-3-2 ماموريت زميني

-3-2-1 به منظور برنامه ريزي صحيح و عدم اعزام خودرو بصورت موازي ، نياز خودرو بايستي حداقل 24 ساعت قبل از

اعزام به واحد مربوطه اعلام شود.

-3-2-2 اعزام به ماموريت حتماً بايستي از محل شركت انجام شود.

-3-2-3 فوق العاده ماموريت زميني براي برخي از شهرها به شرح جدول ذيل اين آئين نامه پرداخت خواهد شد.

تبصره : چنانچه صلاح است مامور قبل از شروع كار اداري يا اول وقت اداري و از محل منزل يا محلي غير از شركت به

ماموريت اعزام گردد ، برنامه حركت بايستي بگونه اي تنظيم گردد كه مامور در زمان تعيين شده در مقصد حضور يابد.

-4 چنانچه در محل ماموريت امكانات غذا ، اياب و ذهاب و اسكان مهيا نباشد ، هزينه هاي انجام شده در اين ارتباط براساس قيمت هاي متعارف با تاييد معاون مربوطه قابل پرداخت خواهد بود.

تبصره : هزينه هاي جانبي ماموريت پس از تاييد مقام مجاز شركت توسط امور مالي پرداخت مي شود.

-5 پرداخت فوق العاده ماموريت براي مستخدمين ساعتي چنانچه در قرارداد آنها ذكر شده باشد ، برمبناي اين آئين نامهاين آيين نامه با تصويب مديرعامل خواهد بود.

 

10-1 شرايط ماموريت

تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با  معاونت  یا مديرعامل خواهد بود.

محل كار مشاغلي مانند رانندگان، مسئولين خريد و كاركنان پروژه‌ها، كه به اقتضاي شغلي به نقاط مختلف تردد دارند، حوزه فعاليت واحد مربوطه مي باشد. به اين پرسنل كه خروج از محل كار دائمي، جزء الزامات كاري آنهاست، فوق‌العاده ماموريت تعلق نمي‌گيرد.

10-1-1به کلیه کارکنان که تا شعاع 60 کیلومتری خارج از محل خدمت خود تردد می نمایند هیچگونه ماموریتی تعلق نمی گیرد.

10-1-2 . به کلیه شاغل در در پروژه شرکت که به صورت قراردادی ویا ساعتی کار می کنند و حضور در دفتر کارفرمایان مشاواران جهت کار ای اجرایی پروژه مربوطه جز شرح وظایف ایشان تلقی شده وهیچگونه حق ماموریتی پرداخت نمی گردد.

10-1-3 هزینه ماموریت 30/1 حقوق بر اساس حکم بر اساس حکم برای کارکنان قراردادی و 8 ساعت کارکرد برای کار کنان ساعتی است

10-1-4 سقف هزینه غذا معادل یک روز حقوق کامل می باشد.

10-1-5 هزینه ایاب وذهاب داخل شهری متناسب بر هزینه های  متعارف تهران و شهرستان ها می باشد.

تبصره 11 . در ماموریت هایی که به صورت صبح رفت و  عصر برگشت صورت می گیرد 50% هزینه  ماموریت لحاظ می گردد.

تبصره 1:

10-2 فوق العاده ماموريت

10-2-1به كاركناني كه به استناد حكم كتبي و رسمي به ماموريت داخل اعزام مي‌شوند، به ازای هر روز ماموریت یک سی ام حقوق و مزایای مستمر فوق‌العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد.

10-2-2 فوق العاده ماموریت خارج از کشور با رعایت مصوبات عمومی و با در نظر گرفتن موضوع ماموریت و مخارج مترتب آن با مصوبه هئیت مدیره وتایید مدیر عامل پرداخت خواهدشد.

10-3 الزامات کارکردی ماموریت

10-3-1: ساعت شروع ماموريت

الف .اگر قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد.

ب. بعد از ساعت 12 ظهر باشد، با تشخیص مدیر مربوطه ، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق              مي گيرد.

10-3-2 ساعت خاتمه ماموريت

الف. قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. و وی ملزم به حضور تا پایان روز کاری در شرکت است.

ب. بعد از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد و در صورت صلاحدید مدیر ملزم به حضور در شرکت می باشد.

10-3-3 ثبت ساعات شروع و خاتمه كار روزانه در طول مدت ماموريت توسط مامور، الزامي و تاييد آن بر عهده مدير مربوطه است.

10-3-4 مامور بایستی در روز شروع ماموریت هوایی 3 ساعت قبل از پرواز در محل خدمت حضور داشته باشد.

10-3-5 به منظور برنامه ریزی صحیح و عدم اعزام موازی ، نیاز خودرو در ماموریت های زمینی بایستی حداقل 48 ساعت قبل از اعزام به واحد مربوطه اعلام گردد

10-3-6 اعزام به ماموریت حتما بایستی از محل شرکت انجام شود.

10-3-7 حق ماموریت کارکنان ساعتی معادل 8 ساعت علاوه بر ساعت کار عادی است .

10-4– غذا

چناچه در محل ماموریت امکانات غذا مهیا نباشد هزینه ها به نحو زیر محاسبه می گردد.

بابت صبحانه، نهار و شام، روزانه مبلغ 300،000ريال (50،000ريال بابت صبحانه، 150،000ريال بابت ناهار و100،000ريال بابت شام) با تاييد مدير به مامور تعلق مي‌گيرد.

10-4 محل اقامت

شركت مي‌تواند متناسب با نوع ماموريت و شخص مامور، محل مناسب جهت مامور را تهيه نمايد. در غير اين صورت هزينه اقامت برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و يا فاكتور اخذ شده و با تاييد مدير پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : هزينه اقامت روزانه مديران تا سقف 1500000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 2 : هزينه اقامت روزانه پرسنل غير مدير ، تا سقف 700000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3 : در مواردي كه ارائه فاكتور اقامت مقدور نباشد، براي كليه سطوح روزانه تا سقف 600000 ريال با تاييد مدير مافوق قابل پرداخت است.

تبصره 4 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه خواهد بود.

10-5 اياب و ذهاب

شركت مي‌تواند وسيله اياب و ذهاب مناسب، اعم از وسايل نقليه زميني، هوايي و دريايي جهت شخص مامور تامين نمايد. در غير اين صورت پرداخت هزينه‌هاي متعارف مربوطه، در مقابل ارائه اسناد و مدارك و تاييد مدير مربوطه، به عهده شركت خواهد بود.

تبصره 2 : چنانچه جهت انجام ماموريت از وسايل نقليه عمومي استفاده شود، وجه كرايه پرداخت شده، هزينه اياب و ذهاب از ايستگاه تا محل اقامت و برعكس و همچنين هزينه‌هاي اياب و ذهاب در محل ماموريت با توجه به گزارش مامور و تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

10-6 حكم ماموريت

احكام ماموريت با توجه به درخواست واحد مربوطه، بر اساس فرم ماموريت تنظيم خواهد شد.

تبصره: اخذ حكم ماموريت تاييد شده قبل از ماموريت، تحت هر شرايطي الزامي است. در غير اين صورت فعاليت انجام شده، ماموريت تلقي نشده، حق ماموريت و ساير موارد به مامور تعلق نمي‌گيرد و مدت مذكور نيز غيبت تلقي مي‌شود.

وشرکت در قبال افرادی که بدون حکم ماموریت اقدام به ماموریت می کنند هیچ تعهدی ندارد.

10-7 مدت ماموريت

سقف مدت ماموريت بنا بر ماهيت و نوع ماموريت، قبلا طي حكم ماموريت به مامور اعلام خواهد شد و پرداخت حق ماموريت در طول ماموريت مطابق ماده 2 همين آيين نامه مي باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه مدت ماموريت انجام شده از مدت قيد شده در حكم ماموريت تجاوز نمايد، ذكر دلايل توجيهي و تاييد مجدد مدير مربوطه ضروري است.

10-8 نحوه پرداخت

پرداخت كليه حقوق ماموريت‌ها ساير هزينه‌ها مانند ماموریت غذا، اقامت، اياب و ذهاب و... از طريق از طريق سيستم حقوق و دستمزد(فهرست حقوق) انجام می پذیرد

تبصره1 : مامور موظف است حداكثر48 ساعت كاري پس از بازگشت از ماموريت، نسبت به تنظیم وارسال گزارش ماموریت خو د مطابق رویه اجرا اقدام نماید.

10-9 ضوابط ويژه ماموريت خارج از كشور

بند1 : در تمام سطوح 45 دلار بابت اياب و ذهاب و هزينه‌هاي متفرقه پرداخت مي‌شود. اين هزينه شامل كليه اياب و ذهاب‌هاي درون شهري مي‌باشد. چنانچه حسب ضرورت فرد مامور مجبور به تردد بين شهرها و يا كشورهاي متفاوت باشد، هزينه‌هاي آن با ارائه مدارك قابل پرداخت مي‌باشد.

بند2 : ساير هزينه‌هاي ماموريت در خارج از كشور، به شرح جدول زير است. مبالغ اقامت، سقف پرداخت مي‌باشند كه با ارائه مدارك قابل پرداخت خواهند بود.

             (دلار)

 

حوزه جغرافيايي

اقامت

غذا

هيئت مديره و مديرعامل و معاونین

مديران

رؤسا و كارشناسان

همه سطوح

امريكاي شمالي و كانادا

400

240

200

80

اروپا

استراليا

ژاپن

افريقا

760

260

220

40

 

- نحوه‌ي اخذ مجوزها:

11-1 کلیه مجوز ها توسط سیستم فرزین توسط اشخاص یا اپراتور های معرفی شده از جانب اداری به نحوی که در اجرای رویه آمده ثبت می گردند

11-2 کلیه مجوزها پس از امضا متقاضی به امضا مدیر مربوطه می رسد.

11-3 مجوزهای معوق فقط با تایید معاونت مالی واداری قابل قبول است.

11-4 به مجوز های ناقص هیچ ترتیب اثری داد نمی شود و حسب مورد از کارکرد کسر می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1اواحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه نسخه تصویب شده را به تعداد مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 مدیران واحد های مربوطه موظف به اطلاع رسانی واقناع پرسنل خود می باشند.

تذكر

- موارد پيش بيني نشده در اين دستور العمل تابع پيشنهاد مديرعامل و تائيد هيئت مديره شركت مي باشد.

- تاريخ شروع اجراي دستورالعمل از تاریخ 1/1/94مي باشد

- تمامي روشها و آيين نامه هاي مغاير با اين سند، لغو مي گردد و بازنگري آن منوط به انجام مجدد مراحل تصويب سند خواهد بود.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:44 روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴

جامعه پذیری

1- هدف :

طراحی و اجرای روالی جهت جامعه پذیری  پرسنل بدو ورود

2-     دامنه كاربرد  :

كليه متقاضيان همكاري با ........  و کلیه پرسنل شاغل در .............  همكاري پرسنل پيمانكار از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد.

 

3-   مسووليت :

3-1- مسووليت تهيه و اجراي مفاد اين آيين نامه و کتابچه کارکنان بدو ورود به عهده واحد اداری و منابع انسانی مي باشد.

3-2- مسئولیت تشریح آیین نامه آموزش، نحوه محاسبه حقوق دستمزد ،نحوه تردد  وچارت سزامانی به عهده واحد منابع انسانی است که در دفتر مرکزی توسط امور اداری و در پروژه ها به عهده  نمایندگان اداری می باشد

3-3 مسئولیت تشریح آیین نام های حفاظتی ، بهداشتی ، محیط زیست و ارگونومی  محیط کار بر عهده واحد H,S,E  شرکت می باشد.

3-4 مسئولیت آموزش اتوماسیون اداری ، به عهده واحد  انفورماتیک شرکت می باشد.                                         

3-5- مسئوليت حسن اجراي اين آيين­نامه بر عهده معاونت اداري و منابع انساني مي­باشد.

4-   تعاریف :

4-1- همكار: از لحاظ قانون كار كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد - حقوق - و ساير مزايا به درخواست شركت كار مي كند.

4-2 آیین نامه جامع پرسنلی: مجموع آیین نامه های  اداری و اجرایی شرکت است که از نحوه جذب تاپایان خدمت و کلیه ضوابط بین این بازه است.

4-3 آیین نامه حفاظت فردی: آیین نامه وضوابط اجرایی مصوب شورای عالی کار است.

4-4 آیین نامه ارگونومی : عبارت است از دانش بکار بردن اطلاعات علمی موجود دربارۀ انسان (و روش های علمی تولید چنین اطلاعاتی) در طراحی محیط کار. ارگونومی ظرفیت ها و توانمندی های انسان را بررسی می کند و سپس اطلاعات به دست آمده را در طراحی مشاغل، فراورده ها، محیط های کار و تجهیزات به کار می بندد که توسط واحد h.s.e  متناسب با هر شغلی طراحی و آیین نامه می گردد.

4-5 اتوماسیون اداری: متصل کردن اطلاعات کامپيوترهاي موجود در يک سازمان به کمک شبکه و يا استفاده از يک برنامه نرم‌افزاري مشترک، تا انتقال اطلاعات، آمارها، نامه‌ها و مکاتبات و نيز دستورالعمل‌ها به‌صورت کاملاً يکپارچه و آسان انجام پذيرد و بدين ترتيب فرمولي جديد جهت طبقه‌بندي، تبادل، تنظيم و تصحيح اطلاعات درون‌سازماني و تسريع بخشيدن به امر اجراء بدون نياز به روش‌هاي دست‌وپاگير و مرسوم اداري و با صرفه‌جوئي در زمان و مواداوليه مصرفي ايجاد شود.

5-     فرايند جامعه پذیری :

5-1آموزش هاي مرتبط با جامعه پذيري فرد جديد الاستخدام در راستاي فرهنگ سازماني مستند بر رویه آموزش بدو استخدام در واحد آموزش و با همکاری واحد اداری و منابع انسانی، خواهد بود كه به منظور ارتقاء صلاحيت عمومي اشتغال ارائه مي گردد.

جلسات پرسنل جديدالورود در اولین دوشنبه پس از حضور وی برگزار ميگردد و ارائه مطالب توسط پرسنل واحد منابع انساني، اداري، ايمني و بهداشت و انفورماتيك صورت مي پذيرد.

5-2 كليه آموزش هاي مربوط به جامعه پذيري با همكاري واحد اداری و منابع انسانی و واحد متقاضي نيرو و ايمني و بهداشت مطابق روش آموزش و ارتقاء آگاهی پرسنل به شماره             صورت مي پذيرد، این اقدامات شامل برگزاری کلاس های آموزش بدو استخدام و ارائه کتابچه نکات ایمنی و مقررات اداری می باشد.

ردیف

شرح

میزان آموزش (دقیقه)

واحد

نوع آزمون

1

کلیات شرکت ......

15

روابط عمومی

شفاهی

2

آیین جذب وطرح طبقه بندی

30

اداری

شفاهی

3

حضور غیاب

15

اداری

شفاهی

4

حفاظت فردی

30

h.s.e

کتبی

5

ارگونومی

15

h.s.e

شفاهی

6

اتوماسیون

30

انفورماتیک

عملی

7

اینترانت

15

انفورماتیک

عملی

 

5-3  آموزش های تخصصی حسب مورد توسط نماینده آموزش واحد که توضیحات آن در آیین نامه آموزش آمده انجام می گردد.

5-4  کار برگ آموزش های بدو به شماره............................... در سوابق و پرونده های آموزشی فرد درج می گردد.

5-5 در صورت نیاز آموزش خاص که اعتبار قانونی آن برای شرکت مطرح است مراتب حسب آموزش های قانونی که توضیحات آن در آیین نامه آموزش آمده انجام می گردد

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:41 روز چهارشنبه سیزدهم آبان ۱۳۹۴

آموزش وتوسعه یادگیری

1- هدف :

به منظور پرورش  و آماده نمودن نیروی انسانی و ارتقاء سطح مهارت ها و تخصص حرفه ای کارکنان و آشنایی آنان با پیشرفت های  جدید در زمینه فعالیت های مربوطه اقدام به طرح  و اجرای برنامه آموزشی .

2-     دامنه كاربرد  :

كليه متقاضيان همكاري با .............  و کلیه پرسنل شاغل در شرکت.........  همكاري پرسنل پيمانكار از شمول اين آيين‌نامه خارج مي‌باشد.

3-   مسووليت :

3-1- مسووليت تهيه و اجراي مفاد اين آيين نامه به عهده واحد اداری و منابع انسانی مي باشد.

3-2- مسئولیت مشخص نمودن رابط آموزش به عهده معاونت هر واحد می باشد

 3-3 مسئولیت ایجاد تقویم آموزشی با روابط  عمومی می باشد

3-4 مسئولیت ایجاد فرم های مصوب با واحد انفورماتیک شرکت می باشد.                                         

3-5- مسئوليت حسن اجراي اين آيين­نامه بر عهده معاونت اداري و منابع انساني مي­باشد.

3-6 مسئولیت تعیین سرفصل مالی و کنترل آن به عهده واحد مالی می باشد.

4-   تعاریف :

4-1- آموزش : دوباره ساختن یا سازمان دادن تجربه است، به منظور اینکه معنای تجربه گسترش پیدا کند و برای هدایت و کنترل تجربیات بعدی، فرد را بهتر قادر سازد

4-2 آموزش پذیر : به همکاری اطلاق می گردد که ضروریات آموزش  حسب شغل وی به تشخیص کمیته آموزش ایجاد شده باشد.

4-3 آموزش های بدو استخدام : به مجموعه مقرراتی که در راستای جامعه پذیری همکار قبل از شروع به کارمطابق آیین نامه جامعه پذیری ایجاد می شود.

4-4 آموزش تخصصی : مجموعه آموزش هایی است که در راستای احراز شرایط شغل انجام می شود.

4-5 آموزش قانونی : مجموعه آموزش هایی است که ضرورت قراردادی یا قانونی شغل ایجاد می نماید  و قانون  یا قررارداد ضرورت آن را الزام نموده است. مثل آموز اطفا حریق وکمک های اولیه برای افسران ایمنی

4-6 بورس آموزشی:به حمایت مالی و معنوی شرکت در راستای آموزش ، وایجاد تعهد برای آموزش پذیر اطلاق     می گردد

4-7 تقویم آموزشی :به برنامه زمان بندی آموزش حسب تقویم شمسی یا برنامه زمان بندی پروژ ها اطلاق می گردد

4-8 بودجه آموزش:به مجموعه هزینه های آموشی شرکت که در یک دوره مالی پیش بینی می گردد و تحت سر فصل خاص در هزینه های شرکت درج میگردد.

4-9 آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت:این نوع آموزش ها توسط متخصصین  وکارشناسان امر از داخل شرکت ویا خارج از شرکت بر گزار می گردد

4-10 آموزش های خارج از کشور ضمن خدمت :اعزام همکاران به خارج از کشور برای گذراندن  دور های آموزشی در قالب مقطعی یا بورس اطلاق می گردد.

4-11          گواهی آموزش: به گواهی موفقیت یا پایان رساندن دوره آموزشی که به تایید مرجع موثق قرار گرفته باشد.

4-12  کمیته آموزش : کمیته پنج نفره که هر شش ماه یک بار تشکیل و به اتخاذ  خط مشی کلی آموزش شرکت می پردازد.

5-     کلیات   :

5-1آموزش هاي مرتبط با جامعه پذيري فرد جديد الاستخدام در راستاي فرهنگ سازماني مستند بر رویه آموزش بدو استخدام در واحد آموزش و با همکاری واحد اداری و منابع انسانی، خواهد بود كه به منظور ارتقاء صلاحيت عمومي اشتغال ارائه مي گردد..

5-2 كليه آموزش هاي مربوط به جامعه پذيري با همكاري واحد اداری و منابع انسانی و واحد متقاضي نيرو و ايمني و بهداشت مطابق روش آموزش و ارتقاء آگاهی پرسنل به شماره             صورت مي پذيرد، این اقدامات شامل برگزاری کلاس های آموزش بدو استخدام و ارائه کتابچه نکات ایمنی و مقررات اداری می باشد.

5-3 کمیته آموزش مرکب از 5 نفر از کارکنان شرکت از واحد های  مختلف می باشد. که با پیشنهاد مدیر عامل به مدت دوسال معرفی و انتخاب می گردند  و متشکل از 1 واحد های - اداری و منابع انسانی 2- مالی 3- برنامه ریزی 4- بازرسی 5- مهندسی

تبصره 1- اعضای کمیته می توانند هریک از اعضای غیر مدیر و معاونت باشند .

5-4  تقویم آموزشی  از 15 فروردین تا 15 فروردین سال بعدی تصویب می گردد و  طبع آن سال آموزشی و بودجه آموزشی نیز در همین مدت در نظر گرفته می شود.

5-5  متولی آموزش در شرکت کانی مس امور اداری می باشد و به منظور عمل به وظایف مربوطه هماهنگی لازم به بخش های  مختلف شرکت را خواهد داشت .

5-6  آموزش های قانونی در تقویم آموزشی پیش بینی نمی گردد و لی هزینه آن در ردیف هزینه های آموزش محاسبه می گردد .

6-آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت:

6-1 آموزش های کوتاه مدت  مطابق تقویم و بودجه پیش بینی  انجام می گردد ، و آموزش پذیر  بعد از تکمیل فرم تعهد آموزش ثالث صورت می پذیرید

6-2 اموزش پذیر موظف است اسناد ، جزوات و.... دروه آموزش را  همراه با گواهی دوره به واحد آموزش ارائه دهد  و نیزدر هنگام قطع همکاری باشرکت حسب فرم تعهد آموزش ثالث  موارد را به فرد دیگر آموزش دهد در غیر این صورت هزینه های آموزش از مزایای پایان کار فرد کسر می گردد.

6-3 در صورت عدم کسب  نمره لازم در دوره آموزشی هزینه های تجدید دوره به عهده شخص آموزش پذیر است.

6-4 معادل سازی برای کارکنان زیر دیپلم قبل از تصویب آیین نامه جذب سال 1394  تصویب سند ترمیمی تحصیلی مصوب کمیته آموزش و تصویب مدیر عامل و مدارک پایان دوره نیز به تصویب کمیته می رسد در قالب آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت صورت می پذیرد

6-5 موارد بورس تحصیلی که ممکن است در قالب آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت انجام شود تنها با تصویب هئیت مدیره امکان پذیر است.

6-6 موارد سمیناری ، نمایشگاهی اگر چه از حیث مجوز خروج  ماموریت آموزشی است اما جز سرفصل آموزش نمی باشد.

6-7 کلیه  مدت آموزش جز ماموریت آموزشی محسوب می شود و در صورتی که آموزش در روز تعطیل  انجام پذیرد  تمام ساعت حضور در دوره اضافه کار آموزشی محسوب می گردد.

6-8 آموزش تخصصی  تنها برای یک بار می تواند خارج از تقویم پیش بینی شده با تایید مدیر عامل صور ت پذیرد.

6-9 به آموزش پذیری که در طول یک  دوره حدنصاب نمره را کسب کرده باشد. معادل یک پایه حقوق حداقل وزرات کار در سال پاداش آموزش پرداخت می گردد

9-10 کلیه هزینه های جنبی آموزش شامل وسایل آموزش ، ناهار و ایاب ذهاب و... به عهده شرکت می باشد.

9-11 پس از به تصویب رسیدن تقویم آموزشی همکار به هیچ عنوان نمی تواند از رفتن به دوره آموزشی  اعراض نماید.

7- آموزش های خارج از کشور ضمن خدمت:

7-1 آموزش های خارج از کشورمطابق تقویم و بودجه پیش بینی  انجام می گردد ، و آموزش پذیر  بعد از تکمیل فرم تعهد آموزش ثالث صورت می پذیرید و تصویب مدیر عامل می تواند به دوره اعزا م گردد.

7-2 اموزش پذیر موظف است اسناد ، جزوات و.... دروه آموزش را  همراه با گواهی دوره به واحد آموزش ارائه دهد  و نیزدر پس از بازگشت به شرکت حسب فرم تعهد آموزش ثالث  موارد را به فرد دیگر آموزش دهد در غیر این صورت هزینه های آموزش از مزایای پایان کار فرد کسر        می گردد.

تبصره 2:در موارد آموزش خارج از کشور به هزینه شرکت ثالث باشد، هزینه ها از محل هزین های ماموریت محاسبه می گردد.

7-3 در صورت عدم کسب  نمره لازم در دوره آموزشی هزینه های تجدید دوره به عهده شخص آموزش پذیر است.

7-5 موارد بورس تحصیلی که ممکن است در قالب آموزش های خارج از کشور ضمن خدمت انجام شود تنها با تصویب هئیت مدیره امکان پذیر است.

7-6 موارد سمیناری ، نمایشگاهی اگر چه از حیث مجوز خروج  ماموریت آموزشی است اما جز سرفصل آموزش نمی باشد.

7-7 کلیه  مدت آموزش جز ماموریت آموزشی محسوب می شود و در صورتی که آموزش در روز تعطیل  انجام پذیرد  تمام ساعت حضور در دوره اضافه کار آموزشی محسوب می گردد.

7-8 آموزش تخصصی  تنها برای یک بار می تواند خارج از تقویم پیش بینی شده با وهئیت مدیره صور ت پذیرد.

7-9 به آموزش پذیری که در طول یک  دوره حدنصاب نمره را کسب کرده باشد. معادل یک پایه حقوق حداقل وزرات کار در سال پاداش آموزش پرداخت می گردد

7-10 کلیه هزینه های جنبی آموزش شامل وسایل آموزش ، ناهار و ایاب ذهاب و... به عهده شرکت می باشد.

8- بورس تحصیلی :

8-1 : در جهت‌ نيل‌ به‌ خط مشی اساسی  و به‌ منظور كمك‌ به‌ تامين‌ متخصصان کار آمد و وفادار به سازمان ، ، همه‌ ساله‌ تعدادي‌ از فارغ‌التحصيلان‌ مقطع‌ كارشناسي‌ و بالاتر را براي‌ ادامه‌ تحصيل‌ و فراگيري‌ نو آوري‌ هاي‌ علمي‌ در مقاطع‌ تحصيلي‌ بالاتر ازكارشناسي‌ در دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي‌ خارج‌  و داخل از كشور با اعطاي‌ بورس‌ تحصيلي‌ با رعايت‌ موارد زير انتخاب‌ و اعزام‌ مي‌ نمايد .

ب‌ ) رشته‌ هاي‌ مورد نياز شرکت

 ج‌ ) ميزان‌ بودجه‌ و سهميه ريالس یا‌ ارزي‌ مصوب‌ براي‌ بورس‌ و اعزام‌ دانشجو به‌ خارج‌ و یا داخل

8-2 ظرفيت‌ پذيرش‌ بورسيه‌ (شامل‌ بورسهاي‌ دولتي‌ و بورسهايي‌ كه‌ كشورهاي‌ ديگر در اختيار دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ و موسسات‌ وابسته‌ ميگذارند) ، اعزام‌ با هزينه‌ شخصي‌ و رشته‌ هاي‌ تحصيلي‌ مورد نياز همه‌ ساله‌ بر اساس‌ برنامه‌ با تدوین واحد آموزش وتصویب هئیت مدیر صورت میپذیرد

8-3  اولويت‌ اعطاي‌ بورس‌ تحصيلي‌ و اعزام‌ با واجدين‌ مدرك‌ كارشناسي‌ ارشد ، جهت‌ طي‌ دوره‌ دكتري‌ است‌ .

8-4 : به‌ منظور بررسي‌ درخواستهاي‌ مربوط به‌ دريافت‌ بورس‌ از همکاران و انتخاب‌ و معرفي‌ متقاضيان‌ حائز شرايط به‌ کمیته آموزش‌ ، در هر واحد کمیته آموزش‌  تشكيل‌ مي‌ گردد .

8-5: ازمجموع‌ ظرفيت‌ سالانه‌ بورس‌ كه‌ به‌ تامين‌ نیروهای متخصص مورد نياز شرکت اختصاص‌ مي‌ يابد 50% به‌ نیروهای مهندسی مرتبط و 50% به‌  سایر نیروه تعلق‌ مي‌ گيرد و سهميه‌ هر واحد همه‌ ساله‌ براساس‌ ضوابطي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ هئیت محترم مدیران  ميرسد توسط کمیته آموزش‌ پيشنهاد ميگردد ..

شرايط عمومي‌ آموزش پذیران بورس‌

8-6 دارا بودن‌ كارت‌ پايان‌ خدمت‌ وظيفه‌ يا معافيت‌ دائم‌ يا معافيت‌ تحصيلي‌ و يا دفترچه‌ آماده به‌ خدمت‌ كه‌ مهلت‌ آن‌ درتاريخ‌ تصويب‌ نهايي‌ بورس‌ ، منقضي‌ نشده‌ باشد .

8-7 توانايي‌ جسمي‌ متناسب‌ با رشته‌ تحصيلي‌ و الزامات‌ حرفه‌ اي‌ ناشي‌ از آن‌ .  که به تایید واحد h.s.e  شرکت برسد

8-8 نداشتن‌ سن‌ بيش‌ از 40 سال‌ تمام‌ درتاريخ‌ درخواست‌

.8-9 در انتخاب‌ پسران‌ متقاضي‌ ادامه‌ تحصيل‌ در خارج‌ ازكشور در شرايط مساوي‌ اولويت‌ با داوطلبان‌ متاهل‌ است‌ واعزام‌ زنان‌ متقاضي‌ بورس‌ و اعزام‌ ، تنها در صورتي‌ انجام‌ ميشود كه‌ ازدواج‌ كرده‌ و در معيت‌ همسر خويش‌ باشند .

8-10 : متقاضيان‌ حائز شرايط بورس‌ ، پرسشنامه‌ مزبور را تكميل‌ و به‌ همراه‌ مدارك‌ لازم‌ حسب‌ مورد به‌ واحد آموزش تسليم‌ مي كنند

. ملاك‌ کمیته آموزش بورس‌ و هئیت مدیره  ، براي‌ امتياز بندي‌ داوطلبان‌ بورس‌ تحصيلي‌

8-11 سوابق بیشتراز 5 سال در شرکت 10 امتياز .

8-12ترجمه‌ و انتشار كتابها و منابع‌ تحقيقاتي‌ خارجي‌ حداكثر تا 2 امتياز .

8-13ارائه‌ مقالات‌ علمي‌ و تخصصي‌ در مجلات‌ معتبر علمي‌ داخل‌ و خارج‌ به‌ ازاي‌ هر مقاله‌ 1 امتياز حداكثر تا 4 امتياز .

 

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 14:2 روز دوشنبه چهارم آبان ۱۳۹۴
با سلام

امروز سه سال چند ماه از راه اندازی این وبلاگ می گذرد.خوشحالم که در این مدت خیلی ها از این وبلاگ استفاده کردند. سعی کردم متناسب با آخرین تجربیات مطالب را به روز یا مطلب جدید بگذارم . از تماس های تلفنی شما خیلی ممنونم هر مشاوره یک دریچه به سوی دانش جدید بود. توصیه میشود عکس مستندات را به شماره موبایل اینجانب تلگرام فرمایید تا بهتر بتوانم در خدمت شما باشم.از دوستان خوبم مهندس اسلامی ، مهندس افرا، به خاطر تلنگر های به موقع شان ممنونم. باز هم منتظر نظرات شما هستم .

پاینده سربلند باشید

مجید دانش فر


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 15:19 روز یکشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA

بسمه تعالی

کلیات:

جهت استاندارد نمودن روش های عملیاتی شرکت بخصوص در امور خرید آیین نامه ذیل تدوین گردید.

فصل دوم

تعاریف:

قبل از پرداختن به اصول و مفاد آیین نامه لازم است به تعاریف،مفاهیم و اصطلاحات مندرج در این آیین نامه به شرح زیر اشاره گردد:

  1)خرید :خرید  یا تحصیل کالا ویا خدمات مورد نیاز شرکت از منابع و امکانات موجود (اعم از حقیقی و یا حقوقی)در داخل و یا خارج از کشور به بهای معلوم می باشد.

2)مناقصه:فرایندی است که رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه )که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کمترین قیمت متناسب را با حفظ کیفیت مورد نظر پیشنهاد کرده باشد ،واگذار می شود.

3)حد نصاب معاملات :عبارت است از مبلغ تعیین شده برای هر نوع معامله در هر نوبت از خرید و یا فروش بر اساس مقررات این آیین نامه.

2-1 قیمت کارشناس:قیمتی است که توسط کارشناس خرید از طریق فاکتور استعلام به مقام تصویب کننده ارایه می شود.

4-اسناد مثبته :به آن دسته از اسنادی اطلاق می گردد که نشان دهنده رعایت ضوابط مذکور در این آئین نامه و سایر ضوابط عمومی در انجام معامله ویا پرداخت هزینه می باشد .

5- کمیسیون معاملات :کمیسیون معاملات شامل کلیه کمیسیونهایی می باشد که جهت انجام اهداف این آیین نامه تشکیل شده وترکیب اعضای آن مرکب از مدیر عامل ،معاونین و کارشناسان شرکت می باشد تعیین می گردند. تعداد اعضاء ومقررات مربوط به این کمیسیون در فصلهای آتی تشریح خواهد گردید.

6-فروش:منظور از فروش در این آیین نامه عبارت است از واگذاری وانتقال آن دسته از دارائیها ی ثابت ومنقول وغیر منقول شرکت از جمله ماشین آلات ،وسائط نقلیه وکالاها و موارد اولیه و مصرفی ونیز اجناس اسقاطی ویا ضایعاتی که غیرمنتفع باشند وقابل استفاده در شرکت نمی باشد و یا با وجود آنکه اقلام فوق الذکر کاملاً نو سالم وکار نکرده می باشد ولی مازاد بر نیاز شرکت باشند .

7-مزایده:مزایده عبارتست از فروش موارد مطروحه در بند 6 فوق به آن دسته از خریدارانی که تمایل خرید به بالاترین قیمت را دارند.

8-تهاتر :منظور از تهاتر کالا در این آیین نامه عبارت است از واگذاری یا دریافتی کالایی در مقابل دریافت یا واگذاری کالای دیگر با اشخاص خارج از شرکت به ارزش متعارف در زمانی واحد مشروط برآنکه ارزش کالای مزبور قابل تقویم به واحد پول باشد.

9-معاملات امانی:منظور از معاملات امانی در این آیین نامه واگذاری یا کسب حق استفاده موقت از کالایی که دارایی ماهیت  عینی بوده ودر پایان محدوده زمانی مشخص ، عین کالای واگذاری یا دریافتی ودر صورت مصرفی بودن کالا مزبور مشابه آن به صاحب کالا عودت می گردد .در هر حال ارزش ریالی کالای امانی و سایر شرایط مربوط به آن باید به صئورت مکتوب و مشخص بوده و تعرف معامله امانی فردی خارج از شرکت خواهد بود

10-پیمانها وقراردادها: منظور ایجاد چهارچوب وروش یکسان ومشخص جهت تنظیم قرارداها و پیمانها می باشد .

11-د رخواست خرید:فرمی است که در ان با تو.جه به حد اقل وحداکثر موجودی هنگام کاهش یافتن هر قلم اقلام موجودی ورسیدن آن به حد تجدید سفارش تنظیم می گردد.

12-انواع درخواست خرید :

12-1 د رخواست خرید مستقیم:این نوع درخواست مخصوص اقلامی است که سوابقی برای آنان در انبار نگهداری نمی شود و بر حسب ضرورت وبه صورت موردی استفاده می گردد لذا برای این گونه اقلام هیچگونه حداقل و حداکثری تعیین نمی گردد.

12-2 در خواست خرید دائم :برای کلیه اقلامی که حداقوحداکثر موجودی برای آنان تعیین شده تنظیم می گردد.

12-3 در خواست انجام کار ویا ارئه خدمت مشخصی که قبلاً مجوز آن از مدیریت شرکت اخذ شده باشد.

تبصره:تعیین حداقل و حداکثر موجودی اقلام به عهده مدیر  اداری می باشد  .

13-استیفاء منابع:حسر قسم قراردادی است که به موجب آن شرکت از مالی که تعیین آن متعلق به دیگری است استیفاء منابع کند یا مالی که عین آن متعلق به شرکت است منافع ان را در عهده دیگری قراردهد نظیر اجاره سر قفلی .

14-معاملات بررسی:در این سیستم معاملات شرکت سهام خود را در بررسی جهت فروش عرضه می کند یا بنا به تایید هیئت مدیره بنا به مطالع شرکت سهام شرکت دیگر را به نفع           شرکت خریداری کنند.

15-معاملات

فصل سوم

طبقه بندی معاملات خرید :

1-خریدها بر اساس فوریت و نیاز واحدها به سه دسته ذیل تقسیم می شوند:

الف) خیلی فوری

ب)فوری

ج) عادی

الف)خیلی فوری:منظور از خرید خیلی فوری به سفارشهای اطلاق می شود که به دلیل بروز خسارت ویا اتفاقات غیر قابل پیش بینی و یا اضطراری منجر به سفارش خرید شده است که در این ارتباط واحد تدارکات می بایستی با همکاری سایر واحد ها دراسرع وقت نسبت به خرید موضوع مورد در خواست اقدام نماید.

ب)فوری:منظوری از خرید فوری به خریدهای اطلاق می شود که زمان کوتاهی برای تامین کالا یا خدمات مورد نیاز وجود دارد وسفارش دهنده تاریخ سر رسید واقعی را با ارائه توضیحات لازم درج نموده است که در اینصورت واحد تدارکات می بایستی سفارش مورد نظر را در اولویت قرار داده و در زمان تعیین شده نسبت به خرید موضوع مورد در خواست آن اقدام نماید.

ج) منظور از خرید عادی ،به سفارش خریدهای اطلاق می شود که مورد نیاز فوری واحد درخواست کننده نبوده و دارای سر رسید مشخص و کافی می باشند که در این ارتباطواحد تدارکات بر اساس برنامه ریزی انجام شده وبه ترتیب اولویت و در زمان معقول می بایست به خرید موضوع مورد در خواست اقدام نماید .

تبصره1:تعیین خیلی فوری وفوری وعادی بودن نیاز واحد های و پس از آن ممهور کردن برگ در خواست خرید به مهر خیلی فوری و فوری به عهده مدیر امور اداری خواهد بود .

2) خرید کالا ویا خدمات از منابع داخلی از لحاظ مبلغ به چهار طبقه تقسیم می شوند:

الف:معاملات جزیی:معاملات که مبلغ آن تا 2،000،000 ریال باشد.

ب):معاملات متوسط :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 2،000،001 ریال تا 10،000،000 ریال باشد .

ج):معاملات عمده :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 10،000،001 ریال باشد .

د:معاملات کلان :معاملاتی است که مبلغ آن بیش از 100،000،001 ریال باشد .

3) حدود واختیارات مسولین هت تصویب خرید های داخلی به شرح جدول ذیل می باشد

 

طبقه و نوع و روش انجام معامله

 

(1)

جزئی

(2)

متوسط

(3)

عمده

(4)

کلان

 

جایگاه

سازمانی

تائید کننده

 

مامور خرید

مدیر تدارکات داخلی حسب مورد

معاونت مربوط نماینده مالی

کمیسیون

معاملات

کمیسیون معاملات ومدیر عامل

مورد

معامله

تصویب

کننده

مدیر تدارکات داخلی حسب مورد

معاونت مربوط

مدیر عامل

مدیر عامل

هیئت مدیره

خرید داخلی مواد اولیه ،

ابزار آلات ولوازم یدکی واثاثیه وملزومات اداری مواد غذایی،عملیات پیمانکاری و مشاوره ای وخرید کتب ،نشریات ،آگهی تبلیغاتی ومتفرقه وغیر

تا 2،000،000

از 2،000،001الی 10،000،000

از 10،000،001 الی 20،000،000

از 20،000،001

الی100،000،000

بیش از 100،000،001

 

روش های :انجام معامله خرید های داخلی :

1-     معاملات جزیی :با حداقل قیمت وبا مسولیت مامور خرید وبیش از 2،000،000 ریال استعلام کتبی بر اساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

2-     معملات متوسط :بیش از 2،000،000 ریال استعلام کتبی ،بیش از 2،000،000 ریال روش انجام معامله  از طریق واحد مربوطه وبه صورت استعلام کتبی در پاکت در بسته ویا مناقصه محدود وبر اساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

3-     معملات عمده :از طریق مناقصه عمومی یا مناقصه محدود یا استعلام بهاء (کتبی)حسب مورد ودر قالب قراردارد .

4-     معاملات کلان :براساس سایر شرایط مندرج در این آیین نامه که در فصل چهارم مطرح می شود تعیین می گردد .

5-     در صورتیکه روش انجام معامله در طبقات متوسط و عمده استعلام کتبی تعیین گردید اقدام لازم بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در تبصره دو معاملات متوسط ونبصره یک معاملات عمده که در فصل چهارم این آیین نامه مطرح می شود ملاک عمل قرار می گیرد .

4)مبالغ مذکور در هر طبقه ،در صورت ضرورت بنا به پیشنهاد معاونت یا مدیریت ذیربط وتائید مدیر عامل و تصویب هیات مدیره قابل تجدید نظر می باشد.

تبصره(1):مبنا حد نصاب در معاملات جزیی ومتوسط مبلغ مورد معامله بوده وبرای معاملات عمده وکلان مبلغ برآورد ملاک عمل خواهد بود .

تبصره (2):در خواست خرید کالا ویا خدمات لازم است طوری تنظیم شود که اقلام آن متجانس باشند که در تعیین طبقه معامله دچار اشکال نگردد.

تبصره (3):تجزیه یک نوع معامله یا خرید به اجزای کوچکتر و درخواستهای مکرر به ترتیبی که معامله از یک طبقه بندی به یک طبقه پائین تر تنزل دهد ممنوع می باشد .

تبصره (4):انجام کلیه معاملات بر اسا س مفاد این آیین نامه لازم است به نحوی صورت  گیرد که هیچگونه ابهامی در روش معامله مشاهده نگردد .

تبصره (5):مبنای انتخاب وخرید ،روش حداقل قیمت است مگر آنکه مشخصات فنی ،شرایط فروش ،زمان انتخاب و.......در انتخاب و تعیین برنده حائز اهمیت ودر مرتبه بالاتر قرار داشته باشد .در اینصورت گزارش توجیهی لازم توسط مدیر یا معاونت مربوط حسب مورد تهیه وبرای طبقه چهارم می بایست به تصویب هیات مدیره برسد .

فصل چهارم

مبانی وروشهای انجام معاملات خرید:

الف) خرید های برنامه ای:نظر به اینکه عمده ترین بخش خریدهای شرکت مربوط به ملزومات ادرای،ابزار آلات وتجهیزات مصرفی را می توان مورد پیش بینی نسبتاً دقیق قراردارد ،لذا در خواست خرید اینگونه اقلام حتی المقدور می بایست به صورت برنامه ریزی شده صورت پذیرد و مراتب ذیل در رابطه با خرید های مزبور معمول گردد .

1)در ابتدای هر دوره با تنظیم در خواستهای خرید کلیه نیازهای برنامه تولید دوره مزبور وسایر مصارف معمول واحدها (بر اساس اطلاعات گرد آوری شده از مدیریتها مختلف )برآورد گردیده ودرخواستهای خرید مزبور پس از تصویب معاونت مربوطه به تفکیک درخواستهای خرید داخلی وخارجی در اختیار واحد مربوطه قرار می گیرد .

2) مدیر امور اداری حسب مورد اقدامات لازم جهت تکمیل اطلاعات خرید (اعم از منابع تامین ،قیمتها ،شرایط خاص و فروشندگان و.....)را معمول داشته و اطلاعات مزبور را پس از اعمال هماهنگیهای لازم با معونت بازرگانی در اختیار کمیسیون معاملات قرار خواهند داد.

3) کمیسیون معاملات پس از بررسیهای لازم تصمیمات خود را در مورد چگونگی انجام خریدها ی مزبور جهت اقدام لازم مرحله ای (د رمورد انتخاب مناقصه عام یا محدود )یا اقدام نهایی (در مورد تعیین فروشنده مشخص )به معاونتهای مربوط منعکس می نماید .

آیین نامه عمل خواهد شد ودر ارتباط با خریدهای داخلی اقدامات لازم در چارچوب روشهای مشروحه ذیل به عمل خواهد آمد:

روشهای ومقررات مربوط به خریدهای داخلی:

1-معاملات جزیی:در مورد معاملات جزیی مامور خرید مکلف است پس از تحقیق کامل درباره قیمت و اجرت کار،معامله را با رعایت صرفه و صلاح شرکت ،با حداقل قیمت وبا مسولیت خود تا 2000000 ریال بدون استعلام وبیش از 2000000ریال به صورت استعلام کتبی به انجام رسانیده وصورتحساب آن را که حاوی نشانی دقیق و کامل فروشنده باشد دریافت دارد ،ضمناً مامور خرید باید ذیل سند هزینه را باذکر اینکه معامله با کمتر بهای ممکن انجام شده با قید نام و نام خانوادگی وسمت و تاریخ امضاء کند .

برگه خلاصه خرید این دسته از خرید ها لازم است بوسیله مدیر امور اداری تهیه وامضاء شود . تصویب مدیران مذکور حسب مورد موید مسولیت ایشان در امر خرید می باشد ورافع مسولیت مامور خرید نخواهد بود .

2-معاملات متوسط: در مورد معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال مامور خرید مکلف است از هریک از فروشندگان کالاویا انجام دهندگان کار که تعدادآنها نباید از سه نفر کمتر باشد بر روی فرمهای استعلام بهاء در نوع کالا یا کار مورد معامله ،مقدار و مشخصات آن را باید با ذکر تاریخ و نام ونام خانوادگی وسمت خود وامضاء آن به وضوح قید نماید و فروشنده کالا یا انجام دهنده کار نیز باید حداقل بهاء را با ذکر مدت اعتبار بهاء اعلام شده در برگ استعلام قید نموده و ضمن درج نشانی کامل و شماره تلفن وقید تاریخ ،امضاء نماید.

جدول مقایسه قیمتها با ذکر شرایط فروش اعلام شده توسط فروشندگان مربوط به همراه منبع وقیمت خرید قبلی،توسط مامور خرید تنظیم وامضاء گردیده و همراه با استعلامها ودر صورت امکان با نمونه جنس طی گزارش وبا اظهار نظر مامور خرید برای بررسی و کنترل وتائید توسط رئیسی تدارکات مربوط وسپس برای تائید به مدیر امور اداری حسب مورد ودر نهایت جهت تصویب به معاونت مربوط ارئه می گردد .

در مورد معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال ،معامله پس از تائید مدیران مربوطه حسب مورد و تصویب مدیر عامل انجام می گردد .

تبصره 1- در صورتیکه روش انجام معامله از طریق مناقصه محدود تعیین گردید شرایط وضوابط مناقصه مطالق فصل ششم این آیین نامه مشخص می شود .

تبصره 2- درصورتیکه روش انجام معامله برای معاملات متوسط بیش از 2000000 ریال استعلام بهاء کتبی تعیین گردید، در این صورت استعلامها در پاکت در بسته اخذ شده و برای بازگشایی پاکات دریافت شده از فروشندگان تا مبلغ برآوردی 5000000 ریال با حضور مدیر خرید داخلی ویا مسئول تدارکات وبیش از مبلغ برآوردی5000000 میلیون ریال تا سقف حد نصاب معاملات متوسط علاوه بر افراد مذکور با حضور معاونت مربوط یا مدیریت عامل پاکات بازگشایی وفرمهای استعلام بهاء کتبی به امضاء اعضاء رسیده وبا توجه به گزارش مقایسه قیمت ففروشنده منتخب بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در آیین نامه انتخاب خواهد شد .

تبصره 3- استعلام بهاءباید از سازندگان وتولید کنندگان وفروشندگان اصلی به عمل آید .همچنین نمایندگان رسمی ومجاز فروش نیز  در ردیف این تبصره قرار می گیرند وبه هر حال همگی آنان باید دارای محل ثابت و مشخص برای کار باشند واز معامله با موسساتی که حق العمل کار یا دست دوم هستند اجتباب گردد .

تبصره4- مامور خرید با توجه به فرصت اعلام شده از سوی فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در استعلام بهاء با توجه به قیمت مربوطه بایستی طوری عمل نماید که به علت انقضای مهلت ،خسارتی متوجه شرکت نگردد .

تبصره5- چنانچه خرید از شرکتها دولتی و وزارتخانه ها وسصازمانه و موسسات دولتی ونیز نهادهای انقلاب وشهرد اریها و

تعاونیها ونیز خرید از شرکتها و موسسات که از طرف دولت برای کالا و خدمات آنها نرخ رسمی و معینی مشخص شده باشد انجام شود نیاز به استعلام بهاء نمی باشد .

 تبصره6- هرگاه فروشنده ویا انجام دهنده کار با وجود اعلام قیمت ومشخصات ،از پر کردن ویا امضاء برگ استعلام کتبی خودداری نماید ،مامور خرید مکف است مراتب را با ذکر نام ونشانی وشماره تلفن فروشنده وبهاء پیشنهادی شفاء فروشنده در برگ استعلام بهاء کتبی درج وبا ذکر جمله (فروشنده حاضر به تکمیل فرم نشد)آنرا امضاء نماید .تعیین تکلیف این چنین پیشنهادها ،طبق پیشنهاد مدیر مربوطه به عهده مدیر عامل می باشد .

تبصره7-در موارد که فروشنده ویا انجام دهنده کار کمتر از سه نفر یا انحصاری باشد مامور خرید باید مراتب را کتباً گزارش نموده و به مدیر مربوطه ارائه نماید .مدیر مربوطه نیز باید با توجه به صرفه وصلاح شرکت،پیشنهاد مقتضی ارائه تا نسبت به خرید اقدام گردد. تعیین انحصاری بودن فروشنده با ارائه مدارک ومستندات (به جز موارد استثنایی که نتوان مدارک ارائه نمود) به عهده مامور خرید وتائید مدیر مربوطه می باشد .

3- معاملات عمده:معاملات عمده از طریق پیشنهاد مسئول انجام دهنده معامله و تصویب مدیر عامل وبر حسب مورد انتشار آگهی مناقصه (مناقصه عمومی) یا ارسال دعوتنامه (مناقصه محدود) یا در حالت استثناء استعلام کتبی انجام می گیرد.

تبصره1- در صورتیکه روش انجام معامله برای معاملات عمده استعلام بهاء تعین گردد ،در این صورت ضمن ارائه گزارش توجیهی به همراه دلایل و مستندات کافی تائید خرید به وسیله معاونت مربوطه ویا کمیسیون معاملات حسب مورد وتصویب مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت وبا توجه به ضرورت از طریق قرارداد ویا خرید نقدی معامله انجام خواهد شد. لازم به ذکر است که در این حالت استعلام بهاء به جز موارد استثنایی بنا به پیشنهاد معاونت مربوطه وتصویب مدیر عامل به صورت کتبی ودر پاکت در بسته انجام می شود وبه هنگام بازگشایی پاکات حضور افراد مذکور در تبصره دو معاملات متوسط الزامی بوده وبرای بیش از 5000000 ریال به بالا نیز می بایست از طریق کمیسیون معاملات پاکات بازگشایی وبه امضاء اعضاء حاضر در جلسه رسانیده وسپس از طریق گزارش مقایسه قیمتها فروشنده منتخب مشخص وپس از تائید وتصویب نسبت به خرید بر اساس ضوابط وشرایط مندرج در آیین نامه اقدام گردد .

تبصره2- چنانچه بنابه نظر معاونت مربوطه ویا کمیسیون معاملات حسب مورد،ترک مناقصه به مصلحت شرکت باشد بنا به تائید آنان و تصویب مدیر عامل وهیئت مدیره شرکت ،معامله از طریق ترک مناقصهانجام خواهد گردید .

تبصره3- انجام معاملات جزیی به روش معاملات متوسط و عمده ونیز معاملات متوسط به روش معاملات عمده بنا به تقاضا و توجیه مسئول انجام دهنده معاملات وتائید کمیسیون معاملات شرکت بلامانع است ولی بر عکس این حالت ممنوع می باشد .

تبصره4-در صورتیکه خرید از طریق مناقصه محدود ویا استعلام بهاء انجام می شود لازم است خرید از سازندگان و تولید کنندگان و فروشندگان اصلی به عمل آید. اضافه می شود نمایندگان رسمی و مجاز فروش نیز در ردیف این تبصره قرار می گیرد وبه هر حال همگی آنان باید دارای محل ثابت و مشخص برای کار باشند واز معامله با موسساتی که حق العمل کار یا دست دوم هستند اجتناب گردد .

4- معملات کلان : کلیه مقررات این نوع معامله شبیه معاملات عمده می باشد کلیه موارد می بایستی پس از تائید مدیر عامل

توسط هیات مدیره نیز تصویب گردد.

5- خرید فوری ،مشخصات آن ونحوه اقدام:

تعریف فوریت :فوریت به مطلبی اطلاق می شود که اگر در همان روز انعکاس آن به مدیر خرید یا بازرگانی ،وی نسبت به آن موضوع خرید کالا یا خدمت تصمیم گیری ننماید ،عدم اتخاذ تصمیم می تواند باعث ضرر وزیان شرکت شود.ضرر وزیان می تواند همه جنبه ها نظیر ضرر زیان به فعالیت های تولید شرکت ،پول،وقت ،انرژی را در بر گیرد .ضرر وزیان می تواند از دست رفتن یک فرصت اقتصادی ناب و بکر باشد .

منظور از تصمیم گیری نسبت به فوریت ها،صرفاً این نکته نیست که کالا همان روز به انبار شرکت تحویل شود یا همان روز خدمات مورد نظر تامین گردد. تصمیم گیری نسبت به فوریت ها یعنی تعیین تکلیف نحوه  

تدارک آن کالا یا خدمات در همان روز ،حال ممکن است تحویل آن از زمان تعیین تکلیف مدتی نیز به طول انجامد،نظیر سفارش فوری یک قطعه ،تهیه نقشه آن ،ساخت داخل یا حمل فوری از خارج ،تسریع در ترخیص با قید فوریت از گمرک از ارسال یک موتوریا وسیله برای تعمیر فوری و.........

 

انواع فوریت ها:

همانگونه که توضیح داده شد فوریت ها انواع مختلف دارند نظیر :

قطعه، ابزار یا ماده اولیه اصلی یا کمکی وخدمات مربوط به آن مثل ترخیص ،حمل و غیره که اگر فوراً تمهید وتدارک نشود خط تولید ،برنامه های تولید و.........آسیب می بیند .

موردی که شرکت بطوری روتین ،طبیعی و عادی مصرف کننده یا بهره بردار آن محسوب می شود اما در حال حاضر آن را لازم ندارد (تامین است ) ولی مورد در شرایطی خاص (اصطلاحاً بصورت اکازیون)پیشنهاد گردیده .

موردی که به آن نیاز داریم ،برگ در خواست هم برای آن صادر شده اما مهلت اعتبار قیمت آن (validity بسیا رکوتاه مدت است واگر فوری تصمیم نگیریم  با افزایش قیمت موضوع خرید یا حتی عدم تحویل ،مثلاً فروش به سایرین مواجه میشویم.

در بعد سفارشات خارجی ،موضوع فرصت های خاص ارزی که میبایستی  شرکت فوراً نسبت به جذب و تخصیص اقدام نماید میتواند مطرح باشد.

سایر موارد .

مقام    برای تائید فوریت :

مدیر عامل یا جانشین رسمی معرفی شده از سوی ایشان

قائم مقام مدیر عامل یا جانشین رسمی معرفی شده از سوی ایشان .

توضیح اینکه کلیه معاونین و مدیران شرکت بلاخص مدیر انبارها و مدیر خرید قادر به تشخیص ،طرح واعلام فوریت هستند . اما مقام صالح برای تائید فوریت فقط دو مقام فوق الذکر می باشد .

نحوه اقدام نسبت به خریدها فوری:

1)تکمیل فرم ویژه خرید فوری از سوی متقاضی واخذ تائیدیه مقام صالح (در دسترس ترین مقام)توسط وی.در صورتیکه مراتب شفاهاً از سوی مقام صالح به مدیر خرید اطلاح داده شده باشد،مدیر خرید نیز می توان ضمن هماهنگی فوری با متقاضی

وانبار اطلاعات را ردیافت و فرم ویژه را شخصاً تکمیل و اقدامات لازم بعدی را بعمل آورد .فرم تکمیل شده از سوی مدیر خرید بر اساس فوق معتبر و قابل اجراست .

در این حالت متقاضی خرید فوری موظف است حداکثر ظرف دو روز فرم تائید خرید فوری را از انبار و مقام صالح دریافت و برای درج در سوابق واحد خرید برای مدیر خرید ارسال نماید.

2)مدیر خرید یا بازرگانی بر اساس شرایط ومقتضیان روشی را که برای تدارک خرید فوری مورد نظر منطبق بر صرفه و صلاح شرکت میداند ،انتخاب نموده وپیشنهاد کتبی خوش را همراه با مدارک و مستندات لازم برای ارائه به کمیسیون آماده می نماید .مدیر خرید ادله های خویش برای ارئه چنین پیشنهادهای را بطور کامل در فرم قید میکند.

3)مدیر خرید یا بازرگانی تقاضای برگزاری جلسه فوری کمیسیون در همان روز مینماید و مراتب در کمیسیون طرح و مجوز لازم را دریافت می نماید.

4)در صورتیکه اعضاء کمیسیون در دسترس نباشد ،مراتب برای آنها فاکس میشود ونظر آنها نسبت به پیشنهاد مدیر خرید روی فاکگس اخذ می گردد.

5)در صوریتکه اخذ نظر اعضاء کمیسیون روی فاکس میسر نبود ،مدیر خرید یا بازرگانی نظر اعضاء را شفا هاً جویا شده و شخصاً نظر آنها را در فرم مصوبه درج مینماید . اما موظف است در اولین جلسه کمیسیون امضاء اعضاء را نیز اخذ و در سوابق درج نماید . فرم مصوبه مزبور برای امور مالی معتبر و لازم الاجرا میباشد .

6)در صورتیکه هیچیک از اقدامات فوق میسر نشد ،مقام صالح (مدیر عامل یا جانشین رسمی آن )شخصاً پیشنهاد کتبی مدیر خرید را ارزیابی و تصمیم گیریمی نماید ،تصمیم وی (مقام صالح) برای همه لازم الاجرا می باشد .

7)در صورتیکه حد نصاب خرید بگونه ای است که مدیر عامل باید مراتب را تائید یه مدیر عامل نیز ضروری است .

8)در صورتیکه حد نصاب خرید بگونه ای است که مدیر عامل باید مصوبه هیئت مدیره را نیز اخذ نمایند سوابق و مدارک همراه با مجوزهای دریافتی جهت ایشان ارسال میشود تا تصمیمات مقتضی را اتخاذ و جهت اجرا ابلاغ نمایند .

فسخ ولغو فوریت:

فرض بر این است که همه راها جستجو شده و تصمیم به اعلام فوریت گرفته شده است ،اما ممکن است بهر دلیل غیر قابل پیش فلسفه و موضوع فوریت از میان رفته و نیاز به اعلام جهت لغو آن باشد . در اینصورت کافی است ابتدا تلفنی وسپس بصورت مکتوب متقاضی خرید مراتب را به مدیر خرید اعلام نماید .

مراتب پس از لغو فوریت:

در صورتیکه مدیر خرید بتوان ضمن تماس فوری با فروشنده (ابتدا تلفنی و بلافاصله کتبی) مراحل خرید را متوقف کند،اقدام ودر غیر اینصورت ناگریز مراحل کار همانند یک خرید تا انتها (تدارک کامل )پیش میرود و گزارش آن همراه با مدارک و مستندات به اولین کمیسیون خرید ارائه میشود .

فصل پنجم

كميسيون معاملات :

الف-مقررات مربوط به كميسيون معاملات:

1-اعضاء كميسيون معاملات شامل معاونت مالي، معملات/مدير اداري ،نماينده تداركات داخلي،معاونت مربوطه ،دعوت از نماينده مطلع با نظر مدير عامل ،ميباشد كه بر اسا س فعاليتهاي شركت ميتواند به كميسيونهاي فرعي شامل خريد خارجي ، مناقصه،مزايده و فروش تقسيم گردد.

در شركتها يكه كميسيون فرعي تشكيل نشده است كميسيون معاملات به تنهايي تمام وظايف معاملات شركت را بر حسب طبقه بندي انجام معامله بعهده دارد.

2-كميسيون معاملات داراي يك نفر رئيس به انتخابات مدير عامل ويك فنر دبير مي باشد .

3-كميسيون معاملات مي تواند با توجه به مفاد اين آيين  نامهدر هر مورد نسبت به انتخاب كارشناسي ياكارشناسان و همچنين تشكيل كميته هاي تخصصي به منظور دستيابي به اهداف كميسيون اقدام نمايد

4)كميسيون معاملات مي تواند متقاضي و مسول انجام دهنده كار ويا هر تعداد از كاركنان شركت را كه لازم تشخيص دهد به عنوان عضو ميهمان جهت اداي توضيحات به جلسه دعوت نمايد.در صورت لزوم نظريات اعضاء ميهمان در صورتيكه قيد وبه امضاء آنان خواهد رسيد.

5-جلسات كميسون معاملات در موقع لزوم پس از موافقت رييس كميسيون معاملات طبق دعوت كتبي ،تلفني يا حضوري دبير كميسيون تشكيل خواهد شد.

6-كليه مدارك مربوط به معاملات كه قرار است از طريق كميسيون معاملات بررسي و اعلام نظر گردد لازم است قبل از تشكيل جلسه از طريق متقاضي و مسول انجام دهنده كار توسط دبير كميسيون معاملات جمع 

آوري وبررسي و رفع نقص گردد تا قابل طرح در كميسيون معاملات باشد

7-دبير كميسيون معاملات موظف است اطلاعات اوليه را قبلاً از تشكيل جلسات در اختيار رييس و اعضاي كميسيون قرار داده ويا سوابق و مداركي كه توسط رييس واعضاء كميسيون به عنوان اطلاعات قبلي در خواست مي گردد،تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

8-جلسات كميسيون معاملات با حضوراكثريت اعضاءكميسيون رسميت مي يابد .

9-چنانچه در تصميم گيري كميسيون معاملات اتفاق نظر نباشد تصميمات اكثريت اعضاء صورتجلسه گرديده و صاحبان آراء اقليت ،لازم است نظرات خود را به طور مسستدل در ذيل صورتجلسه درج و امضاء وامضاء نمايند.

ضمناً در تصميم گيري هيچيك از اعضاءنم توانند راي خود را به اعضاء ديگر تنويض يا از اعلام راي خودداري نموده ويا راي ممتنع دهند.

10-صورتجلسه كميسيون معاملات در مورد معاملات عمده با تصويب مدير عامل ،در مورد معاملات كلان با تصويب هيات مديره شركت قابل اجرا خواهد گرديد.بديهي است در صورتيكه نظر كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگيرد ويا به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد مرجع تصويب كننده معامله با مطالعه نظريات اعضاء كميسيون وبا بررسي جوانب امر روش انجام كار را مشخص و ابلاغ خواهد نمود.

11-كميسيون معاملات مكلف است تصميم خود را با توجه به نحوه و خصوصيات معاملات معامله حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري به مدير عامل گزارش نمايد.

12-در صورتيكه اعضاي هيئت مديره عضو موظف وداراي مسوليتهاي سازماني شركت باشند و همچنين حداقل دو نفر از آنان يا نمايندگان ايشان عضو كميسيون خريد خارجي شركت باشند مصوبه هاي كميسيون خريد خارجي در مورد معاملاتي كه احتياج به تصويب هيات مديره دارد در حكم مصوبه هيات مديره تلقي ميگردد .به هر صورت ملاك تعيين ارائه موضوعهاي معاملات خريد هاي خارجي جهت طرح آن در جلسات هيات مديره

                                     

آوري وبررسي و رفع نقص گردد تا قابل طرح در كميسيون معاملات باشد

7-دبير كميسيون معاملات موظف است اطلاعات اوليه را قبلاً از تشكيل جلسات در اختيار رييس و اعضاي كميسيون قرار داده ويا سوابق و مداركي كه توسط رييس واعضاء كميسيون به عنوان اطلاعات قبلي در خواست مي گردد،تهيه و در اختيار آنان قرار دهد.

8-جلسات كميسيون معاملات با حضوراكثريت اعضاءكميسيون رسميت مي يابد .

9-چنانچه در تصميم گيري كميسيون معاملات اتفاق نظر نباشد تصميمات اكثريت اعضاء صورتجلسه گرديده و صاحبان آراء اقليت ،لازم است نظرات خود را به طور مسستدل در ذيل صورتجلسه درج و امضاء وامضاء نمايند.

ضمناً در تصميم گيري هيچيك از اعضاءنم توانند راي خود را به اعضاء ديگر تنويض يا از اعلام راي خودداري نموده ويا راي ممتنع دهند.

10-صورتجلسه كميسيون معاملات در مورد معاملات عمده با تصويب مدير عامل ،در مورد معاملات كلان با تصويب هيات مديره شركت قابل اجرا خواهد گرديد.بديهي است در صورتيكه نظر كميسيون معاملات مورد قبول قرار نگيرد ويا به اتفاق آراء اتخاذ نشده باشد مرجع تصويب كننده معامله با مطالعه نظريات اعضاء كميسيون وبا بررسي جوانب امر روش انجام كار را مشخص و ابلاغ خواهد نمود.

11-كميسيون معاملات مكلف است تصميم خود را با توجه به نحوه و خصوصيات معاملات معامله حداكثر ظرف مدت 5 روز كاري به مدير عامل گزارش نمايد.

12-در صورتيكه اعضاي هيئت مديره عضو موظف وداراي مسوليتهاي سازماني شركت باشند و همچنين حداقل دو نفر از آنان يا نمايندگان ايشان عضو كميسيون خريد خارجي شركت باشند مصوبه هاي كميسيون خريد خارجي در مورد معاملاتي كه احتياج به تصويب هيات مديره دارد در حكم مصوبه هيات مديره تلقي ميگردد .به هر صورت ملاك تعيين ارائه موضوعهاي معاملات خريد هاي خارجي جهت طرح آن در جلسات هيات مديره

                                     

10-كميسيون معاملات موظف است كليه صورتجلسه مربوط به تصميم گيري خود را ظرف مدت پنج روز كاري جهت اطلاع و تصويب نهايي بريا مدير عامل شركت ارسال دارد.

11-مسوليت پيگيري و اجراي تصميمات كميسيون معاملات كه مورد تصويب مدير عامل و يا هيات مديره شركت قرار گرفته به عهده انجام دهنده كار بر حسبكميسيونهاي مختلف (معاونين و مديرهاي ذيربط مجموعه آنان مي باشد.)

 

فصل ششم

برگزاري مناقصه:

مقدمه

از آنجايي كه برگزاري صحيح و مناسب مناقصه به عنوان يكي از روشهاي مطمئن و رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر به كمترين قيمت متناسب ،مي تواند ضامن و پشتيبان خوبي براي تصميمات متخذه از سوي مقامات مسول شركت مورد توجه قرار گيرد.

الف)معاملات عمده

ب) خريدهاي كه همه منابع عرضه كننده آن كالا و خدمات شناخته شده نيستنندوبا فراخوان عمومي (مناقصه)اين نقيصه را مرتفع مي كند.

ج)خريدهاي كه در مورد سنجش قيمت كالا يا خدمت مورد نظر ،نياز به بررسي و مطالعه بيشتري دارد و سوابق گذشته يا در دسترس نيست و يا از اعتياد چنداني بدليل نوسانات باار بر خوردار نمي باشد.

د)خريد هاي كه با اين روش اجام ميگيرد رقابت جدي تر و دقيق تري بين عرضه كنندگان كالا يا خدمت بوجود مي آورد واين تعامل بازرگاني ما را به سمت انتخاب بهتري در راستاي منافع و صالح شركت سوق ميدهد.

1)تعاريف:

واژگاني كه در اين فصل به كاربرده شده ،به شرح ذيل تعريف مي شوند:

الف)مناقصه:فرآيندهاي است رقابتي براي تامين كيفيت مورد نظر (طبق اسناد مناقصه)،كه در ان تعهدات موضوع معامله به مناقصه گري كه كمترين قيمت متناسب را پيشنهاد كرده باشدفواگذار مي شود.

ب)مناقصه گزار: شركتي كه مناقصه را برگزار مي نمايد .

ج)مناقصه گر :شخص حقيقي يا حقوقي است كه اسناد مناقصه را دريافت و در مناقصه شركت مي كند.

د)كميته فني بازرگاني :هيات است با حداقل سه عضو خبره فني بازرگاني صلاحتدار كه از سوي مديريت عامل شركت انتخاب مي شودو ارزيابي فني بازرگاني پيشنهاد و ساير وظايف مقرر در اين قانون را بر عهده ميگيرد.

ه-ارزيابي كيفي مناقصه گران:عبارت است از ارزيابي توان انجام تعهدات مناقصه گران كه از سوي مناقصه گزار يا به تشخيص وي توسط كميته فني بازرگاني انجام مي شود.

و)ارزيابي فني بازرگاني پيشنهادهاي :فرايندي است كه در آن تشخيصات ،استانداردها، كارايي دوام وساير ويژگيهاي فني بازرگاني پيشنهادهاي مناقصه گران بررسي ،ارزيابي و پيشنهاد هاي قابل قبول برگزيده مي شوند.

ز)ارزيابي مالي:فرايندي است كه در آن مناسب ترين قيمت به شرح مندرج در بند 16 اين فصل از بين پيشنهاد هايي كه از نظر فني بازرگاني پذيرفته شده اند ،برگزيده ميشود

ط)انحصار : انحصار در معامله عبارت است از يگانه بودن متقاضي شركت در معامله كه به طريق زير تعيين مي شود.

1)اعلان هيات وزيران براي كالاها و خدمات كه در انحصار دولت است.

2)انتشار آگهي عمومي و ايجاب (اعلام آمادگي )تنها يك متقاضي براي انجام معامله :

ي)برنامه زماني مناقصه:سندي است كه در آن زمان و مهلت برگزاري مراحل مختلف مناقصه ،مدت اعتبار پيشنهادهاي و زمان انعقاد قرار داد مشخص مي شود.

پاکتهای پیشنهادی مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.

ب)مناقصه از نظر روش دعوت مناقصه گران به انواع زیر طبقه بندی می شوند :

1-مناقصه عمومی :مناقصه ای است که در آن فراخوان مناقصه از طریق آگهی عمومی به اطلاع مناقصه گران می رسد.

2- مناقصه محدود :مناقصه ای است که در ان به تشخیص و مسولیت بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار ،محدودیت برگزاری مناقصه عمومی با ذکر ادله تائید شود .فراخوان مناقصه از طریق ارسال دعوتنامه برای مناقصه گران صلاحیتدار (بر اساس ضوابط موضوع موارد (9)و(20) این فصل به اطلاع مناقصه گران می رسد .

3) سازماندهی مناقصات :

1-3)کمیسون معاملات یا حسب مورد مناقصه

الف :اعضاء کمیسیون معاملات یا حسب مورد مناقصه با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره تعیین میگیرد

عمدتاً کمیسیون مزبور از اعضاء زیر تشکیل می شود:

1-مدیر عامل یا نماینده وی

2-معاونت مالی یا مدیر مالی

3-معاونت بازرگانی یا نماینده وی

4-نماینده تدارکات داخلی

5-در صورت نیاز دعوت از نماینده مطلع

ب:کمیسیون با حضور اعضای مزبور رسمیت دارد و تمام اعضاء مکلف به حضوردر جلسه و ابزار نظر هستند . تصمیمات کمیسیون با رای اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود.

4)وظایف کمیسیون مناقصه:

اهم وظایف کمیسیون مناقصه به شرح زیر است:

الف:تشکیل جلسات کمیسیون مناقصه در موعد مقرر در فراخوان مناقصه

ب: بررسی ÷یشنهادهای مناقصه گران از نظر کامل بودن مدارک و امضاء آنها و نیز خوانا بودن وغیر مشروط بودن ÷یشنهاد های قیمت (ارزیابی شکلی)

ج:ارزیابی ÷یشنهاد ها و تعیین ÷یشنهاد های قابل قبول طبق شرایط و اسناد مناقصه .

ه-تعیین برندگان اول ودوم مناقصه (طبق ضوابط موارد 19 و 20 این فصل)

و:تنظیم صورتجلسه مناقصه .

ز:تصمیم گیری درباره تجدید یا لغو مناقصه.

5)برگزاری مناقصات

1-5) فرآیند برگزاری مناقصه :

الف:تامین منابع مالی.

ج)تهیه اسناد مناقصه

د:ارزیابی کیفی مناقصه گران در صورت لزوم.

و:ارزیابی پیشنهاد ها

ز:تعیین برنده مناقصه و انعقاد قرارداد.

6) تامین منابع مالی

الف:انجام معامله به هر طریق مشروط بر آن است که شرکتها به نحو مقتضی نسبت به پیش بینی منابع  مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل و مراتب در اسناد مرتبط قید شده باشد.

ب:موضوع پیش بینی منابع مالی و نحوه ضمان تاخیر تعهدات برای انجام معامله باید به صراحت در شرایط و اسناد مناقصه از طرف شرکت مناقصه گزار قید و تعهد شود.

7)روش های انجام مناقصه

مناقصه در معاملات بزرگ به یکی از روشهای زیر عمل می شود:

1-7)برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیر الانتشار .

2-7)برگزاری مناقصه محدود.

.8)ارزیابی کیفی مناقصه گران

الف:در ارزیابی کیفی مناقصه گران باید موارد زیر لحاظ شود:

1-تضمین کیفیت خدمات و محصولات .

2-داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

3-حسن سسابقه

4-داشتن پروانه کار با گواهینامه های صلاحیت ،در صورت لزوم.

5-توان مالی متقاضی برای انجام کار در صورت لزوم.

ب)مراحل ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح زیر است:

1-تعیین معیارهای ارزیابی و اهمیت نسبی معیارها.

2-تهیه اسناد ارزیابی

3-دریافت ،تکمیل وارسال اسناد ارزیابی از سوی متقاضیان.

4-ارزیابی اسناد دریافت شده و تعیین امتیاز هر یک از مناقصه گران ورتبه بندی آنها

5-اعلام اسامی مناقصه گران صلاحیتدار به کارفرما و امتیازات و رتبه آنها

6-مستند سازی ارزیابی کیفی مناقصه گران

9)فراخوان مناقصه

الف:مفاد فراخوان مناقصه حداقل باید شامل موارد زیر باشد:

1-نام ونشانی مناقصه گزار

2-نوع،کمیت،وکیفیت کالا یا خدمات با ذکر مشخصات

3-مدت ومحل نحوه تحویل کالا یا انجام کار

4-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه .

5-محل،زمان و مهلت دریافت اسناد ،تحویل و گشایش پیشنهادها

6-مبلغ برآورد شده معامله و مبانی آن (در صورتی که تعیین ان میسر یا به مصلحت باشد).در مواردی که فهرست بهای پایه وجود دارد،برآورد مربوط طبق فهرست یاد شده تهیه می شود.

7-بهای خرید اسناد مناقصه در صورت صلاحدید باید در آگهی مربوطه درج شده واعلام گرددکه هزینه های آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.

8-فروش مدارک وبرگ شرایط و مشخصات وذکر میزان مالیات و بیمه متعلقه در خصوصانجام کارهای خدماتی حسب مورد باید در اسناد مناقصه یا آگهی درج شود.

ب-فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار از دو تاسه نوبت حداقل در یکی از روزنامه های کثیر الاانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.

ج-مناقصه گزار می تواند علاوه بر موارد مذکور در بند (ب)از طریق سایر رسانه های گروهی ورسانه های ارتباط جمعی یا شبکه های اطلاع رسانی نیز فراخوان را منتشر نماید.

د-در صورتی که نیاز به برگزاری مناقصه بین المللی باشد.

آگهی مربوط در یکی از روزنامه های کثیر الانتشار و حداقل یک نوبت در یکی از روزنامه های انگلیسی زبان داخل ویک مجله یا روزنامه بین المللی مرتبط با موضوع مناقصه ،منتشر شود.

10)

الف)تمامی اسناد مناقصه باید بطور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.

ب)اسناد مناقصه شامل موارد زیر است:

1-نام ونشانی مناقصه گزار

2-نوع ومبلغ تضمین مناقصه

3-محل،زمان ومهلت دریافت اسناد ،تحویل پیشنهادها و گشایش آنها

4-مبلغ پیش پرداخت و تضمین حسن انجام کار

5-مدت اعتبار پیشنهادها

6-شرح کار،مشخصات فنی بازرگانی،استانداردها،نوع،کمیت و کیفیت کالا یا خدمات.

7-برنامه ریزی انجام کار یا تحویل کالا.

8-معیارهای وروش ارزیابی کیفی مناقصه گران.

9-روش تهیه و مهلت مقرر برای تسلیم پیششنهادها وتعداد نسخه های آنها

10-متن قرارداد شامل موافقتنامه ،شرایط عمومی وخصوصی وضمائم آن.

11-صورتجلسات و توضیحات موضوع بند 13.

12-سایر اسناد که به تشخیص مناقصه گزار لازم باشد.

11)ترتیب تهیه و تسلیم پیشنهادها

الف)شرکت کنندگان در مناقصه پس از دریافت یا خرید اسناد باید پیشنهادهای خودرا به ترتیب  زیر تهیه وبه مناقصه گزار تسلیم کنند.

1-تهیه وتکمیل اسناد وپیشنهادها

2-تسلیم پیشنهاد ها د رمهلت مقرر در فراخوان مناقصه.

3-دریافت رسید تحویل پیشنهادها

ب-مهلت قبول پیشنهادها در مورد مناقصه داخلی و بین المللی از آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه به ترتیب نباید کمتر از ده روز ویک ماه باشد.

12)شرایط تسلیم و تحویل پیشنهادها

الف)هیچ یک از شرکت کنندگان در مناقصه ،جز در مواردی که در اسناد مناقصه پیش بینی شده باشد،نمی توانند بیش از یک پیشنهاد تسلیم کنند.

ب)شرکت کنندگان درمناقصه ،اسناد مناقصه و پیشنهادهای خودرا باید در پاکت های جداگانه لاک و مهر شده شامل تضمین (پاکت الف)،پیشنهادفنی بازرگانی (پاکت ب)وپیشنهاد قیمت (پاکت ج) بگذارند و همه پاکت ها را در لفاف مناسب و لاک ومهر شده قرار دهند.

ج)مناقصه گزار موظف است در مهلت مقرر همه پیشنهاد های ارائه شده شرکت کنندگان را پس از دریافت ،ثبت و تا جلسه بازگشایی ،از پاکت ها صیانت نماید.

 

 

د-هرگونه تسلیم ،تحویل،اصلاح ،جایگزینی ویا پس گرفتن پشنهاد باید به صورت قابل گواهی ودر مهلت و مکان مقرر در اسنادمناقصه انجام شود

13)توضیح وتشریح اسناد

الف)چنانچه شرکت کنندگان در اسناد مناقصه ،ابهام یا ایرادی مشاهده کند ،می تواند از مناقصه گزار توضیح بخواهد.

ب-توضیحات و پاسخ به پرسشهای مناقصه گران و همچنین در صورت تشکیل (جلسه توضیح اسناد)،رونوشت صورتجلسه آن مطابق بند 1-18این فصل به طور یکسان برای همه شرکت کنندگان مناقصه گر ارسال خواهد شد.

14)گشایش پیشنهاد ها

الف)پیشنهاد های مناقصه گران در زمان ومکان مقرر گشوده می شود

ب-مراحل گشایش پیشنهادها به شرح زیر است:

1-تهیه فهرست  اسامی دریافت کنندگان اسناد ،(پیشنهاددهندگان)،حاضران و شرکت کنندگان در جلسه

2-باز کردن پاکت تضمین (پاکت الف)و کنترل آن

3-بازکردن پاکت فنی بازرگانی

4-بازرکردن پیشنهاد قیمت و کنترل از نظر کامل بودن مدارک و امضای آنها وکنار گذاشتن پیشنهادها ی غیر قابل قبول در مناقصات یک مرحله ای

5-تحویل پاکتهای فنی بازرگانی به کمیته فنی بازرگانی در مناقصات دو مرحله ای

6-تهیه و تنظیم و امضای صورتجلسه گشایش پیشنهادها توسط کمیسیون مناقصه

7-تحویل پاکت های قیمت تضمین پیشنهادهای رد شده به مناقصه گزار برای استراد به ذینفع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid black 1.0pt; mso-border-themecolor:text1; mso-border-alt:solid black .5pt; mso-border-themecolor:text1; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid black; mso-border-insideh-themecolor:text1; mso-border-insidev:.5pt solid black; mso-border-insidev-themecolor:text1; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:2.85pt; mso-para-margin-bottom:0in; mso-para-margin-left:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 15:39 روز سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-language:FA;}

اساسنامه مجتمع مسکونی

اساسنامه مجتمع مسکونی ...................................198 به شرح زیر در هیئت مدیره تهیه و  در تاریخ 30/  07 / 1392 در  120 بند و 16  تبصره به تصویب مجمع عمومی مجتمع رسیده و از آن تاریخ به مدت نامحدود لازم الاجرا میباشد.

 

1- تعاریف:

1-1- ساکن: به کلیه افراد مستقر در واحدهای مجتمع اطلاق می شود که به یکی از طرق اجاره و یا مالکیت، بخش یا تمام واحد مسکونی طی قراردادی خاص در تصرف ایشان میباشد.

2-1- قسمت های مشترک (مشاعات): قسمتهایی از ساختمان و اراضی و متعلقات آن­ها که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم مورد استفاده تمام ساکنین می باشد قسمتهای مشترک محسوب میگردد و نمیتوان حق انحصاری بر آنها قایل شد.

قسمت های مشترک عبارت است از:

زمین زیر بنا، تابلوهای برق، کنتورها، تلفن مدیریت، نگهبانی و سرایداری ها، اتاق های سرایداری، دستگاه های آسانسور و محل های آن، چاه های فاضلاب، لوله ها از قبیل (لوله های فاضلاب، آب، برق، تلفن، گاز، هواکش ها، لوله های بخاری)، اسکلت ساختمان، درها و پنجره ها، راهروها، پله ها، پاگردها، وسایل تأمین کننده روشنایی، تأسیسات مربوط به آسانسورها و محل آن ها، محل اختتام پله و ورود به بام، بام، تجهیزات اطفاء حریق، امداد و نجات و کلیه تأسیساتی که برای استفاده عموم شرکاء و یا حفظ بنا در آن احداث گردیده است، نمای خارجی ساختمان، محوطه ساختمان، حیاط، باغچه ها که جنبه استفاده عمومی دارد و در سند اختصاصی نیز ثبت نشده باشد.

3-1- شارژ (هزینه های دوره ای): به مبلغی اطلاق می شود که میبایست توسط ساکنین و به صورت ماهانه جهت اداره امور مجتمع (هزینه های گاز، برق مشترک، آب، تلفن و حقوق کارکنان، قراردادهای تعمیر و نگهداری تأسیسات) و نگهداری مشاعات به مدیر مجتمع پرداخت شود.

4-1- هزینه های موردی: مبالغی که به منظور نگهداری، تعمیرات و هزینه های غیرقابل پیش بینی مجتمع، فارغ از هزینه های دوره ای به تصویب    می رسد.

5-1- خبرنامه: نشریه ای است که به صورت دوره ای برای اطلاع ساکنین از تصمیمات هیئت مدیره و سایر موارد، منتشر و در اختیار تمام ساکنین و مالکین قرار می گیرد.

 

2- مجمع عمومی:

1-2- مجمع عمومی مجتمع حداقل یک بار در سال تشکیل خواهد شد. تصمیمات مجمع به موجب اکثریت مطلق آرای حاضرینی خواهد بود که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را در اختیار داشته باشند.

تبصره 1- در صورت عدم حصول اکثریت مندرج در این ماده جلسه برای پانزده روز بعد تجدید خواهد شد و تصمیمات اخیر با تصویب اکثریت عده حاضر معتبر است.

تبصره 2- در صورتی که مالک قسمت اختصاصی، شخصیت حقوقی باشد نماینده آن طبق قوانین مربوط به شخصیت های حقوقی معرفی خواهد شد.

تبصره 3- در غیاب مالکین، مستأجرین می توانند به نمایندگی از ایشان در جلسات مجتمع شرکت نمایند مگر آنکه مالکین کتباً فرد دیگری را با هماهنگی قبلی به صورت مکتوب به هیئت مدیره معرفی نموده باشند که پس از تأیید هیئت مدیره می‌توانند در جلسات مجتمع شرکت نمایند.

تبصره 4- هریک از مالکین واحدها می‌توانند حداکثر به عنوان نماینده دو نفر از مالکین دیگر در مجامع مجتمع شرکت نمایند.

تبصره 5- تاریخ تشکیل مجمع عمومی و دستور جلسه آن می‌باید حداقل ده روز قبل از تشکیل به وسیله دعوتنامه کتبی و یا آگهی در تابلوی اعلانات به اطلاع اشخاص ذیربط رسانده شود.

تبصره 6- مجمع عمومی پس از تشکیل، ابتدا از بین اعضا یک نفر را به عنوان رییس، یک نفر به عنوان منشی و دو نفر را به عنوان ناظر انتخاب خواهد نمود، اداره جلسه با رییس جلسه خواهد بود.

تبصره 7- کلیه تصمیمات مجمع عمومی مجتمع باید در صورت جلسه مکتوب و توسط مدیرعامل در دفتر مجتمع نگهداری شود.

تبصره 8- تصمیمات متخذه مجمع باید ظرف ده روز به وسیله مدیرعامل به مالکین غایب اطلاع داده شود.

تبصره 9- مصوبات مجمع عمومی مطابق با مقررات و مفاد اساسنامه برای کلیه مالکین و ساکنین الزام آور می‌باشد.

تبصره 10- بنا به درخواست کتبی حداقل 20% از مالکین می‌توان جلسه فوق‌العاده مجمع عمومی را برگزار نمود، و در صورت عدم اقدام هیئت مدیره بازرس مجتمع می‌تواند با اطلاع هیئت مدیره جلسه فوق‌العاده مجمع را برگزار نماید.

تبصره 11- مباحث خارج از دستور جلسه، در مجمع عمومی ممنوع می‌باشد.

2-2- مجمع عمومی مجتمع دارای وظایف و اختیارات زیر می‌باشد:

الف- تصویب اساسنامه و ایجاد هرگونه تغییری در آن.

ب- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرس و نظارت بر وظایف آنان.

تبصره 1- کاندیداهای عضویت برای هیئت مدیره و بازرسی می‌باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی، نسبت به اعلام آمادگی خود به هیئت مدیره به صورت مکتوب اقدام و رسید دریافت نمایند.

تبصره 2- مجمع عمومی می‌باید یک نفر از مالکین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی‌البدل به مدت یک‌سال انتخاب نماید.

ج- اتخاذ تصمیمات اساسی نسبت به اداره امور مجتمع و تصمیم به نوسازی و یا بازسازی مجتمع.

د- تصویب گزارش مربوط به درآمد و هزینه‌های سالانه.

ه- تفویض اختیار به هیئت مدیره به منظور انعقاد قراردادهای لازم برای اداره مجتمع.

و- سایر موارد در چارچوب صلاحیت مجمع عمومی.

3-2- مجمع عمومی می­تواند در صورت صلاحدید، یک نفر از ساکنین را به عنوان بازرس اصلی و یک نفر را به عنوان بازرس علی­البدل به مدت یکسال انتخاب نماید.

 

3- هیئت مدیره

1-3- تعداد اعضای اصلی هیئت مدیره 7 نفر می‌باشد که شامل یک نفررئیس هیئت مدیره، یک نفر نایب رئیس، یک نفر مسئول کمیته فرهنگی اجتماعی، یک نفر مسئول کمیته بهداشتی ورزشی، یک نفر مسئول فنی، یک نفر مسئول مالی، یک نفر مسئول اداری و دو نفر دیگر نیز به عنوان عضو علی‌البدل خواهند بود. مسئول مالی، مسئولیت حفظ دفتر ثبت درآمد و هزینه را به عهده خواهد داشت که به پیوست قبوض و اسناد مربوطه را برای تصویب ترازنامه به مجمع عمومی تسلیم و ارائه خواهد داد.

تبصره- حداقل 4 نفر از اعضاء اصلی هیئت مدیره باید از مالکین باشند.

2-3- جلسات هیئت مدیره با حضور 5 نفر عضو اصلی رسمیت می‌یابد.

3-3- جلسات هیئت مدیره حداکثر هر 15 روز یک‌بار تشکیل خواهد شد و در صورت لزوم جلسه فوق‌العاده با دعوت رئیس هیئت‌مدیره تشکیل خواهد شد.

4-3- پس از انتخاب هیئت‌مدیره جدید، هیئت مدیره قبلی موظف است حداکثر ظرف 5 روز، کلیه اسناد، مدارک، دفاتر، تجهیزات و اموال مجتمع را با تنظیم صورت‌جلسه به هیئت مدیره جدید تحویل دهد.

5-3- مدت مأموریت اعضاء هیئت مدیره دو سال است، ولی مجمع عمومی می تواند این مدت را اضافه کند و انتخاب مجدد اعضاء هیئت مدیره بلامانع خواهد بود.

تبصره- به منظور همکاری تمامی مالکین و ساکنین در مدیریت مجتمع، عضویت در هیئت­مدیره به صورت گردشی بوده و کلیه مالکین و ساکنین باید عهده‌دار این مسئولیت گردند. در صورت عدم وجود داوطلب عضویت در هیئت مدیره جدید، اعضاء می‌توانند ابقاء گردند.

6-3- در صورت استعفا، عزل، حجر، فوت و یا غیبت در 4 جلسه متوالی و یا 8 جلسه متناوب هرکدام از اعضای هیئت­مدیره، قبل از انقضای مدت مسئولیت، یکی از اعضای علی­البدل با آرای بیشتر تا پایان مدت باقی‌مانده، جانشین فرد مذکور خواهد شد.

تبصره- در صورتی که سه نفر یا بیشتر از اعضای هیئت‌مدیره به جهات فوق از هیئت مدیره خارج شوند، مجمع عمومی فوق‌العاده باید به منظور تجدید انتخاب هیئت مدیره تشکیل گردد.

7-3- مصوبات هیئت مدیره با اکثریت آرای حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود.

8-3- اعضای هیئت مدیره، امین مجتمع بوده و نمی توانند فرد دیگری را به جای خود انتخاب نمایند.

تبصره 4- اعضای علی‌البدل در صورت تمایل می‌توانند بدون حق رأی در جلسات هیئت‌مدیره شرکت نمایند.

9-3- هیئت­مدیره دارای وظایف و اختیارات زیر می­باشد:

الف) استخدام مدیرعامل خارج از مالکین و مستأجرین مجتمع.

ب) بیمه نمودن تمام بنا به عنوان یک واحد در مقابل آتش­سوزی و دستگاه­های آسانسور در مقابل حوادث.

ج) استخدام نگهبان و سرایدار برای مجتمع و تدوین شرح وظایف آنان.

د) تعیین هزینه­های مستمر و مخارج متعلق به هر واحد و نحوه پرداخت آن.

 

 

 

4- مدیر عامل و وظایف وی

1-4- اجرای مصوبات هیئت­مدیره در چارچوب اساسنامه.

2-4- نظارت بر حسن انجام فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد.

3-4- به­کار گماردن کارکنان (نگهبانان، سرایدار و ...) و نظارت بر فعالیت آنان.

4-4- بازدید مستمر از تأسیسات و مشاعات بلوک­ها و ارایه گزارش به هیئت­مدیره.

5-4- در صورتی که مدیرعامل استعفا و یا به هر علتی از انجام وظیفه معذور گردد، تا انتخاب مدیرعامل جدید حداکثر طی 2 هفته، یکی از اعضای هیئت­مدیره که توسط خیئت­مدیره انتخاب می­شود به طور موقت به عنوان جانشین مدیرعامل انجام وظیفه خواهد نمود.

5- بازرس و وظایف وی

1-5- نظارت بر نحوه کار و فعالیت هیئت­مدیره و مدیرعامل و اعلام موارد قصور به صورت مکتوب به آنان.

2-5- بررسی صورت دریافت و پرداخت و اسناد عملکرد هسئت­مدیره به طور متناوب.

3-5- بررسی بیلان و ترازنامه مالی مجتمع و ارایه آن به هیئت­مدیره جهت طرح در مجمع عمومی سالیانه، حداقل 2 هفته قبل از تشکیل مجمع.

4-5- شرکت در جلسات هیئت­مدیره بدون حق رأی.

5-5- در صورت فوت و یا ممنوعیت قانونی، بازرس علی­البدل به عنوان جانشین وی ادامه فعالیت خواهد داد.

تبصره- در صورتی که هیئت­مدیره به هر علتی مستعفی و یا معذور از انجام وظایف قانونی خود باشد، بازرس می­بایستی حداکثر ظرف 7 روز نسبت به برگزاری مجمع عمومی برای انتخاب اعضای جدید هسئت مدیره در چارچوب اساسنامه اقدام نماید.

 

6- امور مالی مجتمع

1-6- شروع سال مالی مجتمع اول فروردین و انتهای آن آخر اسفند ماه خواهد بود و مدیرعامل موظف به صدور برگه تسویه حساب در پایان سال مالی برای هرکدام از واحدها می­باشد.

2-6- خرید اجناس و وسایل مورد نیاز مجتمع و انعقاد هرنوع قرارداد بیش از میزانی که سقف آن هر ساله توسط مجمع عمومی تصویب می­گردد، نیاز به اخذ سه فقره استعلام­بها و کسب مجوز از هیئت­مدیره را دارد.

3-6- ساکنین موظف به پرداخت شارژ و هزینه­هایی که برای حفظ و نگهداری مشاعات مجتمع مصرف می شود، می­باشند.

4-6- مبلغ هزینه شارژ بر اساس تصمیمات هیئت مدیره و به طور سالانه تعیین و به اطلاع ساکنین و مالکین خواهد رسید.

تبصره 1- از آن جا که نگهداری مجتمع هزینه­بر است، واحدهایی که کمتر از 3 ماه خالی باشند باید تمامی مبلغ شارژ خود را بپردازند و مالکین واحدهایی که بیش از سه ماه خالی باشند نیز موظف به پرداخت شارژ به میزانی که هیئت مدیره تعیین می­کند، خواهند بود. به هر حال این مبلغ نباید از 75درصد از حق شارژ مجتمع کمتر باشد.

تبصره 2- مالکین این واحدها مکلف به اعلام کتبی تاریخ تخلیه واحد خود به مدیر مجتمع می­باشند، در غیر این صورت واحد آن ها دارای ساکن تلقی خواهد شد.

تبصره 3- واحدها مکلف به پرداخت شارژ ماهانه خود حداکثر تا هفتم همان ماه می­باشند. در غیر اینصورت، مبلغی معادل 10درصد شارژ به صورت روزشمار به عنوان جریمه از تاریخ هشتم همان ماه به آن اضافه خواهد شد. این جریمه به غیر از جریمه مذکور در بخش برخورد با تخلفات می­باشد.

تبصره 4- هیئت مدیره مجاز خواهد بود با توجه به نرخ تورم، نسبت به افزایش مبلغ جریمه موضوع تبصره 3 این بند، تصمیمگیری نماید.

5-6- به منظور تأمین بودجه لازم برای تعمیرات اضطراری، مبلغی به عنوان صندوق مالکین توسط هیئت مدیره تعیین می­گردد. پرداخت مالکین به این صندوق به نسبت مساوی بوده و در صورت استفاده از مبالغ این صندوق باید در اسزع وقت نسبت به تأمین مجدد آن از طریق مالکین اقدام گردد.

تبصره- در مورد تأخیر در پرداخت هزینه های موردی، زمان و میزان جریمه متعلقه متناسب با هزینه مذکورنسبت به شارژ، توسط هیئت مدیره تعیین و اعلام میگردد.

6-6- حداقل موجودی صندوق مالکین، هر ساله، توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد.

7-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغی سالانه که توسط مجمع عمومی تعیین می­گردد، بدون در نظرگرفتن موجودی صندوق مالکین، به این صندوق می­باشند.

8-6- مالکین موظف به پرداخت مبلغ 000,000,1 ریال (معادل یکصد هزار تومان) به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود به مجتمع می باشند.

تبصره 1- مالکین مکلف به تأمین هزینه­های تعمیراتی ساختمان که بیش از موجودی و مانده صندوق مالکین باشد، می­باشند.

تبصره 2- واحدها نمی­توانند از مبالغ موجودی صندوق مالکین به عنوان شارژ یا جریمه های واحد خود استفاده نمایند.

9-6- هیئت مدبره مجتمع باید گزارش عملکرد مالی خود را به تصویب مجمع عمومی سالانه مجتمع برساند.

تبصره- هیئت مدیره مکلف است گزارش گردش مالی مجتمع را هر ماه به اطلاع کلیه ساکنین برساند.

10-6- کلیه قراردادهای مجتمع با اشخاص حقیقی و حقوقی باید به امضاء کلیه اعضاء اصلی هیئت مدیره برسد.

11-6- کلیه ساکنین اعم از مالک یا مستأجر در هنگام تخلیه ملک موظف به پرداخت کلیه بدهی ها به مجتمع و دریافت تسویه حساب واحد خود از مدیر مجتمع می باشند. در هرحال در صورت عدم دریافت تسویه حساب، هیئت مدیره تصمیمات و جرائم را در مورد مالک یا مستأجر آن واحد اعمال می نماید.

12-6- حداکثر مبلغ تنخواه در اختیار مدیر مجتمع توسط هیئت­مدیره تعیین می­گردد. مبالغ جمع­آوری شده باید در حسابی بانکی که با امضای حسابدار و یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره باز شده است، نگهداری شود.

13-6- مجوز هزینه­های عمرانی مجتمع تا مبلغ 000,000,20 ریال توسط هیئت مدیره و بیش از آن توسط مجمع عمومی صادر و ابلاغ می­گردد. پرداخت این هزینه­ها بین کلیه واحدها به مساوات تقسیم می­گردد.

14-6- مستأجرین موظفند کلیه وجوه مربوط به مالکین را در زمان مقرر پرداخت و سپس با مالک واحد خود تسویه نمایند.

15-6- هزینه­هایی که از حساب هزینه های شارژ تأمین خواهد شد عبارت است از:

هزینه حقوق مدیر، نگهبانان و سرایداران (براساس قرارداد منعقده)، هزینه نگهداری و تعمیر تأسیسات آبی، برقی، گازی، اطفاء حریق و امداد و نجات (در صورتی که به مصرف شخصی نرسیده باشد)، کنترل های درب ها و آسانسورها، هزینه قبوض آب، برق و گاز مجتمع، هزینه تلفن های مجتمع (که سقف مبلغ قابل پرداخت آن توسط هیئت مدیره تعیین می گردد)، هزینه ملزومات مورد استفاده برای امور سرایداری، بیمه آسانسورها، بیمه آتش­سوزی، سمپاشی سالانه، انتشار خبرنامه، تهیه و انتشار فاکتورها، صورت حساب ها و ابلاغیه های هیئت­مدیره و سایر موارد احتمالی دیگر.

                                                        

 

7- برخورد با تخلفات

1-7- هیئت مدیره مکلف است در مقابل شکایات کتبی، حداکثر ظرف مدت یک هفته اقدام و نتیجه را کتباً به اطلاع شاکی برساند.

2-7- هیئت مدیره مکلف است با واحدهایی که بدهی آنان بیش از مبلغی که میزان آن را سالانه خود مقرر می­نماید به صورت زیر برخورد نماید:

در مرحله اول، اخطار کتبی به واحد خاطی و ارائه فرصت ده روز برای تعیین وضعیت بدهی خود.

در مرحله دوم، اخطار کتبی مبنی بر قطع برق واحد مربوطه ظرف مدت ده روز در صورت عدم تسویه حساب بدهی.

تبصره- در صورت قطع برق، جریمه تبصره 3 بند 2-4 تا زمان تسویه حساب کامل لحاظ خواهد شد.

3-7- هیئت مدبره موظف است نسبت به اخذ هزینه های ناشی از خسارات وارده از طرف ساکنین به مشاعات ساختمان از واحد متخلف اقدام نماید.

4-7- هیئت مدیره موظف است نسبت به برخورد با ساکنینی که اساس نامه مجتمع و اصول اخلاقی زندگی آپارتمان نشینی را رعایت  نمی نمایند، برحسب مورد، با اخذ جریمه نقدی یا از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.

 

8- استفاده از پارکینگ

1-8- پارک خودرو و موتور سیکلت فقط در محل پارکینگ مربوطه مجاز می باشد، و در پارکینگ دیگران ممنوع. مگر با ارائه مجوز کتبی مالک آن پارکینگ به مدیر مجتمع.

2-8- پارک خودرو در مشاعات ممنوع است.

3-8- تعمیر، سرویس و شستشو خودرو و موتورسیکلت در محوطه پارکینگ ممنوع می­باشد.

4-8- در صورتی که خودرو هر کدام از ساکنین دچار روغن ریزی باشد، نظافت آلودگی ایجاد شده بر عهده واحد مربوطه است. واحدها می­توانند با هزینه شخصی از خدمات سرایداران در این زمینه استفاده نمایند.

5-8- با توجه به محدود بودن جریان هوا در محیط پارکینگ، گرم­کردن و روشن نگه داشتن خودرو در محل پارکینگ به مدت بیش از  2 دقیقه ممنوع می­باشد.

 

9- سایر موارد

1-9- کلیه مالکین برای حفظ امنیت و آسایس همسایگان به هنگام فروش و یا اجاره واحد خود از طریق دفتر مدیریت مجتمع اقدام نمایند.

2-9- کلیه ساکنین حداکثر نیم ساعت قبل از ساعت مقرر جمع آوری زباله توسط سرایداران، زباله خود را به نحوی که ایجاد آلایندگی در محیط ننماید، مقابل درب ورودی واحد خود قرار دهند. (توصیه می شود حتی المقدور زباله های خشک و تر از هم جدا گردد.)

تبصره 1- ساکنین در خارج از ساعت مذکور برای جمع آوری زباله، شخصاً زباله خود را با رعایت اصول بهداشتی در مخزن زباله مجتمع واقع در پارکینگ قرار دهند.

تبصره 2- ساکنین از ریختن پس ماند غذا، نان خُرد و زباله در نقاط مختلف به ویژه پشت ساختمان ها اجتناب نمایند.

3-9- استفاده بیش از ظرفیت مجاز آسانسور برای حمل افراد ممنوع می­باشد.

4-9- استفاده از آسانسور در هنگام اسباب کشی اکیداً ممنوع می­باشد.

5-9- استفاده کودکان از آسانسور به عنوان وسیله بازی ممنوع می باشد.

6-9- سرایداران موظف می باشند از ساعت 24 درب های ورودی ساختمان و پارکینگ را قفل نمایند. لذا ساکنین نیز موظفند در صورت تردد از ساعت 12 شب الی 6 صبح حتماً درب های مذکور را قفل نمایند.

7-9- کلیه ساکنین موظفند جهت حفظ آسایش سایرین، از ایجاد سرو صدا هنگام تردد و یا مشایعت میهمانان در راهروها و پارکینگ خودداری نمایند.

8-9- ساعت بازی کودکان در زمین بازی در فصل تابستان عصرها از ساعت 18 الی 21 و در سایر فصول از ساعت 17 الی 18 تعیین گردیده است.

9-9- بازی کودکان با توپ بادی و پلاستیکی دو لایه ممنوع می باشد.

10-9- بازی کردن کودکان در محوطه، پاگردها، راه پله ها، پشت بام، فضای سبز ممنوع می باشد.

11-9- انجام تعمیراتی که منوط به استفاده از دریل و مته، چکش کاری و وسایل ایجاد کننده آلودگی صوتی در مجتمع می باشد، بعد از ساعت 30/18 ممنوع می­باشد.

12-9- نگهداری حیوانات و پرندگان در مجتمع ممنوع می باشد.

13-9- گذاردن هر نوع وسیله ای در جلوی درب واحدها، راه پله ها، پاگردها، محوطه و پارکینگ ممنوع می باشد. سرایداران مکلف می­باشند نسبت به جمع­آوری موارد مذکور اقدام نمایند.

تبصره 1- گذاشتن جاکفشی و یا کفش ها در جلوی درب واحدها ممنوع می باشد.

تبصره 2- پادری های متحد الشکل و یا گلدان هایی که با هزینه مجتمع تهیه می شوند از این قاعده مستثنی می­باشند.

14-9- هرگونه دستکاری تجهیزات مشترک توسط ساکنین ممنوع می باشد.

15-9- تغییر در هرکدام از بخش های مشاع ساختمان ممنوع می باشد.

16-9- تعمیرات و تغییرات داخلی و خارجی که موجب صدمه به اسکلت ساختمان می شود به هیچ وجه مجاز نمی باشد. سایر تعمیرات و تغییرات داخلی آپارتمان ها و بخش های اختصاصی مانند انبار می باید با اطلاع مدیر مجتمع و در حد معقول انجام شود.

17-9- هرگونه تغییر در نما، سردر و بالکن های اختصاصی ممنوع می باشد.

18-9- نصب سایبان، نرده، بند(برای آویزان نمودن البسه) که از بیرون ساختمان قابل رؤیت باشد، ممنوع می باشد.

19-9- نصب هرگونه آنتن اختصاصی در نمای خارجی ساختمان ممنوع می باشد.

20-9- استفاده از سیم های برق، تلفن و آنتن در روی نمای ساختمان ممنوع می باشد.

21-9- نصب هرگونه اطلاعیه و آگهی تبلیغاتی در محیط مجتمع ممنوع می باشد.

22-9- قراردادن اشیایی که وزن آن ها بیش از تحمل کف قسمت های اختصاصی می باشد، ممنوع می باشد.

23-9- واحدها مسئول جبران خسارت وارده به سایر واحدها و یا مجتمع در اثر گرفتگی لوله های فاضلاب، سررفتن آب وان و یا سینک می باشند.

24-9- در صورت ایجاد خسارت توسط ساکنین و میهمانان هر واحد به اموال عمومی مجتمع، پس از برآورد میزان آن به حساب بدهکاری واحد ذیربط منظور و دریافت خواهد شد.

25-9- ایجاد صداهای ناهنجار مثل صدای کشیدن صندلی بر روی کف واحد، صدای توپ بازی و دویدن بچه ها در واحدها ممنوع می­باشد.

26-9- استفاده همزمان از لوازم برقی پرمصرف مثل اتو، ماشین لباسشویی، جوجه سرخ کن برقی که موجب داغ شدن سیم ها گردیده و خطر آتش سوزی را افزایش می دهد، ممنوع می باشد.

27-9- استعمال دخانیات در راهروها و راه پله های مجتمع ممنوع می باشد.

28-9- مسئول حرکات و رفتار کودکان والدین آن ها می باشند و در قبال هرگونه رفتار نامناسب فرزندان خود باید پاسخگو باشند.

29-9- والدین ساکن در مجتمع موظف می باشند به هنگام بازی کودکان از آن ها مراقبت بعمل آورند.

30-9- ساکنین در صورت مسافرت نسبت به بستن فلکه های گاز و آب خود اقدام و مدیر، نگهبان و سرایدار را نیز مطلع نمایند.

31-9- ساکنین موظفند آرام و بااحتیاط کامل در داخل مجتمع رانندگی نمایند.

32-9- ورود و خروج کلیه خودروها و موتورسیکلت های متفرقه به داخل مجتمع ممنوع می باشد.

33-9- ساکنین موظفند به هنگام ورود و خروج از ریموت شخصی خود استفاده نمایند، ضمن آنکه از دادن ریموت به کودکان و افراد خارج از خانواده خود اجتناب نمایند.

34-9- بوق زدن به هنگام ورود و خروج و تردد در داخل مجتمع و ایجاد صدای ناهنجار صوتی از سیستم صوتی اتومبیل ممنوع می باشد.

35-9- صدای لوازم صوتی و تصویری طوری تنظیم گردد تا مزاحم آرامش همسایگان نشود.

36-9- ساکنین در صورت مشاهده هرگونه قصوری در وظایف سرایدار و نگهبانان می­توانند بدون هرگونه برخوردی با آنان موارد را به مدیرعامل گزارش نمایند.

37-9- مالکین و مستأجرین موظفند از واحد خود صرفاً به عنوان محل مسکونی استفاده نمایند.

38-9- تردد ساکنین در محوطه­های عمومی (راه­پله­ها، راهروها، پارکینگ، حیاط) با البسه خارج از عرف و شئونات اسلامی ممنوع می­باشد.

39-9- ساکنین مجاز به تردد در مدخل ورودی اصلی مجتمع، اتاق نگهبانی و یا راه­پله­ها نمی­باشند.

40-9- هرگونه پخت و پز در قسمت های مشترک ممنوع می­باشد و در داخل بخش های اختصاصی نیز فقط در حد معقول مجاز می­باشد.

41-9- مراسم جشن و سوگواری می بایست با اطلاع مدیر مجتمع و همسایگان با حداقل سروصدا در ساعات عرف مجتمع های مسکونی انجام پذیرد.

42-9- نگهداری مواد منفجره و محترقه در داخل واحدها ممنوع می­باشد.

43-9- نگهبان موظف است در کمال احترام نسبت به ورود افراد متفرقه به داخل مجتمع ممانعت بعمل آورد. لذا بدیهی است در راستای این مأموریت ضمن گرامیداشت حضور میهمانان عالیقدر نسبت به شناسایی آنان اقدام نماید.

44-9- مالکین و مستأجرین قبلی می بایست 10 روز قبل از تخلیه واحد نسبت به دریافت برگه تسویه از مدیر مجتمع اقدام نمایند. در غیر اینصورت از انتقال اثاثیه آن ها ممانعت بعمل خواهد آمد.

45-9- مالکین و مستأجرین جدید باید نسبت به دریافت کلیدها و کنترل های پارکینگ از مالکین و مستأجرین قدیم اقدام نمایند. در هر حال مسئولیت پرداخت کلیه هزینه های ایمنی پیشگیرانه (تعویض قفل درب­ها و رمز کنترل های پارکینگ مجتمع) و سایر هزینه های ناشی از سرقت، فقدان یا عدم تحویل آن ها که بر مجتمع تحمیل گردد، بر عهده مالک خواهد بود.

46-9- مالکین و مستأجرین جدید ملزم می باشند نسبت به دریافت اساسنامه، مطالعه و امضای آن، تکمیل و تحویل فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین و ارائه اصل و کپی صفحه اول و دوم شناسنامه اعضای خانواده و قرارداد خود به مدیر مجتمع، قبل از تحویل واحد اقدام نمایند. در غیر این صورت از سکونت ان ها ممانعت به عمل خواهد آمد.

47-9- اسباب کشی از ساعت 30/21 الی 30/8 صبح ممنوع می باشد.

48-9- حضور و سکونت مالکین و مستأجرین جدید در.....................به معنی وقوف کامل از این اساسنامه و پذیرش کلیه مفاد آن بوده و هیچگونه عذری در خصوص بی اطلاعی از آن قابل پذیرش نمی باشد.

نکته مهم: نکاتی که در این اساسنامه به آن­ها تصریح نشده باشد، تابع قانون تملک آپارتمان­ها و آیین­نامه اجرایی آن و مقررات جاری حاکم بر کشور خواهد بود.      

 

فرم جمع آوری اطلاعات ساکنین

لطفاً فرم زیر را پس از تکمیل در پاکت دربسته قرار داده و در اختیار مدیر مجتمع قرار دهید.

نام و نام خانوادگی مالک / مستأجر:

شماره ورودی:

شماره واحد:

تلفن ثابت:

تلفن همراه:

نشانی و تلفن محل کار ساکن جدید:

 

تاریخ خرید واحد:

تلفن تماس ضروری:

تعداد اعضای خانواده:

نوع سکونت:               مالک                   مستأجر                         

ویزه مستأجرین:           تاریخ شروع قرارداد:                                         تاریخ اتمام قرارداد:

 

تاریخ شروع سکونت:   


 

تصویر مدارک زیر ضمیمه شود:

1- قرارداد خرید و یا اجاره نامه

2- کارت ملی سرپرست خانواده

3- صفحه اول و دوم شناسنامه تمام اعضای خانواده


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:6 روز چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

     آيين نامه مرخصي ها

وضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري‌ مصوب 22/7/46 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي‌

ماده 1 (از آيين نامه ها)

موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام كشوري‌ مصوب 22/7/46 هيأت وزيران با اصلاحات بعدي‌
فصل يكم ـ مرخصي استحقاقي‌
مرخصي استحقاقي مستخدم از نخستين ماه خدمت به‌نسبت مدت خدمت به او تعلق مي‌گيرد و طبق مقررات اين‌آيين‌نامه جزياً يا كلاً قابل استفاده است‌.
تبصره ـ افرادي كه طبق ماده 67 قانون استخدام كشوري مجدداًاستخدام مي‌شوند مي‌توانند از مرخصي استحقاقي ذخيره‌شده قبلي خود طبق مقررات اين آيين‌نامه استفاده نمايند.

ماده 2 (از آيين نامه ها)

مرخصي كمتر از يك روز جزو مرخصي استحقاقي‌منظور مي‌شود و حداكثر مدت مرخصي موضوع اين ماده ازدوازده روز در يكسال تقويمي تجاوز نخواهد كرد. تبصره ـ بانواني كه فرزند شيرخوار داشته و فرزند آنها از شيرمادر استفاده مي‌نمايد، مي‌توانند تا هنگام دو سالگي فرزندشيرخوار خود، از مرخصي ساعتي تا سقف مرخصي‌استحقاقي (شامل مرخصي استحقاقي ساليانه به اضافه‌مرخصي ذخيره شده‌) خود استفاده نمايند.

ماده 3 (از آيين نامه ها)

جز در مورد مرخصي موضوع ماده 2، در اعطاي دومرخصي استحقاقي بايد حداقل يك روز غير تعطيل فاصله‌باشد.

ماده 4 (از آيين نامه ها)

كارگزيني‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفنددر فروردين ماه هر سال جدول اسامي مستخدمين ادارات راكه متضمن مدت مرخصي استحقاقي هريك از آنان باشدتنظيم كنند و براي رؤساي ادارات مربوط ارسال دارند.

ماده 5 (از آيين نامه ها)

رييس اداره از لحاظ اين آيين‌نامه مدير هر واحدسازماني است كه بدون در نظر گرفتن موقع و عنوان آن واحد،اختيار اخذ تصميم درباره مرخصي‌هاي مستخدمين حوزه‌مديريت خود را از طرف وزير يا رييس مؤسسه دولتي داراباشد.

ماده 6 (از آيين نامه ها)

استفاده از مرخصي استحقاقي موكول به تقاضاي كتبي‌مستخدم و موافقت كتبي رييس واحد مربوط و در غياب اومعاون وي است‌. هر كارمند موظف است در طول سال‌مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رييس‌يا معاون واحد مربوط نيز موظفند ترتيبي اتخاذ نمايند تا امكان‌استفاده كارمندان از مرخصي ساليانه «به ميزان استحقاِ»فراهم گردد و با درخواست ايشان در اين زمينه با در نظر گرفتن‌زمان مناسب‌، موافقت نمايند.

ماده 7 (از آيين نامه ها)

هرگاه رييس اداره بنا به مصالح اداري با تقاضاي‌مرخصي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده موافقت‌نكند، اعطاي آن را با توافق مستخدم به وقت ديگري كه ازتاريخ مورد تقاضاي اوليه وي بيش از شش ماه فاصله نداشته‌باشد موكول مي‌كند و در صورتي كه مستخدم نتواند ضمن‌مدت شش ماه مذكور از اين مرخصي استفاده كند مرخصي‌مزبور ذخيره خواهد شد.

ماده 8 (از آيين نامه ها)

هر مستخدمي كه تحصيل مرخصي نموده‌، بايد از تمام‌آن مرخصي استفاده كند مگر آن كه بنا به ضرورت رييس اداره‌مربوط او را دعوت به كار نمايد كه در اين صورت نسبت به‌مرخصي استفاده نشده بايد طبق ماده 7 عمل شود.

ماده 9 (از آيين نامه ها)

هيچ مستخدمي به اختيار نمي‌تواند در هر سال بيش ازپانزده روز از مرخصي استحقاقي سالانه خود را ذخيره نمايد وهرگاه از بقيه مرخصي مذكور به اختيار استفاده نكند، مدت‌زايد بر پانزده روز ذخيره نخواهد شد.

ماده 10 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدتي كه مستخدم در يك سال تقويمي‌مي‌تواند از مرخصي استحقاقي همان سال و مرخصي‌استحقاقي ذخيره شده استفاده نمايد جمعاً از چهار ماه تجاوزنخواهد كرد. چنين مستخدمي هرگاه بخواهد از باقيمانده‌مرخصي ذخيره شده خود نيز استفاده نمايد بايد حداقل يك‌سال تمام خدمت كرده باشد.

ماده 11 (از آيين نامه ها)

مستخدمي كه در حال مرخصي استحقاقي است‌مي‌تواند تقاضا كند مرخصي او تمديد شود و در اين صورت‌تاريخ شروع مرخصي اخير بلافاصله بعد از انقضاي مرخصي‌قبلي خواهد بود.

ماده 12 (از آيين نامه ها)

در صورتي كه تصميم رييس اداره در مورد تمديدمرخصي به مستخدم ابلاغ نشده باشد، مستخدم مكلف است‌در پايان مدت مرخصي در پست خود حاضر شود.

ماده 13 (از آيين نامه ها)

حفظ پست ثابت سازماني مستخدمي كه در حال‌استفاده از مرخصي استحقاقي است الزامي مي‌باشد و در اين‌مدت رييس اداره وظايف او را به مستخدم يا مستخدمين ديگرمحول مي‌كند.

ماده 14 (از آيين نامه ها)

با مستخدمي كه در حال استفاده از مرخصي استحقاقي‌بيمار شود مطابق مقررات فصل دوم رفتار خواهد شد ومرخصي استحقاقي استفاده نشده وي ذخيره مي‌گردد.

ماده 15 (از آيين نامه ها)

موافقت با تقاضاي مرخصي استحقاقي استفاده نشده‌مستخدمين در هنگام بازنشستگي با رعايت مقررات مربوط‌الزامي است و در اين مورد حفظ پست سازماني مستخدم‌ضروري نمي‌باشد. تبصره ـ در مورد مشمولين ماده 77 قانون استخدام كشوري‌اعطاي مرخصي موكول به آن است كه مستخدم در مهلت‌مناسبي قبل از رسيدن به سن شصت و پنج سالگي تقاضاي‌مرخصي كرده باشد.

ماده 16 (از آيين نامه ها)

حداكثر مدت مرخصي موضوع ماده 15 اين آيين‌نامه وتبصره آن از چهار ماه تجاوز نخواهد كرد و محدوديت مندرج‌در ماده 10 اين آيين‌نامه شامل مستخدمين موضوع ماده 15اين آيين‌نامه و تبصره آن نيست ولي در اين مورد حفظ پست‌ثابت سازماني اين قبيل مستخدمين ضروري نمي‌باشد. تبصره ـ در صورتي كه به دليل حساسيت شغلي با رعايت سايرمواد اين آيين‌نامه و به تشخيص دستگاه‌، موافقت با مرخصي‌مستخدم امكان‌پذير نباشد و ميزان ذخيره مرخصي مستخدم‌بيش از چهار ماه گردد، صرفاً آن ميزان از مرخصي مذكور كه ازتاريخ ابلاغ آيين‌نامه (4/11/68) به بعد مازاد بر چهار ماه‌شده است از محدوديت چهار ماه مندرج در اين ماده مستثنامي‌باشد.

ماده 17 (از آيين نامه ها)

تعطيلات فصلي مستخدمين رسته آموزشي و ديگرمستخدميني كه از اين نوع تعطيلات استفاده مي‌كنند تا ميزان‌يك ماه در سال به حساب مرخصي استحقاقي آنان در همان‌سال منظور مي‌شود.
اين قبيل مستخدمين چنانچه در طول سال به عللي به ميزان‌كمتر از تعطيلات فصلي استفاده نمايند ملزم مي‌باشند بادرخواست مرخصي‌، مازاد مدت تا يك ماه را در طول سال‌تحصيلي از مرخصي استحقاقي با رعايت مقررات اين‌آيين‌نامه استفاده نمايند و چنانچه رييس اداره يا معاون اداري ومالي وي بنا به مصالح اداري با درخواست مرخصي مزبورموافقت ننمايد و بدين وسيله امكان استفاده از اين مرخصي تاپايان سال تحصيلي براي فرد فراهم نگردد، اين مرخصي براي‌سال بعد ذخيره خواهد شد. اجراي مفاد اين ماده از تاريخ‌ابلاغ مي‌باشد (4/11/68).

ماده 18 (از آيين نامه ها)

حقوق و فوِق العاده‌هاي ايام مرخصي استحقاقي‌ مستخدم كه به مدت خدمت خارج از كشور وي تعلق مي‌گيرد در صورتي كه آن مرخصي در خارج از كشور مورد استفاده‌ واقع شود به ارز قابل پرداخت است‌.

ماده 19 (از آيين نامه ها)

به مرخصي استعلاجي كه از چهار ماه تجاوز نمايدنسبت به مدت زايد بر چهار ماه و به دوران مرخصي بدون‌حقوق و آمادگي به خدمت و تعليق و بركناري از خدمت وانفصال و خدمت زير پرچم و غيبت موجه‌، استحقاقي تعلق‌نمي‌گيرد. معذوريت بانوان باردار كه وضع حمل آنان دوقلو به بالا باشدمشمول محدوديت چهار ماه موضوع اين ماده نمي‌باشد.

ماده 20 (از آيين نامه ها)

مرخصي استحقاقي كه مستخدمين تا تاريخ تصويب‌اين آيين‌نامه ذخيره كرده‌اند محفوظ است ولي ترتيب استفاده‌از آن تابع مقررات اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره ـ كاركنان غيررسمي دستگاههاي دولتي كه طبق مقررات‌قانوني به استخدام رسمي پذيرفته مي‌شوند، چنانچه قبل ازپذيرفته شدن به استخدام رسمي‌، حسب مقررات يا مفادقرارداد استخدامي حاكم بر وضعيت خود حق استفاده ازمرخصي استحقاقي را داشته و اين مرخصي طبق همان‌مقررات قابل ذخيره شدن بوده و ذخيره شده باشد، پس ازتبديل وضع مي‌توانند با رعايت مقررات اين فصل از مرخصي‌ذخيره شده مذكور استفاده نمايند.

ماده 21 (از آيين نامه ها)

فصل دوم - مرخصي استعلاجي‌
هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع ازخدمت او باشد بايد مراتب را در كوتاه‌ترين مدت ممكن به‌اداره متبوع اطلاع دهد و در موارد كمتر از دو روز گواهي‌پزشك را در اولين روز پس از مراجعه به محل خدمت و درموارد ده روز و بيشتر، در پايان روز دهم به رييس يا معاون‌واحد مربوطه جهت ارجاع به كارگزيني ارسال دارد.

ماده 22 (از آيين نامه ها)

كارگزيني مكلف است گواهي پزشك معالج مستخدم‌را براي اظهارنظر نزد پزشك معتمد وزارتخانه يا مؤسسه‌دولتي متبوع ارسال دارد و در صورتي كه مفاد گواهي موردتأييد قرار گيرد حكم مرخصي استعلاجي را صادر نمايد. تبصره 1 ـ در صورتي كه دستگاه ذي ربط پزشك معتمد دراختيار نداشته باشد، سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت و درمان‌استان مكلف به همكاري و معرفي پزشك معتمد از ميان‌پزشكان سازمان خواهند بود. تبصره 2 ـ اگر مستخدم به نظر دستگاه ذي ربط معترض باشدموضوع به كميسيون پزشكي ارجاع مي‌شود و نظر اين‌كميسيون قطعي خواهد بود.

ماده 23 (از آيين نامه ها)

كميسيون پزشكي حداقل مركب از سه نفر پزشك‌خواهد بود كه بنا به درخواست دستگاه متبوع مستخدم وباتوجه به نوع بيماري توسط سازمانهاي منطقه‌اي بهداشت‌،درمان و آموزش و پزشكي تعيين خواهد شد. سازمانهاي‌مذكور مكلفند در اسرع وقت كميسيون را تشكيل و نتيجه را به‌دستگاه ذي ربط اعلام نمايند.

ماده 24 (از آيين نامه ها)

تشخيص ابتلاي مستخدم به بيماري صعب‌العلاج وتعيين مدت معذوريت وي به‌عهده كميسيون پزشكي است‌.حداكثر مدت اين معذوريت در هر نوبت شش ماه است و قابل‌تمديد خواهد بود.

ماده 25 (از آيين نامه ها)

در هر مورد كه موضوع به كميسيون پزشكي ارجاع‌مي‌شود نظر كميسيون كه به اتفاق يا به اكثريت اتخاذ شود قاطع‌خواهد بود.

ماده 26 (از آيين نامه ها)

به بانوان باردار براي هر بار وضع حمل تا سه فرزند،سه ماه معذوريت و براي فرزند چهارم به بعد دو ماه معذوريت‌ و براي وضع حمل دوقلو چهار ماه و براي وضع حمل دوقلو به‌بالا يك سال معذوريت با استفاده از حقوق و فوق العاده‌هاي ‌مربوط داده مي‌شود. معذوريت وضع حمل جزو مرخصي‌ استعلاجي محسوب مي‌شود و تشخيص تاريخ شروع آن برعهده پزشك معالج است‌.

ماده 27 (از آيين نامه ها)

به مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي استفاده ‌مي‌نمايد تا چهار ماه و در صورتي كه به‌علت ابتلاي به بيماري‌ صعب‌العلاج يا زايمان فرزندان توأمان (وفق ماده 26 اصلاحي‌آيين‌نامه مرخصي‌ها) مرخصي استعلاجي وي بيش از چهارماه باشد، تا حداكثر يك سال حقوق و فوق العاده‌هاي مربوط ودر مورد بيماريهاي صعب‌العلاج در مدت زايد بر يك سال تا هنگامي كه مشمول ماده 79 قانون استخدام كشوري قرار نگرفته است فقط حقوق پرداخت مي‌گردد.

ماده 28 (از آيين نامه ها)

حقوق و فوق العاده‌هاي مستخدميني كه در خارج ازكشور به حالت اشتغال يا مأموريت خدمت مي‌كنند در مدت ‌مرخصي استعلاجي تا دو ماه به ارز و در مدت زايد بر آن بارعايت ماده 27 به ريال پرداخت خواهد شد.

ماده 29 (از آيين نامه ها)

گواهي‌نامه‌اي كه در مورد بيماري مستخدم در خارج ازكشور صادر شده بايد از حيث صحت صدور به تصديق‌سفارتخانه و يا كنسولگري ايران در محل برسد. در موردمستخدمين شاغل يا مأمور در خارج از كشور تصديق‌سفارتخانه يا كنسولگري ايران در محل از حيث صحت صدوركافي خواهد بود و در ساير موارد هرگاه مفاد چنين‌گواهي‌نامه‌اي مورد تأييد پزشك معتمد قرار نگيرد موضوع دركميسيون پزشكي براي اظهارنظر قطعي‌مطرح‌خواهدشد.

ماده 30 (از آيين نامه ها)

مرخصي استعلاجي مستخدم در صورتي كه بيماري اوادامه يابد با رعايت مقررات اين فصل قابل تمديد است‌.

ماده 31 (از آيين نامه ها)

به ‌جز مستخدمان موضوع ماده 26 اين آيين‌نامه‌، حفظ‌ پست ثابت سازماني مستخدمي كه از مرخصي استعلاجي ‌استفاده مي‌كند بيش از چهار ماه الزامي نيست‌.

ماده 32 (از آيين نامه ها)

فصل سوم- مرخصي بدون حقوق
استفاده از مرخصي بدون حقوق موقوف به اختتام ‌دوره آزمايشي است و فقط در موارد زير ممكن خواهد بود:
1 ـ مستخدم استحقاق مرخصي نداشته باشد و احتياجش به ‌استفاده از مرخصي مسلم شود.
2 ـ مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارايه نمايد.
3 ـ مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل‌خدمت خود مسافرت كند.
4 ـ مستخدم پس از استفاده از چهار ماه مرخصي استعلاجي ‌سالانه به‌ سبب ادامه همان بيماري يا ابتلاي به بيماري ديگر قادر به خدمت نباشد و بيماري او صعب‌العلاج تشخيص داده‌نشود.
تبصره ـ اعطاي مرخصي بدون حقوق به مستخدمين آزمايشي‌كه در طول خدمت آزمايشي با ارايه مدارك و به تشخيص ‌مؤسسه متبوع خود نياز به استفاده از مرخصي بدون حقوق داشته باشند حداكثر تا دو ماه متوالي با رعايت ساير مقررات‌ اين فصل امكان‌پذير خواهد بود.

ماده 33 (از آيين نامه ها)

مستخدم بايد تقاضانامه استفاده از مرخصي بدون‌حقوق را با ذكر علت و مدت آن توسط رييس اداره خود به‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي متبوع ارسال نمايد. وزارتخانه يامؤسسه دولتي تصميم لازم را در اين‌باره اتخاذ و در صورت‌موافقت‌، حكم مرخصي بدون استفاده از حقوق را با رعايت‌تبصره 2 ماده 49 قانون استخدام كشوري صادر خواهد كرد.در مورد مستخدمين موضوع بند «4» ماده 32 اين آيين‌نامه‌چنانچه بيماري به تأييد پزشك معتمد برسد موافقت بامرخصي بدون حقوق الزامي خواهد بود.

ماده 34 (از آيين نامه ها)

فصل چهارم - مقررات مختلف
در احتساب مرخصي روز و ماه و سال مطابق تقويم‌رسمي كشوري است و در مرخصي روزانه ماه سي روزحساب مي‌شود. مرخصي‌هاي كمتر از يك روز باتوجه به‌ساعات كار روزانه وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط محاسبه‌خواهد شد.

ماده 35 (از آيين نامه ها)

روزهاي تعطيل كه طي مدت مرخصي واقع است جزومدت مرخصي محسوب مي‌شود.

ماده 36 (از آيين نامه ها)

پرداخت حقوق و فوق العاده‌ هاي مدت مرخصي قبل ازصدور حكم مرخصي ممنوع است‌.
تبصره 1 ـ فوق العاده‌ هايي كه در ايام مرخصي استعلاجي كه ازچهار ماه در يك سال تجاوز نكند و همچنين در ايام مرخصي‌ استحقاقي حسب مورد قابل پرداخت است به‌شرح زير است‌:
فوق العاده شغل موضوع ماده 38 قانون استخدام كشوري ‌ضمن رعايت مقررات مربوط‌.
فوق العاده‌ هاي موضوع بندهاي «ب‌، پ‌، ت‌، ج‌، چ‌، ح‌، خ‌، و د»ماده 39 قانون استخدام كشوري‌.
مستخدمين موضوع ماده 26، مشمول محدوديت چهار ماه‌ موضوع اين تبصره نمي‌باشند.
تبصره 2 ـ در مورد مستخدمين مبتلا به بيماري سل‌، مقررات ‌قانون حمايت كارمندان مسلول و پيشگيري سل مصوب‌18/11/1333 از لحاظ پرداخت حقوق ، فوق العاده‌ها و مزاياي مستمر مذكور در تبصره يك اين ماده و با رعايت‌ تبصره 4 ماده 38 قانون استخدام كشوري لازم‌الاجرا مي‌باشد.

ماده 37 (از آيين نامه ها)

عدم حضور مستخدم در پست خود كه مدت آن از سه‌روز تجاوز ننمايد و مستند به عللي از قبيل آنچه كه ذيلاً درج‌مي‌شود باشد موجه شناخته خواهد شد:
1 ـ بيماري او
2 ـ صدمات ناشي از حوادث كه به او يا پدر يا مادر يا همسر يافرزندان او وارد آمده باشد.
3 ـ بيماري شديد پدر يا مادر يا همسر يا فرزندان‌.
4 ـ فوت همسر يا اقرباي نسبي و سببي تا طبقه سوم‌.
5 ـ دارا شدن فرزند.
6 ـ ازدواج او و فرزندانش‌.
7 ـ احضار مستخدم توسط مراجع قضايي براي اداي شهادت وانجام تحقيقات‌.
تشخيص صحت و سقم جهات ادعايي مستخدم به‌عهده رييس‌اداره است‌. در صورتي كه صحت ادعا تصديق شود، غيبت‌مستخدم برحسب علت جزو مرخصي استحقاقي يااستعلاجي وي محسوب و حكم لازم در اين مورد صادرخواهد شد.

ماده 38 (از آيين نامه ها)

هرگونه تغييري در اين آيين‌نامه منوط به پيشنهادسازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيأت‌وزيران خواهد بود.

ماده 39 (از آيين نامه ها)

از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه مقررات قبلي راجع به‌مرخصي مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام كشوري‌ملغي است‌.

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 17:23 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وسایر قوانین متعارف و مرتبط به شرح مشروحات آتی منعقد      می گردد

. ماده1 )مشخصات طرفين

1-1 مضمون له :.................... به -شماره ثبت 220234به نمایندگی آقای ............... حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران – شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 ضامن: آقای ............... فرزند .................. به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: .............................

1-3 مضمون عنه( مدیون اصلی ): آقای ............... فرزند .................. به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: .............................

 

  ماده 2) موضوع قرارداد

به موجب این قرارداد ضامن و  هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید.

  ماده 3) مدت قرارداد

 3-1مدت قرارداد از تاریخ 19/01/1392 لغایت پایان29/12/1392 با احتساب روز های تعطیل 346 روز تعیین می گردد

  3-2تاریخ پایان قرارداد به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد

 3-3 پس از سپری شدن مدت 15روز از تاریخ پایان قرارداد تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه تحویل قطعی توسط ناظر مضمون له قراردادکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد

ماده 4) ناظرقرارداد

از طرف مضمون له مدیر حقوقی  مضمون له ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده مضمون له جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

ماده 5) تعهدات واذعانات ضامن ومضمون عنه

5-1به موجب این قرارداد ضامن و مضمون عنه مسئول است هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید.

5-2 بدین وسیله ضامن و مضمون عنه هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد مضمون عنه در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که مضمون عنه رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد خود در قبال گروه صنعتی نگارستان است وشرکت می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

5-3در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه مضمون عنه حاضر با نظر مدیر حقوقی شرکت گروه صنعتی نگارستان به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

5-4 بعد از اينكه امضاء قرارداد ذمه مضمون عنه بري نمی گردد و ذمه ضامن  و مضمون عنه مضمون له مشغول مي شود

 

 

ماده 6 ) اسناد وثیقه

بنا به ضوابط قانون تجارت اسناد ذیل تا پایان قرارداد  نزد مضمون له جهت کارسازی وثیقه می ماند

ردیف

سند وثیقه

شماره

مبلغ

تاریخ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

. ماده 7 ) حل اختلاف

حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

7-1اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره طرفین مرتفع گردد.

 در صورت عدم حصول توافق برابر موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

7-2مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا یکی از آنها به طرفین ابلاغ می گردد

ماده 8) اقامتگاه

 8-1اقامتگاه ضامن ومضمون عنه همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع مضمون له رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

8-2ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است

8 -3ابلاغ به نماینده تام الاختیار موضوع ماده11-9 و ناظر قرارداد در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است وجهل به آن غیر مسموع است.

8-4 بدین وسیله اقامتگاه مضمون له درتهران : شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26 دفتر امورحقوقی معرفی   می گردد

ماده9 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در8 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های شرکت گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ .../....../1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد مضمون له ویک نسخه نز د مبادله می گردد..

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:16 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قرارداد خدمات نقلیه

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وسایر قوانین متعارف و مرتبط به شرح مشروحات آتی منعق  می

. ماده1 )مشخصات طرفين

1-1كارفرما :گر.................ه -شماره ثبت 220234به نمایندگی آقای ................ حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران – شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 پیمانکار آقای .................. فرزند محمد جعفر به شماره شناسنامه 18386 صارده از تهران به نشانی: اندیشه فاز 2 کوثر 9 پلاک 436 واحد 4 تلفن .

  ماده 2) موضوع قرارداد

 2-1 حمل  نقل کالا از محل انبار کارفرما جهت ارسال به طرف های قرارداد که ایشان معرفی می نماید

2-2 پیمانکار تعهد بالا را به خودرونیسان  به شماره شهربانی 967م18 انجام میدهد و خودرو در طول زمان اعلام  درماده  3-1  شده از حیث انتفاع در اختیار کارفرما می باشد

2-3 تعهدات  پیمانکار از حیث حمل و نقل کالا تعهدات متعارف وموضوعه پیمانکار است

3) مدت قرارداد

 3-1مدت قرارداد از تاریخ 19/01/1392 لغایت پایان29/12/1392 با احتساب روز های تعطیل 346 روز تعیین می گردد

  3-2تاریخ پایان قرارداد به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد

 3-3 پس از سپری شدن مدت 15روز از تاریخ پایان قرارداد تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه تحویل قطعی توسط ناظر کارفرما قراردادکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد

3-4رابطه قراردادی طرفین تمدید وتجدید نمی گردد مگر به موجب الحاقیه کتبی ؛ از این رو پیمانکارموظف است به مجرد انقضای قرارداد بدون آنکه نیاز به ابلاغی باشد، به منظور تسویه حساب و دریافت مطالبات توافقی، خود را به امور اداری کارفرما معرفی نماید. پیمانکارضمن وقوف به این امر اذعان می نماید که چنانچه پس از انقضای مدت این قرارداد به هر شکل وهرصورتی که در محل کار تحت عنوان انجام موضوع حضور به هم رساند به منزله استمرار رابطه قراردادی نبوده وحقوقی از این حیث برایش ایجاد نخواهد شد و ورود پیمانکاربه محوطه کار ورود غیر مجاز تلقی و مطابق قانون با وی رفتار خواهدشد

. ماده4 ) مبلغ قرارداد

 4-1 مبلغ کل قرارداد با توجه مشروحات ماده 3 ماهیانه مبلغ 17،280،000ريال   توافق می گردد

. 4-2 هیچگونه تعدیلی در مبلغ توافق شده صورت نمی گیرد وپیمانکار اذعان می دارد   تمهیدات لازم را برای تمام مدت قرارداد  اتخاذ نموده است.

ماده 5) ناظرقرارداد

از طرف کارفرما امور اداری کارخانه ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده کارفرما جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

 

.. ماده 6)  نحوه پرداخت وکسورات قانونی

 6-1 مطابق روز های کارکرد پیمانکار موظف است  در 25 هر ماه صورت کارکرد خود را به دفتر ناظر قرارداد ارسال کند.

6-2 مبلغ 3%  بابت مالیات تکلیفی موضوع ماده 104قانون مالیات های مستقیم از مبلغ قرارداد کسرمی گردد.

6-3 مبلغ 5% بابت سپرده بیمه موضوع ماده 38 قانون کار وتامین اجتماعی از مبلغ قرارداد کسرمی گردد

 6-4 مبلغ قرارداد توسط کارفرما حداکثر تا 15 ماه بعد طی یک فقره چک به پیمانکار پرداخت می گردد

 6-5 در صورت عدم ایفاء تعهدات مالی کارفرما مطابق ماده 14 عمل می شود

. 6-6 مبالغ کسورات پس از ارائه گواهی مفاصا حساب از جانب پیمانکار از سازمان های ذیصلاح به حساب وی در حکم مطالبات پیمانکار است

ماده 7) خسارت تاخیر

 به ازای هر روز تاخیر از ماده 3 مبلغ 593،28000 ريال به عنوان جریمه دیر کرد از مبلغ صورت کارکرد قرارداد کسر می گردد

 

 ماده8)مواردفسخ قرارداد

 

الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرقرارداد را  فسخ كند.      

8-1تاخيردرشروع عمليات موضوع قرارداد بيش از10 روز

8-2 عدم حسن انجام کار كاربه مدت بيش از15 روز      

8-3 عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده9 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما      

 8-4 عدم انجام دستورناظر براي اصلاح حسن انجام وظایف محوله.  

  8-5 اتوقيف ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب عدم مباشرت پیمانکار در اجرای قرارداد گردد

 8-6     هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است

. ب) پیمانکارمي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزير قرارداد را  فسخ كند

 8-7درصورت عدم واریز مبلغ قرارداد ماهیانه یا تاخیر 30 روزه در واریز مبلغ، توسط کارفرما به به نحو مندرج در ماده 3قرارداد ،پیمانکار مخیر به فسخ قرارداد میباشد در این صورت میبایست مراتب فسخ قرارداد را بصورت مکتوب به کارفرما اعلام نماید وتاریخی راجهت تحویل وتحول مشخص نماید.از تاریخ اعلام تحویل وتحول (تحویل موقت)، مسئولیتی در خصوص موضوع قرارداد به عهده پیمانکار نخواهد بود

. ماده9) حوادث فورس ماژور

 9-1در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجامد در ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .

9-2این قرارداد تابع مقررات مربوط به فورس ماژور میباشد ولذا در صورت بروز عوامل فورس ماژور مسئولیتی متوجه طرفین نخواهد بود اثبات وقوع فورس ماژور بر عهده مدعی آن وطریق رسیدگی مطابق ماده 10 قرارداد میباشد

. ماده 10)تاًييدات پيمانكار موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد

10-1 نسبت به تامين وتدارك تجهيزات، وابزاراجراي قرارداد طبق مشخصات  مورد صلاحدید کارفرما درمحل يا ازنقاط ديگراطمينان يافته است        10-2 نسبت به جزئیات موضوع قرارداد اقناع وآگاه گردیده و  پيشنهاد قيمت را با در نظر گرفتن تمام ضوابط کار بیان نموده است

10-3 ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.   

10-4 درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد

10-5 به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جهل خود نمايد

 ماده11) وظایف وتعهدات پیمانکار

11-1این قرارداد تابع مقررات ودیعه  خواهدبود مگردر مواردي كه ذيلااستثناءشده باشد
11-2اگرعدل بندي عيب ظاهري داشته و پیمانکار مال را بدون قيد عدم مسئوليت قبول كرده باشد مسئول آواري خواهدبود.

11-3 اگر گیرنده بار کالا راقبول نكندويامخارج وساير مطالبات کارفرما  تاديه نشودو يابه گیرنده دسترسي نباشد پیمانکار بايدمراتب رابه اطلاع ارکارفرما رسانيده وکالاموقتا نزد خود بطور امانت نگاهداشته در هردوصورت مخارج وهرنقص وعيب بعهده پیمانکار خواهد

11-4 اگرکالا تلف ياگم شودپیمانکارمسئول قيمت آن خواهدبودمگراينكه ثابت نمايدتلف ياگم شدن مربوط به جنس خود کالا يامستندبه تقصيرکارفرماياگیرنده باروياناشي از تعليماتي بوده كه يكي ازآنهاداده اندويامربوط به حوادثي بوده كه هيچ متصدي مواظبي نيزنمي توانست ازآن جلوگيري نمايد.قراردادطرفين مي تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتريازيادترازقيمت كامل کالا معين نمايد.
11-5 درموردخسارات ناشيه ازتاخيرتسليم يانقص ياخسارات کالا نيز پیمانکاردرحدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات مزبورنمي تواندازخساراتي كه

ممكن بوددرصورت تلف شدن تمام کالا حكم به آن شودتجاوزنمايدمگراينكه قراردادطرفين خلاف اين ترتيب رامقررداشته باشد.
11-6 پیمانکارمسئول حوادث وتقصيراتي است كه درمدت حمل ونقل واقع شده اعم ازاينكه خودمباشرت به حمل ونقل كرده وياحمل ونقل كننده ديگري راماموركرده باشد. بديهي است كه درصورت اخيرحق رجوع اوبه متصدي حمل ونقلي كه ازجانب اومامورشده محفوظ است.
11-7 پیمانکاربايدبه محض وصول کالا گیرنده بار و کار فرما  را مستحضرنمايد.
11-8 اگرگیرنده بارميزان مخارج وسايروجوهي راكه پیمانکاربابت کالا مطالبه مي نمايدقبول نكندحق تقاضاي تسليم کالا رانخواهدداشت مگراينكه مبلغ متنازع فيه راتاختم اختلاف به دستور کارفرما قابل تسلیم باشد.
ماده 392 - درهرموردي كه بين پیمانکاروگیرنده باراختلاف باشد کارفرما  حواله تحویل کالا را ملاک قرارد میدهد.

. ماده12) وظایف وتعهدات کارفرما

12-1کارفرما بايدنكات ذيل رابه اطلاع پیمانکاربرساند - آدرس صحيح گیرنده بار، محل تسليم مال ، عده عدل ، يابسته وطرز عدل بندي ، وزن ومحتوي عدلها ، مدتي كه مال بايد درآن مدت تسليم شودراهي را كه حمل بايد ازآن رابعمل آيد ، قيمت اشيائي كه گرانبهااست خسارات ناشيه ازعدم تعيين نكات فوق وياازتعيين آنهابه غلط متوجه کارفرما خواهد بود.
12-2  کارفرمابايد مواظبت نمايدكه کالا به نحو مناسبي عدل بندي شود. خسارات ناشي ازعيوب عدل بندي بعهده کارفرما است.

 

. ماده 13 ) حل اختلاف

حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

 13-1اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره طرفین مرتفع گردد.

 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 13-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد.

13-2مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا یکی از آنها به طرفین ابلاغ می گردد

13-3در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله پیمانکار اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت

ماده 14) اقامتگاه

 14-1اقامتگاه پیمانکار همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

. 14-2ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است

.14-3ابلاغ به نماینده تام الاختیار موضوع ماده11-9 و ناظر قرارداد در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است وجهل به آن غیر مسموع است.

14-4 بدین وسیله اقامتگاه کارفرما درتهران : شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26 دفتر امور اداری معرفی       می گردد

. ماده15 ) مطالبه خسارات

15-1بدین وسیله پیمانکار ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که پیمانکار رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد خود در قبال گروه صنعتی نگارستان است وشرکت می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

. 15-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی شرکت گروه صنعتی نگارستان به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد

15-4 چنانچه پیمانکار قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد.  

ماده16 ) مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در16 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های شرکت گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 27/01/1391 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د پیمانکار مبادله می گردد..

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:13 روز چهارشنبه سی ام مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قرارداد خدمات مشاوره مدیریت کیفیت

این قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار ، تعهدات  بخش جعاله  قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه متعارف با شرایط و موارد آتی منعقد  می گردد

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1كارفرما :گروه صنعتی  ................مایندگی آقای ............... حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران ............................26

1-2 طرف قرارداد : جناب ...............ن به نشانی تهران خیایبان شریعتی میدان قدس /خیابان رفعت/بن بست نور/ پلاک 3 واحد 8/...........................6

 ماده۲:موضوع قرارداد

استفاده از خدمات مشاوره و توانایی اجرایی در زمینه آموزش، طراحی واستقرار سیستم مدیریت کیفیت در  قالب ISO9001:2008

ماده۳:محل اجرای قرارداد

محل اجراء  تعهدات در شهرستان  قدس بنا تقسیمات کشوری  ادارات تهران  مي باشد. در هر صورت از حق کار فرما جهت اقامه دعوی در محل اقامت طرف قرارداد نمی کاهد.

ماده ۴:مدت قرارداد

4-1 مدت قرارداد از  مورخ 01/04/1392 لغایت 31/05/1392 به مدت 3 ماه شمسی است

4-2 مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن  از تاریخ 01/04/1392، با توجه به برنامه زماني كلي  از جانب طرف قرارداد  مي‌باشد.

ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

5-1 مبلغ قرارداد ازقرار ساعتی چهارصد هزار ريال می باشد که به صورت خالص از سوی کارفرما به طرف قرارداد پرداخت خواهد شد

5-2 بر اساس حضورطرف قرارداد  در محل انجام قرار داد صورت کارکردی به امضاء طرفین تنظیم وبر اساس آن از دهم هرماه به فاصله سه روز پرداخت می گردد

5-3 آخرین پرد اخت کارفرما به منزله تحویل قطعی واتمام قرارداد است لذا ازاین حیث  این پرداخت منوط به گزارش تفضیلی انجام تعهدات همراه با ضمایم مثبته گزارش است. که به امضاء کارفرما ، ناظر قرارداد و ظرف قرارداد می رسد.

ماده ۶:ادعاهای طرف قرارداد

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی  لازم را نسبت به موضوع تعهد دارد  ودر انجام آن تمهیدات لازم را پیش بینی نموده است.

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی نسبت به قوانین ،رویه ها، نظامات دولتی مرتبط به موضوع  تعهد را  دارد و تمهیدات لازم را  جهت نحوه شمول وعدم شمول  ماهوی وتشریفاتی  پیش بینی نموده است.

6-2 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد نسبت به  وضعیت حقوقی ، مالی  واداری کار فرما علم اجمالی کافی داشته ومسئله ای مغایر با نحوه تخصیص وشمول که ممانعت از انجام تعهد ایجاد شود وجود ندارد.

ماده 7 تعهدات طرف قرارداد

7-1 طرف قرار داد متعهد می گردد تعهدات خود را  در حدود امینی در جهت حفظ منافع کارفرما انجام دهد .

7-2 طرف قرارداد متعهد می گردد وظایف مورد توافق را با مبنای اصول علمی ومتعارف مورد قبول اهل فن انجام دهد

7-3شخص طرف قرارداد متعهد است پیوست مصالح وحیثیت کارفرما را مد نظر داشته و همچنین اطلاعات مربوط به کار های محوله وکلیه امور کار فرما را محرمانه تلقی و از انعکاس آن به خارج از محیط امتناع نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

7-4 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه وظایفی را که که دار راستای انجام تعهد بر او محول می شود با دقت و صحت و در زمان تعیین شده انجام دهد.

7-5   شخص طرف قرارداد متعهد می شود از استفاده شخصی از اطلاعاتی که در رابطه با انجام وظائف محوله در اختیار دارد و یا کسب می نماید و همچنین افشاء اسرار و مدارک شرکت و استفاده شخصی از آنها به هر شکل و به هر صورت ، در مدت همکاری و حتی پس از خاتمه این قرارداد پرهیز نماید .

7-6 شخص طرف قرارداد متعهد میباشد.در زمان قطع همکاری کلیه امور تحویلی اسناد و مدارک و کارهای انجام شده تا آخرین روز همکاری را به نماینده کارفرما تحویل نماید.

ماده 8 الزامات کار فرما

8-1 معرفی یکی از نیرو های واجد شرایط به عنوان نیروی مدیریت با اختیارات لازم وکافی به نحوی که بتواند در رابطه با موضوع قرارداد منابع درون سازمانی وبرون سازمانی جهت تمهید نیازمندیهای قرارداد هماهنگ نماید.

8-2 قراردادن کلیه اطلاعات ، استانداردها و مدارک مورد نیاز طرف قرارداد را در اختیار وی قراردهد  در هر صورت مراتب حفظ ومصون ماندن ارزشمندی اطلاعات بنا به مقراررات حفظ اسرار حرفه ای بر عهده طرف قرارداد می باشد.

8-3 کارفرما ملزم به اعزام کارکنان متبوع خود در دوره های آموزشی و انجام امور پیشنهادی ار جانب طرف قراداد  در راستای اجرای مطلوب قرار داد بنماید.

8-4 مسئولیت رعایت مقرارات داخلی وخارجی استاندارد در صورت اعلام مکتوب طرف قرار داد بر عهده طرف قرارداد می باشد.

8-5 کار  فرما ملزم است در پایان قرارداد جهت انجام ممیزی نهایی موضوع قرارداد از افراد یا موسسات واجد شرایط دعوت به عمل آورد واخذگواهینامه

با موسسه گواهی دهنده ذیربط قرارداد منعقد نماید

9 حل اختلاف

9-1حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

9-2  اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره نمایندگان طرفین مرتفع گردد

9-3 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 8-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد

9-4مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا دادگاه حقوقی محل وقوع  8-5در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله طرف قرارداد اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت.

ماده 10) اقامتگاه

10-1 اقامتگاه طرف قرارداد  همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

10-2 ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است.

 

 ماده11 ) مطالبه خسارات

11-1بدین وسیله طرف قرارداد ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد خود و پرسنل وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که طرف قرارداد  رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان  دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد پرسنل خود در قبال گروه صنعتی نگارستان  است  وگروه صنعتی نگارستان  می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

11-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پرسنل پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی گروه صنعتی  به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

ماده 12 فسخ قرارداد

چنانچه کارفرما قبل از انقضای موعد قرارداد بصورت مکتوب خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود این مورد با قوانین مربوط به جعاله اظهار می گردد. چنانچه طرف قراردا  قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد

 

ماده13 ) مالکیت اسناد

کلیه اسنادی که بدوا  و متعاقبا در راستای اجرای تعهد انجام صادر وایجاد می شود در مالکیت کار فرما می باشد.

ماده 14) ناظرقرارداد

از طرف کارفرما امور اداری کارخانه ناظر حسن انجام موضوع  قرارداد می باشد ودر حکم نماینده کارفرما جهت امور مقتضی مربوطه می باشد

 

 

.  ماده15 ) مواد و نسخ قرارداد

 این قرارداد در15 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 01/05/1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د طرف قرارداد مبادله می گردد..

 

 

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:13 روز چهارشنبه دوم مرداد ۱۳۹۲
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

قرارداد تعهد اخذ جواز

این قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار ، تعهدات  بخش جعاله  قانون مدنی و سایر قوانین موضوعه متعارف با شرایط و موارد آتی منعقد      می گردد

ماده 1 طرفین قرارداد

1-1كارفرما :........................ به -شماره ثبت ......................به نمایندگی آقای علیرضا جاوید حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 پلاک 26

1-2 طرف قرارداد : جناب آقای م..................به نشانی کرج ملارد صدمتری سه راه مارلیک ساختمان نور شهریار واحد 1  ................

 ماده۲:موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از تعهد به ، اخذ مجوز تاسیس کارخانه  ...............................  از وزارت خانه مربوط

ماده۳:محل اجرای قرارداد

محل اجراء  تعهدات در شهر .کرج ادارات  مربوطه وحسب مورد وبنا به تقسیمات کشوری  ادارات تهران  مي باشد. در هر صورت از حق کار فرما جهت اقامه دعوی در محل اقامت طرف قرارداد نمی کاهد.

ماده ۴:مدت قرارداد

4-1 مدت قرارداد از  مورخ 01/05/1392 لغایت 30/08/1392 به مدت 4 ماه شمسی است

4-2 مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن  از تاریخ 01/05/1392، با توجه به برنامه زماني كلي  از جانب طرف قرارداد  مي‌باشد.

ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

5-1 برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات، مجموعاً برابر000/000/250 ريال به شرح زير است:

5-1 مبلغ 000/000/100 میلیون ریال به نحو پیش پرداخت در ابتدای قرار داد به طرف قرارداد پرداخت می گردد

5-2مبلغ 000/000/70 میلیون  ريال بعد از تحویل پیش نویش............................. 

5- 3 000/000/80 میلیون ريال بعد از اتمام کار وتحویل سند مستند م....................... 

5-2 مبلغ قرارداد  به صورت معوض توافق می گردد که در صورت عدم انجام وحدت مطلوبی قرارداد عینا مسترد می گردد

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

ماده ۶:ادعاهای طرف قرارداد

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی  لازم را نسبت به موضوع تعهد دارد  ودر انجام آن تمهیدات لازم را پیش بینی نموده است.

6-1 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد علم وآگاهی نسبت به قوانین ،رویه ها، نظامات دولتی مرتبط به موضوع  تعهد را  دارد و تمهیدات لازم را  جهت نحوه شمول وعدم شمول  ماهوی وتشریفاتی  پیش بینی نموده است

6-2 بدینوسیله طرف قرارداد اذعان  می دارد نسبت به  وضعیت حقوقی ، مالی   واداری کار فرما علم اجمالی کافی داشته ومسئله ای مغایر با نحوه تخصیص وشمول که ممانعت از انجام تعهد ایجاد شود وجود ندارد.

ماده 7 تعهدات طرف قرارداد

7-1 طرف قرار داد متعهد می گردد تعهدات خود را  در حدود امینی در جهت حفظ منافع کارفرما انجام دهد .

7-2 طرف قرارداد متهد می گردد مقتضای فعالیت خود را تنها در راستای اخذ جواز تاسیس کارخانه پخت سوم کاشی وسرامیک  در شهرک بهارستان کرج  به نحوی که اثر اجرایی آن مانعیتی نداشته باشد اعمال نماید

7-3شخص طرف قرارداد متعهد است پیوست مصالح وحیثیت کارفرما را مد نظر داشته و همچنین اطلاعات مربوط به کار های محوله وکلیه امور کار فرما را محرمانه تلقی و از انعکاس آن به خارج از محیط امتناع نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.

7-4 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه وظایفی را که که دار راستای انجام تعهد بر او محول می شود با دقت و صحت و در زمان تعیین شده انجام دهد.

7-5   شخص طرف قرارداد متعهد می شود از استفاده شخصی از اطلاعاتی که در رابطه با انجام وظائف محوله در اختیار دارد و یا کسب می نماید و همچنین افشاء اسرار و مدارک شرکت و استفاده شخصی از آنها به هر شکل و به هر صورت ، در مدت همکاری و حتی پس از خاتمه این قرارداد پرهیز نماید .

7-6 شخص طرف قرارداد متعهد میباشد.در زمان قطع همکاری کلیه امور تحویلی اسناد و مدارک و کارهای انجام شده تا آخرین روز همکاری را به نماینده کارفرما تحویل نماید.

7-7 شخص طرف قرار داد بدینوسیله متعهد می گردد  مبلغ قرارداد  به صورت معوض توافق گردیده که در صورت عدم انجام وحدت مطلوبی قرارداد عینا  مبلغ مسترد می گردد و هیچ ادعایی در مورد حق الزحمه ، اجرت المسمی یا اجرت المثل انجام تعهد را ندارد. مگر در صورت انصراف کارفرما واز اجرای تعهدات فی مابین

8 حل اختلاف

8-1حل اختلاف در تفسیر مفاد این قرارداد از طریق قوانین موضوعه ومشابه ومعانی عرفی متون حسب توافق طرفین

8-2  اختلاف در اجرای قرارداد بدوا موضوع اختلاف از طریق مذاکره نمایندگان طرفین مرتفع گردد

8-3 در صورت عدم حصول توافق برابر بند 8-2 موضوع اختلاف از طریق داوری حسب مواد باب هفتم آیین دادرسی مدنی حل و فصل خواهد شد

. 8-4مقرر گردید طرفین در جهت حل و فصل اختلافات از طریق داوری بدوا داور خود را ظرف یک هفته از زمان بروز اختلاف به طرف دیگر کتبا معرفی نموده و مراتب وقوع اختلاف ظرف مدت 15 روز از سوی طرفین و یا دادگاه حقوقی محل وقوع  8-5در هرحال این قرارداد عهدی وتبعات آن برای تامین دلیل احتمالی به اراده طرفین تسریع پیدا می کند وبدین وسیله طرف قرارداد اذعان می دارد نسبت محل اجرای قرارداد ادعای احتمالی نخواهد داشت.

ماده 9) اقامتگاه

 9-1 اقامتگاه طرف قرارداد  همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع کارفرما رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه وی ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود.

9-2 ابلاغ های کتبی چه از طریق فکس ایمیل و... در حکم ابلاغ قانونی در اقامتگاه موضوع ماده 70 قانون آیین دادرسی مدنی است.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

ماده10 ) مطالبه خسارات

10-1بدین وسیله طرف قرارداد ضامن هرگونه خسارات مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از عملکرد خود و پرسنل وی در مدت قرارداد مدت های یا مدت های تمدیدی بعد و تجدید قرارداد و به طور کلی تا زمانی که طرف قرارداد  رابطه قراردادی با گروه صنعتی نگارستان  دارد به شرکت مذکور وارد آید اعم از خسارات عمدی وغیر عمدی جبران نماید. با این ترتیب وی ضامن از بابت  خسارات ناشی از عملکرد پرسنل خود در قبال گروه صنعتی نگارستان  است  وگروه صنعتی نگارستان  می تواند به طور همزمان خسارات وارده را از هردو نفر ضامن ومضمون عنه مطالبه وعنداللزوم هریک یا هردوی آنها را منفرداً ویا به طور تضامن تحت تعقیب قانونی قرار دهد

. 10-2در خصوص هر گونه دعوی احتمالی ناشی  یا در رابطه با خسارات وارده به شرکت از ناحیه پرسنل پیمانکار حاضر با نظر مدیر حقوقی گروه صنعتی  به عنوان حکم مرضی الطرفین قطعی ولازم اجرا است ونامبرده مطابق مقررات آیین دادرسی رسیدگی نموده وحکم مقتضی صادر خواهد نمود و رای صادره از طریق پست سفارشی ابلاغ خوا هد شد.

ماده 11 فسخ قرارداد

10-3چنانچه کارفرما قبل از انقضای موعد قرارداد بصورت مکتوب خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود این مورد با قوانین مربوط به جعاله اظهار می گردد. چنانچه طرف قراردا  قبل از انقضای موعد قرارداد خواهان فسخ قرارداد بدون دلیل قراردادی یاقانونی شود. معادل 10 درصد از ارزش کل قرارداد به عنوان ضرر و زیان قرارداد از محل مطالبات وی کسر می گردد

 

ماده12 ) مالکیت اسناد

کلیه اسنادی که بدوا  و متعاقبا در راستای اجرای تعهد انجام صادر وایجاد می شود در مالکیت کار فرما می باشد.

 

.  ماده13 ) مواد و نسخ قرارداد

 این قرارداد در11 ماده و دو نسخه در محل امور قرارداد های گروه صنعتی نگارستان تنظیم و هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 01/05/1392 در دفتر ناظر قرارداد ارائه وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د طرف قرارداد مبادله می گردد..

 

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 9:12 روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
کمی که عمیق تر در قوانین می شوم می بینم دقیقا این قوانین بازنویسی از عرف جامعه است. نوشته هایی که در دهان مردم کوچه بازار می بینیم.... امسال هدف من از ادامه این کار یادآوری خرد خاموش مردم است که با زبانی فاخز به نام قرارداد نوشته می شود


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 9:6 روز چهارشنبه بیست و هشتم فروردین ۱۳۹۲
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}

1-     هدف : ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری

2-    دامنه‌ي كاربرد : كليه‌ي كاركنان قراردادی وپاره وقت................

 

3-    تعاريف و اصطلاحات:

                    3 -1. تولید مبنا: عبارت است از میزان تولیدی که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می شود

3-2 دوره تناوب: عبارت است از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و مدت آن حداکثر یک سال است

 3-3 ماده 47 قانون کار: به‌منظور ايجاد انگيزه‌ براي‌ توليد بيشتر و كيفيت‌ بهتر و تقليل‌ ضايعات‌ و افزايش‌ علاقمندي‌ و بالابردن‌ سطح‌ درآمد كارگران‌، طرفين‌، قرارداد دريافت‌ و پرداخت‌ پاداش‌ افزايش‌ توليد را مطابق‌ آئين‌نامه‌اي‌ كه‌ به‌ تصويب‌ وزير كار و امور اجتماعي‌ تعيين‌ مي‌شود منعقد مي‌نمايند

4-    شرح رويه/اقدامات:

4-1 قرارداد پاداش افزایش تولید که در این آئین نامه اختصاراً قرارداد نامیده می شود قرارداد کتبی است که در اجرای ماده (47) قانون کار بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی از یک طرف و تشکل قانونی کارگری در کارگاه از طرف دیگر و یا درصورت عدم وجود این تشکل با نمایندگان منتخب کارگران یا شخص کارگر به منظور ایجاد انگیزه برای افزایش بهره وری با رعایت اصول کلی انعقاد قراردادها و مطابق با فرم نمونه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد می شود

      4-2 پاداش افزایش تولید در واحدهای تولیدی ، صنعتی، خدماتی ، معدنی، کشاورزی و ... به تناسب درصد کمی تولیدات، نسبت به تولید مبنا محاسبه و پرداخت می شود.

4 -2-1 کوشش در زمینه افزایش تولید نباید موجب کاهش مرغوبیت و کیفیت کالا و همچنین سبب افزایش میزان ضایعات مواد و محصول) بیش از حد مجاز و معمول شود)

4-2-2 افزایش یا کاهش ضایعات و یا سطح کیفیت در ارتباط با افزایش تولید نسبت به حد مجاز و معمول هر کارگاه ، باید در قرارداد پرداخت افزایش تولید آن کارگاه حسب مورد اثرات منفی یا مثبت داشته باشد

4-2-3چنانچه هیچ یک از روش های محاسباتی مورد عمل کارگاه در چهارچوب این آئین نامه ذکر نشده باشد، محاسبات مربوط بر اساس ضوابط مندرج در بخشنامه مزد راجع به قراردادهای بهره وری قابل بررسی خواهد بود

4-3 تولید مبنا عبارت است از میزان تولیدی که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب محاسبه می شود.

4-3-1 ماخذ تعیین تولید مبنا در کارگاه باید طوری باشد که بر مبنای آن درصد افزایش تولید در هر دوره تناوب مورد محاسبه از 30% تجاوز نکند. لیکن چنانچه در کارگاهی توان و ظرفیت تولید به نحوی باشد که امکان افزایش تولید بیش از 30 درصد میسر شود، رعایت سقف مذکور الزامی نیست.

4-3-2تولید مبنا برای دوره های تناوبی که قرارداد برای آن سال منعقد می شود معتبر بوده و تثبیت آن برای دوره های بعد بلامانع است مگر آنکه عواملی از قبیل تغییر در روشهای انجام کار، نصب و احداث تجهیزات و ماشین آلات جدید، سرمایه گذاری های جدید و نظایر آن ها که موجب رشد تولید مبنا بدون دخالت عامل نیروی انسانی باشد، تولید مبنا را تغییر دهد که در این صورت بایستی در محاسبات تجدید نظر شود

4-4 قرارداد پاداش افزایش تولید با تعیین مدت بین کارفرما یا نمایندگان قانونی وی و از طرف دیگر با تشکل قانونی کارگری در کارگاه و در صورت عدم وجود تشکل، با نمایندگان منتخب کارگران و یا خود کارگر منعقد می شود.

4-5 دوره تناوب عبارت است از طول دوره هایی که برای تعیین درصد افزایش تولید در قرارداد مشخص می شود و مدت آن حداکثر یک سال است.

4-6 قرارداد پاداش افزایش تولید طبق فرم نمونه اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سه نسخه که هر سه در حکم واحد است تنظیم و پس از امضای طرفین قرارداد و ارسال آن به واحد ذی ربط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تایید واحد مذکور قابل اجرا خواهد بود.

4-7 قرارداد بین طرفین می تواند به صورت جمعی شامل تمام قسمت ها و کارکنان کارگاه بوده و یا در برگیرنده یک یا چند قسمت از کارگاه باشد.

4-8 با توجه به تنوع تولیدات کارگاه هایی که بیش از یک محصول تولید می کنند در صورت لزوم با محاسبه و اعمال ضرایب همگن از طریق روش های متداول محصولات خود را به محصول پایه تبدیل می کنند.

4-9ماخذ محاسبه ریالی مبلغ پاداش افزایش تولید در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل است مزد ثابت (طبق ماده (26) قانون کار) و در مورد کارگاه هایی که دارای طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد مبنا ( طبق تبصره (2) ماده (26) قانون کار ) خواهد بود.

4-10 مبلغ پاداش افزایش تولید به تناسب هر یک درصد افزایش تولید و متناسب با میزان حقوق و دستمزد تعیین شده به ازای هر درصد افزایش نسبت به تولید مبنا که در قرارداد خواهد آمد تعیین می شود

تبصره: جهت تبیین دقیق نحوه محاسبه مبلغ پاداش افزایش تولید در .......................... مطابق  فرمول ذیل اعمال می گردد

  =یک روز کاری/مجموع افزایش تولیدx

یک ساعت کاری*X

4-11 اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت مسئول نظارت و ایجاد هماهنگی در اجرای این آئین نامه است. ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها نیز در حوزه مسئولیت خود مسئول بررسی و تایید و نظارت بر اجرای قراردادهای منعقده موضوع این آیین نامه خواهند بود.

تبصره به منظور حسن اجرای این آیین نامه و هماهنگی های لازم در صنایع و فعالیت های مختلف، اداره کل تنظیم و نظارت بر روابط کار و نظام های جبران خدمت ضوابط و روش های اجرایی و فرم مربوط به قرارداد را تهیه و اعلام می کنند.

4-12 هرگونه اختلافات ناشی از اجرای قراردادهای موضوع این آیین نامه در وهله اول از طریق سازش و در صورت عدم حصول نتیجه، قابل طرح در مراجع اختلاف پیش بینی شده در فصل نهم قانون کار خواهد بود

 

5-    نحوه‌ي كنترل اجراي دستورالعمل:

5-1 آیین نامه 72 ساعت پس از تصویب اجرا می گردد وقسمت مالی موظف با اعلام مبلغ عددی تقریبی جهت شفاف شدن رویه می باشد

5-امور اداری موظف به تصویب آیین نامه از مجاری قانونی می باشد

 

6-     نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1اواحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه  نسخه تصویب شده را به تعداد  مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 سرپرست واحد های مربوطه موظف  به اطلاع رسانی  واقناع پرسنل خود می باشند.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 9:2 روز سه شنبه هفدهم بهمن ۱۳۹۱

 

 

 

بسمه تعالی
وديعه نامه

اين قرارداد بر اساس ضوابط قانون مدني مواد بين امانتگذار و امین منعقد مي شود.
ماده1 )مشخصات طرفين:

1-1امانتگذار : ....................... فرزند علی اکبر به شماره شناسنامه4152 صادره از تهران/ تهران شهرک دانشگاه شریف خیابان بهار شرقی پلاک 5

1-2امین: آقای  ................................  فرزند:طاهرمتو لد16/03/1363.شماره شناسنامه74شماره ملی5919940786 ميزان تحصيلات:دیپلم به نشاني:بجنورد/راز وگرگران حصارچه  همراه09198184105

ماده 2) مورد ودیعه:

2-1عبارت است انبار کاشی، و کلیه اموال انبار کاشی امانتگذار و ملزومات فرعی انبار  (واقع در تهران خیابان....................) که به اقتضای طبیعت موضوع موجودمی باشد.

2-2 اموال مقتضای ذات مورد ودیعه طی صورت جلسه مورخه 30/07/1391  به ایشان تحویل که پیوست قرارداد است که ارزش مالی  اموال مورد 463،926،451 ريال می باشد

ماده 3 ) مدت قرارداد: 

3-1مدت قرارداد از 01/01/1391  لغایت30/12/1391 به مدت یک سال شمسی می باشد.

ماده 4)مبلغ قرارداد

اجرت امین از قرار ماهیانه 6،530،000 ريال به صورت ماهیانه است که به حساب بانکی ایشان واریز می شود

. ماده 5)تاًييدات امین

5-1 علم موضوعی وحکمی نسبت به  موضوع ودیعه دارد

5-2 موضوع ودیعه در تمام اجزا به صورت کامل تبیین وسالم در ید ایشان قرار گرفته است

5-3 نسبت به نحوه تحویل به امانتگذار ومراتب تشریفات آن اشرافیت کامل دارد

5-4 نسبت به تضمینات ومبالغ آن هیچ ایرادی ندارد

ماده6) وظایف وتعهدات امین

6-1امين بايد مال وديعه را به طوري که مالک مقرر نموده حفظ کند و اگر ترتيبي تعيين نشده باشد آن را به طوري که نسبت به آن مال، متعارف است حفظ کند والا ضامن است.
6-2هر گاه مالک براي حفاظت مال وديعه ترتيبي مقرر نموده باشد و امين از براي حفظ مال، تغيير آن ترتيب را لازم بداند مي‌تواند تغيير دهد مگر اين که مالک صريحاً نهي از تغيير کرده باشد که در اين صورت ضامن است..
6-3هر گاه رد مال وديعه مطالبه شود و امين از رد آن امتناع کند ازتاريخ امتناع، احکام امين به او مترتب نشده و ضامن تلف و هرنقص يا عيبي است که در مال وديعه حادث شود اگر چه آن عيب يا نقص مستند به فعل او نباشد.
6-4امين نمي‌تواند غير از جهت حفاظت، تصرفي در وديعه کند يا به نحوي از انحا از آن منتفع گردد مگر با اجازه‌ي صريح يا ضمني امانتگذار والا ضامن است.
 6-5عين مالي را که دريافت کرده است رد نمايد
6-6 امين بايد مال وديعه را به همان حالي که موقع پس دادن موجود است مسترد دارد و نسبت به نواقصي که در آن حاصل شده و مربوط به عمل امين وی باشد ضامن است.
6-7اگر مال وديعه قهراً از امين گرفته شود و مشاراليه قيمت يا چيز ديگري به جاي آن اخذ کرده باشد بايد آن چه را که در عوض گرفته است به امانتگذار بدهد ولي امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقيماً به قاهر رجوع کند

6-8منافع حاصله از وديعه مال مالک است.

6-9امين بايد مال وديعه را فقط به کسي که آن را از او دريافت کرده است يا قائم‌مقام قانوني او يا به کسي که مأذون در اخذ مي‌باشد مستردکند

 

6-10اگر در احوال امانتگذار تغييري حاصل گردد مثلاً اگر امانتگذار محجور شود، ورشکسته یا ممنوع تصرف عقد وديعه منفسخ و وديعه را نمي‌توان مسترد نمود مگر به کسي که حق اداره کردن اموال محجور را دارد

ماده 7 ) مواد ونسخ

این قرارداد در7 ماده یک پیوست و دو نسخه هر نسخه آن داراي حکم واحدمی باشدو درتاریخ 29/09/1391 منعقد  وطرفین اذعان به علم کامل به مفاد قرارداد متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد امین ویک نسخه نز د امانتگذار مبادله می گردد.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 13:1 روز یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱
v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);}
ماده 23. حفاظت تاسيسات زير بنايي و تغيير وضع آنها پيمانكار بايد عمليات موضوع پيمان را به نحوي اجرا كند كه به تاسيسات زير بنايي موجود در كارگاه ، مانند خطوط آب ، برق ، گاز ، مخابرات و مانند اينها ، آسيبي وارد نشود . هرگاه در اثر عمل پيمانكار ، به تاسيسات ياد شده صدماتي وارد شود، پيمانكار متعهد است كه هزينه ترميم و برقراري مجدد آنها را بپردازد . هرگاه پيمانكار نسبت به جبران خسارت وارد شده اقدام لازم و فوري به عمل نياورد ، كارفرما مي تواند به هر طريق كه مصلحت بداند ، براي رفع نقص و خسارت اقدام كند و هزينه آن را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور نمايد . پيمانكار ، از اين بابت ، حق هيچگونه اعتراضي ندارد. در صورتي كه موقعيت تاسيسات زيرزميني در اسناد و مدارك پيمان مشخص نشده باشد ، پيمانكار بايد با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، تعيين وضعيت آنها را از مهندس مشاور استعلام كند و بعد از اعلام نظر مهندس مشاور ، براي عمليات حفاري اقدام نمايد . بدين ترتيب ، مسئوليت پيمانكار در مورد بروز هر نوع حادثه و پرداخت خسارت و هزينه هاي پيشگفته در مورد تاسيسات زيرزميني ، منوط به آن است كه نوع ، محل يا مسير تاسيسات مزبور به اطلاع پيمانكار رسيده يا در اسناد و مدارك پيمان مشخص شده باشد . هرگاه انجام عمليات موضوع پيمان ، تغيير وضع تاسيسات ياد شده را ايجاب نمايد ، پيمانكار به كارفرما اطلاع مي دهد تا سازمان هاي ذيربط  براي تغيير وضع اقدام نمايند . هزينه هاي مربوط به عمليات ياد شده ،به عهده كارفرماست .   ماده 24. واگذاري ، پيمانكاران جزء الف) پيمانكار حق واگذاري پيمان به ديگري را ندارد . ب) پيمانكار مي تواند به منظور تسهيل و تسريع در اجراي قسمت يا قسمتهايي از عمليات موضوع پيمان ، پيمانهايي با پيمانكاران جزء ببند ، مشروط به آنكه آنان را از واگذاري كار به ديگران ممنوع كند . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، كارفرما، لزوم تائيد صلاحيت پيمانكاران جزء را پيش بيني كرده باشد ، پيمانكار موظف است كه تائيد كارفرما را در اين مورد تحصيل نمايد . اين واگذاري نبايد از پيشرفت كار طبق برنامه زماني اجراي كار بكاهد ، و به هر حال به هيچ روي از مسئوليت و تعهدات پيمانكار نمي كاهد . پيمانكار مسئول تمام عملياتي است كه توسط پيمانكاران جزء يا كاركنان آنها انجام مي شود .در پيمان هاي بين پيمانكار و پيمانكار جزء بايد نوشته شود كه در صورت بروز اختلاف بين آنها ، كارفرما حق دارد ، در صورتي كه مقتضي بداند ، به مورد اختلاف رسيدگي كند . پيمانكار و پيمانكار جز نيز مي پذيرند كه نظر كارفرما در اين مورد قطعي است و تعهد مي كنند كه الزاماً آن را اجرا نمايند . هرگاه در پرداخت مطالبات پيمانكاران جز ء با توجه به شرايط درج شده در پيمان آنها ، تاخيري روي دهد ، در صورتي كه پيمانكار جز ، تعهدات خود را بر اساس پيمان تنظيمي خود با پيمانكار كاملاً انجام داده و كار او مورد قبول و تائيد مهندس مشاور باشد ، كارفرما مي تواند بنا بر تقاضاي پيمانكار جز با حضور نماينده پيمانكار به كار او رسيدگي كند . اگر در اثر اين رسيدگي ، پيمانكار جز طلبكار باشد و از پرداخت آن خودداري كند كارفرما حق دارد طلب پيمانكار جز را براي كارهايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، از محل مطالبات پيمانكار بپردازد . در صورتي كه با اخطار كارفرما ، پيمانكار يا نماينده او براي رسيدگي حاضر نشوند كارفرما رسيدگي مي كند و به شرح پيشگفته عمل مي كند و اين عمل قطعي و غير قابل اعتراض است . هرگاه پس از فسخ پيمان ، پيمانكاران جز مطالباتي از پيمانكار داشته باشند ، مهندس مشاور و كارفرما، به شرح پيشگفته موضوع را رسيدگي مي كنند . اگر پس از رسيدگي و تهيه صورت حساب نهايي ، پيمانكار مطالباتي داشته باشد ، كارفرما مي تواند طلب پيمانكار جز را از محل مطالبات پيمانكار بپردازد.   ماده 25.اجراي كار در شب اجراي كار در شب ، در موارد زير مجاز است : الف) در برنامه زماني تفصيلي پيش بيني شده است . ب) هر گاه به سبب بروز تاخيرهاي از سوي پيمانكار ، انجام كار طبق تشخيص پيمانكار در مدت پيمان امكان پذير نباشد ، پيمانكار مي تواند بدون آنكه حق دريافت اضافه هزينه كار را داشته باشد با تائيد مهندس مشاور و موافقت كارفرما ، قسمتي از كار را در شب اجرا كند . ج) هرگاه مهندس مشاور تشخيص دهد كه پيشرفت كار پيمانكار به نحوي نيست كه همه عمليات در مدت پيمان پايان يابد ، مي تواند  پس از موافقت كارفرما ، به پيمانكار دستور دهد كه قسمتي از كار را در شب اجرا كند . در اين حالت ، پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ادعا و يا مطالبه هيچ گونه خسارت و اضافه بها را ندارد . د) اگر به تشخيص مهندس مشاور و تائيد كارفرما براي جبران تاخيرهايي كه ناشي از قصور پيمانكار نيست ، كار در شب نيز انجام شود ، اضافه هزينه هاي مربوط به مار در شب ، با تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، پرداخت مي شود . در محاسبه اين هزينه ها ، به منظور تعيين اين هزينه هاي اضافي دستمزد نيروي انساني براي كار در شب ، بايد مقررات قانون كار و امور اجتماعي ملاك قرار گيرد . پيمانكار متعهد است كه ترتيب كار را طوري دهد كه تا حد امكان ، اجراي كار در شب براي ساكنان مجاور مزاحمتي ايجاد نكند .   ماده 26.آثار تاريخي و اشياي عتيقه هرگاه ضمن اجراي كار ، اشياي عتيقه يا آثار تاريخي و مسكوكات قديمي و مانند آن در محل كار پيدا شود ، پيمانكار متعهد است كه بي درنگ مراتب را از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما و طبق قوانين به اطلاع دستگاه هاي انتظامي برساند . كارفرما براي حفظ و نگه داري يا انتقال اشياي عتيقه ،اقدام فوري به عمل مي آورد . پيمانكار يابد تا زمان اقدام به حفاظت از سوي كارفرما يا مقامات ذيربط ، براي حفظ و نگه داري اشياء و آثار مزبور مراقبت لازم را به عمل آورد . هرگاه اجراي اين ماده ، موجب توقف يا تعطيل عمليات موضوع پيمان گردد ، طبق ماده 49 رفتار مي شود.   ماده 27.اقامتگاه قانوني اقامتگاه قانوني كارفرما و پيمانكار همان است كه در موافقت نامه پيمان نوشته شده است . در صورتي كه يكي از طرفين ، محل قانوني خود را تغيير دهد ، بايد نشاني جديد خود را دست كم 15 روز پيش از تاريخ تغيير ، به طرف ديگر اطلاع دهد ، تا وقتي كه نشاني جديد به طرف ديگر اعلام نشده است ، مكاتبات به نشاني قبلي ارسال مي شود و دريافت تلقي مي گردد .     فصل سوم تعهدات و اختيارات كارفرما   ماده 28. تحويل كارگاه الف ) كارفرما متعهد است كه كارگاه را بي عوض و بدون معارض تحويل پيمانكار دهد . اجراي كار در زمينها و محل هاي تحويلي ، مستلزم اخذ پروانه يا پرداخت حقوقي از قبيل عوارض شهرداري ، حق ريشه و مستحدثات و مانند اينها باشد ، كارفرما متعهد است به تحصيل پروانه ساختمان و پرداخت وجوه مزبور است . تبصره 1.اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز براي تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار گذاشته شده باشد ، طبق شرايط پيش بيني شده در پيمان عمل مي شود . تبصره 2. در صورتي كه محل تحويل شده به پيمانكار معارض پيدا كند و موجب توقف اجراي تمام يا قسمتي از كار شود ، آن قسمت از كار كه متوقف شده است ، مشمول تعليق مي گردد و طبق ماده 49 رفتار مي شود .  ب) كارفرما بعد از مبادله پيمان ، تاريخ تحويل كارگاه را كه نبايد بيشتر از 30 روز از تاريخ مبادله  پيمان باشد ، به پيمانكار اعلام مي كند . پيمانكار بايد در تاريخ تعيين شده در محل كار حاضر شود و طي صورت جلسه هايي ، اقدام به تحويل گرفتن كارگاه بنمايد . در صورتي كه حداكثر 30 روز از تاريخ تعيين شده براي تحويل گرفتن كارگاه حاضر نشود ، كارفرما حق دارد كه طبق ماده 46 ، پيمان را فسخ كند . در صورت جلسه هاي تحويل كارگاه بايد حدود و موقعيت زمينها و محل هايي كه در آنها موضوع پيمان اجرا مي شود و نقاط نشانه با مشخصات آنها ، محور عمليات و محل منابع تهيه مصالحي كه بايد در كارگاه توليد گردد ، درج شود . اگر تحويل كارگاه به طور يكجا ميسر نباشد كارفرما بايد كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند عمليات موضوع پيمان را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد . در اين حالت نيز مهلت كارفرما براي تحويل دست كم اولين قسمت كارگاه كه براي تجهيز كارگاه و شروع عمليات موضوع پيمان لازم است حداكثر 30 روز است . ج) هرگاه كارفرما نتواند كارگاه را به ترتيبي تحويل دهد كه پيمانكار بتواند كار را طبق برنامه زماني تفصيلي انجام دهد ، و مدت تاخير در تحويل كارگاه بيش از يك ماه شود ، كارفرما به منظور جبران خسارت تاخير در تحويل كارگاه ، هزينه هاي اضافي ايجاد شده براي پيمانكار را كه طبق رابطه زير محاسبه مي شود پرداخت مي كند ، مشروط بر اينكه با تائيد مهندس مشاور ، پيمانكار در محل هاي تحويل شده تاخير غير مجاز نداشته باشد . ( مدت تاخير به ماه پس از كسر يك ماه ) (مبلغ كارهايي كه در تحويل محل اجراي آن تاخير شده است )( متوسط كاركرد فرضي ماهانه ) 5/7 =مبلغ خسارت تاخير تحويل كارگاه                                               مبلغ اوليه پيمان                                                                                   100 اگر در مدت تاخير از 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است بيشتر شود ، حقوقي به پيمانكار تعلق مي گيرد ، بدين ترتيب كه اگر مبلغ كارهاي پيش بيني شده در محل هاي تحويل نشده تا 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، پيمانكار مي تواند با اطلاع قبلي 15 روزه آن قسمت از كار را از تعهدات خود حذف كند ولي اگر اين مبلغ بيشتر از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان باشد ، در صورت اعلام خاتمه پيمان از سوي پيمانكار ، پيمان خاتمه و طبق ماده 48 عمل مي شود . هرگاه پيمانكار در محلهايي كه در تحويل آنها بيش از مدت پيشگفته تاخير شده است ، كار اجرايي را شروع نمايد ، حق حذف تعهدات در آن قسمت از كار را از خود سلب مي نمايد . تبصره : اگر كارفرما نتواند هيچ قسمت از كارگاه را به پيمانكار تحويل دهد ، براي تاخير بيش از يك ماه تا 30 درصد تا مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، نسبت به تاريخ مبادله پيمان ، ماهانه معادل مبلغ 5/2 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار پرداخت مي كند . اگر پيمانكار پس از انقضاي 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه كمتر است ، مايل به ادامه يا اجراي كار نباشد ، با اعلام او ، قرارداد طبق ماده 48 خاتمه مي يابد و پيمانكار و هيچ گونه دعاوي ديگري نمي تواند مطرح نمايد . خسارت تاخير در تحويل تمام يا قسمتي از كارگاه ، براي مدت مازاد بر يك ماه ، حداكثر تا 30 درصد مدت پيمان يا 6 ماه ، هر كدام كه متر است ، قابل پرداخت است . د) در مواردي كه به استناد اين ماده ، قسمتي از تعهدات پيمانكار حذف شود ، تضمين انجام تعهدات پيمانكار نيز به تناسب كاهش داده مي شود . ه) پيمانكار نمي تواند جز آنچه طبق نقشها و دستور كارهاست ، در زمينها و محل هاي متعلق به كارفرما يا ملك غير كه از طرف كارفرما به پيمانكار تحويل شده است ، اقدام به احداث بنا يا ساختمان كند . اگر در اثر اجراي كار در ملك غير كه از طرف كارفرما تحويل شده است ، صاحب ملك اقامه دعوا و درخواست خسارت و جلوگيري و توقف كار نمايد ، طرف ادعا كارفرماست و پيمانكار هيچ گونه مسئوليت و تعهدي در اين مورد ندارد . و) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين تمام يا قسمتي از زمين مورد نياز تجهيز كارگاه به عهده پيمانكار باشد يا پيمانكار بخواهد طبق صلاحديد خود از محلهايي خارج از محل هاي تحويلي كارفرما براي تجهيز كارگاه استفاده كند ، بايد موقعيت آنها را به تائيد كارفرما برساند . در اين حالت ، مسئوليت هر نوع ادعا و طلب خسارت از سوي صاحب ملك به عهده پيمانكار است و كارفرما در اين موارد مسئوليتي ندارد . هرگاه پيمانكار محل هاي مورد نياز تجهيز كارگاه را به صورت اجاره اي در اختيار بگيرد ، بايد اجاره نامه آنها ، امكان انتقال مورد اجاره را به كارفرما پيش بيني كند .       ماده 29. تغيير مقادير كار، قيمت هاي جديد ، تعديل نرخ پيمان الف)در ضمن اجراي كار، ممكن است مقادير درج شده در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان تغيير كند . تغير مقادير به وسيله مهندس مشاور محاسبه مي شود و پس از تصويب كارفرما به پيمانكار ابلاغ مي شود . پيمانكار با دريافت ابلاغ تغيير مقادير كار ، موظف به انجام با نرخ پيمان است ، به شرط آنكه مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار ، از حدود تعيين شده در زير بيشتر نشود . 1-  افزايش مقادير بايد در چارچوب موضوع پيمان به پيمانكار ابلاغ شود . جمع مبلغ مربوط به افزايش مقادير و مبلغ كار هاي با قيمت جديد ( موضوع بند ج ) نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود . تبصره : اگر نرخ پيمان مشمول تعديل آحاد بها باشد ، براي محاسبه افزايش مبلغ پيمان به سبب قيمت هاي جديد ، ابتدا قيمت هاي جديد به مبناي نرخ پيمان تبديل مي شود و سپس ملاك محاسبه قرار مي گيرد . 2-  جمع مبلغ مربوط  به كاهش مقادير و حذف آنها نبايد از 25 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود. اگر اين مبلغ ، از حد تعيين شده بيشتر شود و پيمانكار با اتمام كار با نرخ پيمان موافق باشد ، عمليات موضوع پيمان در چارچوب پيمان انجام مي شود . ولي در صورتي كه پيمانكار مايل به اتمام كار نباشد ، پيمان طبق ماده 48 خاتمه داده مي شود . تبصره 1- در صورت حذف قسمتهايي از كار به استناد بند ج ماده 28 ، براي تعيين حد افزايش يا كاهش مقادير طبق بند هاي 1و2 ، به جاي مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ اوليه پيمان پس از كسر مبلغ كار هاي حذف شده به وسيله پيمانكار ، ملاك قرار مي گيرد . تبصره 2. اضافه يا كاهش مقادير كار طبق مفاد بند هاي (الف-1) و (الف-2) اين ماده تا 10 درصد با دستور مهندس مشاور عمل مي شود ، ولي اضافه بر آن با تصويب كارفرما قابل اجرا است . ب)در صورتي كه پس از تكميل كار و تصويب صورت و وضعيت قطعي مشخص شود ، مقادير كار بدون آنكه از سوي كارفرما كم شده باشد ، نسبت به مقادير منضم به پيمان كاهشي بيش از حد تعيين شده در بند ( الف-2) داشته باشد ، در اين حالت نيز نرخ پيمان ملاك عمل است . ج) اگر در چارچوب موضوع پيمان ، كارهايي به پيمانكار ابلاغ كارهايي به پيمانكار ابلاغ شود  كه براي آنها قيمت و مقدار در فهرست بها و مقادير منضم به پيمان پيش بيني نشده است ، پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ مهندس مشاور ، قيمت پيشنهادي خود را براي اجراي كار هاي ياد شده ، همراه با تجزيه قيمت ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . قيمتي كه با توافق پيمانكار و مهندس مشاور تعيين مي شود و به تصويب كارفرما  برسد ، ملاك پرداخت است . قيمت هاي جديدي كه به اين صورت تعيين مي شود بايد بر حسب هزينه اجراي كار در محل اجرا محاسبه گردد . از اين رو ، تنها ضريب هزينه بالا سري پيمان به قيمتهاي جديد اعمال مي شود . تبصره – در صورتي كه پيمان با استفاده از فهرست هاي بهاي واحد پايه منعقد شده باشد ، چگونگي تعيين قيمت جديد ، علاوه بر مفاد اين بند ،‌تابع دستورالعمل  نحوه استفاده از قيمت هاي پايه در تعيين قيمت جديد با اولويت ياد شده است . د) جمع بهاي قيمت هاي جديد ، علاوه بر آنكه تابع سقف تعيين شده در بند الف  است ، نبايد از 10 درصد مبلغ اوليه پيمان بيشتر شود . ه) تعديل نرخ پيمان طبق شرايط پيش بيني شده در شرايط خصوصي است   ماده 30. تغيير مدت پيمان الف) در صورت وقوع هر يك از موارد زير كه موجب افزايش مدت اجراي كار شود ، پيمانكار مي تواند درخواست تمديد مدت پيمان را بنمايد . پيمانكار درخواست تمديد مدت پيمان را با ارائه محاسبات و دلايل توجيهي ، به مهندس مشاور تسليم مي كند و مهندس مشاور پس از بررسي و تائيد ، مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي كند و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . 1-     در صورتي كه بند هاي الف و ج ماده 29 ، مبلغ پيمان تغيير مي كند . 2-     هرگاه به دستور كارفرما يا مهندس مشاور نقشه هاي اجرايي يا مشخصات فني تغيير اساسي كند . 3-  هرگاه كارفرما در تحويل كارگاه ، ابلاغ دستور كارها يا نقشه و تحويل مصالحي كه تهيه آنها به عهده اوست تاخير كند . تاخير ابلاغ دستور كارها و نقشه ها به شرطي مشمول اين بند است كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، آنها را از مهندس مشاور درخواست كرده باشد . 4-  اگر در تحويل مصالحي كه فروش آنها لزوماً بايد با حواله كارفرما صورت گيرد تاخير ايجاد شود به شرطي كه پيمانكار با توجه به برنامه زماني تفصيلي براي تهيه آنها به موقع اقدام كرده باشد . 5-  در موارد حوادث قهري و همچنين در موارد مربوط به كشف اشياي عتيقه و آثار تاريخي به در مواد 26 و 43 پيش بيني شده است . 6-     هرگاه محدوديت براي ورود مصالح و تجهيزات طبق بند (د) ماده 20 پيش آيد . 7-     در صورتي كه طبق ماده 49 به حالت تعليق درآيد . 8-     در صورتي كه قوانين و مقررات جديدي وضع شود كه در تغيير مدت اجراي كار موثر باشد . 9-     هرگاه كارفرما نتواند تعهدات مالي خود را در موعد هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان انجام دهد . 10-موارد ديگري كه به تشخيص كارفرما خارج از قصور پيمانكار باشد . ب) اگر وقوع برخي از موارد درج شده در بند الف موجب كاهش مدت پيمان شود ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار ، كاهش مدت پيمان را تعيين مي كند . و مراتب را براي اتخاذ تصميم به كارفرما گزارش مي نمايد و سپس نتيجه تصميم كارفرما را به پيمانكار ابلاغ مي كند . ج) در پايان مدت اوليه پيمان يا هر تمديد مدت پيمان ، اگر كار به اتمام نرسيده باشد ، مهندس مشاور با كسب نظر پيمانكار و با توجه به موارد تعيين شده در بند الف علل تاخير كار را بررسي مي كند و ميزان مدت مجاز و غير مجاز آن را با توافق پيمانكار تعيين مي نمايد و نتيجه كار را به كارفرما گزارش مي دهد و سپس نظر كارفرما را در مورد ميزان مجاز يا غير مجاز تاخير كار به پيمانكار اعلام مي كند و معادل مدت تاخير مجاز ، مدت پيمان را تمديد مي نمايد . د)در اجراي مفاد اين ماده براي تمديد مدت پيمان ، تاخير هاي هم زمان ناشي از عوامل مختلف درج شده در بند الف ، فقط يك بار محاسبه مي شود . ه) در اجراي مفاد اين ماده ، اگر پيمانكار با مهندس مشاور توافق نداشته باشد يا نسبت به تصميم كارفرما معترض باشد ، طبق نظر كارفرما عمل مي شود و پيمانكار مي تواند بر اساس ماده 53 براي حل مسئله اقدام نمايد .   ماده 31.مديرت اجرا كارفرما مي تواند قسمتي از اختيارات خود را به شخص حقوقي ، كه مدير طرح ناميده مي شود ، واگذار نمايد . كارفرما مدير طرح را با تعيين حدود اختيارات واگذار شده به پيمانكار معرفي مي نمايد . تمام تصميم گيري هاي مدير طرح در چارچوب اختيارات واگذار شده ، در حكم تصميم كارفرما مي باشد .   ماده 32. نظارت بر اجراي كار الف ) عمليات اجراي پيمانكار ، هميشه بايد زير نظر و با اطلاع مهندس مشاور انجام شود ، نظارتي كه طرف كارفرما و مهندس مشاور در اجراي كارها به عمل مي آيد . به هيچ روي ، از ميزان مسئوليت پيمانكار نمي كاهد . نظارت مستقيم در كار پيمانكار ، در محدوده كارگاه و در موارد خاص ( براي ساخت قطعات و تجهيزات ) در خارج از كارگاه انجام مي شود .  در هر حال ، پيمانكار بايد گزارش پيشرفت اقدامهايي را كه در خارج از كارگاه به منظور انجام تعهدات پيمان انجام مي دهد ، به مهندس مشاور تسليم نمايد . ب) مهندس مشاور ، تنها مرجع فني پيمانكار براي اجراي موضوع پيمان از سوي كارفرماست . هرگاه تغييرات ، اظهار نظر هاي فني و اصلاحات مورد نظر پيمانكاران ، سازندگان و بازرسان فني ،‌پس از هماهنگي با مهندس مشاور انجام مي گيرد . توسط وي به پيمانكار ابلاغ مي شود . مواردي كه مهندس مشاور ، موظف به كسب مجوز از كارفرما ، براي انجام وظايف نظارت است ، در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است . ج) مهندس مشاور به منظور اطمينان از صحت اجراي كار ، اقدام آزمايش مصالح يا كارهاي انجام يافته مي كند . هزينه انجام آزمايشها بر عهده كارفرماست ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ترتيب ديگري هم پيش بيني شده باشد . هرگاه نتايج اين آزمايشها با آنچه كه در مدارك فني تعيين شده است تطبيق نكند ، پيمانكار متعهد است كه مصالح و كارها را طبق دستور مهندس مشاور اصلاح كند . هزينه انجام اين اصلاحات به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه نقص موجود مربوط به مدارك فني باشد . پيمانكار موظف است كه براي نمونه برداري از مصالح يا انجام هر نوع آزمايشي ، تعداد لازم كارگر به صورت موردي و موقت ، به طور رايگان در اختيار مهندس مشاور بگذارد . د) در صورتي كه مهندس مشاور مواردي از عدم رعايت مشخصات فني ، نقشه ها و مدارك ديگر فني پيمان را در اجراي كارها مشاهده كند ، با ارسال اخطاريه اي اصلاح كار هاي معيوب را در مدت مناسبي كه با توجه به حجم و نوع كار تعيين مي نمايد از پيمانكار مي خواهد . اگر پس از مهلت تعيين شده پيمانكار نسبت به اصلاح ، كارها اقدام نكند ، كارفرما مي تواند خودش كارهاي معيوب را اصلاح نمايد و هزينه هاي مربوط را به اضافه 15 درصد از مطالبات پيمانكار كسر نمايد . در صورتي كه عدم توجه به اخطار مهندس مشاور براي اصلاح هر كار معيوب از سوي پيمانكار تكرار شود ، كارفرما مي تواند پيمان را طبق ماده 46 فسخ نمايد . ه) كارفرما در مدت اجراي پيمان ، هر موقع كه لازم بداند ، توسط نمايندگان خود عمليات پيمانكار را بازرسي مي كند .  پيمانكار موظف است كه هر نوع اطلاعات و مداركي را كه مورد نياز باشد ، در اختيار نمايندگان كارفرما بگذارد و تسهيلات لازم را براي انجام اين بازرسي ها فراهم سازد . و)اگر كارفرما در طول مدت پيمان ، تصميم به تغيير مهندس مشاور بگيرد ، اين تصميم بايد دست كم يك ماه پيشتر به اطلاع پيمانكار برساند . پيمانكار و مهندس مشاور ، موظف هستند كه تكليف آزمايش هايي نا تمام ، صورت جلسه هاي در دست اقدام و صورت كاركرد هاي در حال رسيدگي را روشن كنند . در صورتي كه مهندس مشاور به شرح پيشگفته عمل نكند ، كارفرما مستقيماً به جاي مهندس مشاور تكليف كار هاي ناتمام را روشن مي كند و هزينه هاي مربوط به اين اقدام را به حساب بدهي مهندس مشاور منظور مي نمايد . اگر در زمان اعلام كارفرما مبني بر تغيير مهندس مشاور ، بخشهايي از كار توسط پيمانكار در حال اجرا باشد كه اتمام آن بخش منجر به صدور تائيديه هاي مهندس مشاور شده و اين امر موكول به زمان پس از تغيير مهندس مشاور شود ، اين گونه موارد ، بايد در طول يك هفته از تاريخ اعلام كارفرما ، از سوي پيمانكار به كارفرما منعكس شود ، تا كارفرما ترتيب لازم را براي عدم انقطاع آن بخش از كار پيمانكار و صدور به موقع تائيديه  بدهد . كارفرما مهندس مشاور جديد را به پيمانكار معرفي ميكند و اختيارات او را طبق آنچه كه براي مهندس مشاور قبلي تعيين شده بود ، تنفيذ يا تغييرات مربوط را به پيمانكار ابلاغ مي كند و از آن پس ، تصميم ها ، و دستورهاي مهندس مشاور جديد در چارچوب پيمان براي پيمانكار لازم الاجراست .   ماده 33.مهندس ناظر مهندس ناظر كه نماينده مهندس مشاور در كارگاه است وظيفه دارد كه با توجه به اسناد و مدارك پيمان ، در اجراي كار ، نظارت و مراقبت دقيق به عمل آورد و مصالح و تجهيزاتي را كه بايد به مصرف برساند ، بر اساس نقشه ها و مشخصات فني مورد رسيدگي و آزمايش قرار دهد و هرگاه عيب و نقصي در آنها يا در نحوه مهارت كاركنان يا چگونگي كار مشاهده كند ، دستور رفع آنها را به پيمانكار بدهد . همچنين هر گاه بعضي از ماشين آلات معيوب باشد به طوري كه نتوان با آنها كار كرد ، مهندس ناظر تعمير يا تعويض و يا تغيير آنها را از پيمانكار مي خواهد . با رعايت مفاد بند ب ، هرگونه دستوري كه از طرف مهندس ناظر به پيمانكار داده مي شود ، به مثابه دستور هاي داده شده توسط مهندس مشاور است . پيمانكار ملزم به اجراي آنهاست . ب)مهندس ناظر ، به هيچ روي ،حق ندارد كه از تعهدات پيمانكار بكاهد يا موجب تمديد مدت پيمان يا پرداخت اضافي به پيمانكار شود يا هر نوع دستور تغيير كاري را صادر كند . ج) پيمانكار مكلف است كه دستور هاي مهندس ناظر را در حدود مفاد اين ماده اجرا نمايد ، مگر در مواردي كه آنها را بر خلاف اسناد و مدارك پيمان تشخيص دهد ، كه در اين صورت ، موظف است كه موضوع را به مهندس مشاور بنويسد و كسب تكليف كند . هرگاه مهندس مشاور موضوع را فيصله ندهد ، نظر كارفرما در آن مورد قاطع مي شود . د)با وجود نظارتي كه از طرف مهندس ناظر در اجراي كارها به عمل مي آيد ، كارفرما و مهندس مشاور حق دارد مصالح مصرفي و كارهاي انجام يافته را مورد رسيدگي قرار دهند . و اگر مشخصات آنها را مغاير نقشه ها و مشخصات فني تشخيص دهند ، پيمانكار متعهد است مصالح و كارهاي معيوب را به هزينه خود تعويض نمايد . به هر حال ، نظارت مهندس ناظر از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و سلب حق از كارفرما و مهندس مشاور نمي كند .   فصل چهارم تضمين ، پرداخت ، تحويل كار     ماده 34. تضمين انجام تعهدات موقع امضاي پيمان ،براي تضمين انجام تعهدات ناشي از آن ، پيمانكار بايد ضمانت نامه اي معادل 5 درصد مبلغ اوليه پيمان صادر شده از طرف بانك مورد قبول كارفرما و طبق نمونه اي كه ضميمه اسناد مناقصه بوده است ، تسليم كارفرما كند . ضمانتنامه ياد شده بايد تا يك ماه پس از تاريخ تحويل موقت موضوع پيمان معتبر باشد . تا هنگامي كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است براي تمديد ضمانت نامه ياد شده اقدام نمايد . و اگر تا 15 روز پيش از انقاضاي مدت اعتبار ضمانتنامه پيمانكار موجبات تمديد آن را فراهم نكرده است كارفرما حق دارد كه مبلغ ضمانتنامه را از بانك ضامن دريافت كند و وجه آن را به جاي ضمانتنامه ، به رسم وثيقه نزد خود نگه دارد . كارفرما تضمين انجام تعهدات را پس از تصويب صورت مجلس تحويل موقت ، با توجه به تبصره 1 اين ماده آزاد است . تبصره 1.حداكثر تا يك ماه بعد از تحويل موقت ، آخرين صورت وضعيت موقت طبق ماده 37، بدون منظور داشتن مصالح پاي كار تنظيم مي شود . هرگاه بر اساس اين صورت وضعيت ، پيمانكار بدهكار نباشد يا جمع بدهي او نصف كسور تضمين حسن انجام كار كمتر باشد ضمانت نامه  انجام تعهدات بي درنگ آزاد مي شود. ولي هرگاه ميزان بدهي پيمانكار ، از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بيشتر باشد ، ضمانت نامه انجام تعهدات بر حسب مورد طبق شرايط تعيين شده در ماده 40 يا 52 آزاد مي شود . تبصره 2. در صورتي كه تمام يا قسمتي از تضمين انجام تعهدات ، به صورت نقد نزد كارفرما باشد ، با رعايت مقررات ، به جاي ضمانت نامه بانكي از انواع ديگر اوراق بهادار استفاده شود ، چگونگي گرفتن تضمين و استرداد آن در هر مورد ، طبق شرايطي است كه در اين پيمان براي ضمانتنامه بانكي تعيين شده است .   ماده35. تضمين حسن انجام كار از مبلغ هر پرداخت به پيمانكار ،معادل 10 درصد به عنوان تضمين حسن انجام كار كسر و در حساب سپرده نزد كارفرما نگاهداري مي شود . نصف اين مبلغ پس از تصويب صورت وضعيت قطعي طبق ماده 40 و نصف ديگر پس از تحويل قطعي ، با رعايت مواد 42 و 52 ، مسترد مي گردد. تبصره – پيمانكار مي تواند ،وجوه سپرده تضمين حسن انجام كار را طبق دستورالعمل نافذ در زمان ارجاع كار كه شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است ،دريافت كند . ماده 36. پيش پرداخت كارفرما موافقت دارد كه به منظور تقويت بنيه مالي پيمانكار ، مبلغي به عنوان پيش پرداخت به پيمانكار پرداخت نمايد . ميزان ، روش پرداخت و چگونگي واريز پيش پرداخت و ديگر ضوابط آن ، بر اساس دستورالعمل مربوط است كه در زمان ارجاع كار نافذ بوده و شماره و تاريخ آن در اسناد و مدارك پيمان درج شده است . پيمانكار در موعد هاي مقرر در دستورالعمل پيشگفته ، براي دريافت هر يك از اقساط پيش پرداخت ، درخواست خود را به مهندس مشاور مي نويسد . كارفرما پس از تائيد مهندس مشاور ، هر قسط پيش پرداخت را در مقابل تضمين تعيين شده در دستورالعمل ، بدون اينكه وجوهي از آن كسر شود ، پرداخت مي نمايد . مهلت پرداخت هر قسط پيش پرداخت 20 روز از تاريخ درخواست پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، يا 10 روز از تاريخ ارائه تضمين از سوي پيمانكار ، هر كدام كه بيشتر است ، مي باشد .   ماده 37. پرداخت ها الف)در آخر هر ماه ، پيمانكار ، وضعيت كار هاي انجام شده از شروع كار تا آن تاريخ را طبق نقشه هاي اجرايي ، دستور كارها و صورت جلسه هاست اندازه گيري مي نمايد و مقدار مصالح و تجهيزات پاي كار را تعيين مي كند ، سپس بر اساس فهرست بهاي منضم به پيمان ، مبلغ صورت وضعيت را محاسبه كرده و آنرا در آخر ماه تسليم مهندس ناظر مي نمايد . مهندس مشاور ، صورت وضعيت پيمانكار را از نظر تطبيق با اسناد و مدارك پيمان كنترل كرده و در صورت لزوم با تعيين دليل اصلاح مي نمايد و آن را در مدت حداكثر 10 روز از تاريخ دريافت از سوي مهندس ناظر براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس ناظر ، براي كارفرما ارسال مي نمايد و مراتب را نيز به اطلاع پيمانكار مي رساند . كارفرما صورت وضعيت كنترل شده از سوي مهندس مشاور را رسيدگي كرده و بعد از كسر وجوهي كه بابت صورت وضعيت هاي موقت قبلي پرداخت شده است و همچنين اعمال كسور قانوني و كسور متعلقه طبق پيمان ، باقيمانده مبلغ قابل پرداخت به پيمانكار را حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ وصول صورت وضعيت ، با صدور چك به نام پيمانكار ، پرداخت مي كند . با پرداخت صورت وضعيت موقت ، تمام كارها و مصالح و تجهيزاتي كه در صورت وضعيت مزبور درج گرديده است متعلق به كارفرماست ، ليكن به منظور اجراي بقيه كار هاي موضوع پيمان ، به رسم امانت ، تا موقع تحويل موقت ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد . مقادير درج شده در صورت وضعيت هاي موقت و پرداخت هايي كه بابت آنها به عمل مي آيد جنبه موقت و علي الحساب دارد و هر نوع اشتباه اندازه گيري و محاسباتي و جز اينها ، در صورت وضعيت هاي بعدي يا در صورت وضعيت قطعي ،اصلاح و رفع ميشود . به منظور ايجاد امكان براي تهيه ، رسيدگي و تصويب صورت وضعيت قطعي در مهلت هاي تعيين شده در ماده 40 پيمانكار بايد ضمن اجراي كار و پس از اتمام هر يك از اجزاي آن ، نسبت به تهيه متره هاي قطعي و ارائه آنها به مهندس مشاور براي رسيدگي همراه با صورت جلسه ها و مدارك مربوط اقدام نمايد ، اين اسناد بايد در تهيه صورت وضعيت هاي موقت نيز مورد استفاده قرار مي گيرد . تبصره 1.هر گاه به عللي صورت وضعيت ارسالي از طرف مهندس مشاور مورد تائيد كارفرما پس از وضع كسور تعيين شده در اين ماده ، تا 70 درصد مبلغ صورت وضعيتي را كه مهندس مشاور ارسال نموده است ، به عنوان علي الحساب و در مدت مقرر در اين ماده در وجه پيمانكار پرداخت مي كند و صورت وضعيت را همراه با دلايل رد آن ، براي تصحيح به مهندس مشاور بر ميگرداند ، تا پس از اعمال اصلاحات لازم در مدت حداكثر 5 روز ، دوباره به شرح ياد شده براي كارفرما اصلاح  ارسال شود و بقيه مبلغ به ترتيبي كه گفته شد به پيمانكار پرداخت گردد . در اين صورت ، مهلت پرداخت مبلغ صورت وضعيت از تاريخي شروع مي شود كه صورت وضعيت تصحيح شده تسليم كارفرماشود . تبصره 2.هرگاه پيمانكار نسبت به صورت وضعيتي كه به شرح پيشگفته اصلاح شده است معترض باشد ، اعتراض خود را با ذكر دليل ، حداكثر ظرف يك ماه ، به كارفرما اعلام ميكند تا مورد رسيدگي  قرار گيرد . تبصره 3. اگر پيمانكار در موعد مقرر صورت وضعيت موقت را تهيه و تسليم مهندس ناظر نكند ، مهندس مشاور با تائيد كارفرما و به هزينه پيمانكار اقدام به تهيه آن مي كند و اقدامات بعدي براي رسيدگي و پرداخت آن را به ترتيب اين ماده به عمل مي آورد . در اين حالت ، هيچ گونه مسئوليتي از نظر تاخير در پرداخت صورت وضعيت مربوط متوجه كارفرما نيست . ب)در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بها هستند ، پس از تائيد هر صورت وضعيت موقت از سوي كارفرما ، پيمانكار صورت وضعيت تعديل آحاد بهاي آن صورت وضعيت را بر اساس آخرين شاخص هاي اعلام شده محاسبه مي نمايد و به منظور بررسي و پرداخت به نحوي كه در بند الف تعيين شده است ، براي مهندس مشاور ارسال مي كند . تبصره – اگر به هر دليل و غير از قصور پيمانكار ، تعديل كاركرد هاي هر نيمه از سال (سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم )پس از سپري شدن سه ماه از آن نيمه سال ، با شاخص هاي قطعي ، پرداخت نشود ، طبق بند 9 ماده 30 عمل خواهد شد . ج)براي پرداخت وجوه ديگري كه به وجب اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار تعلق مي گيرد ، مهندس مشاور ، ظرف مدت 10 روز از تاريخ دريافت صورت حساب پيمانكار ، آن را رسيدگي مي كند و به كارفرما تسليم مي نمايد تا طبق بند الف براي رسيدگي و پرداخت آن اقدام شود .   ماده 38. پرداخت هاي ارزي هرگاه طبق اسناد و مدارك پيمان پيمانكار براي بعضي از هزينه هاي اجرايي موضوع پيمان ،احتياج به ارز داشته باشد ، بدين ترتيب رفتار مي شود . الف) اگر در اجراي بند الف ماده 17 براي استخدام متخصصان خارجي در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده باشد ، كارفرما ارز مورد نياز را در مقابل پرداخت معادل ريالي آن از سوي پيمانكار، به نرخ رسمي فروش بانك مركزي ايران در تاريخ پرداخت ، در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، به شرط آنكه قرارداد آنها ، قسمتي از حقوق كه هيچ گاه نبايد از 50 درصد بيشتر باشد ، به ارز پيش بيني شده باشد . ب)براي تهيه مصالح و تجهيزاتي كه در اسناد و مدارك پيمان ،پرداخت ارز از سوي كارفرما تعهد شده است و بايد از خارج كشور وارد شود و در عمليات موضوع پيمان مصرف گرديده و در كار باقي بماند ، پيمانكار بايد طبق مشخصات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان و با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، براي تهيه پروفرماي خريد مصالح و تجهيزات مورد بحث ، به طوري دست كم داراي 90 روز اعتبار باشد ، اقدام نمايد . پيمانكار بايد با مسئوليت خود ، اسناد فروشنده را از لحاظ انطباق مقادير و مشخصات آنها با اسناد و مدارك پيمان ، كنترل نمايد ،و پس از تائيد ، ظرف مدت 20 روز از تاريخ وصول آنها ، نظر كارفرما را به پيمانكار ابلاغ نمايد . اسناد مربوط به خريد مصالح و تجهيزات پيشگفته بايد به نام كارفرما صادر شود . كارفرما صادر شود . كارفرما بر اساس اسناد تائيد شده به حساب پيمانكار اقدام به گشايش اعتبار مي نمايد . پيمانكار با نظارت كارفرما ، نسبت به ترخيص مصالح و تجهيزات سفارش شده از گمرك ، به هزينه خود ، اقدام مي نمايد . پس از آنكه مصالح و تجهيزات ياد شده وارد كارگاه شد و بهاي آن به صورت كار يا مصالح و تجهيزات پاي كار در صورت وضعيتها منظور گرديد ، پرداخت هاي قبلي كه به صورت اعتبار از طرف كارفرما انجام شده است ، از طلب پيمانكار كسر مي شود . ج) اگر در اجراي بند هاي (الف) و (ب) نرخ تسعير ارز نسبت به نرخ آن در تاريخ تسليم پيشنهاد قيمت پيمانكار تغيير كند ، در صورت افزايش نرخ ارز ، تفاوت نرخ تسعير ارز به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي شود . و در صورت كاهش نرخ ارز به حساب بدهي پيمانكار منظور مي گردد. د) تعديل نرخ كارهاي موضع بند (ب) در صورت شمول تعديل به اين پيمان، تابع مقررات تعديل خاص طبق دستورالعمل آحاد بها كه در مورد اين پيمان نافذ است ، مي باشد . ه) اگر براي خريد ماشين آلات و ابزار خاصي كه براي اجراي كار مورد نياز است و امكان تهيه آنها در داخل نيست و بايد خارج از كشور وارد شود ،از سوي كارفرما تسهيلات ارزي در اسناد و مدارك پيمان پيش بيني شده باشد ، در اين مورد ، به ترتيب پيش بيني شده عمل مي شود . پرداخت هزينه تامين ماشين آلات و ابزار موضوع اين بند ، به عهده پيمانكار ، و مالكيت آنها ، متعلق به پيمانكار است .   ماده 39.تحويل موقت الف)پس از آنكه عمليات موضوع پيمان تكميل گرديد و كار آماده بهره برداري شد ، پيمانكار از مهندس مشاور تقاضاي تحويل موقت مي كند و نماينده خود را براي عضويت در هيات تحويل معرفي مي نمايد . مهندس مشاور ، به درخواست پيمانكار رسيدگي مي كند و در صورت تائيد ، ضمن تعيين تاريخ آمادگي كار براي تحويل موقت ، تقاضاي تشكيل هيات تحويل موقت را از كارفرما مي نمايد. كارفرما به گونه اي ترتيب كار را فراهم مي كند كه هيات تحويل ، حداكثر در مدت 20 روز از تاريخ آمادگي كار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است ، در محل كار حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد . اگر به نظر مهندس مشاور عمليات موضوع پيمان آماده بهره برداري نباشد ، ظرف مدت 7 روز از دريافت تقاضاي پيمانكار ، نواقص و كارهايي را كه بايد پيش از تحويل موقت تكميل شود به اطلاع پيمانكار مي رساند . هيات تحويل موقت متشكل است از : نماينده كارفرما نمانده مهندس مشاور نماينده پيمانكار كارفرما تاريخ و محل تشكيل هيات را به اطلاع مهندس مشاور و پيمانكار مي رساند و تا تشكيل هيات ، مهندس مشاور ، برنامه زمان هاي آزمايشهايي را كه براي تحويل كار لازم است تهيه و به پيمانكار ابلاغ مي كند تا آن قسمت از وسايل را كه تدارك آنها طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده اوست ، براي روز تشكيل هيات در محل كار آماده كند . پيمانكار موظف است كه تسهيلات لازم را براي هيات تحويل ، فراهم نمايد . آزمايش هاي لازم به تشخيص و با نظر اعضاي هيئت در محل انجام مي شود و نتايج آن در صورت مجلس تحويل موقت درج مي گردد . به جز آزمايشهايي كه طبق اسناد و مدارك پيمان هزينه آنها به عهده پيمانكار است ، هزينه آزمايشها را كارفرما پرداخت مي كند . هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي در كارها مشاهده نكنند اقدام تنظيم صورت جلسه تحويل موقت مي نمايد . صورت جلسه تحويل موقت را به همراه نتيجه آزمايش هاي انجام شده ، براي كارفرما ارسال مي كنند و نسخه اي از آن را نيز تا ابلاغ از سوي كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد كارفرما بعد از تائيد ، تحويل موقت عمليات موضوع پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . هرگاه هيئت تحويل عيب و نقصي دركارها مشاهده نمايند ، اقدام به تشكيل صورت جلسه تحويل موقت با تعيين مهلتي براي رفع نقص مي كند و فهرستي از نقايص و معايب كارها و عمليات ناتمام و  آزمايش هايي كه نتيجه آن بعداً معلوم مي شود را تنظيم و ضميمه صورت جلسه تحويل موقت مي نمايد و نسخه اي از آنها را به پيمانكار مي دهد . پس از اعلام رفع نقص از جانب پيمانكار ، مهندس مشاور به اتفاق نماينده كارفرما ، دوباره عمليات را بازديد مي كند و اگر بر اساس فهرست نقايص تعيين شده ، هيچ گونه عيب و ايرادي باقي نمانده باشد ، مهندس مشاور ، صورت جلسه تحويل موقت و گواهي رفع نقايص و معايب را به امضا ي نماينده كارفرما ، مهندس مشاور و پيمانكار رسيده است ، همراه نتايج آزمايش هاي خواسته شده براي كارفرما ارسال مي كند تا پس از تائيد كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي شود . اگر به تشخيص كارفرما حضور نماينده او در بازديد از كار و گواهي رفع نقص ضروري نباشد ، به مهندس مشاور نمايندگي مي دهد تا به جاي نماينده كارفرما اقدام كند . تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . كه در صورت مجلس تحويل موقت درج مي شود . تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ تحويل موقت است . به شرط آنكه هيات تحويل ، هيچ گونه نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايص در مهلتي كه از طرف هيات تعيين شده است رفع مي شود . اگر زماني كه پيمانكار صرف ، رفع نقايص مي كند ، بيش از مهلت تعيين شده باشد ، تاريخ تحويل موقت ، همان تاريخ تشكيل هيات و تحويل كار به كارفرماست ، ولي تاريخ شروع دوره تضمين ، تاريخ رفع نقص است كه به تائيد مهندس مشاور رسيده باشد . اگر هيات تحويل موقت ، دير تر از موعد مقرر ( 20 روز از تاريخ اعلام  آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است )در محل حاضر شود و براي تحويل موقت اقدام نمايد ، تاريخ تحويل موقت ، تاريخ تشكيل هيات در محل و تحويل كار به كارفرماست . در اين حالت ،‌اگر هيات نقصي در كار مشاهده نكند يا نقايصي در مهلتي كه از سوي هيئت تعيين شده است رفع شود ، تاريخ شروع تضمين 20 روز بعد از تاريخ اعلام آمادگي كار از سوي پيمانكار كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است مي باشد ، مگر آنكه زماني كه پيمانكار صرف رفع نقص مي كند بيش از مهلت تعيين شده باشد كه در اين صورت ، تاريخ شروع دوره تضمين ، برابر تاريخ رفع نقص كه به تائيد مهندس مشاور رسيده است منهاي مدت تاخير تشكيل هيات در محل ( نسبت به مهلت 20 روز ) مي باشد . كارفرما بايد هزينه هاي حفظ و نگه داري از كار براي مدت تاخير در تحويل موقت (نسبت به مهلت 20 روز ) به پيمانكار پرداخت كند . ب) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، براي تكميل و تحويل موقت قسمت هاي مستقلي از كار ، زمان هاي مجزايي پيش بيني شده باشد ، يا به نظر كارفرما ، بهره برداري از قسمت هاي مستقلي از كار پيش از تكميل كل كار مورد نياز باشد ، كارفرما با رعايت اين ماده ، قسمت هاي پيش گفته را تحويل موقت گرفته و اقدام هاي پس از تحويل موقت مانند آزاد نمودن تضمين انجام تعهدات ، شروع دوره تضمين ، تحويل قطعي ، استرداد كسور تضمين حسن انجام كار ، را به تناسب آن قسمت از كار كه تحويل موقت گرديده است ، طبق اسناد و مدارك  پيمان ، به صورت مستقل انجام مي دهد . ج) اگر با توجه به بند ( الف ) ماده 29 ، عمليات موضوع پيمان تا حد 125 درصد مبلغ اوليه پيمان انجام شود ، ولي كار هاي اجرا شده قابل بهره برداري نباشد و پيمانكار براي ادامه كار موافقت نكند ، كارفرما طبق ماده 48 به پيمان خاتمه مي دهد . د) در صورتي كه عمليات موضوع پيمان طبق اين ماده آماده تحويل موقت شود ، ولي پيمانكار تقاضاي تحويل كار نكند ، مهندس مشاور آماده بودن كار براي تحويل موقت را به كارفرما اعلام مي نمايد تا كارفرما طبق اين ماده براي تشكيل هيات و تحويل كار اقدام كند .اگر بعد از 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، پيمانكار نماينده خود را براي تحويل موقت معرفي نكند ، كارفرما با تامين دليل به وسيله دادگاه محل ، نسبت به تحويل موقت موضوع پيمان ، طبق اين ماده  اقدام مي نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي را در اين مورد ندارد . ه) پس از تقاضاي پيمانكار براي تحويل موقت ، در صورتي كه آماده بودن كار براي تحويل موقت مورد تائيد مهندس مشاور باشد ولي تداركات لازم براي راه اندازي و انجام آزمايش هاي مورد نياز مانند آب و برق كه بايد از سوي كارفرما تامين شود فراهم نباشد ، نحوه تحويل موقت و تحويل قطعي و آزاد كردن تضمين هاي پيمانكار با رعايت حقوق طرفين پيمان طبق نظر هياتي متشكل از نماينده سازمان برنامه و بودجه ، نماينده كارفرما و نماينده پيمانكار مي باشد . نظر اين هيات قطعي و لازم الاجرا است . و ) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل موقت ، وسايل ، ماشين آلات و ابزار و مصالح اضافي متعلق به خود در محل هاي تحويلي كارفرما را ظرف مدت مناسبي كه مورد قبول مهندس مشاور باشد ، از محل هاي ياد شده خارج كند . به علاوه پيمانكار ، بايد ظرف مدت معيني كه توسط مهندس مشاور تعيين مي شود ساختمانها و تاسيسات موقتي را كه براي اجراي كار در محل هاي تحويلي كارفرما ساخته است تخريب يا پياده كند و مصالح و مواد زائد آن را از محل كار خارج و كارگاه را به هزينه خود تميز كند . در غير اين صورت كارفرما مي تواند براي خارج نمودن آنها به هر نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري پيمانكار منظور نمايد . در اين صورت پيمانكار حق اعتراضي نسبت به اقدام كارفرما و ادعاي ضرر و زيان به اموال و دارايي هاي خود را ندارد . با توجه به اين كه مالكيت هاي ساختمان هاي پيش ساخته و مصالح بازيافتي و قطعات پيش ساخته ساختمانها و تاسيسات تجهيز كارگاه كه به وسيله پيمانكار در محل هاي تحويلي كارفرما نصب يا احداث نموده است ، متعلق به پيمانكار است ، هرگاه تمام يا قسمتي از اين ساختمان ها و تاسيسات موقت پيمانكار مورد احتياج كارفرما باشد ، با توجه به اينكه در اين حالت نبايد وجهي بابت برچيدن ساختمانها و تاسيسات ياد شده به پيمانكار پرداخت شود ، قيمت آن با تراضي طرفين تعيين و به كارفرما فروخته و تحويل مي شود .     ماده 40.صورت وضعيت قطعي پيمانكار بايد حداكثر تا يك ماه از تاريخ تحويل موقت ، صورت وضعيت قطعي كار هاي انجام شده را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، بدون منظور نمودن مصالح و تجهيزات پاي كار تهيه كند و براي رسيدگي به مهندس مشاور تسليم نمايد . مهندس مشاور صورت وضعيت دريافت شده را رسيدگي نموده و ظرف مدت سه ماه براي تصويب كارفرما ارسال مي نمايد . كارفرما صورت وضعيت دريافت شده را ظرف مدت 2 ماه از تاريخ وصول رسيدگي مي كند و نظر نهايي خود را ضمن ارسال يك نسخه از آن به پيمانكار ، اعلام مي دارد . در صورتي كه پيمانكار ، ظرف مهلت تعيين شده ، براي تهيه صورت وضعيت قطعي اقدام نكند ، با تاييد كارفرما ، مهندس مشاور به هزينه پيمانكار ، اقدام به تهيه آن مي كند و بعد از امضاي پيمانكار براي تصويب كارفرما ارسال مي دارد . در صورتي كه پيمانكار از امضاي صورت وضعيت خودداري كند ، مهندس مشاور بدون امضاي پيمانكار ، صورت وضعيت را براي كارفرما مي فرستد . در حالتي كه پيمانكار ، صورت وضعيت را قبلاً امضا نموده است اگر اعتراضي نسبت به نظر كارفرما داشته باشد يا در حالتي كه صورت وضعيت را قبلاً امضا نكرده است و نسبت به نظر كارفرما اعتراض دارد ، اعتراض خود را حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول وضعيت ، با ارائه دليل و مدرك ، يكجا به اطلاع كارفرما مي رساند . كارفرما حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ وصول نظر پيمانكار ، به موارد اعتراض رسيدگي مي كند و قبول يا رد آنها را اعلام مي نمايد . پيمانكار مي تواند براي تعيين تكليف آن قسمت از اعتراض خود كه مورد قبول كارفرما واقع نمي شود ، طبق ماده 53 اقدام نمايد . در صورتي كه پيمانكار ظرف مدت تعيين شده به صورت وضعيت اعتراض نكند ، صورت وضعيت قطعي از طرف پيمانكار قبول شده تلقي مي شود . مقادير كارها به ترتيب بالا در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود ، به تنهايي قاطع است و ماخذ تسويه حساب قرار مي گيرد ، هرچند كه بين آنها و مقاديري كه در صورت وضعيت هاي موقت منظور گرديده است ، اختلاف باشد . هرگاه با توجه به صورت وضعيت قطعي تصويب شده و ساير حساب هاي پيمانكار ، پيمانكار بدهكار نباشد ، نصف تضمين حسن انجام كار آزاد مي شود . تبصره . در مواردي كه طبق مواد 47 يا 48 پس از فسخ يا خاتمه پيمان ، اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي مي شود ، مهلت تهيه صورت وضعيت قطعي ، به ترتيب از تاريخ صورت برداري يا تاريخ تحويل كارهاي انجام شده مي باشد . ماده 41. تحويل قطعي در پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، كارفرما بنا به تقاضاي پيمانكار و تائيد مهندس مشاور ، اعضاي هيات تحويل قطعي و تاريخ تشكيل هيات را ، به همان گونه كه در ماده 39 براي تحويل موقت پيش بيني شده است ، معين و به پيمانكار ابلاغ مي كند . هيات تحويل قطعي ، پس از بازديد كارها ، هرگاه عيب و نقصي كه ناشي از كار پيمانكار باشد مشاهده ننمايد موضوع پيمان را تحويل قطعي مي گيرد . و بي درنگ صورت جلسه آن را تنظيم و براي كارفرما ارسال مي كند و نسخه اي از آن را تا ابلاغ از سوي كارفرما، به پيمانكار مي دهد ، و سپس كارفرما با تصويب تحويل قطعي كار را به پيمانكار ابلاغ مي نمايد . تبصره 1. هرگاه هيات تحويل قطعي ، عيب و نقصي ناشي از كار پيمانكار مشاهده  كند ، براي رفع آنها طبق ماده 42 رفتار مي شود . تبصره 2 . اگر پيمانكار در  پايان دوره تضمين تعيين شده در ماده 5 موافقت نامه ، تقاضاي تحويل قطعي كار را ننمايد ، مكلف به رفع نواقص ناشي از كار خود كه تا تاريخ تقاضاي تحويل قطعي بروز كرده است مي باشد و تاريخ تقاضاي پيمانكار ملاك اقدامات مربوط به تحويل قطعي است . تبصره 3. اگر كارفرما با وجود تقاضاي پيمانكار ، اقدام به اعزام هيات تحويل نكند و اين تاخير بيش از دو ماه به طول انجامد و پس از درخواست مجدد پيمانكار و انقضاي يك ماه از تاريخ تقاضاي مجدد كارفرما در اين زمينه اقدامي نكند ، عمليات موضوع پيمان تحويل قطعي شده تلقي مي گردد و بايد اقدامات پس از تحويل قطعي در مورد آن انجام شود .   ماده 42.مسئوليت هاي دوره تضمين اگر در دوره تضمين ، معايب و نواقصي در كار ببيند كه ناشي از كار پيمانكار باشد ، پيمانكار مكلف است كه آن معايب و نواقص را به هزينه خود رفع كند . براي اين منظور ، كارفرما مراتب را با ذكر معايب و نواقص و محل آنها به پيمانكار ابلاغ مي كند و پيمانكار بايد حداكثر 15 روز پس از ابلاغ كارفرما ، شروع به رفع معايب و نواقص مي كند و آنها را طي مدتي كه مرد قبول كارفرماست ، رفع نمايد . هرگاه پيمانكار در انجام اين تعهد قصور ورزد يا مسامحه كند ، كارفرما حق دارد آن معايب را خودش يا به ترتيبي كه مقتضي بداند رفع نمايد و هزينه آن را به اضافه 15 درصد ، از محل تضمين پيمانكار يا هر نوع مطالبات و سپرده اي كه پيمانكار نزد او دارد ، برداشت نمايد . هزينه هاي حفاظت ، نگه داري و بهره برداري كارهاي تحويل موقت شده در دوره تضمين به عهده كارفرماست . فصل پنجم حوادث قهري ، فسخ ، ختم ، تعليق ، هزينه تسريع ، خسارت تاخير ، تسويه حساب ، حل اختلاف   ماده 43. بروز حوادث قهري جنگ ، اعم از اعلام شده يا نشده ،انقلاب ها و اعتصاب هاي عمومي ، شيوع بيماري هاي واگير دار ، زلزله ، سيل ، و طغيان هاي غير عادي‌ ،‌آتش سوزي هاي دامنه دار و مهار نشدني ، طوفان ، و حوادث مشابه خارج از كنترل دو طرف پيمان كه در منطقه اجراي كار وقوع يابد و ادامه كار را براي پيمانكار ناممكن سازد جزء حوادث قهري به شمار مي آيد و در صورت بروز آنها ، به ترتيب زير عمل مي شود . در بروز حوادث قهري، هيچ يك از دو طرف مسئول خسارت هاي وارده به طرف ديگر در اثر اين حوادث نيست . الف) پيمانكار موظف است ، كه حداكثر كوشش خود را براي حفاظت از كارهاي اجرا شده كه در وضعيت قهري رها كردن آنها منجر به زيان جدي مي شود و انتقال مصالح و تجهيزات پاي كار به محل هاي مطمئن و ايمن ، به كار برد . كارفرما نيز بايد تمام امكانات موجود خود را در محل ، در حد امكان ، براي تسريع در اين امر ، در اختيار پيمانكار قرار دهد . ب) در مورد خسارت هاي وارد شده به كار هاي موضوع پيمان ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار به شرح زير عمل مي شود . 1. هرگاه خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 باشد براي جبران آن ، طبق همان ماده اقدام مي شود . 2. اگر خسارت هاي وارد شده به كارهاي موضوع پيمان ، مشمول بيمه موضوع بند (ج) ماده 21 نيست يا ميزان آنها براي جبران خسارتها كافي نباشد جبران خسارت به عهده كارفرماست . 3. جبران خسارت هاي وارد شده به ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل پيمانكار ، با توجه به بند (د) ماده 21 ، به عهده پيمانكار است . منظور از جبران خسارت هاي ياد شده ، در بند هاي ( ب-1)و (ب-2) ، اعاده كارها به صورت پيش از وقوع حادثه است . پس از رفع وضعيت قهري ، اگر كارفرما اعاده كارها را به حالت پيش از وقوع حادثه لازم و ميسر بداند ، پيمانكار مكلف است  كه اجراي كارها را بي درنگ آغاز نمايد . در اين صورت ، تمديد مدت مناسبي براي اعاده كارها به وضع اول ، از سوي پيمانكار پيشنهاد مي شود كه پس از رسيدگي و تائيد مهندس مشاور و تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي گردد . ج) اگر كارفرما ادامه كارها به وضع اوليه را ضروري تشخيص ندهد ، يا اگر وضعيت قهري بيش از شش ماه ادامه يابد ، بدون رعايت بند (د) ماده 48 طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه مي دهد . كارفرما هزينه توقف  كار پيمانكار را براي مدت مازاد بر يك ماه ،طبق بند هاي (ب) و (ج) ماده 49 پرداخت مي كند .   ماده 44. ممنوعيت قانوني پيمانكار اعلام مي كند كه در موقع عقد پيمان ، مشمول قانون منع مداخله ، مصوب بيست و دوم دي ماه هزار و سيصد و هفت نيست و در صورتي كه خلاف آن براي كارفرما محرز شود ، پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود . هرگاه ضمن انجام كار تحويل موقت ، پيمانكار ، به علل زير مشمول قانون پيشگفته مي شود : الف ) تغييراتي كه در صاحبان سهام ، مدير يا بازرسان شركت پيمانكار پيش آيد . ب) تغييراتي كه در دستگاه هاي دولت يا كارفرما پيش آيد . در حالت الف پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود . در حالت ب به محض وقوع منع قانوني ، پيمانكار مكلف است كه مراتب را به كارفرما اعلام كند و در صورتي كه منع قانوني رفع نشود كارفرما به پيمان خاتمه مي دهد و طبق ماده 48 با پيمانكار عمل مي شود . اگر پيمانكار مراتب را به موقع به كارفرما اعلام نكند پيمان فسخ و طبق ماده 47 رفتار مي شود .   ماده 45. حقوق انحصاري ثبت شده الف) پيمانكار ، كارفرما را در مقابل تمام دعاوي ، خسارتها و مطالبات مربوط به نقض احتمالي حقوق ثبت شده ، تاليفات ، علايم يا نام هاي تجاري و ديگر حقوق حمايت شده كه در اجراي موضوع پيمان ايجاد شود ، مصون مي دارد . ب) كارفرما تائيد مي كند كه مفاد اسناد و مدارك پيمان به گونه اي نيست كه موجب نقض حقوق حمايت شده شود . در صورتي كه براي پيمانكار معلوم شود كه رعايت اسناد و مدارك پيمان ناگزير در مواردي موجب نقض حقوق حمايت شده مي گردد ، بايد پيش از هر نوع اقدام در مورد آنها، مراتب را به مهندس مشاور اعلام نمايد تا كارفرما نسبت به ايجاد تغييرات لازم ، به گونه اي كه نقص حقوق حمايت شده برطرف شود ، اقدام نمايد  و نتيجه را به پيمانكار ابلاغ نمايد .   ماده 46. موارد فسخ پيمان الف ) كارفرما مي تواند در صورت تحقق هر يك از موارد زير پيمان را طبق ماده 47 فسخ نمايد : 1- تاخير در تحويل گرفتن كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند (ب) ماده 28. 2-     تاخير در ارائه برنامه زماني تفصيلي به مدت بيش از نصف مهلت تعيين شده براي تسليم آن . 3-    تاخير در تجهيز كارگاه براي شروع عمليات موضوع پيمان ، بيش از نصف مدت تعيين شده در بند (ج) ماده 4 موافقت نامه . فسخ پيمان در اين حالت ، در صورتي مجاز است كه كارفرما قسمتي از پيش پرداخت را كه بايد بعد از تحويل كارگاه پرداخت نمايد ، پرداخت گرده باشد . 4-     تاخير در شروع عمليات موضوع پيمان، بيش از يك دهم مدت اوليه پيمان يا دو ماه ، هر كدام كه كمتر است . 5-  تاخير در اتمام هر يك از كار هاي پيش بيني شده در برنامه تفصيلي ، بيش از نصف مدت تعيين شده براي آن كار با توجه به ماده 30 . 6-     تاخير در اتمام به مدت بيش از يك چهارم مدت پيمان با توجه به  ماده 30. 7-     عدم شروع كار پس از رفع وضعيت قهري موضوع ماده 43 و ابلاغ شروع كار از سوي كارفرما . 8-     بدون سرپرست گذاشتن كارگاه يا تعطيل كردن كار ، بدون اجازه كارفرما ، بيش از 15 روز 9-     عدم انجام دستور مهندس مشاور براي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب ، طبق بند (د) ماده 32. 10-انحلال شركت پيمانكار 11-          ورشكستگي پيمانكار يا توقيف ماشين آلات و اموال پيمانكار از سوي محاكم قضايي ، به گونه اي كه موجب توقف يا كندي پيشرفت كار شود . 12-تاخير بيش از يك ماه در پرداخت دستمزد كارگران ، طبق بند (و ) ماده 17. 13-هرگاه ثابت شود كه پيمانكار براي تحصيل پيمان يا اجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل ، پاداش يا هدايايي داده است ، يا آنها را واسطه هاي آنها را در منافع خود سهيم كرده است . ب)در صورت احراز موارد زير ، كارفرما پيمان را فسخ مي كند : 1- واگذاري پيمان به شخص ثالث 2- پيمانكار مشمول ممنوعيت قانوني ماده 44 گردد ، به استثناي حالت پيش بيني شده در بند (ب) آن ، براي شمول ماده 48.   ماده 47 . اقدامات فسخ پيمان الف ) در صورتي كه به علت بروز يك يا چند مورد  از حالت هاي درج شده در ماده 46 ، كارفرما پيمان را مشمول فسخ تشخيص دهد ، نظر خود را با ذكر مواردي كه به استناد آنه پيمانكار را مشمول فسخ مي داند ، به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار مكلف است كه در مدت 10 روز از تاريخ ابلاغ كارفرما ، در صورتي كه دلايلي حاكي از عدم انطباق نظر كارفرما با موارد اعلام شده داشته باشد ، مراتب را به اطلاع كارفرما برساند . اگر ظرف مدت تعيين شده ، پاسخي از سوي پيمانكار نرسد يا كارفرما دلايل اقامه شده را مردود بداند ، كارفرما فسخ پيمان را به پيمانكار ابلاغ مي كند و بدون احتياج به انجام دادن تشريفات قضايي ، به ترتيب مفاد اين ماده ، عمل مي نمايد . در صورتي كه تصميم كارفرما براي فسخ پيمان به استناد موارد درج شده در بند الف ماده 46 باشد ، موضوع فسخ پيمان بايد بدواً به وسيله هياتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما ( در مورد سازمانهايي كه تابع هيچ يك از وزارت خانه ها نيستند ) بررسي و تائيد شود و مورد موافقت وزير يا بالاترين مقام سازمان كارفرما قرار گيرد و سپس به پيمانكاران ابلاغ شود . ب) كارفرما تضمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام كار كسر شده را ضبط و به حساب خزانه واريز مي كند و بي درنگ كارگاه و تاسيسات و ساختمان هاي وقت ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار و تمام تداركات موجود در آن در اختيار مي گيرد و براي حفاظت آن اقدام لازم را معمول مي دارد . سپس بي درنگ از پيمانكار دعوت مي كند كه ظرف يك هفته نماينده اي براي صورت برداري و صورت مجلس كار هاي انجام شده و تمام مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار و تداركات ديگري كه در كارگاه موجود است معرفي نمايد . هرگاه پيمانكار از معرفي نماينده ظرف مدت تعيين شده خودداري نمايد يا نماينده معرفي شده از جانب او در موعد مقرر براي صورت برداري حاضر نشود ، كارفرما به منظور تامين دليل با حضور نماينده دادگاه محل ، براي صورت برداري اقدام مي نمايد و پيمانكار حق هيچ گونه اعتراضي در اين مورد ندارد . پس از صورت برداري ، پيمانكار بي درنگ ، طبق ماده 40 اقدام به تهيه صورت وضعيت قطعي از كارهاي انجام شده مي كند . ج)كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقت را كه در كارگاه احداث شده و براي ادامه كار مورد نياز است ، در اختيار مي گيرد و بهاي آن را برابر ارزش مصالح و تجهيزات بازيافتي كه با توافق دو طرف تعيين مي شود با توجه به اينكه در اين موارد نبايد وجهي بابت برچيدن كارگاه به پيمانكار پرداخت شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور مي كند . اگر تاسيسات و ساختمان هاي پيشگفته در خارج از محل هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار خواهد داشت به پيمانكار پرداخت مي كند . د) كارفرما مي تواند ماشين آلات و ابزار و وسايل متعلق به پيمانكار را كه در كارگاه كه موجود است و به تشخيص خود براي اتمام كار مورد نياز بداند ، براي مدت مناسبي كه براي جايگزين كردن آنها با ماشين آلات ديگر لازم است در اختيار بگيرد و هزينه اجاره آنها را كه با توافق دو طرف  تعيين مي شود ، به حساب طلب پيمانكار منظور نمايد . كارفرما نمي تواند بدون موافقت پيمانكار ماشين آلات او را بيش از مدت هاي تعيين شده در زير اجاره خود بگيرد . 1- در مورد ماشين آلات ثابت مانند دستگاه مركزي بتن ، كارخانه آسفالت و ماشين آلات خاصي كه نام آنها در شرايط خصوصي پيمان پيش بيني شده است ، برابر مدتي كه از رابطه زير به دست مي آيد . مدت اوليه پيمان ×   (مبلغ صورت وضعيت قطعي                                                                      1) +3 ماه =مدت اختيار كارفرما براي اجاره   2- در مورد ساير ماشين آلات ، برابر ده ماه . اگر پيمانكار به كارفرما بدهكار باشد ، كارفرما به ميزان طلب خود ، اقلامي از ماشين آلات و ابزار و وسائل پيمانكار را كه توسط كارشناس يا كارشناسان منتخب طرفين ارزيابي مي شود در اختيار مي گيرد و با رعايت قوانين جاري كشور ، به تملك قطعي خود در مي آورد . ه) كارفرما از مصالح و تجهيزات پاي كار آنچه طبق مشخصات بوده و براي اجراي پيمان تهيه شده است قبول مي كند و بهاي آن را بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد كه مورد توافق دو طرف باشد به حساب طلب پيمانكار منظور مي نمايد . و) پيمانكار با دريافت ابلاغ فسخ پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آنها براي كارفرما ارسال  مي نمايد . كارفرما تا 10 روز از دريافت فهرست پيشگفته اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعلام مي نمايد تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه بقيه بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود . ز)هرگاه پيمانكار ظرف دو هفته از تاريخ ابلاغ كارفرما ، به منظور توافق در اجراي بند هاي (ج)و (د) و (ه) حاضر نشود يا توافق بين طرفين حاصل نگردد ، كارفرما يك يا چند كارشناس رسمي دادگستري انتخاب مي نمايد . نظر اين كارشناس يا كارشناسان براي طرفين قطعي است و حق الزحمه آنان را كارفرما مي پردازد و به حساب بدهي پيمانكار منظور مي كند . ح) پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف 3 ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده خارج كند . در غير اينصورت كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به هر نحو كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهكاري هاي پيمانكار منظور دارد . ط) از تاريخ ابلاغ فسخ پيمان تا تاريخي كه صورت برداري ها و ارزيابي طبق اين ماده پايان مي يابد ، نصف هزينه هاي مربوط به نگه داري و حفاظت كارگاه به عهده كارفرما و نصف ديگر به عهده پيمانكار است . اين مدت نبايد از سه ماه بيشتر شود ، در غير اين صورت هزينه هاي مربوط به نگه داري و حفاظت كارگاه براي ايام بيش از سه ماه به عهده كارفرماست .   ماده 48. خاتمه پيمان هرگاه پيش از اتمام كارهاي موضوع پيمان ، كارفرما بدون آنكه تقصيري متوجه پيمانكار باشد ،‌بنا به مصلحت خود يا علل ديگر ، تصميم به خاتمه دادن پيمان بگيرد ، خاتمه پيمان را با تعيين تاريخ آماده كردن كارگاه براي تحويل ، كه نبايد بيشتر از 15 رز باشد به پيمانكار ابلاغ مي كند . كارفرما كارهايي را كه ناتمام ماندن آنها موجب بروز خطر يا زيان مسلم است در اين ابلاغ تعيين مي كند و مهلت بيشتري به پيمانكار مي دهد تا پيمانكار بتواند در آن مهلت ، اين گونه كارها را تكميل كند و كارگاه را آماده تحويل نمايد . اقدامات بعد از خاتمه دادن پيمان به شرح زير است : الف ) كارفرما آن قسمت از كارها را كه ناتمام است ، طبق مقررات درج شده در ماده 41 تحويل قطعي و آن قسمت را كه پايان يافته است طبق مقررات تعيين شده در ماده 39 تحويل موقت مي گيرد . اگر معايبي در مورد كارهاي ناتمام مشاهده شود ، پيمانكار مكلف است ، به هزينه خود ، در مدت مناسبي كه با توافق كارفرما تعيين مي شود ف رفع عيب نمايد و سپس تحويل قطعي دهد . در صورتي كه پيمانكار در مهلت مقرر رفع نقص نكند ، كارفرما طبق بد (د) ماده 32 اقدام به رفع نقص مي نمايد . تا حدي كه مورد لزوم و درخواست كارفرماست ،پيمانكار بايد نقشه ها ، كاتولوگ ها ، قرارداد هاي با پيمانكاران جزء و ساير مدارك اجراي كار را تحويل كارفرما دهد . ب) صورت وضعيت كارهاي انجام شده ، طبق ماده 40 تهيه مي شود . ج) در مورد مصالح و تجهيزات موجود و سفارش شده ، به شرح زير اقدام مي شود : 1- مصالح و تجهيزات موجود در كارگاه كه طبق مشخصات فني بوده و براي اجراي موضوع پيمان تهيه شده است ، اندازه گيري بهاي آنرا بر اساس نرخ متعارف روز در تاريخ خريد ، كه مورد توافق دو طرف باشد ، در صورت وضعيت قطعي منظور مي شود . 2- پيمانكار با دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، بي درنگ فهرست مصالح و تجهيزات سفارش شده براي اجراي كار را همراه با شرايط خريد آن براي كارفرما ارسال مي نمايد . كارفرما تا 10 روز از دريافت فهرست پيشگفته ، اقلامي از مصالح و تجهيزات سفارش شده را كه مورد نياز تشخيص مي دهد به پيمانكار اعلام مي كند تا پيمانكار قرارداد خريد آنها را به كارفرما منتقل  نمايد . مبالغي كه بابت خريد اين مصالح و تجهيزات از سوي پيمانكار تاديه شده است ، در مقابل تسليم اسناد و مدارك آن به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و تاديه  بقيه ي بهاي خريد و هر نوع تعهد مربوط به آنها به عهده كارفرما خواهد بود . 3-پيمانكار بايد بي درنگ پس از دريافت ابلاغ خاتمه پيمان ، تمام قرارداد هاي خود را با پيمانكاران جزء و اشخاص ثالث را خاتمه دهد . خاتمه قرارداد هاي خريد مصالح و تجهيزاتي كه مورد نياز كارفرما نيست پس از اعلام نظر كارفرما طبق بند 2 ، انجام شود . د) در صورت يكه پيمانكار به منظور اجراي موضوع پيمان ، در مقابل اشخاص ثالث تعهداتي كرده است و در اثر خاتمه دادن به پيمان ملزم به پرداخت هزينه و خسارتهايي به آن اشخاص گردد ، اين هزينه ها و خسارتها ، پس از رسيدگي و تائيد كارفرما به حساب بستانكاري پيمانكار منظور مي گردد . ه)كارفرما تاسيسات و ساختمان هاي موقتي را كه در كارگاه احداث شده است ، در اختيار مي گيرد. بهاي اين تاسيسات و ساختمانها با در نظر گرفتن پرداختهايي كه قبلاً به پيمانكار شده است ، با توافق دو طرف تعيين مي شود و به حساب طلب پيمانكار منظور مي گردد و بابت آن وجهي به عنوان برچيدن كارگاه پرداخت نمي شود . اگر تاسيسات و ساختمان هاي پيشگفته در خارج از محل هاي تحويلي كارفرما ايجاد شده باشد ، كارفرما بهاي اجاره آنها را با توافق دو طرف تعيين مي شود ، براي مدتي كه به منظور تكميل كار در اختيار داشت به پيمانكار پرداخت مي كند . و)پيمانكار مكلف است كه مازاد مصالح و تجهيزات و ديگر تداركات خود را كه در محل هاي تحويلي كارفرما باقي مانده است ، حداكثر ظرف مدت 3 ماه از تاريخ ابلاغ كارفرما ، از محل هاي ياد شده خارج كند . در غير اين صورت ، كارفرما مي تواند براي خارج كردن آنها به نحوي كه مقتضي بداند عمل نمايد و هزينه هاي آن را به حساب بدهي پيمانكار منظور كند در اين صورت پيمانكار نمي تواند نسبت به ضرر و زيان وارد شده به اموال و دارايي هاي خود دعوايي مطرح نمايد . ز) در مورد تضمين هاي پيمانكار ، به ترتيب زير عمل مي شود : 1- تضمين انجام تعهدات پيمان ، طبق روش تعيين شده در تبصره 1 ماده 34 آزاد مي شود ، با اين تفاوت كه آخرين صورت وضعيت موقت موضوع تبصره پيشگفته  حداكثر تا يك ماه پس از تحويل كار ، اعم از قسمت تحويل موقت شده و تحويل قطعي شده ، با احتساب مصالح پاي كار تهيه مي شود . 2- تضمين حسن انجام كار قسمت تحويل موقت شده و قسمت تحويل قطعي شده ، هر يك جداگانه طبق ماده 35 آزاد مي شود .   ماده 49. تعليق الف )كارفرما مي تواند در مدت پيمان ، اجراي كار را براي يك بار و حداكثر سه ماه معلق كند ، در اين صورت بايد مراتب را با تعيين تاريخ شروع تعليق به پيمانكار اطلاع دهد . در مدت تعليق ، پيمانكار مكلف است كه تمام كارهاي انجام شده ، مصالح و تجهيزات پاي كار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت را بر اساس پيمان به طور شايسته ، حفاظت و حراست كند . ب)كارفرما هزينه هاي بالاسري پيمانكار را در دوران تعليق به ميزان تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، تعيين هزينه هاي ياد شده ، به توافق طرفين در زمان ابلاغ تعليق موكول شده باشد ، كارفرما در مورد ميزان آن با پيمانكار توافق مي نمايد . در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، هيچ نوع پيش بيني براي پرداخت هزينه هاي بالاسري پيمانكار در دوره تعليق نشده باشد ، كارفرما ماهانه مبلغي معادل 10 درصد متوسط كاركرد فرضي ماهانه را به پيمانكار مي پردازد . اگر به دستور كارفرما ، قسمتي از كار متوقف شود ، بابت هزينه هاي پيشگفته در مدت تعليق ، ماهانه مبلغي معادل 10 در صد متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، به تناسب مبلغ كار متوقف شده ، به پيمانكار پرداخت مي شود . براي تعيين هزينه تعليق ، كسر ماه به تناسب محاسبه مي شود . تبصره : در صورتيكه پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، تعليق پيمان از سوي كارفرما ابلاغ شود ، 80 درصد هزينه تعليق محاسبه شده طبق اين بند ، به پيمانكار پرداخت مي شود . ج) كارفرما و پيمانكار در مورد ماشين آلاتي كه پيمانكار مايل است در مدت تعليق از كارگاه خارج نمايد ، بدون پرداخت هيچ نوع هزينه اي ، توافق مي كنند . اجاره مربوط به دوران توقف آن تعداد از ماشين آلات كه در كارگاه باقي مي ماند ، بر اساس توافق طرفين به پيمانكار پرداخت مي شود . د) در صورتي كه تعليق بيش از سه ماه ضروري باشد ، كارفرما مي تواند با موافقت پيمانكار ، مدت تعليق را براي يك بار و حداكثر 3 ماه ، با شرايط پيش گفته افزايش دهد . در صورت عدم موافقت پيمانكار با تعليق بيش از 3 ماه پيمان خاتمه يافته و طبق ماده 48 عمل مي شود . ه) هرگاه عوامل موجب تعليق كار برطرف شود ، كارفرما با تعيين مهلتي براي پيمانكار به منظور آماده نمودن كارگاه ، تاريخ شروع مجدد كار را به پيمانكار ابلاغ مي كند .   ماده 50. هزينه تسريع كار ، خسارت تاخير كار الف ) اگر در مقابل پيش از موعد اتمام كار ، در اسناد و مدارك پيمان ، پرداخت هزينه تسريع كار به پيمانكار ، پيش بيني شده باشد و پيمانكار پيش از سپري شدن مدت پيمان ، عمليات موضوع پيمان را تكميل كند و آماده تحويل نمايد ، پيمانكار محق به دريافت هزينه تسريع  طبق شرايط پيش بيني  شده مي باشد . ب) در پايان كار، در صورتي كه مدت انجام كار ، بيش از مدت اوليه پيمان به علاوه مدت هاي تمديد شده پيمان باشد ، مهندس مشاور با رعايت ماده 30 و رسيدگي به دلايل پيمانكار ، مدت تاخير غير مجاز را تعيين مي كند ، تا پس از تصويب كارفرما ، به شرح زير ، ملاك محاسبه خسارت تاخير قرار گيرد . 1- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر نشود ، براي هر روز تاخير ، يك دو هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است . 2- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك دهم مدت پيمان بيشتر شود، تا يك دهم مدت پيمان طبق بند 1 و براي مازاد بر آن تا يك چهارم مدت پيمان ،براي هر روز تاخير يك هزارم مبلغ باقيمانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است . 3- هرگاه جمع مدت تاخير غير مجاز از يك چهارم مدت پيمان بيشتر شود ولي پيمان ادامه يابد ، مجموع خسارت هاي تاخير قابل دريافت از پيمانكار نمي تواند از جمع خسارت محاسبه شده بر پايه بند  (2) بيشتر شود و مدت اضافه بر يك چهارم مدت پيمان ، براي ادامه و انجام كار بدون دريافت خسارت منظور مي شود . 4- مبلغ باقي مانده كار كه در اجراي آن تاخير شده است ، عبارت است از مبلغ پيمان ، منهاي مبلغ صورت وضعيت مربوط به كار هاي انجام يافته تا آخرين روز مدت پيمان . 5- در صورتيكه پيمان ، طبق ماده 46 فسخ شود ، يا طبق ماده 48 ، به پيمان خاتمه داده شود ، تاخير كار نسبت به برنامه تفصيلي با رعايت ماده 30 بررسي شده ، ميزان مجاز و غير مجاز آن تعيين مي شود بابت تاخير غير مجاز پيمانكار ، طبق مفاد اين بند ، پرداخت خسارت تاخير به پيمانكار تعلق  مي گيرد . در اين حالت ، مبلغ باقي مانده كار كه در اجراي آن تاخير شده ، عبارت است از مبلغ كارهايي كه طبق برنامه زمان تفصيلي و با در نظر گرفتن تاخير مجاز پيمانكار بايد تا تاريخ فسخ  يا خاتمه پيمان انجام مي شد منهاي مبلغ كار انجام شده . 6- در مواردي كه اخذ خسارت تاخير بيش از ارقام درج شده در اين ماده ضروري مي باشد و در اسناد و مدارك پيمان ، ميزان آن پيش بيني شده باشد ، خسارت تاخير را بر اساس آن محاسبه مي كنند .   ماده 51. صورت حساب نهايي صورت حساب نهايي پيمان كه ظرف مدت 3 ماه از تاريخ تصويب صورت وضعيت قطعي توسط كارفرما تهيه مي شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعيت قطعي كه طبق ماده 40 تهيه و تصويب ميشود و مبلغي كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان به مبلغ بالا اضافه يا از آن كسر مي گردد ، مانند وجوه ناشي از تعديل آحاد بها ، بهاي مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات تحويلي كارفرما به پيمانكار ، مبلغ جبران خسارت يا جريمه هاي رسيدگي و قطعي شده . صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما در صورتي كه مورد قبول پيمانكار باشد ، توسط كارفرما و پيمانكار امضا مي شود . اگر پيمانكار به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط  كارفرما معترض باشد و آن را امضا نكند ، بايد ظرف يك ماه ، نظر خود را با مدارك كافي به كارفرما بنويسد و گر نه صورت حساب نهايي از طرف پيمانكار پذيرفته شده تلقي ميشود . صورت حساب نهايي تائيد شده به شرح بالا كه ملاك تسويه حساب پيمانكار طبق ماده 52 قرار مي گيرد ، براي دو طرف پيمان قطعي است و گر نه هر گونه اعتراضي و ادعايي در مورد آن بي تاثير  مي باشد . در صورتي كه پيمانكار نسبت به صورت حساب نهايي تهيه شده توسط كارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعيين شده اعلام كند و اعتراض او مورد پذيرش كارفرما قرار نگيرد ، پيمانكار مي تواند براي حل مسئله ، طبق ماده 53 اقدام نمايد . تبصره 1. در صورتي كه به علت تاخير در رسيدگي آخرين صورت وضعيت موقت يا صورت وضعيت قطعي يا تاخير در تهيه صورت حساب نهايي، هزينه هاي اضافي بابت تمديد ضمانت نامه هاي پيمانكار ايجاد شود ، كارفرما اين هزينه هاي اضافي را كه از سوي پيمانكار تامين شده است ، به او پرداخت مي كند و اگر مدت تاخير در آزاد كردن هر يك از تضمينها از 3 ماه بيشتر شود ، كارفرما تضمين مربوط را آزاد مي نمايد . تبصره 2.هر گاه بر اساس صورت وضعيت قطعي ، معلوم شود كه در آخرين صورت وضعيت موقت ، پيمانكار بدهكار نبوده يا بدهي او كمتر از نصف كسور تضمين حسن انجام كار بوده است يا طبق صورت حساب نهايي ،مشخص شود كه در زمان تصويب صورت وضعيت قطعي پيمانكار بدهكار نبوده است ، كارفرما بايد بي درنگ تضمين آزاد نشده مربوط به هر يك از مدارك ياد شده را آزاد كرده و هزينه تمديد آنها را از سوي پيمانكار تامين شده است ، براي مدتي  كه در آزاد نمودن آنها تاخير ايجاد كرده ، پرداخت كند .   ماده 52. تسويه حساب الف) هرگاه بر اساس صورت حساب نهايي كه به شرح ماده 51 تهيه شده است، پيمانكار بستانكار شود، طلب او حداكثر در مدت يك ماه از تاريخ امضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما پرداخت مي گردد و به غير از نصف تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي بايد نزد كارفرما باقي بماند ، ديگر تضمين هاي پيمانكار ، از هر نوع كه باشد ، بي درنگ آزاد مي شود. ب) هر گاه بر اساس صورت حساب نهايي ، پيمانكار بدهكار شود ، مكلف است كه در مدت يك ماه از تاريخ انقضاي صورت حساب نهايي يا اعلام كارفرما ، به شرح بالا طلب كارفرما را بپردازد و اگر از اين پرداخت استنكاف ورزد يا تاخير ورزد ، كارفرما حق دارد ، بدون انجام تشريفات قضايي ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمين هاي پيمانكار (در صورتي كه طبق ماده 47 ضبط نشده باشد ) وصول نمايد و اگر مبالغ اين تضمينها تكافو ننمايد ، با رعايت قوانين جاري كشور از ديگر داراييهاي او وصل كند . هرگاه پيمانكار در مهلت مقرر بالا ، طلب كارفرما را پرداخت كند ، به غير از نصف كسور تضمين حسن انجام كار ، كه تا تحويل قطعي نزد كارفرما باقي مي ماند ، بقيه ضمانت نامه ها و سپرده هاي او ، به هر عنوان كه باشد ، بي درنگ آ‍زاد مي شود .   ماده 53. حل اختلاف الف ) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، دو طرف مي توانند براي حل سريع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري طبق بند (ج) بر حسب مورد ، به روش تعيين شده در بند هاي 1 و2 عمل نمايد . 1-  در مورد مسائل ناشي از برداشت متفاوت دو طرف از متون بخش نامه هايي كه به استناد ماده 23 قانون برنامه و بودجه از سوي سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است ، هر يك از دو طرف از سازمان برنامه و بودجه چگونگي اجراي بخشنامه مربوطه را استعلام نمايد و دو طرف طبق نظري كه از سوي سازمان برنامه و بودجه اعلام مي شود ، عمل كنند . 2-  در مورد اختلاف نظرهايي كه خارج از شمول بند 1 است ،رسيدگي و اعلام نظر دوباره آنها به كارشناس يا هيات كارشناسي منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف طبق نظري كه از سوي كارشناس يا هيات كارشناسي ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط اعلام مي گردد ، عمل كنند . ب) در صورتي كه دو طرف در انتخاب كارشناس يا هيات كارشناسي موضوع بند 2 ، به توافق نرسد يا نظر اعلام شده طبق بند هاي 1 و2 ، مورد قبول هر يك از دو طرف نباشد ، براي حل اختلاف ، طبق بند (ج) اقدام ميگردد . ج) هرگاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان دو طرف اختلاف نظر پيش آيد ، هريك از طرفها مي تواند درخواست ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به داوري ره به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد . تبصره 1. چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختلاف شوراي عالي فني خواهد بود . تبصره : رسيدگي و اعلام نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و مقررات مربوط انجام مي شود . پس از اعلام نظر شوراي ياد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند . د) ارجاع موضوع يا موضوعات مورد اختلاف به شوراي عالي فني ، تغييري در تعهدات قراردادي دو طرف نمي دهد و موجب آن نمي شود كه يكي از دو طرف به تعهدات قراردادي خويش عمل نكند . ماده 54. قوانين و مقررات حاكم بر پيمان قوانين و مقررات حاكم بر پيمان منحصراً قوانين و مقررات كشور جمهوري اسلامي ايران است . نماينده كارفرما                                                     نماينده پيمانكار نام و نام خانوادگي                                                  نام و نام خانوادگي امضاء                     
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 12:59 روز یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} شرايط عمومي پيمان   فصل اول تعاريف و مفاهيم   ماده 1 . پيمان پيمان مجموعه اسناد و مداركي است كه در ماده 2 موافقت نامه پيمان درج شده است . ماده 2. موافقت نامه موافقت نامه سندي است كه مشخصات اصلي پيمان ، مانند مشخصات دو طرف ، موضوع ، مبلغ و مدت پيمان در آن بيان شده است . ماده 3. شرايط عمومي شرايط عمومي ، مفاد همين متن است كه شرايط عمومي حاكم بر پيمان را تعيين ميكند . ماده 4. شرايط خصوصي شرايط خصوصي، شرايط خاصي است كه به منظور تكميل شرايط عمومي ، براي اين پيمان ، با توجه به وضعيت و ماهيت آن ، تنظيم شده است . موارد درج شده در شرايط خصوصي ، هيچ گاه نمي تواند مواد شرايط عمومي را نقض كند . ماده 5 . برنامه زماني اجراي كار الف) برنامه زماني كلي : برنامه اي است كه در آن، زمانبندي كلي كار هاي مورد پيمان بر حسب ماه ، منعكس گشته و  در اسناد و مدارك پيمان درج شده است . ب) برنامه زماني تفصيلي : برنامه اي است كه زمان بندي فعاليت هاي مختلف كار هاي موضوع پيمان ، به تفصيل و در چارچوب برنامه زماني كلي ، در آن آمده است . ماده 6. كارفرما كارفرما ، شخص حقوقي است كه يك سوي امضاء  كننده پيمان است و عمليات موضوع پيمان را بر اساس اسناد  و مدارك پيمان ، به پيمانكار واگذار كرده است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني كارفرما ، در حكم كارفرما مي باشد . ماده 7. پيمانكار پيمانكار ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه سوي ديگر امضاء كننده پيمان است و اجراي موضوع پيمان را بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، به عهده گرفته است . نمايندگان و جانشين هاي قانوني پيمانكار ، در حكم پيمانكار مي باشد . ماده 8. مدير طرح مدير طرح ، شخص حقوقي است كه به منظور مديريت اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود .   ماده 9. مهندس مشاور ، مهندس ناظر الف) مهندس مشاور ، شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي نظارت بر اجراي كار ، در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان ، از سوي كارفرما به پيمانكار معرفي مي شود . ب) مهندس ناظر ، نماينده مقيم مهندس مشاور در كارگاه است و در چارچوب اختيارات تعيين شده در اسناد و مدارك پيمان به پيمانكار معرفي ميشود .   ماده 10. رئيس كارگاه رئيس كارگاه، شخصي حقيقي داراي تخصص و تجربه لازم است كه پيمانكار ، او را به مهندس مشاور معرفي مي كند تا اجراي موضوع پيمان در كارگاه را سرپرستي كند .   ماده 11. پيمانكار جزء پيمانكار جزء، شخص حقيقي يا حقوقي است كه تخصص در كار هاي اجرايي دارد و پيمانكار براي اجراي بخشي از عمليات موضوع پيمان ، با او قرارداد مي بندد.   ماده 12. كار ، كارگاه ، تجهيز ، و برچيدن كارگاه الف) كار ، عبارت است از مجموعه عمليات ، خدمات يا اقدامات مورد نياز ، براي آغاز كردن ، انجام و پايان دادن عمليات موضوع پيمان است و شامل كارهاي دايمي است كه باقي خواهد ماند و به عنوان موضوع پيمان تحويل كارفرما مي گردد ، و كار هاي موقتي است كه به منظور اجرا  و نگه داري موضوع پيمان انجام مي شود . ب) كارگاه ، محل يا محل هايي است كه عمليات موضوع پيمان در آن اجرا مي شود يا به منظور اجراي پيمان ، با اجازه ي كارفرما از آن استفاده مي كنند . كارگاهها يا كارخانه هاي توليدي خارج از محلها و زمين هاي تحويلي كارفرما ، كه به منظور ساخت تجهيزات يا قطعاتي كه در كار نصب خواهد شد مورد استفاده قرار مي گيرد ج) تجهيز كارگاه ، عبارت از عمليات ، اقدام ها و تداركاتي است كه بادي به صورت موقت براي دوره اجرا انجام شود ، تا آغاز كردن و انجام دادن عمليات موضوع پيمان ، طبق اسناد و مدارك پيمان ، ميسر شود . د) برچيدن كارگاه ، عبارت است از جمع آوري مصالح ، تجهيزات ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، خارج كردن مواد زايد ، مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ديگر تداركات پيمانكار از كارگاه و تسطيح و تميز كردن محل هاي تحويلي كارفرما مي باشد . ماده 13. مصالح ، تجهيزات، مصالح و تجهيزات پاي كار ، ماشين آلات و ابزار ، تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، وسايل الف) مصالح، عبارت است از مواد ، اجناس و كالاها يي كه در عمليات موضوع پيمان مصرف يا نصب شده و در كار باقي مي ماند . ب) تجهيزات، عبارت از دستگاهها و ماشين آلاتي است كه در عمليات موضوع پيمان و در كار باقي مي ماند . ج) مصالح و تجهيزات پاي كار، عبارت از مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار ، با توجه به اسناد و مدارك پيمان براي اجراي موضوع پيمان ، تهيه كرده و در محلي يا محلهايي از كارگاه كه در طرح جانمايي تجهيز كارگاه به عنوان انبار كارگاه يا محل انباشت مصالح تعيين گرديده است ، نگه داري و حفاظت مي كند . مصالح و تجهيزات موجود در محل مصرف يا نصب نيز مصالح و تجهيزات پاي كار ناميده مي شود . تبصره – قطعات پيش ساخته و تجهيزاتي كه در اجراي موضوع پيمان ، با اجازه ي كارفرما و زير نظر مهندسين مشاور ، در كارگاه ها ويا در كارخانه هاي توليدي خارج از كارگاه ساخته شود نيز در حكم مصالح و تجهيزات پاي كار به شمار مي رود . د) ماشين آلات و ابزار ، عبارت از دستگاه ها ، تجهيزات ، ماشين آلات  و به طور كلي ، ابزار هاي اجراي كار است كه به منظور اجراي موضوع پيمان به صورت موقت به به كار گرفته مي شود . ماشين آلات و ابزار را ممكن است ماشين آلات نيز به نامند . ه) تاسيسات و ساختمان هاي موقت ، عبارت از انواع ساختمان ها ، محوطه سازيها ، انبارها ، تاسيسات آب ، برق ، سوخت و مخابرات ، شالوده دستگاه ها ، و به طور كلي ، تمام تاسيسات و بناهايي است كه به صورت موقت ، براي دوره اجرا تامين شده و جزء كار هاي تجهيز كارگاه به شمار مي رود . و) وسايل ، عبارت از اثاثيه اداري ، مسكوني آشپزخانه و ديگر لوازم مورد نيازي است كه براي دوره اجرا تامين شده و جزو  تجهيز كارگاه منظور مي شود .   ماده 14-برآورد هزينه اجراي كار ، مبلغ پيمان ، مبلغ اوليه پيمان ، مبلغ نهايي پيمان ، ضريب پيمان ، نرخ پيمان ، مدت پيمان ، مدت اوليه پيمان ، متوسط كاركرد فرضي ماهانه الف ) برآورد هزينه اجراي كار، مبلغي است كه به عنوان هزينه اجراي موضوع پيمان ، به وسيله كارفرما محاسبه و اعلام شده است . ب) مبلغ پيمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه يا احتساب مبلغ ناشي از تغيير مقادير كار قيمت جديد است . مبلغ پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه است كه مبلغ اوليه پيمان ناميده  مي شود . ج)مبلغ نهايي پيمان ، مبلغ درج شده در ماده 3 موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس اسناد و مدارك پيمان ، در آن ايجاد شده مي شود . د) ضريب پيمان ،حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مبلغ برآورد هزينه اجراي كار است . ه) نرخ پيمان ، در مورد هر يك از اقلام كار عبارت است از بهاي واحد آن قلم در فهرست بهاي منضم به پيمان با اعلام ضريب پيمان و ضريب هاي پيش بيني شده در فهرست بها و مقادير كار است . در پيمانهايي كه مشمول تعديل آحاد بهاء هستند ، نرخ پيمان ، نرخ محاسبه شده به روش پيشگفته ، پس از اعمال تعديل آحاد بها مي باشد . و) متوسط كاركرد فرضي ماهانه ، عبارت است از حاصل تقسيم مبلغ اوليه پيمان به مدت اوليه پيمان است . ز) ، مدت پيمان يا مدت اجراي پيمان ، مدت درج شده در بند ماده 4 موافقت نامه و تغييرات احتمالي است كه بر اساس ماده 30 در آن ايجاد مي شود . مدت پيمان هنگام مبادله پيمان ، همان مدت درج شده در ماده 4 موافقت نامه است كه مدت اوليه پيمان ناميده مي شود .   ماده 15. روز ، ماه ، تاريخ ها ، مفرد و جمع ، عنوان ها الف) روز و ماه روز و ماه  تقويمي و شمسي است . ب) تاريخ طبق تقويم رسمي كشور است . ج) هر جا كه معناي عبارت ايجاب كند ، كلمه مفرد معناي جمع و كلمات جمع معناي مفرد دارد . د) عنوان هاي به كار رفته در متون موافقت نامه يا شرايط عمومي و ديگر قسمت هاي اسناد و مدارك پيمان ، صرفاً به منظور راهنمايي و آگاهي از مفاد اسناد و مدارك است و نمي توان در تفسير اسناد و مدارك پيمان ، از آنها استفاده كرد .   فصل دوم تاييدات  و تعهدات پيمانكار   ماده 16. تاييدات پيمانكار موارد زير را پيمانكار تعيين مي كند : الف ) تمام اسناد و مدارك موضوع ماده 2 موافقت نامه را مطالعه نموده و از مفاد آن كاملاً آگاه شده است . ب) نسبت به تامين نيروي انساني مورد نياز و تدارك مصالح ، تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار اجراي كار طبق مشخصات در محل با از نقاط ديگر ، اطمينان يافته است . ج) محل اجراي كار را ديده و بررسي كرده است و از وضعيت آب و هوا ، بارندگي ف و امكان اجراي كار در فصل هاي مختلف سال ، با توجه به آمار 20 پيش از تاريخ ارائه پيشنهاد قيمت و در نظر گرفتن مدت اجراي كار ، اطلاع يافته است . د) از قوانين و مقررات مربوط به كار ، بيمه هاي اجتماعي، ماليات ها ، عوارض ، و ديگر قوانين  و مقررات ، كه تا تاريخ تسليم پيشنهاد معمول و مجرا بوده است ، كاملاً مطلع بوده و متعهد است كه همه آنها را رعايت نمايد . در هر حال ، مسئوليت عدم رعايت قوانين  و مقررات ياد شده ، بر عهده پيمانكار است . ه) در تهيه پيشنهاد قيمت ، سود مورد نظر خود و تمام هزينه هاي ناشي از مفاد بند هاي بالا را در نظر گرفته و بعداً از هيچ بابت ، حق درخواست اضافه پرداختي ندارد . به هر حال ، پيمانكار تاييد مي كند كه هنگام تسليم پيشنهاد ، مطالعات كافي انجام داده و هيچ موردي باقي نمانده است كه بعداً در مورد استناد به جهل خود نمايد .   ماده 17. كاركنان الف ) پيمانكار متعهد است كه عمليات موضوع پيمان را به وسيله افرادي كه در كار خود تخصص و تجربه كافي دارند ، انجام دهد . كساني كه در اجراي اين پيمان ، خدماتي براي پيمانكار انجام دهند ، كاركنان پيمانكار شناخته مي شوند . اگر در اسناد و مدارك پيمان ، استفاده از متخصصان خارجي  پيش بيني شده باشد ، پيمانكار متعهد است قبلاً وضعيت استخدام مانند ميزان حقوق مزايا ، مدت استخدام و محل اقامت و مشخصات آنها را به وسيله مهندس مشاور به اطلاع كارفرما برساند و با رعايت مقررات ذي ربط  و تامين هزينه هاي مربوط ، براي استخدام آنها اقدام كند . كارفرما تسهيلات لازم را براي استخدام متخصصان ياد شده  فراهم مي نمايد . تشخيص لزوم و حدود تسهيلات مزبور با كارفرماست و اين مساعدت از مسئوليت پيمانكار نمي كاهد . ب) تامين نيروي انساني مورد نياز و محل سكونت مناسب ، آب آشاميدني و روشنايي كافي براي آنها به عهده پيمانكار است . پيمانكار بايد براي تدارك دايمي آذوقه كارگران ، اقدامات لازم به عمل آورد، بدون آنكه اين اقدام براي وي حق انحصار ايجاد كند و به آزادي كارگران در تامين مواد مورد نياز آنها ، از هر منبعي كه مايل به تحصيل‌ آن باشد محدوديتي وارد سازد . بهاي آذوقه كه بدين ترتيب از طرف پيمانكار تهيه مي شود ، نبايد از بهاي جنس مشابه در نزديكترين شهر يا محل گرانتر باشد و پيمانكار نمي تواند هزينه هاي ديگر ، مانند هزينه حمل را به قيمت هاي خريد اضافه كند . ج) كاركنان ايراني كارگاه بايد داراي شناسنامه ، و كاركنان بيگانه بايد داراي پروانه اقامت و اجازه مار باشند . د) پيمانكار نبايد شاغل كارفرما ، وزارتخانه ها ، سازمانها و شركت هاي دولتي و شهرداريها را بدون اجازه  مسئولان ذي ربط استخدام نمايد . همچنين پيمانكار بايد از به كار گماشتن اشخاصي كه استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومي مجاز نيست ، خودداري كند . ه) پيمانكار موظف است كه براي كارگران كارنامه كاركرد روزانه صادر كند و در اختيار آنان قرار دهد . مهندس ناظر مي تواند از ادامه كار كارگران بدون كارنامه جلوگيري نمايد . و) پيمانكار متعهد است كه دستمزد كارگران خود را طبق قانون كار مرتباً پرداخت نمايد . در صورتي كه پرداخت دستمزد كارگران تاخيري  پيش آيد ، مهندس مشاور به پيمانكار اخطار مي كند كه طلب كارگران را پرداخت نمايد . در صورت استنكاف پيمانكار ، كارفرما مي تواند دستمزد كارگران را براي ماه يا ماه هايي كه صورت وضعيت آن به پيمانكار پرداخت شده است ، طبق كارنامه هاي كارگري كه در دست كارگران و داراي امضاي رئيس كارگاه است ، با توجه به پرداخت هاي علي الحساب  كه به آنها شده است ، با حضور نماينده مهندس مشاور و پيمانكار ، از محل مطالبات پيمانكار پرداخت كند و مبلغ پرداختي را به اضافه 15 درصد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور كند . در صورتي كه نماينده پيمانكار ، با وجود اخطار مهندس مشاور از حضور براي پرداخت ها خودداري كند ، كارفرما پرداخت مزبور را انجام مي دهد ، بدون اين كه پيمانكار حق اعتراضي بر اين عمل و مبلغ پرداختي و تعداد كارگران و ميزان استحقاقي آنان داشته باشد . در صورت تكرار تاخير در پرداخت دستمزد كارگران به مدت بيش از يك ماه ، براي ماهي كه صورت وضعيت آن پرداخت شده است ، كارفرما مي تواند پيمان را فسخ نمايد . ز)پيمانكار مي كوشد تا حد ممكن ، كارگران مورد نياز خود را از بين ساكنان منطقه اجراي كار ، كه صلاحيت انجام كار هاي موضوع پيمان را داشته باشند ، انتخاب كند و به كار گمارد.  ح) پيمانكار موظف به اجراي مقررات بيمه هاي درماني و اجتماعي ، مقررات و دستور العمل هاي حفاظتي فني و بهداشت كار است . ط) در اجراي اين پيمان ، پيمان كار در مقابل كارفرما مسئول اعمال كاركنان خود است ، هرگاه كاركنان و كارگران پيمانكار و پيمانكاران جزء ، صلاحيت لازم را براي انجام كار مربوط را نداشته باشد يا باعث اختلال نظم كارگاه شوند ، مهندس مشاور يا مهندس ناظر ، مراتب را براي بار اول به رئيس كارگاه تذكر مي دهد ، و در صورت تكرار ، مي تواند از پيمانكار بخواهد كه متخلفان را از كار بركنار كند . در اين صورت پيمانكار مكلف به اجراي اين دستور است و حق ندارد بركنار شدگان را بار ديگر در همان كارگاه به كار گمارد . اجراي اين دستور از مسئوليت هاي پيمانكار نمي كاهد و ايجاد حقي براي او نمي كند .   ماده 18-مسئوليت حسن اجراي كار ، برنامه كار ، گزارشي پيشرفت كار ، هماهنگي با پيمانكاران ديگر ، رئيس كارگاه الف) پيمانكار مسئوليت كامل حسن اجراي كار هاي موضوع پيمان  را طبق اسناد و مدارك پيمان به عهده دارد . ب)پيمانكار متعهد است كه سازمان ، روش اجرا و برنامه زماني تفصيلي اجراي كار را طبق نظر مهندس مشاور بر اساس نقشه هاي موجود  و برنامه زماني كلي تهيه كند و ظرف مدت يك ماه از تاريخ مبادله پيمان ، يا مدت ديگري كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، تسليم مهندس مشاور نمايد  يا پس از اصلاح و تصويب كارفرما براي اجرا به پيمانكار ابلاغ شود . اگر اسناد و مدارك پيمان ، جزئياتي براي چگونگي تهيه برنامه زماني تفصيلي و به هنگام كردن آن تعيين شده باشد ، پيمانكار ملزم به رعايت آن مي باشد . ج) در صورتي كه حين اجراي كار ، پيمانكار تشخيص دهد كه تغييراتي در برنامه زماني تفصيلي ضروري است ، موظف است پيش از رسيدن موعد انجام كارهايي كه به نظر او بايد در برنامه آن تغيير داده شود ، مراتب را با ذكر دليل ، به مهندس مشاور اطلاع دهد . مهندس مشاور ، تغييرات مورد تقاضاي پيمانكار را در قالب برنامه زماني كلي رسيدگي مي كند و آنچه را كه مورد قبول است ، پس از تصويب كارفرما ، به پيمانكار ابلاغ مي كند . بديهي است كه اين تغييرات در حدود مندرجات پيمان ، از ميزان تعهدات و مسئوليت هاي پيمان كار نمي كاهد . اگر تغيير برنامه زماني تفصيلي  از سوي مهندس مشاور مطرحشود ، پيمانكار با توجه به نظر مهندس تغييرات برنامه زماني تفصيلي را تهيه مي كند و به شرح پيشگفته ، براي طي مراتب بررسي و تصويب ، تسليم مهندس مشاور مي نمايد . د ) پيمانكار متعهد است كه هماهنگي لازم را با ديگر پيمانكاران يا گرو هاي اجرايي متعلق به كارفرما كه به نحوي با موضوع قرارداد مرتبطند به عمل آورد . برنامه ريزي چگونگي اين هماهنگي توسط مهندس مشاور به پيمانكار ابلاغ مي شود. ه ) پيمانكار مكلف است كه در پايان هر ماه ، گزارش كامل كار هاي انجام شده در آن ماه را تهيه نمايد . شكل و چگونگي تهيه گزارش مهندس مشاور تعيين مي كند . اين گزارش شامل مقدار و درصد فعاليت هاي انجام شده ، ميزان پيشرفت با تاخير نسبت به برنامه زماني تفصيلي ، مشكلات و موانع اجرايي ، نوع و مقدار مصالح و تجهيزات وارد شده به كارگاه ، تعداد و نوع ماشين‌ آلات موجود و آماده به كار ، تعداد و تخصص نيروي انساني موجود و ديگر اطلاعات لازم مي باشد . در صورتي كه جزئيات ديگري براي چگونگي تهيه گزارش پيشرفت كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده باشد ، پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد . ز)پيمانكار بايد پيش از آغاز عمليات ، شخص واجد صلاحيتي را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد به عنوان رئيس كارگاه معرفي نمايد . رئيس كارگاه بايد در اوقات كار در كارگاه حاضر باشد و عمليات اجرايي ، با مسئوليت و نظارت او انجام شود . اگر ضمن كار معلوم شود كه رئيس كارگاه قادر به انجام وظايف خود نيست ، مهندس مشاور با ذكر دليل ، درخواست تعويض او را از پيمانكار خواهد كرد و پيمانكار مكلف است ظرف يك ماه ، شخص واجد صلاحيت ديگري را كه مورد قبول مهندس مشاور باشد معرفي نمايد . پيمانكار بايد به منظور اجراي كار و دريافت دستور كارها و نقشه ها از مهندس مشاور و همچنين براي تنظيم صورت وضعيت هاي موقت ، اختيارات  كافي به رئيس كارگاه بدهد . هر نوع اخطار و اعلام كه مربوط به اجراي كار باشد و از طرف مهندس مشاور يا نماينده او به رئيس كارگاه ابلاغ شود ، در حكم  ابلاغ به پيمانكار است . پيمانكار مي تواند در صورت لزوم ، رئيس كارگاه را عوض كند ، مشروط به اينكه پيش از تعويض ، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند و صلاحيت جانشين او مورد قبول نامبرده باشد   ماده 19-كنترل نقاط نشانه ، پياده كردن نقشه ها ، اندازه گيري الف) پيمانكار ، پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان ، بايد نقاط نشانه م مبداء را از لحاظ تطبيق با نشانه ها كنترل نمايد و در صورتي كه اختلافي موجود نباشد ، درستي آنها را تائيد و اعلام دارد و در صورتي كه اختلافي وجود داشته باشد، مراتب را به اطلاع مهندس مشاور برساند تا وضع موجود با مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه شود و ملاك شروع عمليات قرار گيرد . بديهي است كه پس از آغاز عمليات ، هيچ گونه اعتراضي از جانب پيمانكار در اين زمينه پذيرفته نيست . پس از تحويل هر قسمت از كارگاه ، پيمانكار بايد بي درنگ ، نقاط نشانه و مبداء و همچنين علايم مربوط به آنها را با بتن يا مصالح بنايي تثبيت نمايد و در طول مدت اجراي كار تا تحويل موقت ، به هزينه خود ، حفظ و نگه داري كند . ب) پيمانكار متعهد است كه نقشه ها ، امتدادها و محورها را با نظارت مهندس مشاور پياده كند و درستي آنها را با مهندس مشاور صورت جلسه كند . در صورتي كه هنگام پياده كردن نقشه ها ، امتدادها و محورها ، اختلافي در مورد تراز زمين طبيعي با تراز آنها در مدارك فني مشاهده شود ، وضع موجود را پيمانكار و مهندس مشاور و كارفرما صورت جلسه مي كنند . تراز كف پي بناها وزير سازي راهها تمام عملياتي كه پس از انجام كار پوشيده مي شوند و بعداً مرئي نيستند ، يا به هر صورت ، كنترل و اندازه گيري كامل آنها ميسر نباشد ، بايد پيش از پوشيده شدن يا از بين يا از بين رفتن آثار آنها ، صورت مجلس شود و به امضاي مهندس ناظر و رئيس كارگاه برسد . اين صورت مجلسها ، ملاك اندازه گيري ها در تنظيم صورت وضعيت هاست . اگر پيمانكار عملياتي را كه بايد مورد آزمايش يا بازديد قرار گيرد و تاييد شود ، پيش از اينكه اقدامات پيشگفته انجام شود بپوشاند ، موظف است پوشش هاي انجام شده را به هزينه خود بردارد و پس از انجام آزمايشها و بازديدها و بازديد هاي لازم و تائيد انجام كار از سوي مهندس ناظر ، به هزينه خود ، نسبت به پوشش مجدد و اصلاح كار اقدام كند . ج) اندازه گيري ها بر اساس نقشه هاي اجرايي ، دستور كارهاي اجرا شده و صورت جلسه ها ، كه شامل كروكي هاي لازم و روشن است ، انجام مي شود .   ماده 20. تجهيز كارگاه ، تدارك مصالح ، تجهيزات و ماشين آلات الف) پيمانكار موظف است كه پس از تحويل گرفتن كارگاه ، با توجه به مدت تعيين شده براي تجهيز ، طرح جانمايي تجهيز كارگاه را ت تهيه كرده و پس از تائيد مهندس مشاور ، آن را مبناي تجهيز كارگاه قرار دهد . تامين آب ، برق ، سوخت  و مخابرات ، و به طور كلي ، تجهيز كامل كارگاه ، به نحوي كه براي اجراي كار طبق اسناد و مدارك پيمان لازم است ، به عهده پيمانكار مي باشد ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد . ب) تامين نيروي انساني ، مصالح و تجهيزات ، ماشين آلات و ابزار به عهده پيمانكار است ، مگر آنكه در اسناد و مدارك پيمان ، ترتيب ديگري پيش بيني شده باشد . مصالح و تجهيزاتي كه پيمانكار براي انجام عمليات موضوع پيمان تهيه و در كارگاه نگه داري مي كند ، بايد به قرار زير باشد : 1)     اگر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده  يا بعداً معين مي شود ، بايد از همان منابع تهيه گردد . نمونه يا كاتالوگ فني مصالح و تجهيزات يابد از نظر تطبيق با مشخصات فني ، بيش از سفارش ، به تائيد مهندس مشاور برسد . در هر حال ، از نظر مرغوبيت بايد كاملاً طبق مشخصات فني باشد و مورد تائيد مهندس مشاور قرار بگيرد . 2)     ذكر منابع تهيه مصالح و تجهيزات در اسناد و مدارك پيمان يا تعيين آنها ضمن اجرا ، از تعهدات پيمانكار در قبال تهيه مصالح مرغوب و كافي نمي كاهد . بدين روي ، پيمانكار موظف است با مطالعه كافي نسبت به امكانات محلي و كيفيت منابع تهيه مصالح و تجهيزات ، نظر و پيشنهاد خود را تسليم مهندس مشاور كند . در صورتي كه استفاده از اين قبيل منابع مورد موافقت مهندس مشاور و كارفرما قرار بگيرد ، اقدام به تهيه و حمل آنها نمايد . بديهي است كه كارفرما اين حق را دارد كه منابع تهيه مصالح را تغيير دهد و پيمانكار موظف به رعايت آن مي باشد . اگر به مناسبت اين تغيير محل ، اضافه يا كسر هزينه اي بابت تغيير مسافت حمل يا عوامل ديگر ايجاد شود ، تفاوت بهاء ، به اقتضاي مورد ، از پيمانكار كسر يا به او پرداخت مي شود . پيمانكار ملزم به رعايت مقررات مربوط به استخراج و بهره برداري شن و ماسه و ديگر مصالح معدني است . 3)     نوع ، مقدار و تاريخ ورود مصالح و تجهيزات به كارگاه بايد با مهندس ناظر صورت جلسه شود . مصالح بايد به طور مرتب به نحوي انبار شود كه تمام آن به سهولت قابل بازرسي ، شمارش يا اندازه گيري باشد . انبار مصالح بايد از هر لحاظ قابل حفاظت بوده تا مصالح در مقابل عوامل جوي و عوامل ديگر مصون باشد . ج) هر گاه تهيه و يا توزيع مصالح و لوازمي در داخل كشور در انحصار دولت باشد ، كارفرما تسهيلات لازم را براي تهيه آن مصالح و لوازم فراهم مي كند . اگر تهيه بعضي از مصالح و لوازم ، طبق مشخصات ذي ربط در داخل كشور ميسر نباشد و ورود آنها هم از طرف دولت ممنوع شده يا بشود ، كارفرما يا خودش اجازه ورود مصالح و لوازم مزبور را براي پيمانكار تحصيل مي كند يا مشخصات را تغيير مي دهد . د)در مواردي كه مصالح و تجهيزاتي  بايد به وسيله پيمانكار از خارج از كشور تهيه شود ، كارفرما اجازه ورود آنها را از سازمان هاي ذيربط به هزينه پيمانكار تحصيل مي نمايد . هر گاه ضمن اجراي كار ، محدوديت هاي جديدي پيش آيد كه به علت آن ، پيمانكار نتواند مصالح و تجهيزات مورد نياز اجراي كار را در مدتي كه برنامه پيشرفت كار ايجاد مي كند از خارج از كشور تهيه و وارد كند ، مراتب را با ذكر دليل و ارائه اسناد از طريق مهندس مشاور به اطلاع كارفرما مي رساند تا با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، كارفرما در مورد چگونگي تامين اين قبيل مصالح و تجهيزات ، تصميم گيري نمايد . ه) در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، مشخصاتي براي ماشين آلات و ابزار اجراي كار تعيين شده باشد ، پيمانكار بايد آنها را طبق مشخصات تعيين شده ، تامين كند . هر گاه ضمن اجراي كار ، مهندس مشاور تشخيص دهد كه ماشين آلات و ابزار موجود پيمانكار ، براي اتمام كار در مدت پيمان كافي نيست يا مشخصات آنها براي اجراي كار مناسب نيست ، مراتب را به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار مكلف است كه ماشين آلات و ابزار خود را طبق نظر مهندس مشاور و در مدتي كه نامبرده تعيين مي نمايد ، تكميل و تقويت كند ، بدون اينكه براي اين كار ، ادعاي خسارت يا هزينه هاي اضافي از كارفرما داشته باشد . و) پيمانكار نمي تواند ماشين آلات و ابزار را كه براي انجام عمليات لازم است ، از كارگاه خارج كند . در مورد بيرون بردن ماشين آلات كه در كارگاه مورد نياز نيست ، پيمانكار ، تقاضاي بيرون بردن ماشين آلات مزبور را به مهندس مشاور تسليم مي كند . مهندس مشاور به تقاضا ي او رسيدگي مي كند ، و در صورتي كه موجه باشد ، اجازه خروج مي دهد . ز) در صورتي كه طبق اسناد و مدارك پيمان ، تامين اقلامي از تجهيزات كه پيمانكار بايد نصب كند و به طور دايم در كار باقي بماند ، در تعهد كارفرما باشد ، پيمانكار مسئول عملكرد ناقص احتمالي اين تجهيزات  نيست ، مگر آنكه ثابت شود كه نقص آنها مربوط به كار پيمانكار است . ح) اگر در اسناد و مدارك پيمان ، تكليفي براي تهيه غذا ، مسكن و دفتر كار كاركنان كارفرما، مهندس مشاور و آزمايشگاه در محل كار به عهده پيمانكار گذاشته شود ، پيمانكار موظف به تامين آنها، طبق شرايط پيش بيني شده ، مي باشد .   ماده 21.حفاظت از كار و شخص ثالث ، بيمه كار ، مراقبت هاي لازم الف) پيمانكار از روز تحويل كارگاه تا روز تحويل موقت عمليات موضوع پيمان ، مسئول حفظ و نگه داري كار هاي انجام شده ، مصالح ، ماشين آلات و ابزار ، زمينه ها راه ها ، تاسيسات و بناهايي مي باشد كه زير نظر و مراقبت او قرار دارد ، و به همين منظور ، اقدامات لازم را براي نگه داري و حفاظت آنها در داخل كارگاه در مقابل عوامل جوي و طغيان آب رودخانه ها و سرقت و حريق و مانند اينها به عمل مي آورد . ب) پيمانكار در چارچوب مقررات و دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، مسئول خسارت هاي وارد شده به شخص ثالث در محوطه كارگاه است و در هر حال ، كارفرما در اين مورد هيچ نوع مسئوليتي بر عهده ندارد . كارفرما و مهندس مشاور مي توانند در صورت مشاهده عدم رعايت دستورالعمل هاي حفاظت فني و بهداشت كار ، دستور توقف بخشي از كار را كه داراي ايمني لازم نيست تا برقراري ايمني طبق دستورالعمل اي ياد شده صادر نمايد . در اين حالت ، پيمانكار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف كار را ندارد . پيمانكار متعهد است كه تدابير لازم را براي جلوگيري از وارد شدن خسارت و آسيب به املاك مجاور اتخاذ نمايد ، و اگر در اثر سهل انگاري او خسارتي به املاك و تاسيسات مجاور يا محصول آنها وارد آيد ، پيمانكار مسئول جبران آن مي باشد . ج) پيمانكار مكلف است كه پيش از شروع كار ، تمام يا آن قسمت از كار هاي موضوع پيمان را كه در اسناد و مدارك پيمان تعيين شده است ، در مقابل مواردي از حوادث مذكور در اسناد ياد شده به نفع كارفرما نزد موسسه اي كه مورد قبول كارفرما باشد ، بيمه نموده و بيمه نامه ها را به كارفرما تسليم كند . بيمه نامه ها بايد تا تاريخ تحويل موقت اعتبار داشته باشد ، تا زماني كه تحويل موقت انجام نشده است ، پيمانكار مكلف است كه بيمه نامه ها را تمديد كند . كارفرما هزينه هاي مربوط به بيمه به شرح پيشگفته را در مقابل ارائه اسناد صادر شده از سوي بيمه گر ، عيناً به بيمه گر پرداخت مي كند .  آن قسمت از هزينه بيمه كه مربوط به مدت تاخير غير مجاز پيمانكار باشد ، به حساب بدهي پيمانكار منظور مي شود . در صورت بروز حادثه اي كه باعث از بين رفتن تمام يا قسمتي از كار هاي انجام شده و مصالح و تجهيزات پاي كار شود ، پيمانكار موظف است كه اولاً : مراتب را فراً به كارفرما و مهندس مشاور و طبق مقررات بيمه به بيمه گر اطلاع دهد و ثانياً طبق دستور كارفرما يا مهندس مشاور ، كارها را به حالت اوليه بازگرداند . برنامه زماني كار هاي پيش گفته توسط پيمانكار تهيه مي گردد و پس از تائيد مهندس مشاور و كارفرما به اجرا در مي آيد . كارفرما خسارت هاي وارد شده بر آنچه را كه بيمه شده است از بيمه گر وصل مي نمايد و مبلغ وصل شده از بيمه گر را براي تجديد عمليات به تناسب پيشرفت كار و طبق هزينه تمام شده ، اعم از هزينه مستقيم يا غير مستقيم ( بالاسري ) ، با تائيد مهندس مشاور به تدريج تا اعاده ي كار به حالت اوليه به پيمانكار پرداخت مي كند . كارفرما بايد موضوع پيمان كار را به نحوي بيمه كند كه در صورت بروز حادثه ، خسارت دريافتي از بيمه گر براي اعاده كارها  به حالت اوليه كافي باشد ، در صورتي كه تكليف بيمه كار در اسناد و مدارك پيمان تعيين نشده باشد ، پيش از شروع كار ، پيمانكار چگونگي بيمه كار را از كارفرما استعلام مي نمايد  و كارفرما در مدت 10 روز كارها و حوادث مشمول بيمه را تعيين و به پيمانكار ابلاغ مي نمايد تا پيمانكار طبق مفاد اين بند ، در مورد بيمه كار اقدام نمايد . اگر كارفرما عمليات موضوع پيمان را بيمه نكند ، در صورت وقوع حادثه ، جبران خسارت هاي وارده شده به عهده او مي باشد . د) پيمانكار مكلف است كه تمام ساختمانها و تاسيسات موقت ، ماشين آلات و ابزار و وسايل كارگاه را ، كه متعلق به اوست و يا در اختيار اوست و براي انجام عمليات موضوع پيمان به كار گرفته ، به هزينه خود بيمه كند و رونوشت بيمه ها را به كارفرما تسليم نمايد . ماشين آلات و ابزاري كه كارفرما در اختيار پيمانكار قرار مي دهد ، كارفرما بيمه مي كند . ه) پيمانكار موظف است كه روشنايي قسمتهايي از داخل كارگاه را كه بايد روشن باشد تامين كند  و همچنين تمام علائم راهنمايي و خطر و وسايل حفاظتي ، و در صورت لزوم ، حصاركشي را فراهم نمايد و تعداد كافي نگهبان و مراقب در هر جا كه لازم باشد ، بگمارد . و) پيمانكار متعهد است كه عمليات اجرايي خود را طوري انجام دهد كه راه عبور مناسبي در پياده رو و سواره رو براي عبور و مرور رهگذران و وسائط نقليه همواره باز بماند و مصالح خود را در محل هايي انبار كند كه موجب ناراحتي يا زحمت ساكنان اطراف ، يا رهگذران نشود . استفاده از ماشين آلات و ابزار در ساعات عادي كار ، و در نتيجه ، صداي آنها و همچنين استفاده از راه هاي معين به منظور انجام عمليات ، مزاحمت تلقي نمي شود . در مواردي كه اجراي كار ايجاب كند كه قسمتي از سواره رو و يا پياده رو براي مدت موقت و با اطلاع مهندس مشاور يا مهندس ناظر  به كلي مسدود شود ، پيمانكار با كسب مجوز لازم از مقامات محلي ، عبور و مرور را با راه هاي انحرافي كه مسير آنها بايد به تائيد مهندس مشاور برسد تامين كند . كارفرما نيز مساعدت لازم را براي تحصيل مجوز هاي مورد نياز به عمل مي آورد .  اگر ترتيب احتساب و پرداخت هزينه ايجاد و نگه داري راه هاي انحرافي در اسناد و مدارك پيمان معين نشده باشد اين هزينه ها به عهده پيمانكار است . همچنين پيمانكار متعهد است كه در حمل مصالح و ماشين آلات و عبور آنها از راهها ، پلها و تونلها ، رعايت قوانين ، مقررات و استانداردها را بكند و اگر عبور ماشين يا مصالحي ترتيب خاصي را ايجاد كند ، با نظر كارفرما يا مهندس مشاور اقدام نمايد . هر گاه پيمانكار بر خلاف مفاد اين بند ، رفتار نمايد مسئول جبران خسارت هاي وارد شده مي باشد . ز) پيمانكار متعهد است كه انتظامات كارگاه را تامين نمايد و از ورود اشخاص غير مجاز و كساني كه باعث اختلال نظم كارگاه مي شود خود يا توسط مقامات انتظامي جلوگيري كند . ح) هرگاه پيمانكار در اجراي تمام يا قسمتي  از موارد درج شده در اين ماده سهل انگاري يا كوتاهي كند و از انجام تعهداتي كه طبق آن به عهده گرفته است خودداري نمايد ، كارفرما حق دارد آن تعهدات را به جاي پيمانكار انجام دهد و هزينه هاي انجام شده و خسارت وارده را به اضافه 15 درصد به حساب بدهي پيمانكار منظور كرده و از مطالبات وي كسر نمايد . در اين صورت ، هر گونه ادعاي پيمانكار نسبت به اين قبيل پرداخت ها و همچنين نسبت به تشخيص كارفرما ، خواه از نظر اساس تخلف و خواه از نظر مبلغ پرداختي ، بي اثر مي باشد . ماده 22. ترتيب گردش مدارك ، نقشه ها و ابلاغ دستور كارها الف ) تمام نقشه ها ، مشخصات ، دستورالعملها و استاندارهاي فني كه داراي مهر و امضاي مهندس مشاور است ، به تعداد نسخه هاي درج شده در اسناد و مدارك پيمان و در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان تعداد نسخه معين نشده باشد ، در دو نسخه ، بدون دريافت هزينه ، در اختيار پيمانكار قرار مي گيرد . در صورت نياز پيمانكار ، نسخه هاي اضافي به هزينه او تكثير مي شود . پيمانكار بايد يك نسخه از نقشه ها و مشخصات ، با آخرين تغييرات آنها را هميشه در كارگاه نگه داري كند ، تا در صورت لزوم ، به منظور بازرسي كارها در اختيار مهندسين مشاور ، كارفرما يا نمايندگان آنها قرار گيرد. نسخه اصل نقشه ها و مدارك ، تا پايان كار نزد مهندس مشاور باقي مي ماند . ب) پيمانكار موظف است كه پيش از آغاز هر قسمت از كار ، تمام نقشه ها ، دستورالعملها و ديگر اسناد و مدارك فني مربوط به آن قسمت با دقت مطالعه  كند و اندازه درج شده در نقشه ها را كنترل نمايد ، به نحوي كه هيچ گونه ابهامي ز نظر چگونگي اجراي كار براي خود و كاركنانش باقي نماند . به طور كلي ، كمبود نقشه براي هر قسمت از كار هرگز از تعهدات پيمانكار مبني بر اجراي كامل كار نمي كاهد . در صورت مشاهده اشتباه در اندازه ها يا هرگونه ابهام يا كسري در مدارك ، نقشه ها و دستورالعملها ، پيمانكار بايد به موقع رفع نقض آنها را از مهندس مشاور درخواست كند . مهندس مشاور موظف است كه با توجه به برنامه زماني اجراي كار ، براي تكميل نقشه ها و ابلاغ به پيمانكار اقدام كند. ج) هرگاه پيمانكار در مورد درستي نقشه ها و محاسبات يا دستور كارها ، يا مشخصات مصالح و تجهيزاتي كه بنا به دستور كارفرما از منابع معيني تحصيل مي شود ايرادي داشته باشد ، بايد با توجه به برنامه زماني تفصيلي ، مراتب را با ذكر دليل به اطلاع مهندس مشاور برساند . در صورتي كه مشاور ، درستي مدارك پيشگفته را تائيد كند ، ولي پيمانكار همچنان نسبت به آنها ايراد داشته باشد ، پيمانكار بايد موضوع را به كارفرما منعكس كند و پس از دريافت نظر كارفرما ، طبق نظر انجام دهد .در چنين حالتي ، پيمانكار فقط مسئول اجراي درست كار است . و در مورد صحت نقشه ها ، مشخصات ، محاسبات و دستور كار هاي مربوط ، مسئوليتي ندارد . هزينه رفع عيب و نقص در چنين مواردي به عهده پيمانكار نمي باشد . د) پيمانكار ، نقشه هاي كارگاهي را كه نقشه هاي جزئيات ساخت قطعات و قسمت هاي از كار است ، در صورت  نياز ضمن اجراي كار ، بر اساس نقشه هاي اجرايي ، مشخصات فني و دستورالعمل سازندگان ، تهيه ميكند ، و در سه نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد ،‌تسليم مهندس مشاور مي نمايد . مهندس مشاور ، نقشه هاي ياد شده را پس از بررسي و اصلاح لازم ، تائيد و در يك نسخه به پيمانكار ابلاغ مي كند . نسخه قابل تكثير اين مدارك نزد مهندس مشاور نگهداري مي شود . ه) نقشه هايي چون ساخت ، نقشه هاي كار هاي انجام شده به نحوي كه اجرا شده اند ، مي باشند و شامل تمام نقشه هاي اجرايي ، اعم از تغيير يافته يا بدون تغيير است . پيمانكار بايد نقشه هاي چون ساخت را به تدريج و طبق نظر مهندس مشاور در سه نسخه كه يك نسخه آن قابل تكثير باشد تهيه كند و براي بررسي  و تاييد ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور يك نسخه از نقشه هاي چون ساخت تائيد شده را در اختيار پيمانكار قرار دهد . و) پيمانكار بايد مشخصات فني ، نقشه ها و دستورالعمل هاي نصب ، راه اندازي  و بهره برداري  تجهيزاتي را كه تامين آنها به عهده اوست ، از سازنده آنها بگيرد و در دو نسخه ، به مهندس مشاور بدهد . مهندس مشاور ، بر اساس مدارك سازنده ،‌نقشه هاي اجرايي محل استقرار تجهيزات ياد شده را تهيه و براي اجرا به پيمانكار ابلاغ مي كند . ز) مهندس مشاور ، تمام موافقت ها ، معرفي ها ، تصويبها ، اخطارها ، و دستور كارها را به صورت كتبي ، به پيمانكار ابلاغ مي كند ، و در مورد لزوم ، به نحوه پيش بيني شده در اسناد و مدارك پيمان ، به تائيد كارفرما نيز مي رساند و سپس به پيمانكار ابلاغ مي كند . پيمانكار ، پس از وصول دستور كارها ، مي تواند براي اصلاح آنها اظهار نظر كند . اما در هر حال ، موظف به اجراي چين دستور كارهايي است . در موارد دستور كار شفاهي از سوي مهندس مشاور ، پيمانكار مي تواند درخواست ابلاغ كتبي آنها را بنمايد و مهندس مشاور نيز مكلف است كه دستور كارها را كتبي به پيمانكار ابلاغ نمايد . در غير اين صورت ، اين دستور كارها براي پيمانكار معتبر نيست . مهندس مشاور يك نسخه رو نوشت از تمام نامه هاي ابلاغي ، همراه با نقشه ها ، دستور كارها و صورت جلسه ها را براي كارفرما ارسال مي كند . ح) پيش از تحويل موقت كار طبق ماده 39 ، پيمانكار دستورالعمل هاي راه اندازي ، راهبري ، تعمير و نگه داري را همراه با نقشه هاي چون ساخت در نسخه ، كه يك نسخه آن قابل تكثيرباشد ، به مهندس مشاور مي دهد . مدارك ياد شده بايد به نحوي باشد كه راهبري ، تعمير و نگه داري تمام قسمت هاي موضوع پيمان به سهولت انجام شود  در صورتي كه در اسناد و مدارك پيمان ، تعداد نسخه يا مشخصات ويژه اي براي مدارك موضوع اين بند تعيين شده باشد ، طبق آن عمل نمايد .  
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 12:52 روز یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱

/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} بسمه تعالی قرارداد مدت معین اين قرارداد بر اساس ضوابط قانون کار وشرایط احصایی  ماده (10) قانون كار جمهوري اسلامي ايران وتبصره 3 الحاقي به ماده (7) قانون كار موضوع بند (الف) ماده(8) قانون رفع برخي از موانع توليد وسرمايه گذاري صنعتي –مصوب 25/8/1387 مجمع تشخيص مصلحت نظام بين كارفرما/نماينده قانوني كارفرما وطرف قرارداد منعقد مي شود. ماده1 )مشخصات طرفين: 1-1كارفرما :گروه صنعتی  ..............به -شماره ثبت 220234به نمایندگی آقای ................ید حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  نشاني: تهران – شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 1-2طرف قرارداد:آقای  جعفر ...............  فرزند:علی جان متو لد07/09/1357  شماره شناسنامه31048 شماره ملی0060394900 ميزان تحصيلات:کارشناسیبه نشاني:شهر قدس/شهرک ابریشم/ شفق یکم/ پلاک 3  /واحد 2 تلفن ................همراه. ماده 2) موضوع قرارداد کار: 2-1شغل محوله به طرف قراردادرییس حسابدار مالی وصنعتی است وکارفرما میتواند با توجه به ضرورت های کاری، هرشغل همگن دیگری را به طرف قرارداد ، محول نماید و ایشان حق ایراد واعتراض نخواهد داشت. تبصره:با توجه به سطح گزارشات ارائه شده  از جانب طرف قرارداد شغل محوله قابل ارتقاء می باشد. 2-2 طر ف قرارداد بدین وسیله تصریح می نماید که توانایی حرفه ای نسبت به شغل محوله را دارد ودر صورت اثبات خلاف اظهار، قرارداد با شرایط ماده 8 این قرارداد مشمول خاتمه می گردد. ماده 3 ) مدت قرارداد کار:  3-1مدت قرارداد از 21/02/1391  لغایت30/12/1391 به مدت 9ماه  11 روز شمسی می باشد. تبصره 1: تاریخ  شروع تعهد استخدامی برای کارفرما ندارد، اجرایی شدن قرارداد از زمان ابلاغ  حکم کارگزینی است. 3-2 رابطه استخدامی طرفین تمدید وتجدید نمی گردد مگر به موجب قرارداد کتبی ؛ از این رو طرف قرارداد موظف است به مجرد انقضای قرارداد بدون آنکه نیاز به ابلاغی باشد، به منظور تسویه حساب و دریافت حقوق ومزایای خویش، خود را به امور اداری کارفرما معرفی نماید. طرف قرارداد ضمن وقوف به این امر اذعان می نماید که چنانچه پس از انقضای مدت این قرارداد به هر شکل وهرصورتی که در محل کار تحت عنوان کارکرد حضور به هم رساند به منزله استمرار رابطه استخدامی نبوده وحقوقی از این حیث برایش ایجاد نخواهد شد ورود طرف قرارداد به محوطه کار ورود غیر مجاز تلقی و مطابق قانون با وی رفتار خواهدشد. 3-3 در مدت رابطه استخدامی طرف قرارداد حق استفاده از مرخصی 26روزدر سال را مابه اخذ مدت استخدام دارد که       می تواند به صورت ماهانه یا ساعتی از آن استفاده کند. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} 3-4 در پایان مدت قرارداد مانده مرخصی ریالی فقط در صورتی که با در خواست مرخصی طرف قرارداد موافقت نشده باشد قابل پرداخت است. 3-5 عيدي وپاداش سالانه به موجب ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي وپاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار-مصوب 6/12/1370 مجلس شوراي اسلامي-به ازاي يكسال كار معادل شصت روز مزد ثابت/مبنا(تا سقف نود روز حداقل مزد روزانه قانوني كارگران)به عنوان عيدي وپاداش سالانه به کارمند پرداخت مي شود. براي كار كمتر از يك سال ميزان عيدي وپاداش و سقف مربوط به نسبت محاسبه خواهد شد. 3-6 حق سنوات ومزاياي پايان كار به هنگام خاتمه قرارداد كار حق سنوات مطابق قانون ومصوبه 25/8/78 مجمع تشخيص مصلحت نظام بر اساس نسبت كار كرد پرداخت مي شود. ماده 4)مبلغ حقوق ودستمزد  4-1حقوق و مزد طرف قرارداد به شرح جدول ذیل پرداخت می گردد، که حداکثریک هفته پس از پایان هر ماه پرداخت می گردد. ردیف عنوان ( حقوق و مزایا ) مبلغ ( ریال ) 1 حقوق پایه 5،410،300 2 کمک هزینه مسکن 100،000 3 بن کارگری 350،000 5 حق اولاد 389،700 6 اضافه کار ثابت 3،0000،000 7 حق ناهاری 550،000 8 ایاب وذهاب 1،200،000 8 حق مسئولیت 1،000،000   جمع 12:000:000 تبصره 2- از حقوق پرداختی طرف قرارداد مطابق قوانین موجود کسورات قانونی کسر حسب ماده نه این قرارداد می گردد. تبصره 3- در طول مدت قرارداد افزایش مبلغ حقوق و دستمزد طرف قرارداد بر اساس مبنای تعیین شده توسط وزارت کاروامور اجتماعی هر سال محاسبه وبه مبلغ فعلی قرارداد اضافه می گردد. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} تبصره 4- حقوق ومزایای طرف قرارداد به صورت ماهانه  به حساب انصار 1871-801-4435959-17نزد بانک انصار توسط کارفرما یا نماینده قانونی وی پرداخت می گردد. تبصره 5- این قرارداد فاقد ارزش ریالی اضافه کار متغیر است وتا حد امکان کلیه امور محوله بر عهده طرف قرارداد می باشد. ماده 5) محل انجام کار : 5-1 محل  انجام کار طرف  قرارداد کارخانه  متعلق به کار فرما واقع درشهر قدس: شهرقدس-بلوار امامزاده بعد ازچهاراه گلبرگ مجتمع صنعتی 47 5-2 محل انجام کار طرف قرارداد بنا به اقتضای وضرورت کارفرما می تواند به بیرون آدرس ذکر شده منتقل شود که در صورت انتقال کمتر از 50 کیلومتر  از آدرس فعلی مشمول ایاب و ذهاب الحاق به  ماده 4 می گردد. 5-3 در صورتی که از جانب کار فرما ابلاغی مبنی بر اعزام طرف قرارداد به 50 کیلومتر برای انجام وظیفه ای صورت گیرد ماموریت تلقی می گردد. حقوق ساعات ماموریت با ضریب 30/1 محاسبه می گردد. همچنین هزینه رفت وآمد غذا تلفن بر عهده کارفرما است.  ماده 6) ساعات كار: 6-1 ساعت کار تابع مقررات قانون کار  حداقل 44 ساعت در هفته می باشد. 6-2 کار فرما می تواند ساعت کار را بر مبنای 44 ساعت در هفته روزهای کار پنج یا شش روز معین کند وازاین حیث طرف قرارداد حق اعتراض ندارد. 6-3 در مدت زمان 6 روزدر هفته مطابق توافق طرف قرارداد با هماهنگی مدیریت از حضور دریک روز معاف است 6-3 طرف قرارداد مطابق قانون کار  حق برخورداری از تعطیلات رسمی وهفتگی را دارد و طبق قانون کارفرما می تواند با توجه به ضرورتهای موجود در محیط کار روز تعطیل را برای شخص طرف قرارداد از روز جمعه به روز دیگر تغییر دهد ودر این خصوص طرف قرارداد اعتراضی نخواهد داشت. 6-4 در شرايط  ارجاع كار اضافي به طرف قرارداد با شرايط ذيل مجاز است. الف - موافقت طرف قرارداد. ب- ساعات كار اضافي ارجاعي به طرف قرارداد نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين ). ج- در خواست مدیر مربوطه وتصویب مدیر عامل. د- حقوق ساعات اضافه کاری با ضریب 40/1 محاسبه می گردد. Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} ماده 7 )تعهدات طرف قرارداد الف :تعهدات عمومی 7-1 شخص طرف قرارداد متعهد است پیوست مصالح وحیثیت کارفرما را مد نظر داشته و همچنین اطلاعات مربوط به کار های محوله وکلیه امور کار فرما را محرمانه تلقی و از انعکاس آن به خارج از محیط امتناع نماید در غیر این صورت مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد. 7-2 شخص طرف قرارداد متعهد است وسایل وابزار کار تحویلی از طرف کارفرما را به نحو صحیح وسالم نگهداری نموده ومورد استفاده قراردهد قابل توجه است تسویه حساب نهایی منوط به تحویل وسایل ابزار کار ویا جبران بهای آن در روز تحویل حسب نظر کارشناس کارفرما است. 7-3 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه مقررات و ضوابط شرکت را رعایت نماید و با دقت، صداقت و دلسوزی به انجام وظایف محوله بپردازد و با پوشش مناسب و ظاهر آراسته در محل کار حاضر خواهد شد . 7-4 شخص طرف قرارداد مکلف است کلیه وظایفی را که توسط سرپرست مربوطه به وی محول می شود با دقت و صحت و در زمان تعیین شده انجام دهد. 7-5 کلیه آیین نامه های ورویه های داخل  حین قرارداد و آتی کارفرما که طرف قرارداد مشمول آن می شود در حکم تعهدات طرف قرارداد است وعدول از آن موجبات ماده هشت این قرارداد را به وجود می آورد.   7-6 شخص طرف قرارداد مکلف است از هرگونه معامله شخصی با مشتریان و اشخاصی که طرف حساب شرکت هستند پرهیز نماید . 7-7   شخص طرف قرارداد متعهد می شود از استفاده شخصی از اطلاعاتی که در رابطه با انجام وظائف محوله در اختیار دارد و یا کسب می نماید و همچنین افشاء اسرار و مدارک شرکت و استفاده شخصی از آنها به هر شکل و به هر صورت ، در مدت همکاری و حتی پس از خاتمه این قرارداد پرهیز نماید . 7-8 شخص طرف قرارداد متعهد میباشد در صورت عدم ادامه همکاری مراتب رایک ماه قبل از تاریخ مورد نظر به صورت کتبی اعلام نماید و در صورتی که موافقت شرکت را با استعفای خود جلب نماید تاریخ ترک همکاری با تفاهم تعیین و اقدامات بعدی معمول خواهد شد .در زمان قطع همکاری طرف قرارداد کلیه امور تحویلی اسناد و مدارک و کارهای انجام شده تا آخرین روز همکاری را به نماینده شرکت تحویل نماید. 7-9 شخص طرف قرارداد متعهد می گردد که در تکمیل پرسشنامه استخدامی تمام اطلاعات را به طور صحیح وبا صداقت کامل وارد وتکمیل نموده وکلیه مدارک ارایه شده دارای ارزش واعتبار رسمی باشد که در صورت اثبات خلاف آن، کارفرما مجاز است که به طور یکجانبه واخذ خسارات وارده قرارداد را فسخ نماید. 7-10 شخص طرف قرارداد موظف است کلیه ضوابط ایمنی و حفاظتی در حین کار را رعایت نماید وهرگونه خسارت ناشی از عدم رعایت موارد حفاظتی به عهده ایشان است Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} 7-11 کلیه خدمات مالی وحسابداری مربوط به کار فرما، کنترل حسابها،ارائه مشاوره مالی به کارفرما،تحریر وتکمیل اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده واظهار نامه ودفاتر قانونی موضوع ماده 110 قانون مالیات های مستقیم و همچنین ارائه گزارشهای عملکرد مالی دوره ای به صورت سه ما یکبار توسط مجری. 7-12 نظارت بر انبار گردانی وتعیین فرمت موضوع بررسی 7-13طرف قرارداد موظف است. کلیه گزارش های مالی اعم از بیلان ، تراز، نقدینگی، مدیریت چک ، مدیریت انبار ، مانده حساب اشخاص را به صورت دوره ای به کار فرما ارائه نماید. 7-14 طرف قرارداد موظف است هر سه ماه یک بار تراز آزمایشی به کار فرما ارائه دهد. 7-15 طرف قرارداد موظف است امور مالیاتی سال 1390 کارفرما را ازقبیل تحریر دفاتر قانونی اظهارنامه مالیاتی ودفاعی مالیاتی وپیگیری اظهارنامه ارزش افزوده را انجام دهد. 7-16 طرف قرارداد متعهد می گردد امور مالیات ارزش افزوده مربوط به کار فرما را که شامل تحریر، تهیه، تنظیم، دفاعیه پیگیری اظهارنامه ارزش افزوده می باشد را انجام دهد. 7-17 به طور کلی تعهدات طرف قرارداد تعهد به نتیجه است ونتیجه  مطلوب وحدت قصد طرفین اجرای تامه وکامله امور مالی کار فرما است   ماده 8 ) شرایط خاتمه قرارداد: قرارداد درصورت احراز شرایط ذیل مشمول خاتمه می گردد تبصره 5- درهنگام خاتمه قرارداد کلیه حقوق مشمول قانونی به طرف قرارداد پرداخت واز هر حیث تسویه می گردد الف فسخ یک جانبه از طرف کارفرما 8-1 غیبت متوالی بیش از سه روز متوالی در ماه طرف قرارداد 8-2 غیبت بیش از چهار روز متناوب در ماه طرف قرارداد 8-3 تاخیر بیش از 8 ساعت در ماه طرف قرارداد 8-4 عدم رعایت آیین نامه های داخلی شرکت پس از سه بار تذکر از جانب طرف قرارداد 8-5 از كارافتادگي كلي طرف قرارداد . 8-6 انقضاء مدت و عدم تجديد 8-9 پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است   8-10 انحلال شرکت   Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} ب. فسخ از جانب طرف قرارداد 8-11استعفاي كارمند با شرایط ماده  7-8 همین قرارداد 8-12 فوت طرف قرارداد 8-13 بازنشستگي طرف قرارداد. ماده 9 ) بیمه ومالیات: 9- 1 به موجب ماده (148) قانون كار كارفرما مكلف است کارمند را نزد سازمان تامين اجتماعي و يا ساير دستگاههاي بيمه گذار بيمه نمايد. 9-2 مالیات مشتمل برحقوق برابر قانون مالیات های مستقیم پس از احتساب معافیت های از حقوق طرف قرارداد کسر می گردد. ماده 10) فورس ماژور در صورت انحلال یا ورشکستگی کارفرما یا وقوع هرگونه حواث غیره مترقبه وموارد فورس ماژور  طبق تعریف عرفی وحقوقی آن در قراردادها بریا هریک از طرفین این قرارداد ،ضمن مذاکره نمایندگان مرضی الطرفین نسبت به فسخ قرارداد وتسویه حساب ها ی فی مابین اتخاذ تصمیم خواهد شد  ودر صورت عدم حصول توافق موضوع از طریق مراجع قانونی وقضایی شهر تهران حل و فصل خواهد شد. ماده 11)حكميت: درصورت بروز اختلاف در اجرا يا تفسير اين قرارداد هیات های مستقر در ادارات كار (هيات هاي تشخيص و حل اختلاف) به عنوان حاكم رافع اختلاف احتمالي في مابين خواهد بود.   اين قرارداد شامل 5صفحه و11 ماده  چهار تبصره  در سه نسخه تنظيم مي شود كه هر یک حکم واحد داشته و يك نسخه نزد كارفرما و يك نسخه نزد كارمند ویک نسخه نزد اداره کار مي باشد.     امضا واثر انگشت                                                                                                 مهر وامضا کارفرما  طرف قرارداد                                                                                                       کارفرما      
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 12:45 روز یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱
                                                  قراردادهای اداری

 
  مفهوم قرارداد اداری:
    قراردادهای اداری نظام حقوقی متفاوتی از قراردادهای خصوصی دارند، طوری‌كه این قراردادها جزء نظام حقوقی عمومی هستند و از قواعد حقوق عمومی پیروی می‌كنند. چون امروزه قواعد و قراردادهای حقوق خصوصی به دلیل پیشرفت فن‌آوری و اجتماعی شدن قراردادها جوابگو نمی‌باشند، بنابراین قراردادهای اداری به‌وجود آمده‌اند.
 
تعریف قراردادهای اداری:
  این اصطلاح ناظر به قراردادهایی است كه لااقل یك طرف آن اداره‌ای از ادارات عمومی بوده، و برای تأمین پاره‌ای از خدمات عمومی و هم به عنوان حقوق عمومی منعقد می‌شود؛ مثل قراردادی كه به‌وسیله آن كشیدن خطوط آهن به شركت مشخصی اعطاء می‌گردد.
 
عناصر قراردادهای اداری:
  1) لزوم حضور یك شخص حقوق عمومی: منظور از سازمان عمومی، سازمان‌های دولتی اعم از وزارتخانه، مؤسسه عمومی و مؤسسات وابسته به دولت می‌باشد؛
  2) هدف عمومی: هدف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا كه دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی؛
  3) پیروی این قراردادها از احكام مخصوص: این احكام لازمه قراردادهای اداری هستند مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن؛
  4) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری؛ منظور از دادگاه‌های اداری، دیوان عدالت اداری می‌باشد.
 
اقسام مهم قراردادهای اداری:
  1) قرارداد مقاطعه: قراردادی است كه به‌موجب آن اداره یا مؤسسه عمومی، فروش كالا یا انجام عمل معینی را در قبال قیمت معین و با شرایط معین و مدت معین، به شخص یا اشخاص معینی به نام مقاطعه‌كار واگذاری می‌كند. قرارداد مقاطعه خود انواع فرعی مثل مقاطعه ساختمانی و مقاطعه ملزومات و حمل و نقل و امور دیگر دارد. قرارداد مقاطعه تركیبی از عقد اجاره و بیع می‌باشد؛
  2) قرارداد قرضه عمومی: قراردادی كه به‌موجب آن، دولت، وجوهی را به عنوان وام و با بهرۀ معین، از شخص یا اشخاص معینی دریافت كرده، تا در سررسید مشخص، اصل و فرع آن را با هزینه‌های مربوطه به وام دهنده، كارسازی نماید؛
  3) قرارداد امتیاز امر عمومی: عبارت از واگذاری امر اداره یا بهره‌برداری از یك امر عام المنفعه و یا مربوط به ثروت عمومی، به طور انحصاری به شخص یا اشخاص معینی، در مدت معین می‌باشد كه شخص امتیاز گیرنده حق تولید و عرضه و برداشت حقوق قراردادی خود را در برابر پرداخت سهم سازمان عمومی دارا خواهد بود؛
  4) پیمان استخدامی: یكی از قراردادهای رایج در نظام‌های اداری، قرارداد استخدام عمومی است كه توسط آن كارمند غیررسمی یا پیمانی توسط سازمان‌های عمومی استخدام می‌شوند. طبق ماده 6 قانون استخدام كشوری،‌ مستخدم پیمانی كسی است كه موجب قرارداد، به طور موقت و برای مدت معین و برای كار مشخصی استخدام می‌شود؛
  5) قرارداد عاملیت: كه موجب آن، شخص یا اشخاص معین، در مقابل دریافت حق‌العمل كاری معین، به اجرا و اداره عملیات معینی كه از طرف سازمان عمومی، به عهدۀ آن‌ها گذارده شده است، می‌پردازد.
 
ویژگیهای پیمان‌های اداری:
   انعقاد قراردادهای اداری شبیه سایر بر قراردادها نیست؛ بلكه، منوط و مشروط به رعایت قواعد و تشریفات خاصی است و دارای ویژگی‌هایی است از جمله:
1) وجود محدودیت در اصل آزادی قراردادی: طوری‌ كه مقام‌های اداری در انتخاب پیمان و شكل قرارداد آزادی كامل ندارند و دارای محدودیت هستند.
 
برخی تفاوت‌های قراردادهای اداری با قراردادهای مدنی و غیر اداری:
  1) تفاوت از لحاظ تشریفات: قراردادهای اداری دارای تشریفات خاص و زیادی نسبت به قراردادهای مدنی هستند؛ مانند تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات دولتی؛
  2) تفاوت از نظر صلاحیت: درقراردادهای مدنی اهلیت داشتن، مهم است ولی، در قراردادهای اداری وجود صلاحیت و اختیار قانونی جهت انعقاد قرارداد از اركان این نوع پیمان‌ها می‌باشد. صلاحیت یاد شده، شامل صلاحیت ذاتی، محلی و شخصی می‌باشد؛
  3) تفاوت به اعتبار برخی اصول مهم حقوقی: اصل آزادی قراردادها و اصل نسبی بودن قراردادها از اصول مهم نظام‌های حقوقی می‌باشند كه این دو در قراردادهای اداری با مدنی متفاوت است. اصل آزادی قراردادها در پیمان‌های اداری كمرنگ می‌باشد. تفاوت دیگر در اصل تبعیض ناپذیری و مساوی بودن افراد در استفاده از مزایای اداره امور عمومی است كه این امر در پیمان‌های اداری حائز اهمیت می‌باشد.
 
منابع:
 1- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق قراردادهای اداری، تهران، نشر حقوقدان، 1380، چاپ دوّم، ص 80-20.
 2- جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، نشر و كتابخانه گنج دانش، 1376، چاپ هشتم، ص 533.
 3- زندی حقیقی، منوچهر؛ اقتصاد مالیه عمومی، تهران، انتشارات آذر، 1347، چاپ چهارم، ص 129-125.

 

نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:18 روز سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱
ماده 1 - تعاريف : اصطلاحات و واژه هاي زير داراي تعاريف مربوط هستند:
الف - سازمان : سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ب - رئيس دستگاه اجرائي : شخص حقيقي است كه صفحه اول موافقت نامه طرح را به نمايندگي دستگاه اجرائي ، با سازمان ، امضاء مي كند.
ج - واحد خدمات مشاوره اي : شخصيتي است حقوقي كه براي انجام مطالعه ، طراحي و نظارت توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان ، تشخص صلاحيت شده است .
د - متن مصوب : موافقت نامه و شرايط عمومي قراردادهاي خدمات مشاوره اي كه از طرف سازمان ابلاغ شده و يا خواهد شد.
ه - شرح خدمات مصوب : شرح خدمات مشاوره اي است كه براي رشته يا كار موردنظر ، از طرف سازمان ابلاغ شده و يا خواهد شد.
و - حق الزحمه مصوب : حق الزحمه خدمات مشاوره اي است كه براي رشته هاي مختلف از طرف سازمان ابلاغ شده و يا خواهد شد.
ز - قرارداد همسان خدمات مشاوره اي : قراردادي است كه متن يا شرح خدمات يا حق الزحمه مصوب براي موضوع مورد نظر نداشته باشد ، يا هر يك از مدارك مصوب ياد شده در آنها قابل استفاده نباشد.
ط - هيئت قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي : هيئتي است مركب از نماينده دستگاه اجرائي مربوط و نمايندگان دفتر بخشي و دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان .
ي - كميسيون قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي دستگاه اجرائي : كميسيوني است مركب از سه نفر به انتخاب رئيس دستگاه اجرائي كه عهده دار بررسي و تصويب قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي دستگاه مربوط ، به استناد مفاد بند ( ب ) ماده ( 3 ) اين آئين نامه ، مي باشد.
ماده 2 - انتخاب واحد خدمات مشاوره ، توسط دستگاه اجرائي ، بايد با رعايت كامل ضوابط و دستورالعملهاي ارجاع كار به واحدهاي خدمات مشاوره ، ابلاغي از طرف دفتر امور مشاوران و پيمانكاران سازمان صورت گيرد.
ماده 3 - براي تنظيم و انعقاد قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي ( موضوع بند ( ح ) ماده ( 1 ) اين آئين نامه ) بشرح زير عمل مي گردد:
الف - براي خدمات مطالعه و طراحي كارهايي كه برآوردحق الزحمه آنها بيش از پانصد ميليون ريال است ، دستگاه اجرائي با توجه به ماده ( 2 ) اين آئين نامه ، حداقل سه واحد خدمات مشاوره راانتخاب مي كند.
تبصره - چنانچه با تشخيص دستگاه اجرائي و دفتر امورمشاوران و پيمانكاران سازمان ، سه واحدخدمات مشاوره واجد شرايط براي انجام خدمات كار مورد نظر وجود نداشته باشد ، تعداد واسامي واحدها ، با نظر مشترك دستگاه اجرائي و دفتر مذكور مشخص مي شود.
1 - دستگاه اجرائي با ارسال شرح موضوع كار ، محدوده كار ، مدت انجام و ساير شرايطي كه اطلاع واحدهاي خدمات مشاوره از آنهالازم است ، شرح خدمات مورد نظر آنان را استعلام مي نمايد.
2 - شرح خدمات پيشنهادي واحدهاي خدمت مشاوره ، توسط دستگاه اجرائي مورد برسي قرار گرفته و مناسب ترين آنها انتخاب مي گردد
3 - دستگاه اجرائي ، شرح خدمات منتخب را براي تاييد به دفتر بخشي مرتبط در سازمان ارسال مي دارد. شرح خدمات تاييد شده توسط دفتر بخشي ، براي پيشنهاد حق الزحمه در اختيار واحد خدمات مشاوره مربوط قرار مي گيرد.
تبصره - چنانچه از شرح خدمات ابلاغي سازمان براي انجام خدمات موضوع قرارداد ناهمسان استفاده شود واحد خدمات مشاوره بر اساس مناسب ترين حق الزحمه پيشنهادي از طرف دستگاه اجرائي انتخاب مي گردد.
4 - واحد خدمات مشاوره بايد حق الزحمه پيشنهادي خود را باتوجه به متن قرارداد و براساس بندهاي شرح خدمات كار مربوط ، برحسب نفر/ماه ، به تفكيك قسمتها و مراحل مختلف ، به صورت مقطوع ، همراه با نمودار سازماني و برنامه زماني انجام خدمات منضم به جدول توزيع نيروي انساني ( جدول پيوست ) ، به دستگاه اجرائي تسليم نمايد
تبصره - چنانچه در موارد ويژه ، هزينه هايي علاوه بر حق الزحمه خدمات كارشناسي ( با احتساب هزينه هاي بالاسري ) براي انجام خدمات مورد نظر لازم باشد ، بايد به تفكيك در محاسبات حق الزحمه منظور گردد.
5 - دستگاه اجرائي ، حق الزحمه پيشنهادي واحد خدمات مشاوره مربوط را پس از بررسي و تاييد ، در قالب جدول پيوست تنظيم نموده و پس از مهر دستگاه وامضاي مجري طرح ، همراه با مدارك زيربراي رسيدگي و تصويب هيئت قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي به دفتر امور فني و تدوين معيارهاي سازمان ارسال مي كند:
الف - نامه معرفي واحدهاي خدمات مشاوره ذيصلاح توسط دفتر امور مشاوران و پيمانكاران .
ب - متن و شرح خدمات مورد تاييد براي كار موضوع قرارداد.
تبصره 1 - وظايف دبيرخانه هيئت قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي به عهده دفتر امور فني و تدوين معيارها مي باشد.
تبصره 2 - حضور مهندس مشاور طرح به تشخيص دستگاه اجرائي در جلسه خدمات مشاوره اي تشكيل مي شود.
6 - تصميم هاي هيئت پس از ابلاغ دفتر امورفني وتدوين معيارهاي سازمان براي تنظيم و عقد قراردااد نافذ خواهد بود.
ب - براي خدمات مطالعه وطراحي كارهايي كه برآورد حق الزحمه آنها پانصد ميليون ريال وكمتر است ، دستگاه اجرائي ، با توجه به ماده ( 2 ) اين آئين نامه ، واحد خدمات مشاوره موردنظر را انتخاب مي كند.
1 - پيشنهاد حق الزحمه توسط واحد خدمات مشاوره منتخب ، براي كار موضوع قرارداد ، با توجه به متن وشرح خدمات قرارداد مورد تاييد دستگاه اجرائي ، بر حسب نفر/ماه ، نظير بند ( 4 ) ماده ( 3 ) به دستگاه اجرائي تسليم مي شود.
2 - متن ، شرح خدمات وحق الزحمه كار موضوع قرارداد توسط كميسيون قراردادهاي ناهمسان دستگاه اجرائي بررسي ، تصويب و از سوي دستگاه اجرائي به واحد خدمات مشاوره منتخب براي تنظيم وعقد قرارداد ابلاغ مي گردد.
3 - دستگاه اجرائي موظف است نسخه اي از صورتجلسه تصويبي كميسيون ار همراه با شرح خدمات و نحوه محاسبه حق الزحمه ، به تفكيك قسمتها و مراحل ، به دفتر امور فني و تدوين عيارهاي سازمان ارسال نمايد.
4 - در اين نوع قراردادها ، ابلاغ خدمات اضافي به استنادمفاد قرارداد ، تا حدي مجاز است كه هيچگاه مبلغ حق الزحمه از يك و بيست وپنج صدم ( 25/1 ) برابر حق الزحمه قرارداد و حداكثر ازششصد و بيست و پنج ميليون ريال فراتر نرود.
5 - در وزارتخانه ها و سازمانهاي با بيش از يك دستگاه اجرائي ، مسئوليت هماهنگي در نحوه بررسي قراردادها ، تعيين حق الزحمه و مباني آن با وزير يا رئيس سازمان مربوط است .
6 - سقف مبلغ حق الزحمه موضوع بندهاي ( الف ) و ( ب ) ماده ( 3 ) و همچنين ابلاغ خدمات اضافي موضوع جزء ( 4 ) ماده ( 3 ) هر دو سال يكبار به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و تصويب هيئت وزيران بهنگام خواهد شد.
ج - بررسي وتصويب قراردادهاي ناهمسان نظارت ، اعم ازنظارت عوامل دفتر مركزي ( عاليه ) يا نظارت عوامل كارگاهي واحدهاي خدمات مشاوره نيز قبل از انعقاد يا ارجاع خدمات نظارت ، توسط هيئت يا كميسيون قراردادهاي ناهمسان خدمات مشاوره اي حسب مورد انجام خواهد شد.
ماده 4 - حق الزحمه كارشناسان حقيقي ، نيز مطابق ماده ( 3 ) اين آئين نامه تعيين مي شود.
ماده 5 - حق الزحمه اين نوع قراردادها مشمول تبديل نخواهد شد ، واحدهاي خدمات مشاوره بايد افزايش هزينه ها در مدت انجام خدمات را در حق الزحمه پيشنهادي خود منظور كنند.
معاون اول رئيس جمهور - محمدرضاعارف


Read more: http://www.iranpardis.com/thread173300.html#ixzz24owjjo80
نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:9 روز سه شنبه هفتم شهریور ۱۳۹۱
  

عنوان قرارداد

:موافقت نامه خدمات مشاوره

ماده ۱:مشخصات طرفین قرارداد

موافقتنامه حاضر، همراه با اسناد و مدارك موضوع ماده 2 آن، كه مجموعه‌اي غيرقابل تفكيك است و از اين پس " قرارداد" ناميده مي‌شود، در تاريخ ............... در شهر .......... بين ..................... به نمايندگي .................. كه از اين پس كارفرما ناميده مي‌شود، از يك سو و ............................ به شماره ثبت ........... و به نمايندگي ...................، كه از اين پس مشاور ناميده مي‌شود، از سوي ديگر، طبق مقررات و شرايطي كه در اسناد و مدارك اين قرارداد درج شده است، منعقد مي‌گردد.

ماده۲:موضوع قرارداد

موضوع قرارداد، عبارت است از " ........... "

كه شرح آن در پيوست 1، تعيين شده است.

ماده۳:محل اجرای قرارداد

محل اجراء در شهر ............... مي باشد.

ماده ۴:مدت قرارداد

مدت

مدت انجام خدمات قسمت ها و مراحل موضوع قرارداد، كه شروع و تنفيذ آن طبق ماده 2 شرايط عمومي قرارداد است، با توجه به برنامه زماني كلي (پيوست 4)، برابر .............. مي‌باشد.

مدت ياد شده، تابع تغييرات مدت، موضوع ماده 19 شرايط عمومي، خواهد بود.

ماده۵:مبلغ قرارداد و نحوه تخصیص

حق الزحمه

4-1- برآورد مبالغ حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف خدمات، مجموعاً برابر .................................. ريال به شرح زير است:

الف) ...................

ب) ...................

ماده ۶:نحوه پرداخت

-2- نحوه تعيين و روش پرداخت حق الزحمه، براساس ضوابط و بخشنامه هاي مربوطه و نيز نحوه محاسبه مبالغ اوليه حق الزحمه، در پيوست 3 درج شده است.

ماده ۷:تعهدات مجری / پیمانکار

تعهدات مشاور

5-1- مشاور، متعهد است خدمات خود را طبق اسناد و مدارك قرارداد، در ازاي دريافت حق الزحمه انجام دهد و اعلام مي كند كه داراي توان و تشكيلات لازم براي انجام اين خدمات است.

ماده 26. مسئوليت مهندس مشاور

26-1- مهندس مشاور، در قبال كارفرما و براي ارائه خدمات پيش‌بيني شده در پيوست هاي 1 و 2 اين قرارداد، مسئول است.

26-2- تأييد خدمات و يا مدارك و گزارشهاي مطالعات، محاسبات و يا طراحيهاي مهندس مشاور از سوي كارفرما، از مسئوليتهاي مهندس مشاور در رعايت استانداردها و اصول علمي و فني نمي كاهد، و در هر حال، مهندس مشاور مسئول و جوابگوي كاستيهايي است كه به علت نقص كار او بعدها در كار مشاهده شود.

26-3- مسئوليت مهندس مشاور در قبال واگذاري بخشي از خدمات به اشخاص ثالث، اعم از حقيقي يا حقوقي، كه بر حسب ضرورت مورد تأييد كارفرما نيز قرار گرفته باشد، كماكان همان مسئوليتهاي موضوع اين قرارداد است و موافقت كارفرما نسبت به واگذاري قسمتي از خدمات رافع هيچ يك از تعهدات و مسئوليتهاي مهندس مشاور در برابر كارفرما نخواهد بود.

ماده ۸:تعهدات کارفرما

تسهيلات بر عهده كارفرما

كارفرما تدابير و مساعدت هاي لازم را براي تسهيل كار مهندس مشاور در مورد خدمات موضوع قرارداد، به ويژه در موارد زير، براساس درخواست مهندس مشاور، فراهم مي كند:

12-1- در اختيار قرار دادن اطلاعات مربوط، طبق مندرجات شرايط خصوصي و به صورت رايگان.

12-2- مجوز ورود كاركنان مهندس مشاور به مناطق ممنوع، در رابطه با طرح.

12-3- رويداد ورود و مجوز خروج و پروانه اقامت و مجوز كار كاركنان خارجي مورد نياز و همچنين، اخذ گذرنامه و رواديد براي كارشناسان ايراني.

 

12-4- ارتباط و تشريك مساعي با وزارتخانه ها، سازمان ها و ساير مؤسسات.

12-5- ترتيب امور مربوط به تهيه لوازم و وسايلي كه تهيه و توزيع آن در انحصار دولت باشد.

12-6- ترتيب امور مربوط به تهيه، ورود و ترخيص لوازم، وسايل، كتب، نشريات، نرم افزارها و اقلامي از اين قبيل، كه تهيه آن در داخل كشور مقدور نباشد.

12-7- تسهيلات ويژه اي كه طبق پيوست 5 قرارداد، بايد توسط كارفرما در اختيار مهندس مشاور قرار گيرد.

تمام هزينه هاي اقدام هاي موضوع بندهاي 12-3 تا 12-6، بر عهده مهندس مشاور است.

7-1-1- كارفرما پس از مبادله قرارداد، نماينده يا نمايندگان خود را با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي كند.

7-1-2- دستورها و مداركي كه به وسيله نماينده كارفرما، در محدوده اختيارات تفويض شده به وي، به مهندس مشاور ابلاغ مي شود، در حكم ابلاغ كارفرماست، بديهي است با تغيير نماينده كارفرما، دستورهاي ابلاغ شده و يا مدارك امضا شده به وسيله نماينده قبلي، معتبر است.

ماده۹:نظارت

7-1-3- كارفرما مي تواند تمام يا بخشي از اختيارات قابل واگذاري خود را در رابطه با اين قرارداد، به واحد خدمات مديريت طرح واگذار نمايد. در اين صورت، آن واحد با تعيين حدود اختيارات، به مهندس مشاور معرفي مي شود و تصميم گيري هاي وي در امور واگذار شده، در حكم تصميم هاي كارفرماست.

ماده ۱۰:مالکیت

مالكيت اسناد

تمام مدارك و گزارش هايي كه به موجب اين قرارداد، توسط مهندس مشاور تهيه مي شوند، از جمله نسخ اصلي، نورگذر يا رايانه اي، همه متعلق به كارفرماست. مهندس مشاور، مي تواند با اجازه كارفرما يك نسخه قابل تكثير از مدارك و گزارش هاي ياد شده را نزد خود نگاه دارد. در صورتي كه در شرايط خصوصي قرارداد محدوديتي قيد نشده باشد، مهندس مشاور حق دارد با استفاده از مطالعات انجام شده در قرارداد، مقاله هاي علمي را به نام خود، در سمينارها، اجلاس ها و نشريات علمي و فني، منتشر نمايد.

ماده۱۱:فسخ قرارداد

23-1- كارفرما مي‌تواند در هر يك از موارد زير، بدون اخطار قبلي قرارداد را فسخ نموده و موضوع را به مهندس مشاور ابلاغ كند.

23-1-1- اثبات شمول قانون منع مداخله كاركنان دولت بر مهندس مشاور در زمان عقد قرارداد يا طي مدت قرارداد، به استثناي مفاد بخش اول بند 27-1-2.

23-1-2- عدم اطلاع به كارفرما در مورد بند 27-1-2.

23-1-3- انتقال قرارداد به شخص يا اشخاص ثالث، بدون اجازه كارفرما.

23-1-4- ورشكستگي به تقصير يا انحلال شركت.

23-1-5- اثبات اين مطلب كه مهندس مشاور براي گرفتن كار يا اجراي آن، به كاركنان كارفرما، دستمزد، پاداش يا هدايايي داده، يا آن ها يا واسطه‌هاي آنان را در منافع خود شريك كرده است.

23-2- كارفرما در صورت تحقق هر يك از موارد زير، ابتدا به مشاور اخطار مي‌كند تا نسبت به رفع نواقص و اشكال ها اقدام كند و جريان امور را ظرف مدت يك ماه به صورت قابل قبول درآورد. در صورت عدم اقدام از سوي مهندس مشاور براي رفع نواقص در پايان مهلت تعيين شده موضوع فسخ قرارداد بايد ابتدا به وسيله هيأتي متشكل از سه نفر به انتخاب وزير يا بالاترين مقام سازماني كارفرما بررسي و تأييد شده و پس از اخذ موافقت مقام ياد شده، به مشاور ابلاغ گردد.

23-2-1- تأخير غير موجه در انجام خدمات هر قسمت يا مرحله، بيش از سي (30) درصد مدت قسمت يا مرحله مربوط.

23-2-2- رعايت نكردن استانداردهاي فني و شئونات حرفه‌اي.

23-2-3- مهندس مشاور، با دريافت ابلاغ فسخ قرارداد، موظف است از ادامه كار خودداري كند، بي¬درنگ كارفرما را از وضعيت كار مطلع سازد و طي مهلتي كه از طرف كارفرما اعلام مي شود (حداقل دو هفته)، اصل مدارك و گزارش هاي خدمات انجام شده تا آن تاريخ را به كارفرما تحويل دهد.

23-3- كارفرما پس از ابلاغ فسخ قرارداد، بي درنگ نسبت به ضبط تضمين حسن انجام كار به نفع خود اقدام كرده و نسبت به تعيين مبلغ حق الزحمه خدمات انجام شده قابل قبول تا تاريخ فسخ، طبق شرايط قرارداد اقدام خواهد كرد. بديهي است كارفرما موضوع را بي درنگ به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به منظور اقدام لازم، اعلام مي كند.

خاتمه دادن به قرارداد

22-1- كارفرما مي تواند در هر زمان قرارداد را خاتمه دهد.

22-2- در هر مرحله اي كه كارفرما قصد خاتمه دادن به قرارداد را داشته باشد، موضوع را با تعيين مهلت دو (2) ماهه، به مهندس مشاور اعلام مي‏كند.

22-3- مهندس مشاور، پس از دريافت ابلاغ خاتمه قرارداد، بي‌درنگ بايد كار را متوقف كند و تا پانزده (15) روز، گزارش وضعيت پيشرفت خدمات را تا هنگام ابلاغ خاتمه قرارداد، تهيه و تسليم كند. اين گزارش، بايد حاوي وضعيت و ميزان پيشرفت هر بخش از خدمات قسمت يا مرحله و نيز بخش هايي كه تكميل آنها به لحاظ حفظ منافع كار در مهلت دو ماهه ياد شده ضروري و امكانپذير است، همراه با تعيين ميزان حق الزحمه آنها باشد.

22-4- هرگاه كارفرما راساً يا براساس گزارش مهندس مشاور، تشخيص دهد كه لازم است تمام يا قسمتي از خدمات ناتمام تكميل گردد. بايد موضوع را به مهندس مشاور اعلام كند. در اين صورت، مهندس مشاور موظف است خدمات ياد شده را در مهلت دو ماهه تكميل كند.

22-5- در هر صورت، مهندس مشاور موظف است در پايان مهلت دو ماهه، نسبت به تحويل اصل تمام اسناد و مدارك كار، تحويل اموال كارفرما و خارج ساختن اموال خود از كارگاه (در صورت وجود) و ارائه صورتحساب حق الزحمه خدمات انجام شده و صورت هزينه هاي ناشي از پايان دادن قرارداد، مانند موافقتنامه ها، تعهدات مهندس مشاور در مقابل كارمندان خود يا مؤسسات ديگر، برچيدن دستگاه نظارت محلي، و نيز هزينه مراجعت كاركنان خارجي و خانواده آنها به كشورشان و هزينه حمل لوازم آنها به كشورشان، مشروط بر اين كه اين هزينه ها به منظور اجراي اين قرارداد ايجاد شده باشد و بابت آنها به مهندس مشاور پرداختي نشده باشد، اقدام نمايد.

22-6- كارفرما متعهد است، ظرف مدت پانزده (15) روز پس از دريافت صورتحساب و صورت هزينه‌هاي موضوع بند 22-5، نسبت به بررسي آن براساس شرايط قرارداد و ميزان خدمت انجام شده، اقدام نمايد و طبق ماده 18، با مهندس مشاور تسويه حساب كند. سپرده حسن انجام كار مهندس مشاور در اين حالت با توجه به ماده 18 آزاد مي شود.

ماد۱۲:پایان دادن به قرارداد

22-7- هرگاه خاتمه دادن به قرارداد پس از انجام خدمات هر يك از مراحل قرارداد طرح شود، كارفرما قرارداد را بدون تشريفات خاصي پس از تسويه حساب با مهندس مشاور، بابت خدمات مرحله قبل، پايان مي دهد.

22-8- در مورد شمول بند 27-1-2، هر گاه منع قانوني رفع نشود، قرارداد از سوي كارفرما خاتمه داده مي شود و طبق مفاد اين ماده، عمل مي گردد.

22-9- مهندس مشاور، مي تواند خاتمه دادن به قرارداد را در هر يك از موارد زير، درخواست كند:

22-9-1- عدم ابلاغ خدمات مرحله بعد، طي مهلت هاي مندرج در ماده 2.

22-9-2- در صورت تأخير مازاد بر سه (3) ماه در پرداخت حق الزحمه موضوع بند 16-8.

22-9-3- در صورت سپري شدن حداكثر مدت تعيين شده براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز، موضوع بند 20-2.

22-9-4- در صورت موافقت نشدن با تمديد مدت تعليق بيش از چهار (4) ماه، موضوع بند 21-4، يا اعلام نظر نكردن كارفرما براي ادامه كار، موضوع بند 21-7.

22-9-5- در صورت انجام ندادن مفاد بند 12-1 از سوي كارفرما بيش از سه (3) ماه از تاريخ موردنظر در برنامه زماني.

22-9-6- در صورت عدم تبعيت كارفرما از رآي مرجع حل اختلاف.

22-9-7- در صورت وقوع شرايط مندرج در بند 28-1.

22-10- در صورتي كه كارفرما حداكثر تا يك ماه زمينه هايي را كه منجر به درخواست خاتمه قرارداد از سوي مهندس مشاور شده است رفع كند، مهندس مشاور از درخواست صرف نظر مي كند و خدمات خود را ادامه مي دهد، در غير اين صورت، پس از انقضاي مهلت يك ماهه، قرارداد خاتمه يافته تلقي شده و ساير اقدام ها، طبق مفاد اين ماده انجام مي گردد.

 

خسارت تأخير

20-1- بابت تأخير غير مجاز مهندس مشاور، خسارتي معادل حاصلضرب نسبت مدت تأخير غيرمجاز به مدت قسمت يا مرحله مربوط در ميزان حق الزحمه آن قسمت يا مرحله و حداكثر تا بيست (20) در صد حق الزحمه مربوط، از مهندس مشاور دريافت مي‏شود.

ماده۱۳:تأخیر در انجام قرارداد

20-2- بابت تأخير مجاز مهندس مشاور، مبلغي معادل پنجاه (50) درصد متوسط حق‌الزحمه ماهانه در مجموع ماه هاي اضافه شده طبق بخشنامه هاي مربوط، به حق الزحمه اضافه مي شود. حداكثر مدت براي پرداخت حق الزحمه تأخير مجاز قرارداد براي مراحل مطالعاتي، نصف مدت قسمت يا مرحله مربوط و حداكثر شش ماه و براي مرحله ساخت و تحويل، تابع شرايط اجراي كار است.

پس از سپري شدن اين مدت و عدم ابلاغ تعليق از سوي كارفرما، مهندس مشاور مي تواند طبق بند 22-9-3، عمل كند.

تبصره: حق الزحمه مربوط به عوامل مقيم يا نظارت كارگاهي مهندس مشاور، در مدت تأخير مجاز طبق دستورالعمل مربوط محاسبه مي شود.

ماده۱۴:تبادل نسخ قرارداد

اين قرارداد در 4 نسخه تنظيم شده و به امضاي دو طرف قرارداد رسيده، يك نسخه از آن به مشاور ابلاغ شده است و همه نسخه‌هاي آن، اعتبار يكسان دارند.


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 16:59 روز سه شنبه بیست و چهارم مرداد ۱۳۹۱

 

1-    هدف : به منظوراعمال روشهاي لازم جهت انجام انبارگرداني موجوديهاي شركت در پايان سال يا شرايط فوق العاده تهيه گرديده ورعايت مفاد آن درجهت انجام يك انبارگرداني كامل ومناسب براي كليه واحدها وافراديكه دراين آیین نامه مورداشاره قرارخواهندگرفت، لازم وضروري است

2-   دامنه‌ي كاربرد  : انبارهايي كه موردشمارش قرارخواهندگرفت شامل انبارهاي واقع درکارخانه یا خارج از کارخانه در راستای عملیات موضوع شرکت یا پشتیبانی آن باشند ،خواهدبود.

3-    تعاريف و اصطلاحات:

3-1. نظارت برانبارگرداني- علاوه برنظارتي كه ازطريق بازرس محترم قانوني يانمايندگان ايشان اعمال خواهدشد، درطول دوران انبارگرداني نظارت براجراي اين دستورالعمل بعهدهء  نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها وحسابرس داخلي بوده وحسب ضرورت اجراي عمليات توسط مديريت عامل شركت سرپرست امورمالي ومدير اداري يانمايندگان ايشان نيزموردبازديد قرارخواهدگرفت

3-2. نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها - كه طي حكم صادره توسط مديرعامل معرفي ميشود و وظايف آن در بند 4-1 خواهد آمد ومسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل رادارا ميباشد.

3-3. ستـاد انبارگرداني: ستاد انبارگرداني عبارت ازمجموعهء افرادي است كه درطول مدت انبارگرداني بنحوي ازانحأ دراين كار مشاركت دارند،

3-4. هماهنگ كننده انبارگرداني:  بعنوان بازوي اجرائي ورابط نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها با ساير افراد شركت كننده، برانجام اقدامات قبل از شمارش نظارت كامل خواهدداشت.

 3-5. گروه هاي شمارش: شامل دونفرشمارشگرويك نفر ثبات خواهندبود. اين گروه ها باتوجه به زمان ومحدوده ئي كه براي آنهادرنظر گرفته شده است موظفند كه درطول زمان انبارگرداني وتحت نظر هماهنگ كننده به نحواحسن به انجام وظائف محوله پرداخته ودرهرمورد كه سؤال يا مشكلي پيش آيد آن را با هماهنگ كننده درميان گذاشته وكسب تكليف نمايند. بمنظور تسهيل درامرشمارش، كليه شمارشگران ازكاركنان تعميرگاه وافراد ثبات ازكاركنان دفترمركزي انتخاب ودرتيمهاي سه نفره به همكاري خواهندپرداخت

3-6. گروه كنترل : مسئوليت جمع آوري برگه هاي شمارش، ثبت درسيستم مكانيزه وبايگاني آنهارابعهده دارد. اين گروه موظفند براساس مقادير مندرج در برگه هاي شمارش اول، دوم وياسوم ستونهاي مربوطه راكامل نموده ودرصورتيكه بدلائلي برگه اي باطل شده باشد، برروي آن مهر "باطل شد" يا "ابطال گرديد" درج وجداگانه بايگاني نمايند. جهت ثبت اطلاعات مربوط به شمارش و انجام ساير مراحل كنتـرل، هماهنـگ كننـده انبارگردانـي نسبـت بـه برنامه ريزي قبلي وايجادهماهنگي لازم باواحدمكانيزه اقدام خواهد نمود.                                                                

3-7 گروه پشتيباني " شامل افرادي است كه خارج از گروه هاي شمارش وكنترل بوده وتحت نظر " هماهنگ كننده" به ارائه خدمات ووظائف پشتيباني خواهندپرداخت تاشرايط مطلوب جهت انجام كار ايجادگردد.

3-8 مـدت انبارگرداني- مدت انبارگرداني شامل دورهء قبل از انبارگرداني، دورهء انبارگرداني ودورهء بعداز انبارگرداني ميباشد كه درهردوره انجام عمليات خاصي بشرح زير، ضرورت خواهدداشت. مدت انبارگرداني ازتاريخ مندرج در برنامه انبارگرداني آغازو باامضأ صورتجلسات انبارگرداني پايان خواهديافت.

 

4-    شرح رويه/اقدامات:

4-1.  وظایف نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها  ظايف ذيل رابعهده داشته ومسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل رادارا مي باشد.

4-1-2 تعيين هماهنگ كننده انبارگرداني.

4-1-3 تنظيم وارائه برنامه زمانبندي شمارش انبارها.

4-1-4 تنظيم وارائه برنامه مراحل شمارش موجودي انبارها.

4-1-5 سازماندهي وتشكيل ستادانبارگرداني.

4-1-6  تعيين ومعرفي پرسنل ستاد انبارگرداني باذكر وظايف محوله به ايشان.

4-1-7  اخذ مصوبه لازم ازكميته شمارش موجوديها درمورد اجراء برنامه انبارگرداني.

4-1-8  نظارت مستمر ونزديك برمراحل انجام كار وارائه طريق درزمينه حل مشكلات مشاهده شده.

4-1-9  هماهنگي مستمروگزارش مواردلازم به كميته شمارش موجوديها واخذرهنمودهاي موردنياز.

4-1-10 تهيه گزارش عمليات شمارش.

4-1-11 تهيه وتنظيم پيش نويس بخشنامه انبارگرداني.

4-2 وظایف هماهنگ كننده انبارگرداني" . وظايف كلي هماهنگ كننده بشرح ذيل ميباشد:

4-2-1آماده سازي فرمها، وسايل وابزاركارشمارش.

4-2-2پيگيري ونظارت برتهيه مقدمات شمارش.

4-2-3آموزش كاركنان ذيربط.

4-2-4نظارت مستمربرانجام عمليات شمارش موجوديها.

4-2-5همكاري دربررسي وپيگيري مغايرات

4-3 دردوره قبل ازانبارگرداني انجام عمليات زيرتوسط مسئولين انبارها ضروريست (عمليات قبل ازشمارش):

4-3-1بروز رساندن رسيدوحواله هاي معوق.

4-3-2 بروز رساندن ثبت كاردكس حسابداري انبار.

4-3-3 بروزرساندن كاردكس مستقردرانبار.

4-3-4 تطبيق مانده موجودي كارت هاي حسابداري انباربامانده موجودي كارت هاي كاردكس انبار ورفع مغايرت هاي احتمالي.

4-3-5 تطبيق موردي موجودي كارت هاي انبارباموجودي عيني كالاهاي پرمصرف يااقلام بااهميت وبررسي وتحليل علل بروزمغايرت وانجام اقدامات لازم درزمينه رفع مغايرات احتمالي.

4-3-6 طبقه بندي موجودي ها وقراردادن منظم اجناس درقفسه ها ومحوطه بازانباربه نحويكه شمارش موجوديها دراسرع وقت ممكن وميسر باشد.

4-3-7 صدوركارت شناسائي جنس براي هريك ازاقلام موجوددرانباربه نحوي كه كد، نام، واحدونوع كالاي موردنظر برروي آن درج شده باشد.

4-3-8 تهيه وتدارك وسائل اندازه گيري جهت شمارش انبارمانندگچ، تراز، ترازو، باسكول، ظروف اندازه گيري مخصوص مايعات، ماژيك،تخته كار، طناب نايلوني نازك، خودكار، دستكش و . . .

4-3-9 تفكيك اجناس اماني واسقاطي ازاجناس ديگر.

4-3-10 آماده نمودن برگه هاي شمارش ونصب آنها روي موجوديها (برگه هاي شمارش با هماهنگي واحدمكانيزه آماده ودراختيار انبارقرارميگيردتاطي هفته قبل ازشروع انبارگرداني برروي موجوديها نصب گردند).

4-3-11پاكيزه نمودن محيط انبار وگردوغبارزدائي ازاجناس ديگر.

4-3-12 نظر به اينكه درايام انبارگرداني هيچگونه كالائي ازانبارصادريابه انبارواردنمي گردد لذا مقتضي است ضمن اعلام قبلي مراتب باتعيين مهلت كافي، اقدامات لازم درزمينه تحويل كالاي موردنياز واحدها واخذ كالاهاي خريداري شده توسط واحد تداركات صورت پذيرد.

4-4دورهء انبار گرداني: شروع وخاتمه دوره انبارگرداني براساس بخشنامه انبارگرداني پايان سال مالي تعيين ودرطول دورهء انبارگرداني هيچيك از مسئولين وكاركنان انباروهمچنين گروه هاي شمارشگر، كنترل وپشتيباني اجازه استفاده ازمرخصي نخواهندداشت مگردرشرايط بسيار استثنائي كه لزوماً بااطلاع قبلي " نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها" واخذموافقت ايشان صورت خواهدپذيرفت.

 4-4-1 لازم به يادآوريست كه آخرين شمارهء حواله انباروقبض انبار به هماهنگ كننده اعلام وتوسط وي نسبت به پلمب كاردكس موجوديهاوياخارج نمودن اطلاعات مزبور از دسترس گروه هاي شمارش اقدام وهدف ازانبارگرداني ونحوهء اجراي كار براي گروه ها توضيح داده شده ووظايف هريك ازآنها به ايشان يادآوري ميگردد.

4-4-2  درطول دورهء انبارگرداني گروه هاي شمارش كه شامل گروه شمارش اول وگروه شمارش دوم ميباشند، نسبت به شمارش موجوديها، ثبت مقادير دربرگه هاي شمارش وعلامت گذاري اقلام شمارش شده اقدام ودرفواصلي كه هماهنگ كننده مشخص خواهدنمود، برگه هاي جمع آوري شده رابه گروه كنترل تحويل ميدهند.

4-4-3  موارديكه نيازبه شمارش سوم خواهندداشت توسط هماهنگ كننده ومسئول انبار وبانظارت حسابرس داخلي (يا بازرس قانوني) شمارش شده وظهربرگه شمارش سوم به علامت "موردقبول بودن" توسط ايشان پاراف خواهدشد.

4-4-4  درصورت مشاهده هرگونه موجوديهاي فاسد، ناباب يااسقاط بايستي ضمن اطلاع به هماهنگ كننده ومسئول انبار، موضوع دربرگه شمارش نيزدرج گردد. درهرصورت تصميم گيري نسبت به هرگونه مواردپيش بيني نشده دراين دستورالعمل بعهده نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها خواهد بود.

 تبصــره:  باتوجه به قلت موجودي انبارپروژه ها وكمبود امكانات مكانيزه دراختيار، بارعايت  سايركنترلهاي موردبحث، بجاي استفاده از برگه هاي شمارش ميتوان ازروش ليست برداري موجودي ها نيز استفاده نمود.

 4-5 دورهء بعداز انبار گرداني: بلافاصله پس از جمع آوري برگه هاي مربوط به آخرين شمارش، آغاز وتاپايان وقت اداري روز . . . . . . . اسفندماه وباتنظيم صورتجلسهء نهائي انبارگرداني پايان خواهديافت.

4-5-1درطول اين دوره گروه كنترل نسبت به كامل بون برگه هاي شمارش اول ودوم وياسوم وهمچنين نحوهء بايگاني آنهانظارت كامل داشته وبلافاصله پس ازجمع آوري برگه هاي شمارش نسبت به ثبت اطلاعات مربوطه اقدام خواهدنمود.

4-5-2 درپايان عمليات شمارش وپس ازانجام كنترلهاي لازم، نسبت به تهيه وتنظيم صورتجلسهء انبارگرداني اقدام خواهدشد، صورتجلسه تنظيمي شامل موارد ذيل خواهدبود.

4-5-2-1 ذكردوره انبارگرداني

4-5-2-2  نام ونام خانوادگي امضأكنندگان صورتجلسه (نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها، هماهنگ كننده، مسئول انبار وحسابرس داخلي).

 4-5-2-3 درج شماره آخرين رسيد وحواله انبار وتاريخ آنها.

4-5-2-4  مراتب تأئيد وقبولي مقادير مندرج دركاربرگهاي پيوست صورتجلسه توسط امضأ كنندگان.

     يك نسخه از صورتجلسه مورداشاره به مسئول انبار، يك نسخه به حسابرس داخلي ويك نسخه ديگر نيز جهت محاسبه كسري واضافات نزدگروه كنترل وهماهنگ كننده باقي خواهدماند.

 4-5-3. بنحوي برنامه ريزي شود كه برگه هاي شمارش اول ودوم به تدريج وهمزمان باشروع انبارگرداني حداقل درپايان هرروز جمع آوري وبه گروه كنترل تحويل وتوسط گروه مزبور اطلاعات ارائه شده درسيستم مكانيزه ثبت گردد. ليست اوليه مغايرتهاي انبارگرداني قبل از آخرين روزكاري اسفندماه جهت اطلاع مديريت محترم عامل شركت تهيه وازطريق مدير امور مالي واداري ارسال گردد.

        باتوجه به مراتب اشاره شده دراين دستورالعمل كه حاوي اصول واستانداردهايي متداول ورويه وعرف جاري شركت ميباشد، اميداست كه ضمن هماهنگ بودن روش شمارش موجوديها دركليه انبارهاي متعلق به شركت، اشتباهات بعمل آمده درطي سال نيز ازطريق اقدام در مورد رفع نكات گزارشات تنظيمي، تصحيح وزمينه لازم جهت استفاده ازنتايج انبارگرداني درسال مالي موردنظر وسال آتي ميسرگردد

5-    نحوه‌ي كنترل اجراي دستورالعمل:

5-1ا. نماينده اجرائي كميته شمارش موجوديها  كه طي حكم صادره توسط مديرعامل معرفي ميشود و وظايف آن در بند 4-1 آمده ومسئوليت حسن اجراي اين دستورالعمل رادارا ميباشد.

5-2سرپرست مالی شرکت موظف به تهیه فرم های وصورت جلسه های اشاره شده در این آیین نامه می باشد

5-3 . مدیر اداری  موظف به اجرای زمان بندی ومعرفی افراد ذیصلاح جهت وظایف محوله دراین آیین نامه به مدیر عامل می باشد

5-4 مدیر عامل طی حکمی نماینده اجرایی کمیته شمار ش موجودی ها را جهت شروع اقدامات به مدیر اداری معرفی می نماید

تبصره: مدیر عامل می تواند در صورت صلاحدیدخود مدیر اداری را به عنوان نماینده کمیته شمار ش موجودی ها معرفی نماید.

 

6-    نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1اواحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه  نسخه تصویب شده را به تعداد  مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 سرپرست واحد های مربوطه موظف  به اطلاع رسانی  واقناع پرسنل خود می باشند.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 14:36 روز یکشنبه پانزدهم مرداد ۱۳۹۱

 

پیمان خدمات خدمات و فنی

 

اين پیمان بر اساس ضوابط قانونی و شرایط ماهوی  ماده (10) قانون مدنی  وشرایط عمومی پیمان مواد وسایر قوانین متعارف و مرتبط بين به شرح مشروحات آتی منعقد می گرددمنعقد مي شود.
ماده1 )مشخصات طرفين:

1-1کارفرما :.........................................نمایندگی آقای دکتر .....................دارای حق امضا به موجب روزنامه  رسمی  شماره19217 به تاریخ30/11/1389. نشاني: تهران – خیابان دکتربهشتی چهار راه اندیشه خیابان سهند کوچه شهرتاش پلاک

1-2 پیمانکار ::شركت عایق کار پیمان -شماره ثبت ...........به نمایندگی آقای ..............فرزند علی متولد 1348 شماره شناسنامه 4 به نشانی تهران میدان فلاح خیابان مطهری جنوبی کوچه دانشور پلاک 77 تلفن: 09125256066

ماده 2) موضوع پیمان

2-1 عایق کاری کلیه لوله ها ی بخار آب گرم آب سرد و موتور خانه

2-2 هرگونه متمم والحاقی به موضوع پیمان از طریق دستور کار  ناظر  پیمان وتایید مدیر عامل شرکت صورت می گیرد

ماده 3) مدت پیمان

3-1مدت پیمان از تاریخ 07/01/1391 لغایت پایان27/02/1391 با احتساب روز های تعطیل 52 روز تعیین می گردد .

3-2تاریخ پایان پیمان به منزله شروع زمان تضمین(تحویل موقت) می باشد.

3-3 پس از سپری شدن مدت یک ماه از تاریخ پایان کار یا اتمام موضوع پیمان تحویل قطعی صورت می گردد وپس ارسال صورت جلسه  تحویل قطعی توسط ناظر کارفرما تضمینات و مبلغ حسن انجام کار آزاد وبا  پیمانکار  تسویه حساب کامل انجام می گیرد.

ماده4 ) مبلغ پیمان

4-1برای هر متر طول پشم سنگ بدون در نظر گرفتن سایز مبلغ 000/47 ريال

4-2   برای هر متر طول پشم سنگ بدون در نظر گرفتن سایز مبلغ 000/36 ريال

4-3 برای عایق بندی موتور خانه بدون در نظر گرفتن پیچ و خم سایز به طور  کلی 000/0000/47 ريال پرداخت می گردد

4-4 در صورت الحاق یا متمم مشروح در ماده 1 مبلغ اعلام شده با این مبلغ اضافه می گردد.

ماده 5) ناظرپیمان

از طرف کارفرما مدیریت فنی کارخانه ناظر حسن انجام موضوع  پیمان می باشد.

ماده 6)  نحوه پرداخت وکسورات قانونی

6-1 مطابق با پیشرفت فیزیکی موضوع پیمان با معیار متراژ لوله ارائه صورت وضعیت از جانب پیمانکار  وتایید ناظر پیمان از مبلغ موضوع ماده4 به وسیله امور مالی کار فرما پرداخت می گردد.

6-2 در هر پرداخت 10% به عنوان حسن انجام کار کسر و نزد کارفرما به ودیعه می ماند  که پس از تحویل قطعی  در وجه پیمانکار آزاد می گردد

6-2 بعنوان مالیات موضوع ماده 104 قانون مالیات هاي مستقیم مبلغ 5% کسر از کلیه مطالبات طرف قرارداد اداره دارائی خواهد شد .

ماده 7) خسارت تاخیر

به ازای هر روز تاخیر از ماده 3 مبلغ 000/000/2 ريال به عنوان جریمه دیر کرد از مبلغ صورت وضعیت پیمانکار کسر می گردد.

  ماده8)مواردفسخ پيمان

الف)كارفرمامي توانددرصورت تحقق هريك ازمواردزيرپيمان را  فسخ كند.

    8-1تاخيردرتحويل گرفتن كارگاه ازجانب پيمانكاربيش از10 روز

     8-2  تاخيردرشروع عمليات موضوع پيمان بيش از10 روز

     8-3 تاخيردراتمام كاربه مدت بيش از15 روز

     8-4 عدم شروع كارپس ازرفع وضعيت قهري موضوع ماده10 وابلاغ شروع كارازسوي كارفرما

     8-5 بدون سرپرست گذاشتن كارگاه ياتعطيل كردن كاربدون اجازه كارفرما،بيش از5روز

     8-6 عدم انجام دستورناظر براي اصلاح كارهاي انجام شده معيوب

     8-7 انحلال شركت پيمانكار.

    8-8 ورشكستگي پيمانكارياتوقيف ماشين آلات واموال پيمانكار ازسوي محاكم قضايي به گونه اي كه موجب توقف ياكندي پيشرفت كارشود.                               8-10 هرگاه ثابت شودكه پيمانكاربراي تحصيل پيمان يااجراي آن به عوامل كارفرما حق العمل،پاداش ياهدايايي داده است ياآنها ياواسطه هاي آنهارادرمنافع خودسهيم كرده است.

ماده10) حوادث غیر مترقبه

در صورت بروز حوادث غیر مترقبه قرارداد معلق و پس از رفع آن قرارداد ادامه می یابد . چنانچه مدت حوادث غیرمترقبه بیش از شش ماه به طول انجام د ادامه قرارداد با توافق طرفین انجام خواهد شد .

ماده 11)تاًييدات پيمانكار

موارد زير راپيمانكارتاًييدمي نمايد

      11-1 تمام اسناد ومدارك موضوع ماده 2 موافقتنامه رامطالعه نموده وازمفاد آن كاملا ًآگاه شده است.

    11-2 نسبت به تامين نيروي انساني مورد نيازوتدارك تجهيزات،ماشين آلات وابزاراجراي كار طبق مشخصات درمحل ياازنقاط ديگراطمينان يافته است.

     11-3  محل اجراي كار راديده وبررسي كرده وازوضعيت آب وهوا،بارندگي وامكان اجراي كاردرفصلهاي مختلف سال،باتوجه به آمار 20 سال پيش ازتاريخ ارائه پيشنهاد قيمت ودرنظرگرفتن مدت اجراي كار،اطلاع يافته است.

     11-4ازقوانين ومقررات مربوط به كار،بيمه هاي اجتماعي،مالياتها،عوارض وديگر قوانين ومقررات،كه تاتاريخ تسليم پيشنهاد معمول ومجرا بوده است،كاملاًمطلع بوده ومتعهد است كه همه آنهارارعايت كند.درهرحال،مسئوليت عدم رعايت قوانين ومقررات يادشده،برعهده پيمانكاراست.

    11-5درتهيه پيشنهاد قيمت،سودمورد نظر خودوتمام هزينه هاي ناشي ازمفاد بندهاي بالا رادرنظر گرفته وبعداً از هيچ بابت،حق درخواست اضافه پرداختي ندارد.

  11 -6 به هرحال،پيمانكارتاًييد مي نمايدكه هنگام تسليم پيشنهاد،مطالعات كافي انجام داده وهيچ موردي باقي نمانده است كه بعداًدرموردآن استناد به جهل خود نمايد.

ماده12) شرایط اختصاصی

12-1تامین مصالح اجرا پیمان با کار فرما می باشد.

12-2پیمانکار مکلف به رعایت ایمنی و بهداشت و مقررات محیط کار کارفرما خواهد بود .

12-3پیمانکار باید جهت ورود و خروج مجوز لازم را از امور اداري کارخانه اخذ نماید .

12-5تسویه حساب با پیمانکار منوط به تائید کمی و کیفی ناظرکارفرما می باشد .

12-6پیمانکار حق واگذاري موضوع پیمان را به دیگري نخواهد داشت .

12-7 لوله ها ابتدا تمیز کاری شده سپس با رنگ ضد زنگ نسوز کاملاٌ نقاشی گردد.

12-8 به ترتیب روی لوله های بخار ،پشم رنگ ،نایلون، مقوا ، متقال، رنگ پلاستیک همراه مل کار شود.

12-9 عایق کاری لوله های آب گرم و سرد با پشم شیشه مقوا  ، متقال، رنگ پلاستیک همراه مل کار شود

12-10 رنگ لوله های بخار (رفت وبرگشت) آب گرم در رفت و برگشت ولوله آب معمولی معمولی مطابق تعیین رنگ بوسیله کارفرمانقاشی گردد.

12-11 فلش رفت برگشت روی لوله ها انجام می شود.

12-13پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.

ماده 13) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

12-10 رنگ لوله های بخار (رفت وبرگشت) آب گرم در رفت و برگشت ولوله آب معمولی معمولی مطابق تعیین رنگ بوسیله کارفرمانقاشی گردد.

12-11 فلش رفت برگشت روی لوله ها انجام می شود.

12-13پيمانكارمتعهداست كه عمليات موضوع پيمان رابه وسيله افرادي كه دركار خودتخصص وتجربه كافي دارند،انجام دهد.

ماده 13) اقامتگاه

اقامتگاه طرفین همانست که در مقدمه ذکر شده و در صورت تغییر باید کتباً به اطلاع طرف مقابل رسانیده شود و مادامیکه به ترتیب فوق عمل نشده ، ارسال هرگونه نامه یا اخطار به اقامتگاه طرفین ابلاغ شده محسوب و عذر عدم اطلاع مسموع نخواهد بود

ماده 14 ) حل اختلاف

حل اختلاف در تفسیر این پیمان یا نحوه اجرا با توافق طرفین وصورت جلسه آنها انجام می گیرد و در صورت عدم حل اختلاف  رای داور مرضی طرفین مناط اعتبار است.

 

اين پیمان شامل 14ماده دو  نسخه تنظيم مي شود  وبه همرا ه موافقتنامه پیمان  وسایر پیوست ها حکم سند  واحد داشته  که بین طرفین مبادله وطرفین ضمن اذعان به علم کامل به مفاد پیمان متعهد به اجرا ی آن می گردند. به این اعتبار یک نسخه نزد کار فرما ویک نسخه نز د پیمانکار گردش می یابد.


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:59 روز یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱

1-     هدف : ضابطه مند نمود ن نحوه جذب  وحفظ نیرو های کار آمد برای بهره وری شرکت

2-    دامنه‌ي کاربرد : کلیه کارکنان طرف قرارداد شرکت ............

3-   پيش‌نيازها : چارت سازمانی-آیین نامه مدارک استخدامی

4-    بایسته های حاکم بر رویه

 

1 - اهداف

1-     1 - جذب کارمندان وکار آمد

1-2- نگهداری کارکنان جذب شده وایجاد انگیزه  وآسایش خاطر بیشتر وهدایت ومساعی آنان در پیشبرد اهداف شرکت

1-3 -  ایجاد بهره وری متناسب بامیزان توانمندی منابع انسانی

1 4 - ایجاد تناسب منطقی  ومعقول بین سطح حقوق کارکنان وسطح موجود بازار کار

2- تعاريف/اصطلاحات:

2-1-کار : عبارت از مجموعه وظایف محوله و مشخصی که از طرف شرکت به  عنوان کار واحد شناخته می شود.

2-2 - حقوق: مبلغی است که بر اساس امتیازات شغل وشاغل در ازائ انجام کار پرد اخت می شود.

2- 3 - حقوق پایه : عبارت است که براساس امتیازات کار وکارکنان وحاصل جمع امتیازات مکتسبه در ضریب ريالی با افزودن حداقل حقوق قانونی که همه ساله از سوی شورایعالی کار تعیین می گردد.

2-4 - حق جذب: شرکت جهت جذب نیرو های کارآمد، مبلغی را به صورت ماهانه تحت عنوان حق جذب که معادل درصدی از حقوق پایه می باشد . پر داخت می نماید.

2-5 - افراد تحت تکفل : همسر ، فرزندان دختر تا زمان ازداوج، فرزندان پسر تا سن 18 سلگی و در صورت تحصیل (حداکثر تا بیست پنج سالگی )

2-6 - مزایای رفاهی : به کارکنان شرکت مزایای تحت عنوان حق معشیت (عائله مندی ) ، حق اولاد ، حق خوار بار ، حق مسکن وسایر کمک های نقدی وغیر نقدی با رعایت مصوبات قانونی که به تصویب هیئـت مدیره خواهد رسید به صورت ماهانه پردا خت می گردد .

2-7 - اضافه کار: ساعات اضافه کار انجام شده توسط کارکنان محاسبه و پرداخت می گردد .

2-8 - امتیاز: کمیتی است که جهت ارزش گذاری توانایی های فردی وکاری کارکنان تعیین می گردد.

2-9 - امتیاز حرفه ای فردی: ارزش فردی هریک از کارکنان، ناشی از طی مدارج تحصیلی ونیز کسب تجربیاتی است که در قالب امتیاز ارزش گذاری می شوند .

2-10 - امتیاز حرفه ای: امتیازات تعیین شده جهت ارزش های هر شغل از نقطه نظر اهمیت ، حجم فعالیت وپیچیدگی انجام امور آن می باشد .

2-11-  مدرک تحصیلی مرتبط: آن دسته مدارک معتبر مورد تایید وزارت آموزش وپرورش یا وزارت علوم است که در ارتباط مستقیم با شرح کار ووظایف محوله می باشد.

 

3- شرح رويه/اقدامات:

3- 1- رویه نحوه اجرای آیین نامه

3 – 1 – 1 - انجام به کارگیری منابع انسانی در شرکت داروسازی تهران نیل که به طور اختصار شرکت اختصاری می شود، از زمان تصویب این آیین نامه طبق مفاد این مقررات انجام می شود.

3 -  1- 2 - کلیه به کارگیری نیروی انسانی از طرق قرارداد هایی که درادامه می آید  وهر قرارداد دارای سه رکن  موضوع، مدت و مبلغ می باشد که در ادامه تحـت سه عنوان رویه مدت قراردادها رویه تجزیه وتحلیل مشاغل ورویه حقوق و دستمزد به تفصیل تشریح می گردد.

3 – 1-3  - مدت زمان اعتبار این آیین نامه تا تاریخ بازنگری بعدی است و کلیه رویه های مرتبط یا مشترک مفهوم ظرف پانزده روز پس از تصویب نسخ می گردند.

    3 – 1 - 4 - در صـورت نیاز به هـر تفسـیر این مـهم بـه وسـیله قوانـین موضـوعه وآییـن نامـه های مرتبط  توسـط واحـد اداری وتایـید مدیر مالی و اداری و تصویب مدیر عامل تحت عنوان سند رویه توجیهی صورت می پذیرد.

تبصره : در صورت اختلاف تفسیر نظر مدیر عامل مناط اعتبار می باشد.

3 – 1 - 5-  واحد اداری جهت  حسن اجرای  آیین نامه می تواند به نمایندگی از طرف مدیر عامل  مکاتبات در خواست انجام وظیفه محوله مطابق مفاد آیین نامه را از دیگر واحد ها بخواهد  وهر ماه گزارشی از روند اجرای آیین نامه به دفتر مدیر عامل ارسال نماید.

3 – 1 - 6 -  کلیه مفادآییـن نامه 72ساعت بعد از تصویب توسط دفتر مدیر عامل به واحدهای شرکت ابلاغ می گردد و از تاریخ ابلاغ در حکم دستور سازمانی، اجرایی است.

3 –1 - 7 - همانطور که در قرارداد ها اشاره شده ،حکم شرایط اختصاصی طرفین را دارد وضمانت اجرای مشابه با آنان را دارد.

3-2 رویه قراردادها

3-2-1 - قرارداد کارعبارتست از قرارداد كتبي كه به موجب آن نیروی انسانی در قبال دريافت حقوق كاري را براي مدت موقت، مدت غير موقت، روزمزد،مشاوره ای، موضع معین  براي شرکت انجام مي دهد .

3-2-2 - قرارداد های کار شرکت از زمان ابلاغ قرارداد که به وسیله حکم کارگزینی به کارمند اعتبار اجرایی دارد وتوافقات قبل از آن حتی اگرکتبی باشد تعهد استخدامی ندارد.

تبصره: واحد اداری موظف است که ظرف 72 ساعت کاری بعد از امضا قرارداد به تهیه حکم پیگیری تایید آن توسط مدیر عامل اقدامات مقتضی را انجام دهد وپس از امضاء گردش حکم را امور مالی بایگانی وهمکار طرف قراردادانجام دهد.

3-2-3 -  با توجه به ماده سه قانون کار احکام کارگزینی توسط مدیر عامل به نمایندگی از کارفرما یا مدیرمالی اداری به نیابت انجام می گیرد.

3-2-4 -  امور اداری مکلف است بلافاصله پس ازتایید حکم سند معرفی کارمند به واحد ها را همراه عکس ونمونه امضاءتهیه وتوسط دفتر مدیر عامل به واحدها ابلاغ کند.

3-3 رویه مدت قرادادها

3-3-1-  مدتی قرار دادی به مدتی اطلاق می شود که ارتباط استخدامی بین کارمندو شرکت برقرار است، این مدت از زمان حکم کار گزینی شروع و تا اتمام مدت زمان همکاری مرقوم در قرارداد ادامه دارد.

3-3-2- بازه ی استخدامی در شرکت از بدو شروع  همکای به باز ه های سه ماهه شش ماهه ویک ساله تقسیم   می شود.بدین صورت که کارمند در بدو استخدام با قرارداد سه ماهه همکاری بعد از اتمام سه ماه بمدت شش ماه از پایان سه ماه وپس از شش ماه یک سال تمدید قرارداد می شود.

3-3-3- قرارداد مدت معین به قرادادی اطلاق می شود که شرکت برای مدت موقت و44 ساعت در هفته نسبت به کارگیری  کارمند اقدام نمایداین مدت از بازه ی استخدامی تبعیت می کند.

3-3-4 - قرارداد پاره وقت  به قرادادی اطلاق می شود، که کارمند متناسب با نیاز های شرکت در نیمه 22 ساعت در هفته باشرکت همکاری می کند تعیین برنامه زمانبندی کارمند با توافق طرفین در قرارداد ذکر می گردد.

3-3-5 - قرارداد روزمزد حالتی است که کارمند برای مدتی غیر متوالی درماه به صورت روزانه باشرکت همکاری می کند که کلیه حقوق و مزایای او  در غالب عقود خصوصی ماده 10 قانون مدنی پرداخت می شود.

3-3-6 - در قرارداد مشاوره ای شرکت جهت بهره گیری بهتر از نظریه کارشناسان می تواند در قالب این قرارداد جهت موضوعی معین  بدون توجه به مدت از خدمات مشاوره ای کارشناسان استفاده کند.

3-3-7 - قرارداد موضوع موضع معین قرادادی است که جهت موضوع خاصی منعقد می شود که نیروی انسانی مباشرتاٌ متعهد به اتمام کار است که در این حالت وفق بند ه ماده21 قانون کار با تمام کار قرارداد به اتمام خودبه خود به اتمام می رسد.

 3-3-8- قرارداد كار به يكي از طريق زير خاتمه مي يابد:
الف - فوت كارمند
ب - بازنشستگي كارمند.
ج - از كارافتادگي كلي كارمند .
د - انقضاء مدت در قراردادهاي كار با مدت موقت و عدم تجديد صريح يا ضمني آن.  
ه - پايان كار در قراردادهائي كه مربوط به كار معين است  
و - استعفاي كارمند .
3-3- 9 -كارمندی كه استعفاء مي كند موظف است يكماه به كار خود ادامه داده و بدوا" استعفاي خود را كتبا" به امور اداری شرکت اطلاع دهدو در صورتيكه حداكثر ظرف مدت 15 روز منصرف شود انصراف خود را كتبا" به امور اداری شرکت اعلام نمايد استعـفاي وي منتـفي تلقي مي شود و كارمندموظف است رونوشت استعفاء انصراف از آن را به دفتر مدیر عامل اعلام نماید.
3-3-10- در پايان كار ، كليه مطالباتي كه ناشي از قراردادكار و مربوط به دوره اشتغال كارمند درموارد بند6-3-8 است ، به كارمـند و در صورت فوت او به وارث قانوني وي پرداخت خواهد شد . .
3-3-11-  كارمند از لحاظ دريافت حقوق يا مستمري هاي ناشي ازفوت ، بيماري ، بازنشستگي ، بيكاري ، تعليق ، از كارافتادگي كلي و جزئي و يا مقررات حمايتي و شرايط مربوط به آنها تابع قانون تامين اجتماعي خواهد بود .
3-3-11 - در صورت خاتمه قرارداد كار ، مدت معیـن ، شرکت مكلف است به كارمـند كه مطابق قرارداد ، يكـسال يا بيشـتر ، به كار اشـتغال داشـته است براي هر سـال سابـقه اعـم از متـوالي يا متناوب بر اساس آخرين حـقوقي مبلغي معادل يكـماه حقـوق به عنوان مـزاياي پايان كار به وي پرداخت نمايد .
3-3-12  - هرگاه قرارداد كار براي مدت معین و يا براي انجام كار معين ، منعقد شده باشد هيچ يك از طرفين به تنهائي حق فسخ آن را ندارد.

  3-3-13 – هـرگاه كارمـند در انجام وظائف محوله قصور ورزد و يا آئين نامه هاي انضباطي شرکت را پس از تذكرات كتـبي نقـض نمايد شرکت حق دارد پس از پرداخت مطالبات و حقـوق معـوقه ، نسبـت هر سال سابقـه كار معـادل يكمـاه آخـرين حقـوق كارمنـد را به عنوان ( حق سنوات ) به وي پرداخته وقرارداد كاررا فسخ نمايد

3-3-14 - قرارداد در سه نسخه تنظيم مي گردد كه يك نسخه از آن به اداره كار محل ويك نسخه نزد كارمند و يك نسخه نزد امور اداری شرکت قرار مي گيرد .
3-3-15 -  شرکت مي توانند با توافق با کارمندمدتي را به نام دوره آزمايشي كار تعيين نمايند . در خـلال اين دوره هر يك از طرفين حق دارد ، بدون اخطار قبلي وبي آنكه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد ، رابطه كاررا قطع نمايد كارمند فقط مستحـق دريافـت حقوق مدت انجام كار خواهد بود .
تبصره - مدت دوره آزمايشي بايد در قرارداد كار مشخص شود . حداكثر اين مدت براي كارمندان معمولی يكماه و براي كارمندان ارشد  و داراي تخصص سطح بالا سه ماه مي باشد .
3-3-16- ساعت كار در اين آیین نامه مدت زماني است كه کارمند نيرو يا وقت خود را به منظور انجام كار در اختيار شرکت قرار

مي دهد به غير از مواردي كه در اين آیین نامه یا قانون نهای موضوعه مرتبط مستثني شده است ساعات كار کارمندان در شبانه روز نبايداز 8 ساعت تجاوز نمايد .
3-3-17- شرکت با توافق کارمندان ، مي تواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقرر و در ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كندبه شرط آنكه مجموع ساعات كار هر هفته از44 ساعت تجاوز نكند .
3-3-18- در كارهاي  با ماهیت خاص شرکت مي تواند با توافق کارمندان آنان ساعات كار در شبانه روز باتوجه به كار ، عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد .
3-3-19 - در كارهاي سخت و زيان آور و زيرزميني که هر ساله توسط شورايعالي حافظت فني و بهداشت كارو شورايعالي كار ، ساعات كارنبايد از شش ساعت در روز و36 ساعت در هفته تجاوز نمايد .
3-3-20 - كار روز كارهائي است كه زمان انجام آن از ساعت 6 بامداد تا22 مي باشد و كار شب كارهائي است كه زمان انجام آن بين 22 تا 6بامداد قرار دارد .
تبصره -كار مختلط نيز كارهائي است كه بخشي از ساعات انجام آن درروز و قسمتي از آن در شب واقع مي شود .
3-3- 21- در كارهاي مختلط ساعاتي كه جزء كار شب محسوب مي شود کارمند از فوق العاده موضوع  مواد که در بخش رویه حقوق ودستمزد می آید اين آیین نامه استفاده مي نمايد .
3-3-22 -كار متناوب كاري است كه نوعا" در ساعات متوالي انجام نم يابد ، بلكه در ساعات معيني از شبانه روز صورت   می پذیرد،و در قالب قرارداد های مشاوره ای، روزمزد وساعتی قرارداد می گیرد
3-3- 23- فواصـل تناوب كار با توافـق کارمنـد و شرکـت اسـت و در كارهـاي متنـاوب ، ساعـات كار وفواصل تنـاوب و نيـز كار اضافه نبايد از هنگام شروع تا خاتمه جمعا" از15 ساعت در شبانه روز بيشتر باشد .
ساعت شروع و خاتمه كار و فواصل تناوب با توافق طرفين و نوع كار و عرف کارخانه تعيين مي گردد .
3-3-24 -كار نوبتي عبارت است از كاري كه در طول ماه گـردش دارد ، به نحوي كه نوبت هاي آن در صبح يا عصر يا شـب واقـع مي شود .
3-3-25 -کارمندي كه در طول ماه به طور نوبتي كار مي كند و نوبتهاي كار وي در صبح وعصر واقع مي شود10% و چنانچه نوبتها در صبح و عصر و شـب قرار گيرد ، 15% و در صورتی که نوبت ها به صبح و شب و ياعصر و شب بيـفتد5/22% علـاوه بر مزد به عنـوان فوق العاده نوبت كاري دريافت خواهد كردکه در بخش رویه حقوق دستمزد بیان می گردد.
3-3-26- دركار نوبتي ممكـن است ساعـات كار از 8 ساعـت درشـبانه روز و چهـل و چهار ساعـت در هفته تجـاوز نمايد ، لكـن جمـع ساعت كار در چهار هفته متوالي نبايد از176 ساعت تجاوز كند .
3-3- 27 - در شرايط عادي ارجاع كار اضافي به کارمند با شرايط ذيل مجاز است :
الف - موافقت کارمند
تبصره - ساعات كار اضافي ارجاعي به کارمندان نبايد از 4 ساعت در روز تجاوز نمايد ( مگر در موارد استثنائي با توافق طرفين )

ج- در خواست مدیر مربوطه وتصویب مدیر عامل.

3-4- رویه تجزیه وتحلیل مشاغل

3-4- 1 - ملا ک های تجزیه مشاغل در شرکت دارو سازی تهران نیل بر اساس 5 عامل صورت می گیرد

 1- تجربه   2 – تحصیلات   3- مسئولیتها    4- مهارت    5- وظایف محوله

شغل

درصد امتیاز

تجربه

17.5%

م   مدت سابقه

17.5%

تحصیلات

15%

مسئولیت ها

23.5%

مهارت

18.5%

  وظایف محوله

8%

 

3-4-2 - با امتیاز بندی نتیجه جدول پیوست 1 سطح گروه همکار مشخص می گردد وبا توجه به نمره اکتسابی بین سطوح رتبه حقوق مزایای همکار با توجه به جدول شماره 2 پیوست و مطابق آنچه در رویه  حقوق  و  دستمزد  خواهد آمد محاسبه می گردد.

3-4-3 - کلیه جذب نیرو منابع انسانی از هر طـریق بر اساس از این آیین نامه مسـتخرج  واعلام می گردد وهمـچنین کلیه کارکنان مشغول به کار بر اساس این آیین نامه پس از اتمام مدت قرارداد  فعلی تمدید مدت قراداد خواهند شد.

3-4-4 - منظور از تجربه میزان مدتی است که همکار به شغل مورد قرارداد کار اشتغال داشته که با کمیت سال محاسبه می گردد.

3-4-5 -  سابقه مرتبط با وظایف محوله سازمانهای  هم صنف به سوابقی اطلاق می شود که همکار در شغل موضوع قرارداد همکاری در واحد های هم صنف مشغول به کار بوده است این صنف شامل کلیه واحد های صنعتی داروسازی، پخش دارو میباشد.

3-4- 6 - سابقه مرتبط با وظایف محوله سازمانهای هم همگن به سوابقی اطلاق می شود که همکار در شغل موضـوع قرارداد همکاری، در واحد های همگن مشغول به کار بوده است و شامل کلیه واحد های صنعتی مواد آرایشی بهداشتی، مواد شوینده در حوزه تولید وپخش میباشد.

3-4-7 - سابقه سـتادی به مدت اشتغال همکار کارهای دفـتری گفته می شود، که عموما به صورت پشتیـبانی وظایف محوله است.

3-4-8 - به دارندگان کارت معافیت از خدمت امتیازات قسمت خدمت نظام وظیفه تعلق نمی گیرد.

3-4-9 - مسئولیت مالی به میزان پاسخگویی و التزام عملی در قبال آنچه از امول شرکت که یا ذاتا نقدی یا در حکم نقدی یا قابل تبدیل به وجه نقدی باشد وشامل مسئولیت همراه تضمین، مسئولیت به میزان خسارت، مسئولیت توام با تقصیر می باشد.

3-4-9-1 مسئولیت همراه تضمین: در این نوع مسئولیت تضمینات همکار شامل چک وسفته ای ضامن خسارتهای احتمالی است. در این حالت عین تضمینات توسط واحد حقوقی به نفع شرکت اجرا وماحصل نقدی آن به حساب شرکت واریزی می شود.

تبصره: چک لیست میزان تضمینات مستند به آیین نامه مدارک استخدامی توسط مدیریت مالی تهیه وبه تصویب هییت مدیر ه شرکت رسیده است.

3-4-9-2 مسئولیت به میزان خسارت: در حالتی که تضمینات همکار یاد شده به میزان خسارت وارده اجرای می گردد. نظیر خسارات که همکار به ماشین آلات شرکت وارد می نماید.

3-4-9-3 مسئولیت توام با تقصیر به مورادی  اطلاق می شود که اثبات تقصیر شرط اجرای تادیه خسارت است، این حالت مسقیم در قرار داد  در بخش شرایط اختصاصی شرط می گردد.

تبصره1 : تقصیر اعم است از تعدی وتفریط همکار نگهداری اموال تحویلی به ایشان.

3-4-10 مسئولیت افراد به میزان پاسخگویی واعاده نظم شرکت در مسایل انضباطی و حرفه ای افراد زیر  مجموعه همکار گفته می شود وشامل مسئولیت ناشی ازسرپرستی،مسئولیت مباشرتی ومسئولیت تضامنی می باشد که ضمانت اجرای این مسئولیت جریمه تا 25% پایه حقوق ، تعلیق از کار وفسخ یک جانبه قرارداد می باشد.

3-4-10-1  مسئولیت ناشی ازسرپرستی: در این مسئولیت همکار به مناسبت سطح شغلی و کنترل وهدایت افراد زیر مجموعه بنا به عملکرد اشخاص زیر مجموعه مسئولیت دارد ودر صورت قصور، اهمال وبی مبالاتی هریک از کارکنان خودمسئول می باشد. این نوع مسئولیت درحکم همکار قید می شود.

3-4-10-2 مسئولیت مباشرتی: در این نوع مسئولیت که به سبب دستورات مستقیم ایشان واجرای زیر مجموعه موجب بروز خسارات برای شرکت می گردد. که در این حالت ضمانت اجرای 25% پایه حقوق وتعلیق برای ایشان در نظر گرفته می شود.

تبصره:اثبات این مسئولیت با دستورات کتبی وشفاهی جمعی قابل اثبات است همکارن در این سطح الزاما با نمنه امضا به شرکت معرفی می گردند.

 3-4-10-3  مسئولیت تضامنی: حالتی از مسئولیت است که عملکرد جمعی یک واحد سازمانی مجب بروز خسارات می گردد وهمه به نسب مساوی تا سقف 25 % از حقوق پایه جریمه می شوند.

تبصره : این نوع مسئولیت فقط برای واحد تولید اجرا می گردد.

3-4-11 مسئولیت حرفه ای: با توجه به شرح وظایف محـوله در قرارداد کار های مسئولیت ناشی از وظایف محوله برای ایشان تصـور می شود. این مسـئولیت نوعی و با سه اخطار کتـبی موجب فسـخ یـک جانـبه قرارداد می شود وشامـل مسـئولیت ناشـی از وظایـف محوله،مسئولیت تسبیبی حرفه ای،مسئولیت ناشی از خطر می باشد.

3-4-11-1 مسئولیت تسبیبی حرفه ای: این نوع مسـئولیت برای همکارانی متصـور است که کار های ایشان جنبه عمومی دارد. وقصور ایشان سبب اختلال در نظم عمومی شرکت میشود.مانند تدارکات، رستواران، انبار، خدمات، اداری

3-4-11-2 مسئولیت ناشی از خطر: مشاغلی که هرساله توسـط اداره کار به عنوان مشاغل سخت در نظر گرفته میشوند شامل این رویـه می گردند.

3-4-12 مهارت به میزان توانمندی حرفه ای همکار در اجرای وظایف محوله که توسط سازمان های ذیربط به سه سطح مهارت مقدماتی، نیمه پیشرفت و پیشرفته است. نظیر مدارک نرم افزار های حرفه ای همکاران.

تبصره : اگر مدارک حین اشتغال در شرکت و یا با هزینه شرکت اخذ شود تا مدت یک سال شامل ارزیابی نمی گردد .

3-4-13 وظایـف محـوله بـه شـرح کار همکـار که در قـسمت موضـوع قـرارداد کار توافق می گردد، گفتـه می شود وشامـل سـه ردیـف وظایف عمومی،وظایف اقتضایی موضوع شرکت،وظایف اختصاصی

3-4-13-1 وظایف عمومی شامل کار های خدماتی واداری شرکت و بیشتر جنبه ستادی دارد و لازمه ی هر سازمانی است.

3-4-13-2 وظایف اقتضایی موضوع شرکت شامل شغل هایی است که به اقتضای موضوع شرکت به وجود آمده است نظیر آزمایشگاه و تضمین کیفیت.

3-4-13-3 وظایف اختـصاصی وظایفی که مستقیـما با امر تولید در ارتباط است و به موجب این وظیفه مسـئولیت تضـامنی موضـوع  شماره 3-10-8-4  ایجاد می گردد. برای این منظور در رویه حقوق ودستمزد حق جذب اختصاص می یابد.

11-4کلیه مشاغل در شرکت دارو سازی تهران نیل بر اساس 5 عامل تجزیه ماهیت و وسطح سازمانی به 5 گروه :

1 – مدیریتی      2- سرپرستی       3- کار شناسی           4-کارمند             5 - کارگری

1-11-4  گروه مشاغل مدیریت : این گـروه مشاغـلی را شامـل می شود که انجام برنامـه ریز های اصلی وعمـده تعییـن خط مشـی در راهبـرهای عمده شرکـت در چهاچـوب آیین نامه ها، مصوبات هیات مدیره از جمله وظایف متصدیان این گروه از مشاغـل خواهد بود. مشاغل مدیریت جـهت اجـرای امور خـود سرپرسـت، کارشنـاس ، کارمند وکاگر را تحـت هدایـت ومدیریـت خود خواهند داشـت وشرایط برای اتخاذ عنـوانی شغلی مدیریت کسب 85% تا 100%، امتیاز ارزیابی مشاغل است. در صورت عدم تطبیق شرایط عمومی زیر را دارا باشد.

 الف.تجربه حداقل 8 سال خالص ب تحصیلات حداقل لیسانس مرتبط ج.مهارت 2دوره  تخصص را طی کرده باشد.د. 20% وظایف اجرایی را راسا انجام بدهد

2-11-4  گروه مشاغل سرپرستی: :این گروه مشاغلی را شامل می شود که نظارت بر حسن اجرای برنامه ریز های اصلی وعمده تعیین خط مشی در راهبـرهای عمده شرکـت در چهاچـوب آیین نامه ها، مصوبات هیات مدیره که توسط مدیران ابلاغ میشود را  از جمله وظایـف متصـدیان این گـروه از مشاغل خواهد بود. مـشاغل سرپرستی جهت اجـرای امور خود  کارمـند وکارگر را تحـت هدایـت ومدیـریت خود خواهـند داشت وشـرایـط برای اتخاذ عنوانی شغـلی سرپرستـی کسب75% تا 84% امتیـاز ارزیابی مشـاغل اسـت. در صـورت عدم تطـبیق شرایط عمومی زیر را دارا باشد.

 

الف . تجربه حداقل 4 سال خالص.

 ب. تحصیلات حداقل فوق دیپلم مرتبط ج مهارت 2دوره  تخصصی را طی کرده باشد.

 ج. 40% وظایف اجرایی را راسا انجام بدهد.

3-11-4 گروه مشاغل کارشناسی : هـرگاه واحـد کاری شرایـط تبدیل به مدیـریـت را نداشته باشد به وسیـله کارشناس اداره می گرددکه یـا با ادغـام در واحـد مدیـریـت خاصـی انجـام وظـیفه می کـند زیر نـظر مـسـتقیم مدیـر عامـل فعالیـت خواهد کـرد وشـرایط برای اتخـاذ عـنوان شغـلی کارشناسی کسب امتیاز50% تا74%، ارزیابی مشاغل است. در صورت عدم تطبیق شرایط عمومی زیر را دارا باشد.

الف .تجربه حداقل 3 سال خالص.

 ب . تحصیلات حداقل فوق دیپلم مرتبط.

 ج .مهارت 4دوره  تخصص را طی کرده باشد .

  د . 60% وظایف اجرایی را راسا انجام بدهد.

4-11-4گروه مشاغل کارمندی: به گروه اطلاق می شودکه عمدتا کار های اجرایی ستادی را انجـام می دهندوزیرنظر سرپرست انجام وظیفه می کنند برای اتخاذ عنوان شغلی کارمندی کسب امتیاز30% تا49% ارزیابی مشاغل است. در صورت عدم تطبیق شرایط عمومی زیر را دارا باشد.

الف .تجربه حداقل 2 سال خالص.

 ب.تحصیلات حداقل فوق دیپلم مرتبط .

ج.مهارت 2دوره  تخصص را طی کرده باشد.

 د.وظایف محوله 80% وظایف اجرایی را راسا انجام بدهد.

 

3-11-4 گروه مشاغل کارگری: به گروهی اطلاق می شود که زیر نظر سرپرست های کار های اجرایی وعمدتا بدی را انجام می دهند.

برای اتخاذ عنوان شغلی کارگری کسب امتیاز10% تا 29%  ارزیابی مشاغل است در صورت عدم تطبیق شرایط عمومی زیر را دارا باشد.

الف.تجربه حداقل 1 سال خالص یا 1ماه آموزش در شرکت به تایید واحد مرتبط.

 ب. تحصیلات حداقل دیپلم مرتبط .

ج. وظایف محوله 100% وظایف اجرایی را راسا انجام بدهد .

12-4 تشخیص ایجاد یک واحد مدیریتی با مدیر عامل می باشد  که بر اساس نیازمندی شرکت وگستردگی فعالیت در آن زمینه صورت می گیرد.

13-4 بازده قراردادی برای مشاغل مدیریتی از 3ماه تا یک سال وسایر مشاغل 3 تا 6 ماه تا یک سال است.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:56 روز یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱

هدف: تعيين شرايط و تامين هزينه‌هاي ماموريت كليه كاركناني كه بنا به ضرورت جهت امور محوله از طرف شركت، طي حكم كتبي و رسمي به مأموريت داخل و خارج از كشور اعزام مي گردند.

1-     دامنه‌ي کاربرد: كليه كاركنان............. اعم از رسمي، قراردادي و ...

2-    پيش‌نيازها: آيين‌نامه حقوق و دستمزد، آيين‌نامه تنخواه گردان

3-  تعاريف/ اصطلاحات: «ماموريت» به موردي اطلاق مي‌گردد كه فرد به اقتضاي شغل و بنا به دستور كارفرما، در محلي با حداقل 50 كيلومتر فاصله از محل كار دائمي خود، مامور به انجام كار مخصوصي گردد يا ناگزير باشد حداقل يك شب در محل مأموريت توقف نمايد.

4-    «محل كار دائمي» شهري است كه كاركنان به‌صورت روزانه و به اقتضاي موقعيت كار، در آن انجام وظيفه مي‌نمايند.

1-     شرح رويه/اقدامات:

ماده يك شرايط ماموريت

تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل خواهد بود.

محل كار مشاغلي مانند رانندگان، مسئولين خريد و كاركنان پروژه‌ها، كه به اقتضاي شغلي به نقاط مختلف تردد دارند، حوزه فعاليت واحد مربوطه مي باشد. به اين پرسنل كه خروج از محل كار دائمي، جزء الزامات كاري آنهاست، فوق‌العاده ماموريت تعلق نمي‌گيرد.

 

ماده دو فوق العاده ماموريت

به كاركناني كه به استناد حكم كتبي و رسمي به ماموريت داخل يا خارج از كشور اعزام مي‌شوند، فوق‌العاده ماموريت تعلق مي‌گيرد و مبناي آن معادل 30/1يا (0.033)حقوق پايه مربوطه است، و حداقل آن 70000 ريال است.

تبصره 1 : حداكثر فوق‌العاده ماموريت در روزهاي تعطيل رسمي دو برابر مبلغ فوق‌العاده ماموريت در روزهاي عادي است.

تبصره 2 : چنانچه ساعت شروع ماموريت

-    قبل از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي گيرد. (در صورت شروع ماموريت قبل از ساعت كاري، بابت ساعت‌هاي مازاد، طبق مقررات جاري شركت، اضافه‌كاري به مامور تعلق مي‌گيرد.)

-       بعد از ساعت 12 ظهر باشد، نصف حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد.

تبصره 3 : چنانچه ساعت خاتمه ماموريت

-       قبل از ساعت 12 ظهر باشد، نصف حق ماموريت روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد.

-    بعد از ساعت 12 ظهر باشد، حق ماموريت كامل روزانه به مامور تعلق مي‌گيرد. (در صورت خاتمه ماموريت پس از ساعت كاري، طبق مقررات جاري شركت، اضافه‌كاري به مامور تعلق مي‌گيرد.)

تبصره 4 : ثبت ساعات شروع و خاتمه كار روزانه در طول مدت ماموريت توسط مامور، الزامي و تاييد آن بر عهده مدير مربوطه است.

 

ماده سه غذا

بابت صبحانه، نهار و شام، روزانه مبلغ 50000 ريال (10000ريال بابت صبحانه، 25000ريال بابت ناهار و15000ريال بابت شام) با تاييد مدير به مامور تعلق مي‌گيرد.

تبصره 1 : چنانچه هر يك از وعده‌هاي غذا از طرف شركت تامين گردد، وجهي از اين بابت به فرد مامور تعلق نمي‌گيرد.

تبصره 2 : چنانچه هزينه‌هاي پذيرايي و اقامت به عهده شركت‌هاي دعوت‌كننده باشد، وجهي از اين بابت پرداخت نخواهد شد.

تبصره 3 : هزينه غذا مازاد بر 50000 ريال در موارد ميهماني‌هاي كاري، با ارائه فاكتور و تاييد مدير قابل پرداخت است.

تبصره 4 : هزينه‌هاي هر يك از وعده‌هاي غذايي در صورتي پرداخت خواهد شد كه فرد مامور در محدوده‌هاي زماني مشخص شده، در ماموريت باشد:

صبحانه

8 – 6

ناهار

14 – 12

شام

22 - 20

 

ماده چهار محل اقامت

شركت مي‌تواند متناسب با نوع ماموريت و شخص مامور، محل مناسب جهت مامور را تهيه نمايد. در غير اين صورت هزينه اقامت برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و يا فاكتور اخذ شده و با تاييد مدير پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : هزينه اقامت روزانه مديران تا سقف 300000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 2 : هزينه اقامت روزانه پرسنل غير مدير ، تا سقف 200000 ريال قابل پرداخت است.

تبصره 3 : در مواردي كه ارائه فاكتور اقامت مقدور نباشد، براي كليه سطوح روزانه تا سقف 100000 ريال با تاييد مدير مافوق قابل پرداخت است.

تبصره 4 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه خواهد بود.

 

 

 

 

 

ماده پنج : اياب و ذهاب

شركت مي‌تواند وسيله اياب و ذهاب مناسب، اعم از وسايل نقليه زميني، هوايي و دريايي جهت شخص مامور تامين نمايد. در غير اين صورت پرداخت هزينه‌هاي متعارف مربوطه، در مقابل ارائه اسناد و مدارك و تاييد مدير مربوطه، به عهده شركت خواهد بود.

تبصره 1 : از آنجا كه انتخاب وسيله نقليه با توجه به محل ماموريت و فرد مامور مي‌تواند تغيير كند، به منظور استفاده بهينه از امكانات ترابري و كنترل بر هزينه‌هاي مجموعه، حسب مورد، پيشنهاد نوع وسيله مورد استفاده توسط مدير مربوطه و تاييد آن توسط مدير منابع انساني انجام مي‌گيرد.

تبصره 2 : هرگاه وسيله نقليه از طرف شركت در اختيار مامور يا مامورين قرار گيرد، هزينه سوخت، سرويس، تعميرات مورد نياز و عوارض بين راهي، برابر صورتحساب ارائه شده توسط مامور و به همراه فاكتورهاي اخذ شده در صورت تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 3 : چنانچه جهت انجام ماموريت از وسايل نقليه عمومي استفاده شود، وجه كرايه پرداخت شده، هزينه اياب و ذهاب از ايستگاه تا محل اقامت و برعكس و همچنين هزينه‌هاي اياب و ذهاب در محل ماموريت با توجه به گزارش مامور و تاييد مدير مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره 4 : در صورتي كه پس از كسب مجوز از امور اداری، از وسيله نقليه شخصي جهت انجام ماموريت استفاده شود، تا سقف 150 كيلومتر، مبلغ 180000 ريال و در صورتي كه مسافت بيش از 150 كيلومتر باشد، به ازاي هر كيلومتر از فاصله بين دو شهر، مبلغ 750 ريال پرداخت مي‌شود. ملاك محاسبه، مسافت استاندارد است و براي اياب و ذهاب درون شهري مبلغي پرداخت نمي‌شود.

 

ماده شش حكم ماموريت

احكام ماموريت با توجه به درخواست واحد مربوطه، بر اساس فرم ماموريت تنظيم خواهد شد.

تبصره 1 : امضاي احكام مديران توسط خود ايشان خواهد بود.

تبصره 2 : اخذ حكم ماموريت تاييد شده قبل از ماموريت، تحت هر شرايطي الزامي است. در غير اين صورت فعاليت انجام شده، ماموريت تلقي نشده، حق ماموريت و ساير موارد به مامور تعلق نمي‌گيرد و مدت مذكور نيز غيبت تلقي مي‌شود.

 

ماده هفت مدت ماموريت

سقف مدت ماموريت بنا بر ماهيت و نوع ماموريت، قبلا طي حكم ماموريت به مامور اعلام خواهد شد و پرداخت حق ماموريت در طول ماموريت مطابق ماده 2 همين آيين نامه مي باشد.

تبصره 1 : در صورتي كه مدت ماموريت انجام شده از مدت قيد شده در حكم ماموريت تجاوز نمايد، ذكر دلايل توجيهي و تاييد مجدد مدير مربوطه ضروري است.

 

ماده نه : نحوه پرداخت

پرداخت كليه حقوق ماموريت‌ها از طريق سيستم حقوق و دستمزد(فهرست حقوق) و ساير هزينه‌ها مانند غذا، اقامت، اياب و ذهاب و... از طريق تنخواه‌گردان امكان‌پذير است.

تبصره1 : مامور موظف است حداكثر 72 ساعت كاري پس از بازگشت از ماموريت، نسبت به تسويه حساب تنخواه خود اقدام نمايد. در غير اين صورت مبلغ تنخواه به حساب بدهي وي منظور شده و عينا از حقوق او كسر مي‌گردد.

 

 

ماده ده : ضوابط ويژه ماموريت خارج از كشور

بند1 : در تمام سطوح 25 دلار بابت اياب و ذهاب و هزينه‌هاي متفرقه پرداخت مي‌شود. اين هزينه شامل كليه اياب و ذهاب‌هاي درون شهري مي‌باشد. چنانچه حسب ضرورت فرد مامور مجبور به تردد بين شهرها و يا كشورهاي متفاوت باشد، هزينه‌هاي آن با ارائه مدارك قابل پرداخت مي‌باشد.

بند2 : ساير هزينه‌هاي ماموريت در خارج از كشور، به شرح جدول زير است. مبالغ اقامت، سقف پرداخت مي‌باشند كه با ارائه مدارك قابل پرداخت خواهند بود.

 

                 نوع هزينه

                       (دلار)

 

حوزه جغرافيايي

اقامت

غذا

هيئت مديره و مديرعامل

مديران

رؤسا و كارشناسان

همه سطوح

امريكاي شمالي و كانادا

200

120

100

40

اروپا

استراليا

ژاپن

افريقا

140

80

60

20

تبصره1 : چنانچه كاركنان از دو سطح متفاوت همراه هم به ماموريت بروند ، مبالغ سطح بالاتر ملاك محاسبه است.

تبصره2 : تشخيص ضرورت انجام ماموريت با مدير واحد و تاييد آن با مديرعامل مي‌باشد.

تبصره3 : بديهي است در صورتي كه امكانات لازم در ماموريت، از هرجهت توسط دعوت‌كننده شركت مهيا گردد، صرفا حق ماموريت پرداخت خواهد شد.

بند 3 : هزينه تماس‌هاي تلفني، فاكس، تلكس و اي‌ميل جهت ارتباط با شركت، در صورت تاييد مدير مربوطه و با ارائه مدارك، به عهده شركت است.

بند 4 : كليه هزينه‌هاي خروج از كشور، شامل عوارض خروجي، صدور ويزا، ثبت نام، بازديد و ساير هزينه‌هاي مرتبط به عهده شركت است.

بند 5 : چنانچه پرسنل غيرشاغل در شركت، از طرف شركت و با تاييد مديريت عامل به ماموريت داخل/خارج از كشور اعزام شوند نيز، مشمول همين آيين‌نامه مي‌شوند.

بند 6 : پروازهاي خارجي فقط economy class صورت مي گيرد. در صورتي كه به هر دليلي كلاس بالاتر مورد نياز باشد، با هزينه منطقي و معقول و با تاييد مديريت عامل پذيرفته خواهد بود.

تذكر

-       موارد پيش‌بيني نشده در اين دستورالعمل تابع مقررات اجرايي و عرف و رويه شركت مي‌باشد.

-       تاريخ شروع اجراي دستورالعمل، مطابق با تاريخ بازنگري مي‌باشد.

-       تمام روش‌ها و آيين‌نامه‌هاي مغاير با اين سند، لغو مي‌گردد و بازنگري آن منوط به انجام مجدد مراحل تصويب سند خواهد بود.

 

2-    نحوه كنترل اجراي دستورالعمل: انجام حسابرسي

 

3-    ضمائم: فرم ماموريت داخل كشور، فرم ماموريت خارج از كشور


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:54 روز یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱

1-     هدف : تعيين نحوه‌ي حضور و غياب كاركنان و محاسبه‌ي دقيق ساعات كار آنها

 

2-    دامنه‌ي كاربرد : كليه‌ي كاركنان قراردادی وپاره وقت............... 

3-    تعاريف و اصطلاحات:

4-1. كسركار: عدم حضور در محل كار بدون مجوز در ساعات كاري قيد شده در بند 5-1، كسركار تلقي مي‌شود.

4-2. اضافه‌كار: حضور در محل كار  بيش از ساعات كاري قيد شده در بند 5-1، اضافه كار تلقي مي‌شود.

4-3. مرخصي استحقاقي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در طول سال، كه همانند روزهاي كاركرد تلقي شده و حقوق و مزاياي قانوني، شامل آن مي‌شود.

4-4. مرخصي استعلاجي: مرخصي قابل استفاده براي هر شاغل در ايام بيماري، كه شركت تعهدي در قبال پرداخت حقوق در اين ايام ندارد. زيرا حقوق ايام بيماري توسط سازمان تامين اجتماعي، و برابر با مقررات خاص سازمان پرداخت مي‌شود.

4-5. مرخصي بدون‌حقوق: مرخصي‌اي كه شاغل در صورت نداشتن مرخصي استحقاقي، مي‌تواند با موافقت شركت، از آن استفاده كند.

4-6. مرخصي با استفاده از مزد: ساير مرخصي‌هاي با حقوق، علاوه بر استحقاقي و استعلاجي، كه مصاديق آن، در بند 5-5 عنوان شده است.

4-7 مرخصي اول وقت: مرخصي‌اي كه بدون اطلاع قبلي و حداكثر 3 ساعت از زمان شروع ساعت كار مي‌باشد.

      تبصره: حداكثر تعداد مرخصي اول وقت براي كاركنان 3 بار در ماه مي‌باشد.

4-    شرح رويه/اقدامات:

5-1. ساعات كار

- دفتر مركزي

. ساعات كار دفتر در پنج روز اول هفته، از8:00  الي16:30 و روز پنجشنبه ها تعطیل  مي‌باشد.

- كارخانه

روزهاي كاري از شنبه تا چهارشنبه هر هفته و پنجشنبه‌ها تعطيل مي‌باشد. ساعات كار از 8:00 الي 16:30 مي‌باشد.

تبصره1 : چنانچه مجموع كسر كار در ماه از 30 دقيقه كمتر باشد بخشيده خواهد شد و اگر كسر كار بيش از 30 دقيقه با ضریب1.4( از  اضافه كار)کسر خواهد گردید و در صورت نداشتن اضافه كار از كاركرد عادی كسر مي‌گردد.

 

5-2.  مرخصي استحقاقي

5-2-1. سقف مرخصي استحقاقي، برابر با 26 روز كاري براي هر يك سال خدمت است، كه به نسبت كاركرد شاغل در سال، به او تعلق مي‌گيرد.

5-2-2. در روزهايي كه كاركنان از مرخصي استحقاقي، اعم از روزانه يا ساعتي استفاده مي‌كنند، روزهاي تعطيلي كه ممكن است در ميان مدت مرخصي قرار گيرند، از مرخصي استحقاقي آنها كسر مي‌گردد.

5-2-3. مرخصي استحقاقي يا تمديد مرخصي بايد توسط كاركنان به‌صورت كتبي و از طريق برگه‌ي مرخصي، درخواست شده، به امضاي مدير ذيربط رسيده و حداكثر 1روز كاري پس از پايان مرخصي، به واحد اداري تحويل گردد.

5-2-4. مانده‌ي مرخصي در پايان هر سال محاسبه مي‌شود. مانده‌ي مثبت بنا به تصميم مديريت عامل، به كاركنان پرداخت شده يا به سال بعد انتقال مي‌يابد. مانده‌ي منفي، در طول سه ماه اوليه‌ي سال بعد، تسويه مي‌شود.

5-2-5. هريك از كاركنان مي‌توانند در طول خدمت خود، به‌منظور اداي فريضه‌ي حج واجب، فقط براي يك نوبت، تا يك‌ ماه از مرخصي استحقاقي، و درصورت نداشتن مرخصي استحقاقي، از مرخصي بي‌حقوق استفاده كنند.

 

5-3. مرخصي استعلاجي

5-3-1. كاركنان بايد به محض شروع بيماري و آغاز مرخصي استعلاجي، مراتب را به اطلاع مدير ذيربط رسانده و حداكثر 2روز كاري پس از پايان استراحت، مدارك پزشكي خود را به واحد اداري تحويل دهند.

5-3-2. طول مدت مرخصي استعلاجي زايمان كاركنان خانم، 6ماه مي‌باشد. اين مرخصي، قابل بازخريد يا انتقال به زمان ديگر نيست.

 

5-4. مرخصي بدون‌حقوق

5-4-1. به ازاي هر روز مرخصي بدون‌حقوق، به ميزان ساعات كاري روزانه‌ي شركت، از كاركرد شاغل كسر مي‌گردد  5-4-2. برگه‌ي مرخصي بدون ‌حقوق بايد پيش از شروع مرخصي، به امضاي مدير ذيربط و مدیر مالی اداری رسيده و به امور اداري تحويل گردد.

5-4-3. مدت مرخصي بدون ‌حقوق، جزء كاركرد كاركنان محسوب نشده و قرارداد كار در طول اين مدت، به‌حالت تعليق درمي‌آيد. براي تسويه حساب نهايي، مدت مرخصي بدون ‌حقوق از كل سنوات خدمت، و براي محاسبه‌ي عيدي و پاداش پايان سالي كه در آن از مرخصي بدون ‌حقوق استفاده شده، از كاركرد سال كسر مي‌گردد و سنوات خدمت و عيدي و پاداش، به نسبت روزهاي كاركرد واقعي پرداخت مي‌گردد.

5-4-4. مدت مرخصي بدون ‌حقوق در شرايط عادي، حداكثر 30روز در سال است، كه مازاد بر آن، با تصويب مديريت عامل امكان‌پذير خواهد بود.

5-4-5. مدت مرخصي بدون ‌حقوق بيش از يك هفته، بدون توجه به انواع تعطيلات(رسمي، قراردادي و ...) به‌صورت پيوسته محاسبه مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

 

5-5. مرخصي با استفاده از مزد

5-5-1. به كليه‌ي كاركنان در موراد زير، 3روز مرخصي باحقوق تعلق مي‌گيرد:

-       ازدواج دائم كاركنان

-       فوت پدر، مادر، همسر يا فرزند

5-5-2. در تمام موارد فوق، ارائه‌ي مدارك معتبر، به واحد اداری الزامي است.

5-5-3. پدران مي‌توانند هنگام تولد فرزند، از يك روز مرخصي با حقوق استفاده نمايند.

5-5-4. اقليت‌هاي مذهبي رسمي كشور، در روزهايي كه در تقويم رسمي ايشان تعطيل اعلام شده، با استفاده از مزد تعطيل مي‌باشند.

 

     5-6. اضافه‌كار

5-6-1. ضريب اضافه كار 1.4 مي‌باشد.

5-6-2. پرداخت اضافه‌كار تنها با تاييد مدير ذيربط قابل پرداخت است.

5-6-3. مجموع ساعات اضافه كار يك شاغل نبايد از 120 ساعت در ماه بيشتر باشد و در صورت افزايش از حد موصوف، ساعات مازاد، غير قابل پرداخت است.

 

تذكر

- موارد پيش بيني نشده در اين دستور العمل تابع پيشنهاد مديرعامل و تائيد هيئت مديره شركت مي باشد.

- تاريخ شروع اجراي دستورالعمل، مطابق با تاريخ بازنگري مي باشد.

- تمامي روشها و آيين نامه هاي مغاير با اين سند، لغو مي گردد و بازنگري آن منوط به انجام مجدد مراحل تصويب سند خواهد بود.

 

5-    نحوه‌ي كنترل اجراي دستورالعمل:

5-1از حیث کارکرد زمانی اجرای آن با واحد اداری شرکت  تایید مدیر مالی و اداری وتصویب مدیر عامل می باشد.

5-2از حیث کارکرد زمانی ریالی اجرای این آیین نامه با کار شناس حقوق ودستمزد واحد مالی تایید مدیر مالی و اداری وتصویب مدیر عامل می باشد.

 

6-  نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1اواحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه  نسخه تصویب شده را به تعداد  مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 مدیران واحد های مربوطه موظف  به اطلاع رسانی  واقناع پرسنل خود می باشند.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:53 روز یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱

1-     هدف : ایجاد رویه واحد مدارک استخدامی پرسنل  جهت تهسیل اقدامات اداری وقضایی

 2-    دامنه‌ي كاربرد : كليه‌ي كاركنان رسمي و قراردادي شركت ..........

3-    تعاريف و اصطلاحات:

3-1. مدارک سجلی: اسنادی که نزد ادارات قانونی ذیربط تنظیم گردیده است  به احراز احوال شخصییه همکار منتهی میگردد که شامل شناسنامه ، کارت ملی، دفترچه بیمه وگذرنامه می باشد.

3-2. مدارک تحصیلی وآموزشی: اسنادی تحصیلی که به وسیله آموزش پرورش و وزارت علوم یا موسسه های مورد تایید آنها صادر گردیده است. ومدارک آموزشی  گواهی آموز ش های مکمل متناسب با رشته تحصیلی یا آموز ش های عمومی میباشد

3-3. مدارک اثباتی: تایید نامه هایی که از طرف اشخاص حقوقی ذیصلاح صادر می گردد احراز صدق اظهارات همکار در فرم استخدامی می باشد. این مدارک شامل کارت پایان خدمت، سوابق بیمه تامین اجتماعی، سوء پیشینه، عدم اعتیاد، سلامت کار ، احراز محل سکونت ، گواهینامه رانندگی و گواهی انجام کار  می باشد.

3-4. مدارک ویژه بانوان: این مدارک راستای توجه خاص قوانین موضوعه کشوری نسبت به حقوق وتکالیف بانوان اعمال می گردد وشامل رضایت نامه همسر  در بانوان متاهل و رضایت نامه ولی قهری ،گواهی عدم بارداری به هنگام استخدام می باشد.

3-5. مدارک افراد تحت تکفل: افراد تحت تکفل اشخاص  واجب النفقه هستند که تکلیف آنها بر عهده همکار      می باشد. جهت تسهیل مراتب اداری سازمان تامین اجتماعی  این مدارک دریافت می گردد.

3-6. مدارک تضمینی: مدارک است که جهت تضمین حسن انجام کار یا حسن محافظت اموال دریافت میگردد وشامل چک ، سفته و تعهد رسمی است.

3-7 مدارک سازمانی : مدارکی است که از سوی شرکت در اختیار همکار قرار می گیرد  ومتناسب با ماهیت همکاری تکمیل می گردد  وشامل فرم استخدام ، پرسشنامه حرفه ای ، فرم روانشناسی صنعتی ، حکم کارگزینی وقرارداد       می باشد.

  4-    شرح رويه/اقدامات:

4-1. مدارک سجلی

- شناسنامه ،کارت ملی وگذرنامه

اصل شناسنامه کارت ملی وگذرنامه پس از تسلیم به واحد اداری توسط آن واحد اسکن وتهیه یک سری کپی از تمام صفحات در پرونده بایگانی می گردد.

تبصره1- در صورت مفقود ی هر یک از مدارک همکار می تواند گواهی یارسیدی مبنی بر انجام اقدام روال المثنی یا اطلاع مراجع ذیربط ارائه دهد.

تبصره2- در صورتی که همکار دفترچه بیمه نداشته باشد، می بایست پس از تکمیل فرم نام نویسی به سازمان مراجعه و مصدق شماره بیمه را به امور اداری تحویل دهد.

تبصره3- جهت اتباع خارجی مستخدم شرکت ارایه گذرنامه و روادید مورد تایید وزارت امور خارجه یا کارت اقامت موقت وزارت کار  وامور اجتماعی کفایت می کند.

4-2 مدارک تحصیلی وآموزشی

امور اداری موظف است پس تحویل اصل مدرک واسکن وبرابر اصل کردن آن استعلام های لازم را در زمینه اصالت سند انجام دهد و گزارش آن را  ضمیمه تصویر موجود در مدرک کند. تشخیص مرتبط بودن مدرک آموزشی با مدیر مربوطه وتایید مدیر مالی واداری می باشد.

تبصره4- ارائه مدرک آموزش رایانه عمومی یا اختصاصی برای همکاران مقطع کارشناسی، سرپرستی ومدیریتی الزامی است.

4-3.  مدارک اثباتی

کارت پایان خدمت، سوابق بیمه تامین اجتماعی، سوء پیشینه، عدم اعتیاد، سلامت کار ، احراز محل سکونت ، گواهینامه رانندگی و گواهی انجام کار پس از تسلیم به واحد اداری توسط آن واحد اسکن وتهیه یک سری کپی  در پرونده بایگانی می گردد.

تبصره5- همکار می تواند نشانی امور اداری شرکت را جهت ارسال  سوء پیشینه شرکت ارائه دهد.

تبصره 6- گواهی سوابق بیمه تامین اجتماعی توسط امور اداری از سایت اینترنتی  مربوطه تهیه می گردد. وگواهی انجام کار مکاتبه  ای است  ازآخرین محل اشتغال همکار  وتایید قطع همکارنامبرده است.

 تبصره 7- هزینه های مربوط به  آزمایشات طب کار  وعدم اعتیادکه به تشخیص مدیر مربوطه باشد توسط شرکت پر داخت       می گردد.

تبصره 8- احراز محل سکونت  با هدف تعیین اقامتگاه موضوع ماده 1001 قانون مدنی همکار جهت اقدامات قضایی احتمالی با سند مالکیت، اجاره نامه قولنامه به نام همکار  صورت می پذیرد.در صورتی که همکار با پدر یا مادر زندگی می کند کپی شناسنامه هریک به سند ضمیمه می شد.

4-4. مدارک ویژه بانوان

رضایت نامه همسر  در بانوان متاهل و رضایت نامه ولی قهری در راستای اجرای مفاد  قانون 1117 قانون مدنی است که به صورت حضور از همسر یا ولی قهری بانوان دریافت می باشد مدارک زوجیت یا ولایت به رضاینامه ضمیمه            می گردد.،گواهی عدم بارداری بانوان متاهل  در راستای  حفظ منافع شرکت در مواجهه با قوانین تامین اجتماعی  در مورد مرخصی  های بارداری این گواهینامه  ارائه می گردد

 

 

   

4-5. مدارک افراد تحت تکفل

جهت تسهیل مراتب اداری سازمان تامین اجتماعی  شناسنامه، کارت ملی افراد تحت تکفل دریافت ودر پرونده بایگانی می گردد.  

4-6. مدارک تضمینی

واحد مالی موظف است سقف تضمینات  را متناسب با طبیعت شغل وماهیت مسئولیت مشخص کند.

واحد اداری موظف به تهیه قرارداد ضمانت مطابق با قوانین موضوعه ، تحویل اسناد متناسب با تشریفات حقوقی وبانکی تحویل آن به خزانه شرکت می باشد.

تبصره9-  ضامن می تواند هر شخصی حقیقی یا حقوقی با ارئه حکم کارگزینی ، جواز کسب یا کارمند شرکت خصوصی با سابقه بالای پنج سال باشد.

 

     4-7. مدارک سازمانی

فرم استخدام ، پرسشنامه حرفه ای ، حکم کارگزینی و قرارداد از سوی واحد های مرتبط تنظیم و قبل از استخدام تکمیل ودر پرونده بایگانی می گردد.

تبصره10- حکم کارگزینی مدیران توسط مدیر عامل و سایر کارمندان توسط مدیران واحد ها امضاء وتوسط واحد اداری ابلاغ می گردد .

 

5-    نحوه‌ي كنترل اجراي دستورالعمل:

5-1واحد اداری موظف است ظرف یک هفته پس از تصویب آیین نامه فرم های اجرایی لازم را  تهیه وبه تصویب مدیر مالی و اداری برساند.

5-2واحد مالی موظف است ظرف یک هفته پس از تصویب آیین نامه سقف تضمینات را مشخص و به تصویب مدیر عامل برساند

5-3 واحد اداری یک ماه پس از اقدام موظف به راه اندازی بایگانی الکترونیک وگزارش نقص مدارک همکاران است.

6-نحوه انتشار واطلاع رسانی

6-1واحد اداری موظف است پس از برگزاری جلسه تاییدیه  نسخه تصویب شده را به تعداد  مدیریت ها منتشر ویک نسخه از آن را در منظر دید عموم پرسنل شرکت قراردهد.

6-2 مدیران واحد های مربوطه موظف  به اطلاع رسانی  واقناع پرسنل خود می باشند.

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 10:39 روز یکشنبه هشتم مرداد ۱۳۹۱
 

آیین نامه  های درون  سازمانی اسنادی هستند که  در بر دارنده اراده اجرایی تصمیمات سازمانی است در ازا ین دیدگاه آیین نامه در بر دارنده حقوق وتکالیفی برای پرسنل سازمان است از دیدگاهی یک فرایند را با جزییات توضیح میدهد  و می تواند به زیر تنظیم وتقسیم بندی گردد.

1-     هدف :  

2-    دامنه‌ي كاربرد :  

۳- پیش نیاز ها:

۴-    تعاريف و اصطلاحات 

۵-    شرح رويه/اقدامات:

۶-    نحوه‌ي كنترل اجراي دستورالعمل:

۷-نحوه انتشار واطلاع رسانی :

 


نويسنده : مجید دانش فر - ساعت 8:27 روز پنجشنبه پنجم مرداد ۱۳۹۱

 

استفاده‌ از شرایط‌ قراردادهای‌ تیپ‌ فیدیک‌ درسازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ سابق‌، با اخذ وام‌ از بانک‌جهانی‌ در دهه‌ 40خورشیدی‌ (برابر با 61 - 1960 میلادی‌) شروع‌ شد و با ترجمه‌ کتاب‌ قرمز به‌ فارسی‌، مورداستفاده‌ قرار گرفت‌. این‌ قراردادها تا سال‌ 1990 در دنیا متداول‌ بود.

در سال‌ 1990 (خرداد 1369) در کنفرانس‌ سالانه‌فیدیک‌ که‌ در نروژ برگزار شد، بحث‌ پیرامون‌قراردادهای‌ Design and Built مطرح‌گردید و مقرر شد که‌ فیدیک‌ برای‌ پروژه‌های‌ بزرگ‌ وچندمنظوره‌ به‌ این‌ کاربپردازد و براساس‌ آن‌ تقسیم‌ ریسک‌ بین‌ صاحب‌ کار و پیمانکار صورت‌ بگیرد. دراینجا از واژه‌ صاحب‌کار استفاده‌ می‌شود تا تفاوتی‌ با واژه‌ کارفرما داشته‌باشد. امروزه‌ در دنیا به‌ جای‌ واژه ‌Client یا کارفرما، از واژه‌ Owner یا Employer استفاده‌ می‌شود. یعنی‌ اگر از واژه‌ کارفرما استفاده‌شود، تمامی‌توانمندی‌ها در آن‌ نهفته‌ است‌ و احتیاج‌ به‌ مشاور یا پیمانکار وجود ندارد. بنابراین‌ توصیه‌می‌شود که‌ از این‌ کلمه‌ کمتر استفاده‌ گردد...

علت‌ پیش‌رفتن‌ بازار کار به‌ سوی‌ قراردادهای‌ EP

اولین‌ دلیل‌ اطمینان‌ کارفرما یا صاحب‌ کار از مبلغ‌ نهایی‌ و زمان‌ قطعی‌پایان‌ کار است‌. تغییرات‌زمان‌ در پروژه‌هایی‌ که‌ به‌ روش‌ EPC اجرا می‌شوندبسیار کم‌ است‌ زیرا جریمه‌هایی‌ درنظر گرفته‌ شده ‌برای‌ طرفین‌ در قراردادزیادند.‌در قراردادهای‌ نوع‌ EPC این‌ جریمه‌ها واقعاً اجرا می‌شوند و طرفین‌ همگی‌دنبال‌ آن‌ هستند که‌ آن‌ پنالتی‌ها را پرداخت‌ نکنند. در زمانی‌ که‌استفاده‌ ازسرمایه‌ خصوصی‌ در اجرای‌ فایننس‌ مطرح‌ است‌، قطعاً باید از قراردادهای‌ نوع‌ EPC استفاده‌کرد.
یکی‌ از موارد دیگری‌ که‌ در EPC وجود دارد، جلوگیری‌ از لوث‌مسئولیت‌ و تقسیم‌ کار است‌. اصولاً در قراردادهای‌ نوع‌ EPC مسئولیت‌ از یک‌مؤسسه‌ خواسته‌ می‌شود و به‌ عبارت‌ دیگر مسئولیت ‌تکه‌تکه‌ نمی‌شود. در نتیجه‌مسئولیت‌ در عملکرد، آزمایش‌ و کارایی‌ و تجهیزات‌ به‌ طور کامل‌ برعهده‌پیمانکاراست‌.

شرح کلی قراردادهایEPC

EPC در واقع خلاصه این واژگان است: Engineering/procurement/construction که به سادگی می توان آنرا به مهندسی، تامین کالا و ساخت و اجرا تعبیر کرد. البته قرارداد EPC به همین مطالب خلاصه نمی شود. چنین نیست که اگر اصول مهندسی، تامین کالا و اجرا را بدانیم، آنگاه بتوانیم پروژهرا به صورت EPC اجرا کنیم. همچنین نمی توان با قرار دادن سه منبع گوناگون مهندسی،تامین کالا و اجرا در کنار هم EPC به انجام رساند.
مسلما این مقوله، عمیق تر وفراتر از کنار هم قرار گرفتن این سه واژه است. ترکیب یا در هم آمیختن عملیات فنی،طراحی، اجرایی، و تامین کالا، چنان پیچیده است که می توان به اندازه پایان نامه های دانشگاهی درباره آن مطلب نوشت.
ترکیب عملیات، اداره کردن، تحویل به موقع باهزینه پیش بینی شده و با در نظر گرفتن ریسک ها در محدوده هر قرارداد مفهومی جزمدیریت ندارد.
مدیریت قرارداد یا پروژه EPC، همه تعهدات پیش گفته را به عهده میگیرد.


مزایا و معایب قراردادهای EPC

1.مزایا و معایب از نظرکارفرمامزایا:

·         اطمینان بیشتر از هزینه‌های اجرایی

·         احتیاج به نیروی کار کمتر برای کارفرما – برای اینکه کنترل کمتری موردنیاز بوده و کارفرما مجبور نباشد بین پیمانکاران مختلف نقش رابط را ایفا کند.

·         یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

·       هزینه بیشتر

·         داشتن کنترل کمتر روی جزییات

2. مزایا و معایب از نظرپیمانکارمزایا:

·         انعطاف‌پذیری بیشتر در اجرای کار

·         یکپارچگی(Integration) بهتر

معایب:

·         ریسک بیشتر


کنترل‌ کیفی‌ و نظارت‌ در قراردادهای‌ EPC


از دهه‌ 1980 به‌ بعد، مبحث‌ TQM یا Total Quality Management در جهان‌ مطرح‌ گردید وبسیاری‌ از پیمانکاران‌ بزرگ‌ دنیا به‌ آن‌ توجه‌ کردند.سازمان‌هایی‌ که‌ می‌توانندپروژه‌هایی‌ را که‌ به‌ روش‌ EPC اجرا شده‌اند مورد کنترل‌ کیفی‌ قراردهند, سازمان‌هایی‌ هستند که‌ بحث‌ TQM را درنظر دارند و به‌ کار می‌برند.از آنجا که‌ دراین‌ روش‌ کارفرما تنها کنترل‌ محدودی‌ بر پروژه‌ دارد و نباید در کار پیمانکاردخالت‌کند، نظارت‌ کارفرما بر جریان‌ پیشرفت‌ کار و اطمینان‌ از انطباق‌ آن‌ بابرنامه‌ زمان‌بندی‌ پروژه‌، کنترل ‌بر کیفیت‌ تعیین‌ شده‌، انجام‌ آزمایش‌های‌ حسن‌انجام‌ کار، در قراردادهای‌ EPC توسط نماینده‌ کارفرما انجام می‌گیرد. اصولاً درچنین‌ قراردادهایی‌ نماینده‌ کارفرما وظیفه‌ نظارت‌ و کنترل‌ پروژه‌ را به‌ عهده‌دارد. در این قسمت‌ به بیان‌ ویژگیهای‌ نماینده‌ کارفرما در قراردادهای‌ EPCپرداختهمی‌شود‌. اصولاً نماینده‌ کارفرما که‌ باید کار تضمین‌ کیفیت‌ را انجام‌ دهد واختیارات‌ کارفرما را به‌ عهده ‌بگیرد، باید واجد صلاحیت‌ و دارای‌ تخصص‌ لازم‌ درزمینه‌ مسائل‌ مرتبط‌ با طرح‌ و پروژه‌ باشد.بنابراین‌ تنها مهندسان‌ مشاوری‌می‌توانند این‌ نقش‌ را به‌ عهده‌ بگیرند که‌از تخصص‌ کافی‌ در زمینه‌ پروژه‌موردنظر برخوردار باشند تا بتوانند هدایت‌ کار را در دست‌ بگیرند. دراین‌ زمینه‌فیدیک‌ معتقد است‌ که‌ علاوه‌ بر مواردی‌ که‌ مهندسین‌ مشاور در ایران‌ انجام‌می‌دهند (مانند شناسایی‌ و تدوین‌ فاز 1 و 2 و همچنین‌ نظارت‌ بر ساخت‌) موارد ومأموریت‌های‌ دیگری‌ نیز برعهده‌ این‌گروه‌ گذاشته‌ شده‌ است‌. در پیش‌نویس‌آیین‌نامه‌ جدیدی‌ که ‌از سازمان‌ برنامه‌ریزی‌ و مدیریت‌کشور برای‌ هیأت دولت‌فرستاده شد,‌ این‌ موارد نیز پیش‌بینی‌ گردید. مواردی‌ مانند نظارت‌ بر ساخت‌, مدیریت‌ پروژه‌، مدیریت‌ کیفیت‌، مدیریت‌ ساخت‌، مدیریت‌ هزینه‌، بررسی‌ و ارجاع‌کار، فسخ‌ قرارداد، خدمات‌ حقوقی‌، آموزش‌ فنی‌، تحلیل‌ مدیریت‌ ریسک‌، بررسی‌مقادیر مهندسی‌ ارزش‌ و نظایر آن‌ در این‌ زمینه‌ بخشی‌ از وظایف‌ مهندس‌ مشاوردرنظر گرفته‌ شده‌ است‌.

شرایط فعلی و چشم انداز آینده قرارداد EPC در داخلو خارج کشور
آنچه در خارج از کشور و در پیمان های بین المللی رواج دارد، اجرایقرارداد به صورت EPC است. شاید یکی از دلایل عدم حضور مجریان ایرانی در قراردادهایبین المللی، همین نزدیک نشدن شرکت های ایرانی به نوع EPC است. اما آنچه در زمان حاضر اهمیت دارد اجرای پروژه ها در داخل کشور است.
اما شرکت در مناقصه EPC و بویژه رقابت با شرکت های غیر ایرانی که سال هاست با این مقوله آشنا هستند، بر قراری تمهیداتی را برای شرکت های ایرانی می طلبد. بدون در نظر گرفتن چنین تمهیداتی دربهترین حالت، مناقصه ها یک پس از دیگری از دست می روند و شرکت های ایرانی بیکار میمانند، یا به صورت زیر پیمانکاران مجریان اصلی در خواهند آمد.

 

 gharardad

مجید دانش فر

gharardad

http://gharardad.blogfa.com

قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

<-BlogAbout-> شرایط قراردادهای عمومی

قراردادهای عمومی

قالب پرشین بلاگ

قالب پرشين بلاگ

قالب وبلاگ

Free Template Blog